NORME din 2 decembrie 2002

privind aplicarea legii în domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asiguratorilor care vor practica aceasta asigurare în anul 2003

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 882 din data de 7 decembrie 2002

În temeiul prevederilor art. 5, 53 si 67 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în România, modificate prin art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, precum si ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000 , Comisia de Supraveghere a Asigurarilor adopta urmatoarele norme, prin care se stabilesc nivelul primelor de asigurare si termenele de plata ale acestora, limitele despagubirilor corelate cu nivelul primelor de asigurare, criteriile de aplicare a acestei asigurari, autorizarea asiguratorilor si alte elemente pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule pentru anul 2003.


TITLUL I: Nivelul primelor de asigurare, termenele de plata a acestora si limitele despagubirilor

Art. 1

(1) Nivelul primelor de asigurare pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule pentru anul 2003 este prevazut în anexa nr. 2.

(2) Este interzis asiguratorilor sa încaseze prime de asigurare sub nivelul primelor prevazute în anexa nr. 2, cu exceptia cazurilor mentionate la art. 2 alin. (2) si (3).

(3) În cadrul activitatii de contractare a asigurarii, prin alte persoane decât personalul propriu, angajat cu carte de munca, al societatii autorizate sa practice asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, nivelul maxim al cheltuielilor de achizitie va fi:

a) 5% pentru agentii de asigurare;

b) 8% pentru brokerii de asigurare. Valorile procentuale de mai sus se vor aplica asupra primelor încasate conform prevederilor alin. (2).

(4) Nerespectarea prevederilor prezentului articol se va sanctiona cu retragerea imediata a autorizatiei societatii de a practica asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, conform art. 8 coroborat cu art. 39 din Legea nr. 32/2000 si cu neacordarea autorizarii pentru anul 2004, în situatia în care persoanele care se fac vinovate de încalcarea prevederilor prezentului articol au actionat ca urmare a unor dispozitii scrise din partea asiguratorului.

Art. 2

(1) În cazul persoanelor care detin autovehicule înmatriculate sau supuse înmatricularii în România primele de asigurare se platesc astfel:

a) pentru autovehiculele care sunt deja înmatriculate la data de 31 decembrie 2002, primele se platesc pentru întregul an 2003 sau fractionat, aferent perioadelor:

- 1 ianuarie-31 decembrie 2003, pâna la data de 31 decembrie 2002;

- 1 ianuarie-31 mai 2003, pâna la data de 31 decembrie 2002;

- 1 iunie-31 decembrie 2003, pâna la data de 31 mai 2003;

b) anterior înmatricularii autovehiculului în circulatie, pentru autovehiculele care se înmatriculeaza/reînmatriculeaza în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2003;

c) anterior eliberarii autorizatiei provizorii de circulatie.

(2) Persoanele fizice pensionate beneficiaza de o reducere cu 20% a primelor de asigurare în baza talonului sau a deciziei de pensionare.

(3) Persoanele cu deficiente locomotorii, detinatoare de motocicluri si de autoturisme adaptate infirmitatii lor, inclusiv cele primite de acestea în folosinta, beneficiaza de o reducere cu 50% a primelor de asigurare.

(4) În cazul neachitarii la scadenta a primelor de asigurare prevazute la art. 1, detinatorul autovehiculului este neasigurat pâna în momentul intrarii în vigoare a asigurarii.

Art. 3

Pentru autovehiculele care se înmatriculeaza temporar, respectiv pentru cele ce urmeaza sa fie scoase definitiv din tara, precum si în cazul eliberarii unei auto-rizatii provizorii de circulatie, primele de asigurare se calculeaza lunar si reprezinta 1/10 din prima de asigurare anuala prevazuta în anexa nr. 2.

Art. 4

Pentru autovehiculele care se înmatriculeaza permanent în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2003 prima de asigurare pentru fiecare luna sau fractiune de luna cuprinsa între data începerii raspunderii asiguratorului si data de 31 decembrie 2003 reprezinta 1/10, dar nu mai mult decât valoarea primei anuale; orice fractiune de luna, mai mare de 15 zile, se considera luna întreaga.

Art. 5

(1) Pentru autovehiculele ce sunt utilizate în activitati sezoniere în agricultura sau constructii si care nu sunt utilizate timp de cel putin 3 luni consecutive, primele de asigurare se calculeaza lunar si reprezinta 1/10 din prima de asigurare anuala prevazuta în anexa nr. 2.

(2) Detinatorii de parcuri auto formate din cel putin 10 autovehicule înmatriculate pot negocia cu asiguratorii auto-rizati pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de auto-vehicule plata fractionata a primelor de asigurare prevazute în anexa nr. 2.

Art. 6

În cazul persoanelor care intra pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în strainatate, dar neasigurate sau ale caror asigurari expira în timpul în care se afla pe teritoriul României, primele de asigurare aferente perioadei în care autovehiculul neasigurat se afla în România se platesc anticipat si integral, astfel:

a) în mod obligatoriu, la intrarea autovehiculului pe teritoriul României, la punctele de trecere a frontierei, în cazul persoanelor care intra pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în strainatate, dar neasigurate;

b) cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a documentelor de asigurare, la unitatile teritoriale ale asiguratorilor autorizati, în cazul persoanelor care se afla pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în strainatate si ale caror asigurari expira în perioada în care se afla în România.

Art. 7

Raspunderea asiguratorului începe:

a) din momentul platii primei de asigurare si al eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii în vigoare a asigurarii, înscrisa în document, pentru asiguratul care îsi îndeplineste obligatiile de plata în conditiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si la art. 6;

b) dupa 48 de ore de la expirarea zilei în care s-a platit prima de asigurare si s-a eliberat documentul de asigurare, pentru asiguratul care nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a primei de asigurare prevazute la art. 2 si 6, respectiv pentru asiguratul care nu a platit la scadenta prima de asigurare aferenta perioadei respective;

c) din momentul platii primei de asigurare si al eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii în vigoare a asigurarii, înscrisa în document, si de data eliberarii autorizatiei provizorii de circulatie sau a înmatricularii autovehiculului pe numele detinatorului, pentru asiguratul care îsi îndeplineste obligatiile de plata a primei de asigurare prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c);

d) în tot cuprinsul prezentului articol prin plata primei de asigurare se întelege plata acesteia în numerar sau prezentarea ordinului de plata vizat de banca la care asiguratul are deschis contul de disponibil.

Art. 8

(1) Raspunderea asiguratorului înceteaza la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate înscrise în polita de asigurare pentru care s-a platit prima de asigurare datorata sau, anterior acestei date, în momentul radierii autovehiculului.

(2) Dovada platii primelor de asigurare revine asiguratului, înscrisul constatator fiind chitanta, ordinul de plata sau alt document probator al platii.

Art. 9

(1) Pentru autovehiculele care se radiaza din circulatie în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2003 prima de asigurare pentru fiecare luna sau fractiune de luna cuprinsa între data începerii si data încetarii raspunderii asiguratorului reprezinta 1/10 din prima de asigurare anuala.

(2) Diferenta dintre prima de asigurare platita si cea calculata conform alin. (1) se restituie asiguratului, la cererea scrisa a acestuia, însotita de documentele doveditoare, si numai în cazurile în care nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurarii.

Art. 10

(1) În unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubelor, asiguratorul acorda despagubiri, inclusiv pentru cheltuielile facute de asigurati în procesul civil, în urmatoarele limite:

a) de la 1.000.000 lei pâna la maximum 800.000.000 lei, indiferent de numarul persoanelor pagubite, în caz de avariere ori de distrugere a bunurilor, pentru pagube materiale directe si indirecte de peste 1.000.000 lei;

b) pâna la 200.000.000 lei pentru fiecare persoana, dar nu mai mult de 1.000.000.000 lei, indiferent de numarul persoanelor accidentate, în caz de vatamari corporale sau de deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial.

(2) Limitele despagubirilor mentionate la alin. (1) se aplica în cazul daunelor produse prin accidente de autovehicule survenite în anul 2003.

Art. 11

(1) Dovada existentei asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, în cazul controalelor efectuate de organele de politie, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 136/1995 *), o constituie polita de asigurare emisa de asiguratorii autorizati sa practice aceasta asigurare în România sau documentele internationale de asigurare de raspundere civila auto, eliberate de societati de asigurare din strainatate, cu valabilitate pe teritoriul României si numai pentru perioada mentionata în acestea.

(2) Politele de asigurare se vor tipari la Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. sau la alte unitati tipografice sub supravegherea acesteia, selectate pe baza criteriilor stabilite prin Ordin al ministrului finantelor publice nr. 1.177/1998 conform Hotarârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora. Forma, dimensiunile si continutul politelor de asigurare au fost aprobate de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si au fost transmise Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A. Seriile politelor de asigurare se vor repartiza societatilor care vor depune documentatie de autorizare, prin tragere la sorti, în termen de 5 zile de la data depunerii acesteia.

Art. 12

Nivelul amenzilor si celelalte sanctiuni sunt prevazute la art. 63 si 64 din Legea nr. 136/1995 *), respectiv:

a) refuzul societatii comerciale autorizate de a încheia asigurarea obligatorie se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei, putându-se lua si masura de suspendare a activitatii pe o perioada de pâna la un an, potrivit art. 63 din Legea nr. 136/1995 ;

b) încalcarea de catre persoanele fizice si juridice a obligatiei de asigurare prevazute la art. 48 si 56 din Legea nr. 136/1995 se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei, si cu retinerea certificatului de înmatriculare a autovehiculului pâna la prezentarea documentului privind încheierea asigurarii, potrivit art. 64 din Legea nr. 136/1995 .

TITLUL II: Autorizarea asiguratorilor si alte elemente referitoare la practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

Art. 13

Vor fi autorizati pentru a practica asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule pentru anul 2003, în conformitate cu prevederile Legii nr. 136/1995 , cu modificarile ulterioare, asiguratorii care îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) sunt autorizati, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 , cu modificarile ulterioare, si ale Normelor nr. 2/2001 privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea asigurarilor si criteriile pentru aprobarea actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative ale asiguratorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 2/2001, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 24 august 2001;

b) dovedesc ca dispun de active lichide care sa reprezinte cel putin nivelul capitalului social prevazut în Legea nr. 32/2000 , cu modificarile ulterioare;

c) dovedesc îndeplinirea prevederilor art. 18 din Legea nr. 32/2000 privind activele admise sa reprezinte rezervele tehnice aferente asigurarilor generale si asigurarilor de viata (se vor lua în calcul numai activele negrevate de sarcini);

d) dovedesc dispersia plasamentelor activelor admise sa reprezinte rezervele tehnice aferente asigurarilor generale si asigurarilor de viata în conformitate cu prevederile Normelor nr. 6/2001 privind categoriile de active admise sa reprezinte rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul nr. 6/2001 , modificate si completate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 1/2002;

e) dispun de o retea teritoriala formata din cel putin o unitate (sucursala, agentie), înregistrata la Oficiul registrului comertului, în fiecare judet si în municipiul Bucuresti;

f) pentru fiecare unitate dispun de personal propriu specializat în activitatea de constatare si de lichidare a daunelor auto si efectueaza plati de despagubire la cel putin una dintre unitatile teritoriale din fiecare judet;

g) practica de cel putin 2 ani asigurarea facultativa de autovehicule;

h) dispun de o dotare cu tehnica de calcul si soft adecvate care sa permita tinerea unor evidente detaliate privind documentele de asigurare si centralizarea în termen a informatiilor/datelor colectate de la unitatile teritoriale, în vederea crearii unei baze de date la nivel national. Informatiile necesare a fi colectate si transmise în baza de date la nivel national sunt prezentate în anexa nr. 3.

Art. 14

(1) În vederea obtinerii autorizarii de practicare a asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, asiguratorii vor prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor urmatoarele documente:

a) cerere de autorizare pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila a autovehiculelor pentru anul 2003 si o documentatie din care sa rezulte îndeplinirea conditiilor de autorizare prevazute la art. 13;

b) pentru asiguratorii care în anul 2002 nu au fost autorizati sa practice asigurarea obligatorie de raspundere civila, un raport privind contractele de asigurare facultativa a autovehiculelor din ultimii 2 ani (prime încasate, comisioane si daune platite, volumul rezervei pentru daunele nelichidate, numar de contracte încheiate si numar de dosare de dauna, din care ramase nelichidate);

c) balanta de verificare pentru asigurarile generale si asigurari de viata, încheiata la 31 octombrie 2002 (centralizatoare, sintetica si analitica) si contul tehnic aferent asigurarilor generale, încheiat la 31 octombrie 2002, conform modelului din anexa nr. 4;

d) extras de la Oficiul registrului comertului, din care sa rezulte existenta unitatilor teritoriale conform prevederilor art. 13 lit. e). Pentru fiecare unitate teritoriala se vor prezenta lista personalului de specialitate, structura de lucru necesara efectuarii platilor de despagubiri, precum si alte informatii utile centralizate conform modelului din anexa nr. 5;

e) o declaratie a conducerii societatii de asigurare, din care sa rezulte ca va respecta întocmai prevederile prezentelor norme, sub sanctiunile prevazute la art. 39 din Legea nr. 32/2000 , potrivit modelului din anexa nr. 6.

(2) Daca în urma analizarii documentatiei depuse rezulta neconcordante, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate solicita informatii suplimentare probate prin acte oficiale si documente justificative, autorizarea fiind amânata pâna la clarificarea tuturor aspectelor.

Art. 15

(1) Cererile de autorizare împreuna cu documentatia aferenta, conform prezentelor norme, depuse în termen de 5 zile calendaristice de la data publicarii prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor fi solutionate în a 12-a zi de la aceasta data.

(2) Cererile de autorizare împreuna cu documentatia aferenta, conform prezentelor norme, depuse dupa 5 zile calendaristice de la data publicarii prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor fi solutionate în termen de 7 zile de la înregistrarea acestora la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

Art. 16

(1) În aplicarea prevederilor art. 5 si 53 din Legea nr. 136/1995 , modificate prin art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 , precum si ale art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000 , avându-se în vedere elaborarea si publicarea prezentelor norme, gestionarea programului de monitorizare a activitatii asiguratorilor autorizati pentru practicarea acestei asigurari si pentru protejarea corespunzatoare a intereselor asiguratilor, se preleva o cota procentuala de 0,88% din volumul primelor de asigurare încasate lunar pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule.

(2) Sumele determinate prin aplicarea cotei de 0,88% asupra volumului lunar al primelor de asigurare încasate se vor vira pâna la data de 25 a lunii urmatoare în contul nr. 50.0314045240, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la Trezoreria Municipiului Bucuresti.

(3) Sumele determinate potrivit alin. (1), aferente prime-lor de asigurare încasate pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în cursul lunii decembrie 2002, pentru exercitiul financiar 2003, vor fi virate pâna la data de 25 ianuarie 2003.

Art. 17

(1) Asiguratorii au obligatia de a întocmi evidente lunare privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, potrivit modelelor prezentate în anexele nr. 7a) si 7b).

(2) Asiguratorii vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor rapoarte lunare pâna la data de 30 a lunii urmatoare, pe baza evidentelor sus-mentionate.

Art. 18

În contabilitatea asiguratorului autorizat pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule se vor efectua urmatoarele înregistrari contabile:

1. Evidentierea primelor de asigurare RCA încasate în exercitiul financiar 2002 si aferente exercitiului financiar 2003:

54421 "Conturi curente la banci"
(analitic distinct)

=

4742 "Venituri înregistrate în avans privind asigurarile generale";
(analitic distinct)


2. La începutul exercitiului financiar 2003 vor fi evidentiate astfel:

4012 "Decontari privind primele de asigurare aferente asigurarilor generale"
(analitic distinct)

=

702 "Venituri din primele brute subscrise privind asigurarile generale directe"
(analitic distinct)

- cu primele de asigurare brute subscrise;

concomitent

4742 "Venituri înregistrate în avans privind asigurarile generale"
(analitic distinct)

=

4012 "Decontari privind primele de asigurare aferente asigurarilor generale"
(analitic distinct)

- cu primele de asigurare încasate în exercitiul financiar 2002;

3. Evidentierea cheltuielilor cu comisioanele platite brokerilor si agentilor de asigurare:

4722 "Cheltuieli de achizitie reportate privind asigurarile generale"

=

5442 "Conturi curente la banci privind asigurarile generale"
sau
5472 "Casa privind asigurarile generale"

Ulterior se va evidentia repartizarea acestor cheltuieli în perioadele urmatoare pe naturi de cheltuieli conform scadentarului, efectuându-se înregistrarea contabila:

602 "Cheltuielile privind daunele si prestatiile la asigurarile generale directe"

=

4722 "Cheltuieli de achizitie reportate privind asigurarile generale"

Pentru conturile:

4722 "Cheltuieli de achizitie reportate privind asigurarile generale" si

602 "Cheltuieli privind daunele si prestatiile la asigurarile generale directe" vor fi utilizate urmatoarele conturi analitice:

- 47222 "Comisioane pentru brokeri de asigurare"

- 47223 "Comisioane pentru agenti de asigurare"

- 6021 Cheltuieli privind daunele si prestatiile la asigurarile directe pentru brokeri de asigurare"

- 6022 Cheltuieli privind daunele si prestatiile la asigurarile directe pentru agenti de asigurare"

4. Evidentierea sumei virate în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit art. 16 alin. (2):

6432 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate privind asigurarile generale"
(analitic distinct)

=

4472 "Fonduri speciale, taxe si varsaminte asimilate privind asigurarile generale"
(analitic distinct)

4472 "Fonduri speciale, taxe si varsaminte asimilate privind asigurarile generale"
(analitic distinct)

=

54421 "Conturi curente la banci privind asigurarile generale"
(analitic distinct)TITLUL III: Norme tehnice cu privire la aplicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule pentru anul 2003

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 19

Asiguratorii autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sa practice asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule acorda, în baza primelor de asigurare platite, despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii acestora raspund, în baza legii, fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule care au loc pe teritoriul României, precum si pentru cheltuielile facute de asigurati în procesul civil, în limitele prevazute la art. 10 alin. (1).

Art. 20

Se considera ca sunt întrunite elementele raspunderii civile fata de terte persoane (raspundere civila delictuala) si se acorda despagubiri atunci când rezulta cumulativ:

a) savârsirea unei fapte ilicite de catre detinatorul sau conducatorul autovehiculului care a produs accidentul, ca de exemplu: nerespectarea regulilor de circulatie, acte de neglijenta în conducerea sau paza autovehiculului etc.;

b) existenta unui prejudiciu produs persoanei pagubite;

c) existenta unui raport de cauzalitate între prejudiciul suferit de persoana pagubita si fapta ilicita a detinatorului sau conducatorului autovehiculului care a produs accidentul;

d) culpa detinatorului sau conducatorului autovehiculului în savârsirea faptei ilicite, cauzatoare a accidentului. Este în culpa cel care savârseste fapta cu intentie, din neglijenta sau imprudenta.

Art. 21

Asiguratorii acorda despagubiri:

1. indiferent de locul în care a fost produs accidentul de autovehicul (pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice, în incinte si în orice alte locuri), atât în timpul deplasarii, cât si în timpul stationarii autovehiculului asigurat;

2. pentru pagubele produse de dispozitivele sau instalatiile cu care au fost echipate autovehiculele, precum si pentru pagubele cauzate de remorci, semiremorci ori atasate, dar numai în timpul în care acestea sunt atasate unui autovehicul asigurat, inclusiv pentru pagubele produse din cauza desprinderii accidentale a acestora de autovehicule;

3. daca paguba a fost produsa din culpa conducatorului autovehiculului, prin fapta lucrului (când paguba îsi are cauza în însusirile, actiunea sau interactiunea lucrului), prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea autovehiculului, prin scurgerea, risipirea ori caderea accidentala a substantelor, materialelor sau a obiectelor transportate.

Art. 22

(1) În situatia în care cel pagubit a contribuit din culpa la producerea accidentului sau la marirea pagubei, cel chemat sa raspunda va fi tinut raspunzator numai pentru partea din paguba care îi este imputabila (culpa comuna). În astfel de situatii întinderea raspunderii fiecarei persoane va fi cea rezultata din acte.

(2) În situatia în care din acte nu rezulta întinderea raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili în cote egale, în raport cu numarul partilor implicate în accident, fiecare având dreptul la despagubire în proportia în care NU s-a facut raspunzator de producerea accidentului.

Art. 23

Asiguratorii nu acorda despagubiri pentru:

1. cazurile în care detinatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat nu are raspundere civila, daca accidentul a fost produs:

a) dintr-un caz de forta majora;

b) din culpa exclusiva a persoanei pagubite;

c) din culpa exclusiva a unei terte persoane;

2. pagubele produse bunurilor apartinând persoanelor fizice sau persoanelor juridice asigurate, daca au fost provocate de un alt autovehicul apartinând aceleiasi persoane fizice sau juridice, condus de un prepus al aceleiasi persoane juridice ori de o alta persoana pentru care raspunde persoana fizica sau persoana juridica asigurata;

3. pagubele cauzate în situatiile în care detinatorul auto-vehiculului nu face dovada valabilitatii la data accidentului a politei de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule sau raspunderea asiguratorului nu începuse;

4. pagubele situate sub limita minima a despagubirilor de asigurare prevazute în actul normativ în vigoare la data producerii accidentului, pentru avarierea ori distrugerea bunurilor în unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei;

5. partea din prejudiciu care depaseste limitele maxime ale despagubirilor de asigurare prevazute în actul normativ în vigoare la data producerii accidentului, produs în unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei;

6. amenzile de orice fel si cheltuielile penale la care ar fi obligat detinatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei, precum si cheltuielile de executare a hotarârilor penale privind plata despagubirilor;

7. cheltuielile facute în procesul penal de detinatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei, chiar daca în cadrul procesului penal s-a solutionat si latura civila;

8. sumele pe care conducatorul autovehiculului, raspunzator de producerea pagubei, este obligat sa le plateasca detinatorului care i-a încredintat autovehiculul asigurat pentru avarierea ori distrugerea acestui auto-vehicul;

9. pagubele produse persoanelor sau bunurilor transportate, daca între detinatorul autovehiculului care a produs accidentul sau conducatorul auto raspunzator si persoanele pagubite a existat un raport contractual (civil, comercial, de munca etc., cu titlu oneros sau gratuit);

10. pagubele produse la locul de munca de dispozitivele sau instalatiile montate pe autovehicule, atunci când acestea sunt utilizate ca utilaje sau instalatii de lucru;

11. pagubele produse prin accidente survenite în timpul operatiunilor de încarcare si de descarcare, acestea constituind riscuri ale activitatii profesionale;

12. pagubele produse ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corosive, combustibile), care au determinat sau au agravat producerea pagubei;

13. pretentiile ca urmare a diminuarii valorii bunurilor dupa reparatie.

CAPITOLUL II: Avizarea si constatarea pagubelor

Art. 24

(1) Pentru recuperarea pagubelor produse ca urmare a accidentelor de autovehicule persoanele pagubite se vor adresa societatii de asigurare cu care detinatorul autovehiculului raspunzator de producerea accidentului a încheiat asigurarea obligatorie de raspundere civila auto.

(2) Daca pentru recuperarea prejudiciului, persoana pagubita se adreseaza asiguratorului sau de bunuri, constatarea avariilor, evaluarea si stabilirea despagubirilor, efectuate cu respectarea prevederilor prezentelor norme, vor fi opozabile asiguratorului de raspundere civila al persoanei vinovate.

Art. 25

(1) Încuviintarea cu privire la stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre asigurati, persoane pagubite si asiguratori se da:

a) de catre detinatorul auto raspunzator de producerea pagubei sau de conducatorul acestuia - numai în cazul în care despagubirile nu urmeaza sa fie recuperate potrivit prevederilor art. 58 din Legea nr. 136/1995 - pe actele eliberate de autoritatile publice competente sa constate si sa cerceteze accidentele de autovehicule, pe înstiintarea sau pe procesul-verbal de constatare a pagubelor întocmit de asigurator. Aceasta încuviintare constituie si avizare de dauna pentru asiguratorul de raspundere civila, în sensul art. 59 din Legea nr. 136/1995 ;

b) de catre persoana pagubita (în cazul persoanelor juridice, de reprezentantul acestora) pe procesul-verbal de constatare a pagubelor, întocmit de asigurator în dublu exemplar.

(2) În situatiile prevazute la alin. (1), în cazul persoanelor fizice încuviintarea poate fi data de sotia (sotul) asiguratului, respectiv a (al) persoanei pagubite, ori, în caz de imposibilitate a ambilor soti (spitalizare, deces, detentie, lipsa îndelungata din localitate etc.), de oricare dintre urmatoarele persoane majore: copii; parinti, surori sau frati ai asiguratului, respectiv ai persoanei pagubite ori ai sotiei (sotului) acestora.

Art. 26

Deschiderea dosarului de dauna, precum si constatarea pagubelor se efectueaza si în cazurile în care nu s-a primit înca înstiintarea de la asiguratul raspunzator de producerea pagubei, însa persoanele pagubite se prezinta la asiguratorul acestuia cu dovezi privind raspunderea asiguratului, cauzele si împrejurarile accidentului.

Art. 27

(1) Procesul-verbal de constatare a pagubelor se semneaza de toate persoanele care iau parte la întocmirea acestuia.

(2) Eventualele obiectii ale partilor cu privire la pagubele constatate vor fi mentionate în procesul-verbal sau într-o anexa la acesta.

(3) Eventualele modificari în cuprinsul procesului-verbal trebuie certificate sub semnatura acelorasi persoane care l-au semnat.

(4) Daca prin demontarea sau reparatia bunului avariat au rezultat si alte pagube produse ca urmare a accidentului, ce nu au putut fi constatate initial, se va întocmi un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor, cu participarea acelorasi persoane care au luat parte la constatarea initiala.

Art. 28

Dupa efectuarea constatarii asiguratorul este obligat sa elibereze pagubitului o copie de pe procesul-verbal de constatare a pagubelor, întocmit de asigurator, prin care sa indice numarul de dosar deschis, piesele constatate ca avariate în accident si solutiile tehnice adoptate (înlocuire sau reparatie).

Art. 29

Asiguratorii pot acorda despagubiri si în cazul în care persoana pagubita a procedat la repararea autovehiculului avariat înainte ca asiguratorii sa efectueze constatarea pagubei, daca împrejurarile si cauzele producerii evenimentului asigurat, precum si cuantumul pagubei rezulta din actele aflate la dosar. În asemenea situatii stabilirea marimii avariilor si a cuantumului pagubelor se va face în baza datelor consemnate în actele încheiate de organele de politie, unitatile de pompieri sau celelalte autoritati publice competente, a documentatiilor privind costul efectiv al reparatiilor efectuate, coroborate cu preturile practicate de unitatile de specialitate, a declaratiilor scrise ale pagubitului si ale martorilor si a altor dovezi prezentate, coroborate cu propriile constatari ale asiguratorului, rezultate în urma examinarii reparatiilor executate autovehiculului si, dupa caz, a eventualelor parti componente sau piese avariate înlocuite, precum si cu investigatiile în legatura cu dinamica accidentului, localizarea acestuia etc. Si în aceste cazuri datele constatate vor fi consemnate în procesul-verbal de constatare a pagubelor la autovehicule, care va fi semnat de toate persoanele care iau parte la întocmirea acestuia.

CAPITOLUL III: Stabilirea despagubirilor

Art. 30

Despagubirile se stabilesc pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator, ori în cazul în care nu s-a realizat întelegerea, prin hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata în România.

Art. 31

(1) Stabilirea despagubirilor pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori se poate face în cazurile în care, din actele încheiate de organele de politie, unitatile de pompieri sau celelalte autoritati publice competente sa constate si sa cerceteze accidentele de autovehicule, precum si din înstiintarea asiguratilor, respectiv a conducatorilor auto vinovati, rezulta raspunderea civila a detinatorului sau a conducatorului autovehiculului asigurat în producerea pagubei, iar persoana pagubita face dovada prejudiciului suferit.

(2) În cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, daca autoritatile publice nu au retinut elemente determinante cu privire la cauzele si la împrejurarile producerii accidentului de autovehicule ori la pagubele cauzate, acestea pot fi dovedite prin orice mijloc legal de proba.

Art. 32

Despagubirile nu pot fi stabilite pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori, în cazul în care:

1. persoanele care formuleaza pretentii de despagubiri sunt sotul (sotia) sau persoane care se afla în întretinerea detinatorului sau a conducatorului autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei;

2. persoanele care formuleaza pretentii de despagubiri, în cazurile de vatamari corporale sau de deces, sunt copiii, parintii, fratii sau surorile detinatorului ori conducatorului autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei, si care nu se afla în întretinerea acestora;

3. se formuleaza pretentii de despagubiri pentru lipsa de folosinta a bunului avariat ori distrus, pentru partea respectiva de despagubire, cu exceptia lipsei de folosinta a mijloacelor de transport avariate apartinând agentilor economici care au ca obiect de activitate transporturi de marfuri sau de persoane, cu plata, dar numai pentru timpul normat necesar efectuarii reparatiei pagubelor produse la mijloacele de transport. Partea de despagubire aferenta lipsei de folosinta se determina luându-se în calcul tarifele pentru transporturi de marfuri sau de persoane practicate de pagubit la data producerii pagubei. Sarcina probei apartine pagubitului si se face cu înscrisuri doveditoare;

4. se formuleaza pretentii având ca obiect daunele morale;

5. se formuleaza pretentii de despagubiri pentru: hârtii de valoare, acte, manuscrise, bijuterii, pietre pretiose, obiecte de arta, obiecte din platina, aur sau argint, marci postale, timbre, precum si pentru disparitia sau distrugerea banilor;

6. nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubei, la cauzele si împrejurarile producerii accidentului, precum si la cuantumul pagubelor produse.

Art. 33

În cazul în care accidentul de autovehicul face obiectul unui proces penal, despagubirile pot fi stabilite pe baza conventiei dintre asigurati, pagubiti si asiguratori, în cazul în care:

1. potrivit legii, actiunea penala poate fi stinsa prin împacarea partilor;

2. desi hotarârea instantei penale a ramas definitiva si irevocabila, stabilirea despagubirilor civile ar urma sa se faca ulterior;

3. desi actiunea penala nu poate fi stinsa prin împacarea partilor, sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) s-a dat rechizitoriu de trimitere în judecata sau din actele încheiate de autoritatile publice, semnate fara obiectii de detinatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei, rezulta cu certitudine atât raspunderea civila a acestora, pagubele cauzate, cât si vinovatia penala a conducatorului auto care urmeaza sa fie trimis în judecata dupa finalizarea cercetarilor aflate în curs;

b) s-a dat acordul pentru stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator;

c) persoana pagubita îsi ia un angajament scris prin care se obliga sa restituie de îndata, partial sau total, despagubirea primita, în functie de hotarârea instantei penale în ceea ce priveste fapta, faptuitorul si vinovatia;

d) conducatorul autovehiculului, raspunzator de produce-rea pagubei, îsi ia un angajament scris privind recuperarea despagubirii, în cazul aplicarii prevederilor art. 58 din Legea nr. 136/1995 .

Art. 34

La stabilirea despagubirii, în cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, se iau ca baza de calcul pretentiile formulate de persoanele pagubite, avându-se în vedere prevederile legale privind acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor, fara a se depasi diferenta dintre valoarea acestora din momentul producerii accidentului si valoarea ramasa si nici limita maxima a despagubirilor de asigurare prevazuta în prezentele norme.

Art. 35

(1) În cazul în care cuantumul despagubirilor ca urmare a avarierii ori distrugerii bunurilor apartinând mai multor persoane în unul si acelasi accident de autovehicul depaseste la data producerii accidentului limita maxima prevazuta în actul normativ în vigoare la data producerii accidentului, în care se cuprind si cheltuielile facute în procesul civil, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei, despagubirile se acorda, în limita acestei sume, fiecarei persoane pagubite, proportional cu raportul dintre limita maxima si totalul cuantumului despagubirilor.

(2) În cazul în care cuantumul despagubirilor ca urmare a vatamarilor corporale sau a decesului mai multor persoane în unul si acelasi accident de autovehicul depaseste la data producerii accidentului limita maxima prevazuta în actul normativ în vigoare la data producerii accidentului, în care se cuprind si cheltuielile facute în procesul civil, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei, despagubirile se acorda în limita acestei sume, proportional cu prejudiciul suferit de fiecare persoana pagubita, fara însa a se depasi la data producerii accidentului, pentru fie-care persoana vatamata, limita pe persoana prevazuta în actul normativ în vigoare la data producerii accidentului.

SECTIUNEA A: Stabilirea despagubirilor in cazul avarierii sau distrugerii autovehiculelor/vehiculelor

Art. 36

(1) Despagubirile pentru autovehicule nu pot depasi cuantumul pagubei, diferenta dintre valoarea auto-vehiculului la data producerii accidentului si valoarea ramasa si nici valoarea maxima a despagubirilor prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. a).

(2) Prin valoare ramasa se întelege valoarea acelor parti din autovehicul ramase neavariate, fara a se putea depasi 25% din valoarea autovehiculului.

(3) Cuantumul pagubei la autovehicule este egal cu costul reparatiilor partilor componente sau pieselor avariate ori cu costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente reparatiilor si înlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de autovehicul, stabilite la preturile practicate de unitatile de specialitate, din care se scade valoarea eventualelor parti ramase neavariate. Prin unitati de specialitate se întelege persoanele juridice, legal autorizate, care au în obiectul lor de activitate comercializarea de autovehicule, parti componente, piese înlocuitoare si a materialelor pentru acestea (cu exceptia celor în regim de consignatie) si/sau executarea de lucrari de întretinere si reparatie la autovehicule.

(4) La avarierea unui ansamblu sau subansamblu se ia în considerare înlocuirea numai a partilor componente sau a pieselor care au fost avariate.

(5) Prin parti componente sau piese care necesita înlocuirea se întelege numai acelea a caror reparare sau folo-sire, chiar reparate, nu mai este posibila din punct de vedere tehnic datorita gradului de avariere a acestora ori, cu toate ca repararea este posibila, costul de reparatie, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente, depasesc valoarea de nou a partii componente sau a piesei respective, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente.

(6) Se considera ca a fost necesara revopsirea integrala a autovehiculului atunci când partile avariate din cauza accidentului reprezinta minimum 50% din suprafata totala exterioara a autovehiculului respectiv.

(7) Preturile partilor componente, ale pieselor înlocuitoare noi si ale materialelor sunt cele practicate de unitatile de specialitate.

(8) În cazurile în care pentru repararea autovehiculelor a fost necesara procurarea directa de catre detinator a unor parti componente, piese sau materiale, cu plata în valuta, costul acestora este egal cu costul de achizitie prevazut în actele de cheltuieli prezentate (inclusiv cheltuieli de transport si taxe vamale, exclusiv T.V.A. aferenta), echivalat în lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a României la data efectuarii platii facturii de catre pagubit. În aceste cazuri costul partilor componente, pieselor sau materialelor nu va depasi preturile de vânzare practicate de unitatile de specialitate din România, daca acestea sunt comercializate si în România.

(9) Costul reparatiilor efectuate la autovehicule se stabileste pe baza documentelor eliberate de "unitatile de specialitate", cu respectarea normelor de timp stabilite de producatorii autovehiculelor.

(10) În cazul în care reparatiile autovehiculului se efectueaza în regie proprie sau se solicita plata despagubirii înainte de efectuarea reparatiilor, costul acestora se stabileste pe baza evaluarii asiguratorului si, daca este cazul, a documentelor justificative privind platile facute, prezentate ulterior efectuarii reparatiilor. În astfel de cazuri cheltuielile cu manopera si costul reparatiilor nu pot depasi, pentru parti componente, piese sau materiale, preturile de vânzare si tarifele pentru manopera practicate de "unitatile de specialitate".

(11) Daca pentru unele parti componente sau piese ale autovehiculului nu exista preturi practicate de unitatile de specialitate, valoarea de nou a acestora se stabileste pe baza preturilor din cataloagele pentru piese de schimb sau în lipsa, prin asimilare cu preturile, din cataloage sau practicate de unitatile de specialitate, pentru partile componente sau piesele unor autovehicule similare. În cazul în care preturile din cataloage sunt exprimate în valuta, se va calcula echivalentul în lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a României la data producerii accidentului.

Art. 37

(1) Valoarea autovehiculului la data producerii accidentului se stabileste scazându-se din valoarea de nou a acestuia uzura corespunzatoare.

(2) Modalitatea de stabilire a valorii de nou si a uzurii corespunzatoare, prevazute de prezentele norme, se aplica inclusiv în cazul despagubirii stabilite prin hotarâre judecatoreasca.

Art. 38

Prin valoarea de nou a autovehiculelor avariate se întelege:

a) pretul de comercializare practicat de unitatile de specialitate din România la data producerii accidentului;

b) pentru autovehiculele care nu se comercializeaza în România, pretul corespunzator din cataloagele de specialitate, echivalat în lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a României la data producerii accidentului;

c) pentru tipurile de autovehicule la care nu exista preturi stabilite sau pentru tipuri ori modele care nu se mai fabrica, valoarea stabilita prin asimilare cu pretul de vânzare1), practicat la data accidentului, al unor autovehicule care au caracteristici tehnice similare din productia interna sau externa.

Art. 39

(1) Uzura autovehiculului avariat se stabileste în raport cu vechimea, utilizarea si starea de întretinere a acestuia la data producerii accidentului. La stabilirea uzurii se tine seama de costul reparatiilor curente sau capitale, inclusiv de costul de înlocuire a partilor componente sau a pieselor executate înainte de accident, pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare a autovehiculului. Valoarea acestora se stabileste în baza documentatiilor privind costul efectiv al reparatiilor sau al înlocuirilor respective.

(2) Criteriile pentru stabilirea uzurii în cazul pagubelor produse la autovehicule sunt cele prevazute în anexa nr. 1.

Art. 40

Se acorda despagubiri si pentru:

1. acoperirea cheltuielilor facute în vederea limitarii pagubelor, daca au fost necesare ca urmare a accidentului si sunt probate cu documente justificative;

2. în cazul autovehiculelor avariate care nu se mai pot deplasa prin forta proprie:

a) acoperirea cheltuielilor de transport al autovehiculului (cu exceptia cazurilor de dauna totala) la unitatea de specialitate din România, cea mai apropiata de locul accidentului, care poate face reparatia, sau la locul cel mai apropiat de adapostire a autovehiculului;

b) cheltuielile de transport pâna în localitatea de domiciliu a persoanelor care au efectuat voiajul în autovehiculul avariat, fara a se putea depasi tariful prevazut pentru transportul cu trenul clasa a II-a;

c) cheltuielile de transport al marfurilor aflate în autovehicul, inclusiv remorca/semiremorca tractata de acesta, pâna la destinatie;

d) cheltuielile prevazute mai sus trebuie probate cu documente justificative.

Art. 41

În cazul persoanei pagubite cu domiciliul/sediul în strainatate, detinatoare a autovehiculului înmatriculat în strainatate:

1. daca reparatia s-a efectuat în strainatate, despagubirile urmând a se plati în valuta, costul reparatiei este cel prevazut în documentatia de reparatie, avându-se în vedere avariile constatate de asigurator, precum si eventualele avarii suplimentare constatate cu ocazia efectuarii reparatiei, daca producerea acestora se justifica prin dina-mica accidentului;

2. în cazul în care reparatia s-a facut în România si se solicita plata despagubirii în valuta, calcularea în valuta a costurilor reparatiei, stabilite în lei, se face la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a României la data la care pagubitul a efectuat plata facturii de reparatii;

3. în cazul în care se solicita plata despagubirii înainte de efectuarea reparatiilor, costul pagubelor se stabileste pe baza evaluarii facute de asigurator, avându-se în vedere constatarile retinute de autoritatile publice competente, cercetarile efectuate de asigurator în legatura cu dinamica accidentului si întinderea prejudiciului, precum si, daca este cazul, documentele prezentate ulterior privind platile efectiv facute de cel pagubit. Calcularea în valuta a despagubirilor stabilite în lei se face la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a României la data propunerii facute de catre asigurator persoanei pagubite si acceptate de catre aceasta;

4. în cazul în care se solicita plata în lei a despagubirii stabilita în valuta, se va calcula echivalentul în lei al acesteia la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a României la data propunerii facute de catre asigurator persoanei pagubite si acceptate de catre aceasta;

5. calcularea în valuta a limitelor privind cuantumul despagubirilor prevazute în reglementarea în vigoare la data producerii accidentului se face la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a României la data producerii accidentului.

Art. 42

În cazurile în care despagubirile urmeaza sa fie recuperate potrivit art. 58 din Legea nr. 136/1995 , suma de recuperat reprezinta:

a) despagubirea stabilita în lei, în cazul în care plata acesteia s-a facut de catre asigurator în lei;

b) despagubirea stabilita si platita în valuta, echivalata în lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a României la data efectuarii platii externe de catre asigurator.

SECTIUNEA B: Stabilirea despagubirilor in cazul vatamarii corporale sau al decesului persoanelor

Art. 43

La stabilirea despagubirilor pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori, în cazul vatamarii corporale sau al decesului unor persoane, se au în vedere urmatoarele:

1. în caz de vatamare corporala:

a) diferenta dintre veniturile nete ale persoanei vatamate si indemnizatia primita din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul îsi desfasoara activitatea si/sau, dupa caz, din fondurile bugetului asigurarilor sociale de stat, pe perioada spitalizarii si a concediului medical;

b) venitul mediu lunar net realizat din activitati desfasurate de catre persoana vatamata, probat cu documente justificative, în cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat;

c) salariul de baza minim brut pe tara în cazul persoanelor pagubite aflate la data producerii accidentului în ultimul an de studii sau calificare;

d) eventualele cheltuieli prilejuite de accident (cheltuieli cu transportul persoanei accidentate, de tratament, de spitalizare, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentatie suplimentara, conform prescriptiilor medicale), probate cu documente justificative si care nu sunt suportate din fondurile de asigurari sociale prevazute de reglementarile în vigoare;

e) cheltuieli cu îngrijitori pe perioada incapacitatii de munca, daca prin certificat medical se recomanda acest lucru, însa nu mai mult de salariul de baza minim brut pe tara;

2. în caz de deces:

a) cheltuielile de înmormântare, inclusiv piatra funerara, precum si cele efectuate cu îndeplinirea ritualurilor religioase, probate cu documente justificative;

b) cheltuielile de transport al cadavrului, inclusiv cele de îmbalsamare, probate cu documente justificative, de la localitatea unde a avut loc decesul pâna la localitatea în care se face înmormântarea;

c) veniturile nete nerealizate si eventuale alte cheltuieli rezultate în perioada de la data producerii accidentului si pâna la data decesului, prevazute la pct. 1, daca acestea au fost cauzate de producerea accidentului.

SECTIUNEA C: Stabilirea despagubirilor in cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, altele dect cele prevazute la lit. A si D

Art. 44

(1) Despagubirile pentru cladiri, constructii sau alte bunuri se stabilesc pe baza preturilor existente pe piata la data producerii riscului asigurat, în limitele prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a).

(2) În cazul în care persoanele pagubite prezinta documentatii tehnice (devize de reparatii sau alte evaluari), acestea pot fi luate în considerare la stabilirea despagubirii, dupa verificarea prealabila facuta de asigurator.

SECTIUNEA D: Stabilirea despagubirilor in cazul vatamarii sau pieirii animalelor

Art. 45

(1) Despagubirile pentru animale se stabilesc pe baza valorii pe piata locala a animalului respectiv la data producerii accidentului.

(2) Pagubitul va prezenta o adeverinta de la primarie din care sa rezulte ca este proprietarul animalului respectiv.

(3) În cazul animalelor care se impune a fi sacrificate, iar carnea poate fi valorificata, se va lua în calculul recuperarii suma primita pentru cantitatea de carne valorificata.

CAPITOLUL IV: Plata despagubirilor

Art. 46

(1) Asiguratorul va efectua plata despagubirilor în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la data depunerii de catre persoana pagubita a ultimului document necesar finalizarii dosarului de daune.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si în cazul în care în drepturile persoanei pagubite s-a subrogat asiguratorul acesteia conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 136/1995 , astfel:

a) daca nu exista obiectii asupra sumelor solicitate, acestea se vor achita în cel mult 20 de zile calendaristice;

b) daca exista obiectii asupra acestor sume, acestea se vor comunica solicitantului în termen de cel mult 15 zile calendaristice, urmând ca în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la solutionarea obiectiunilor sa se efectueze plata.

(3) Fata de termenele prevazute mai sus asiguratorul de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule va reactualiza cuantumul despagubirii cu o cota procentuala de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere în efectuarea platilor.

Art. 47

(1) O data cu încasarea despagubirii persoana pagubita va mentiona în scris ca a fost integral despagubita pentru pagubele suferite si ca nu mai are nici o pretentie de la asigurator în legatura cu paguba respectiva.

(2) În situatia efectuarii platii de catre asigurator direct în contul bancar al persoanei pagubite, aceasta se considera a fi integral despagubita daca în termen de 30 de zile de la data intrarii sumei în contul sau bancar nu a notificat asiguratorului eventualele obiectii referitoare la cuantumul despagubirii.

CAPITOLUL V: Dispozitii finale

Art. 48

(1) În cazurile în care nu s-a realizat conventia si despagubirile se stabilesc prin hotarâre judecatoreasca, asiguratorul va acorda despagubiri fara a mai fi necesara încuviintarea asiguratului, în baza hotarârii judecatoresti ramase definitiva, irevocabila si învestita cu formula executorie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 136/1995 si ale prezentelor norme.

(2) În cazul obligarii la prestatii banesti periodice sumele stabilite în conditiile prevazute la alin. (1) se vor plati pâna la reducerea sau încetarea starii de nevoie sau a incapacitatii de munca, tinându-se seama de deciziile de pensionare, certificatele medicale si de alte dovezi care stabilesc aceste situatii, cu respectarea limitelor maxime de despagubire prevazute la art. 10 alin. (1) lit. b).

Art. 49

În cazul în care dupa plata despagubirilor pentru vatamari corporale, stabilite prin hotarâre a organului de jurisdictie competent, intervine decesul victimei ca urmare a aceluiasi accident, se vor stabili despagubiri pe baza conventiei dintre parti pentru cheltuielile prevazute la art. 43 pct. 2.

Art. 50

Conventia dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori are caracter total, neconditionat, definitiv si stinge toate pretentiile decurgând din pagubele care erau sau puteau fi cunoscute la data realizarii conventiei, pentru pagubele ce s-au acoperit pe aceasta cale, cu exceptia situatiei în care ulterior platii despagubirii pentru vatamari corporale starea persoanei pagubite s-a agravat ori a intervenit decesul acesteia, ca urmare a aceluiasi accident.

Art. 51

Asiguratorii autorizati pentru practicarea asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule sunt obligati sa comunice asiguratilor conditiile privind aceasta asigurare, prevazute de prezentele norme.

Art. 52

Pentru respectarea intereselor asiguratilor Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, prin atributiile sale, analizeaza si rezolva eventualele reclamatii primite de la asigurati sau alte persoane fizice si juridice care apeleaza la serviciile asiguratorilor sau brokerilor de asigurare, putând lua masuri împotriva nerespectarii conditiilor prevazute în prezentele norme, potrivit art. 54.

Art. 53

La primirea despagubirii pe baza conventiei persoana pagubita îsi ia un angajament scris, prin care se obliga sa restituie de îndata despagubirea primita, în cazul în care actele încheiate de organele de politie, de unitatile de pompieri sau alte autoritati competente sa cerceteze accidentele de autovehicule sunt anulate.

Art. 54

Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de catre societatile de asigurare se sanctioneaza în conditiile si potrivit prevederilor art. 8 si 39 din Legea nr. 32/2000 .

Art. 55

- Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a) si 7b) fac parte integranta din prezentele norme.

-****-

1) În lipsa acestor preturi se pot avea în vedere preturile corespunzatoare din cataloagele de specialitate.

- *) Art. 63 si 64 din Legea nr. 136/1995 au fost modificate prin art. 12 din Hotarârea Guvernului nr. 1.194/2000 privind unele masuri în legatura cu asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule.

ANEXA nr. 1:
CRITERII pentru stabilirea uzurii în cazul pagubelor produse la autovehicule

Art. 1

(1) Pentru stabilirea valorii autovehiculelor la data producerii evenimentului asigurat, din valoarea de nou a acestora se scade uzura valorica. Prin uzura valorica se întelege acea parte din valoarea autovehiculului ce se pierde prin vechime, întrebuintare sau stare de întretinere.

(2) Uzura valorica se calculeaza prin aplicarea unui coeficient de uzura asupra valorii de nou a autovehiculului la data producerii evenimentului asigurat.

(3) Coeficientul de uzura se stabileste în functie de gradul de întrebuintare (parcurs) a autovehiculului, exprimat în kilometri, precum si de vechimea în exploatare, exprimata în unitati de timp (ani), diferentiata pe categorii de autovehicule, potrivit tabelelor coeficientilor de uzura nr. 1 si 2.

(4) Pentru stabilirea coeficientului de uzura a unui auto-vehicul sunt necesare:

a) data introducerii în exploatare de nou a autovehiculului respectiv, mentionata în documentele de identificare a acestuia (carte de identitate, certificat de înmatriculare etc.) sau, în lipsa, anul de fabricatie de pe placa de origine a autovehiculului;

b) parcursul în kilometri realizat de autovehiculul respectiv de la data introducerii lui în exploatare de nou si pâna la data producerii evenimentului asigurat.

Art. 2

(1) Pentru autovehiculele la care se cunosc datele mentionate la art. 1 alin. (4), pentru stabilirea coeficientului de uzura a autovehiculului avariat se cauta în tabelul coeficientilor de uzura linia corespunzatoare vechimii în exploatare (în ani) si coloana corespunzatoare starii de întretinere medie (coeficientii de uzura din aceasta coloana au fost determinati pentru un parcurs mediu anual de 10.000 km), la intersectia carora se va gasi coeficientul de uzura respectiv.

(2) În cazul în care exista diferente între parcursul real si cel rezultat utilizându-se media anuala, coeficientul corespunzator starii de întretinere medie se va corecta cu 0,6% pentru fiecare 1.000 km*), fara a se putea depasi coeficientii corespunzatori starilor de întretinere buna sau satisfacatoare.

Art. 3

(1) Pentru autovehiculele la care nu se cunoaste parcursul (km) realizat pâna la data producerii evenimentului asigurat sau acesta nu este în concordanta cu starea tehnica a autovehiculului respectiv, coeficientul de uzura a autovehiculului avariat se stabileste în functie de vechimea în exploatare si starea de întretinere a acestuia, prevazute în tabelele coeficientilor de uzura nr. 1 si 2.

(2) Starea de întretinere a unui autovehicul se clasifica în: buna, medie si satisfacatoare.

(3) Stabilirea starii de întretinere a autovehiculului se face potrivit starii acestuia dinainte de producerea evenimentului asigurat, pe baza criteriilor de mai jos:

a) stare de întretinere buna

Autovehiculul prezinta: integritatea elementelor caroseriei, barelor de protectie si capacelor de roti; vopseaua intacta, fara exfolieri sau urme aparente de rugina a tablei; tapiteria fara pete, urme de uzura prematura sau rupturi; cauciucuri uzate uniform, fara sa prezinte uzuri accentuate pe flancuri ca urmare a unui reglaj necorespunzator al directiei; motorul fara scurgeri de ulei pe partile laterale sau pe capotajele interioare ale spatiului afectat acestuia;

b) stare de întretinere medie

Autovehiculul prezinta: deformari ale caroseriei, barelor de protectie sau capacelor de roti pâna la 10 dm2 însumat pe întreaga suprafata exterioara; degradari ale vopselei în ceea ce priveste luciul, cu urme de rugina aparenta pe o suprafata totala pâna la 10 dm2, cu exfolieri pe o suprafata totala pâna la 0,5 cm2 sau orice alte zgârieturi; pete pe tapiteria scaunelor;

c) stare de întretinere satisfacatoare

Autovehiculul prezinta: deformari ale caroseriei, barelor de protectie si capacelor de roti mai mari de 10 dm2 însumat pe întreaga suprafata exterioara: degradari ale vopselei, pierderea totala a luciului, cu exfolieri pe o suprafata totala mai mare de 0,5 cm2, cu urme pronuntate de rugina aparenta si zgârieturi; tapiteria deteriorata si murdara; cauciucurile uzate neuniform, cu accentuari pe unul dintre flancuri, ca urmare a unui reglaj necorespunzator al directiei; motorul cu urme de ulei pe partile superioare si laterale ca urmare a scurgerilor la capacul distributiei, al chiulasei sau pe lânga garniturile de etansare; joc mare la volanul directiei.

(4) Cunoscându-se data introducerii în exploatare de nou si starea sa de întretinere justificata tehnic, pentru stabilirea coeficientului de uzura a autovehiculului avariat se cauta în tabelul coeficientilor de uzura linia orizontala corespunzatoare vechimii în exploatare (în ani) a acestuia si se stabileste un coeficient de uzura cuprins între cei corespunzatori starii de întretinere buna si satisfacatoare.

Art. 4

(1) Pentru autovehiculele care aveau executate înainte de data producerii evenimentului asigurat reparatii curente, inclusiv înlocuiri ale partilor componente sau ale pieselor originale, stabilirea coeficientului de uzura se face pe baza relatiei:

Ur = U x K, în care:

Ur = coeficientul de uzura recalculat al autovehiculului;

U = coeficientul de uzura rezultat din tabelele coeficientilor de uzura, în baza datelor mentionate mai sus;

K = coeficientul de corectie a uzurii (A-a)/A,

în care:

A = valoarea de nou a autovehiculului avariat;

a = costul total al reparatiilor curente, inclusiv al înlocuirilor de parti componente sau de piese originale executate înainte de data producerii evenimentului asigurat, exclusiv cele efectuate ca urmare a unor accidente sau a unor defecte de fabricatie, pentru mentinerea sau îmbunatatirea starii tehnice corespunzatoare a autovehiculului, în baza documentatiilor privind costul efectiv al acestora.

(2) Nu se pot lua în calcul coeficienti de uzura (U) inferiori coeficientilor minimali sau superiori celor maximali, pentru vechimea în exploatare, parcursul realizat si starea de întretinere a autovehiculului avariat, prevazuti în tabelele coeficientilor de uzura nr. 1 si 2.


TABELUL COEFICIENTILOR DE UZURA Nr. 1

pentru autovehicule a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3,5 t si pentru cele al caror numar de locuri pe scaune nu este mai mare de 9

Ani

Coeficient de uzura (%)

Stare de întretinere buna

Stare de intretinere medie

Stare de intretinere satisfacatoare

1

0

4

6

5

9

13

2

12

18

28

18

28

35

3

23

33

40

26

37

45

4

30

42

50

34

45

53

5

37

48

56

41

52

59

6

45

55

62

48

58

65

7

51

62

69

53

65

72

8

56

67

75

58

70

78

9

60

72

80

61

73

82

10

62

74

84

63

75

85

peste 10

63

75

85

NOTA: Coeficientii de uzura din tabel, corespunzatori anilor de vechime, sunt stabiliti diferentiat, pe acesti ani, pentru jumatate de an si pentru un an intreg de vechime.


TABELUL COEFICIENTILOR DE UZURA Nr. 2

pentru autovehicule a caror masa totala maxima autorizata depaseste 3,5 t si pentru cele al caror numar de locuri pe scaune este mai mare de 9

Ani

Coeficient de uzura (%)

Stare de intretinere buna

Stare de intretinere medie

Stare de intretinere satisfacatoare

1

0

5

7

6

10

15

2

12

20

27

18

25

34

3

23

30

39

28

35

44

4

33

40

48

37

45

52

5

41

49

56

44

52

60

6

47

55

63

50

58

65

7

53

60

68

55

64

70

8

58

66

72

60

68

74

9

63

70

76

65

71

77

10

66

73

79

67

74

80

11

68

75

82

69

76

83

12

70

77

84

71

78

85

peste 12

71

78

85

NOTA: Coeficientii de uzura din tabel, corespunzatori anilor de vechime, sunt stabiliti diferentiat, pe acesti ani, pentru jumatate de an si pentru un an intreg de vechime.

*) Corectia se va face prin adunare, daca parcursul real este mai mare de 10.000 km/an, ori prin scadere, daca parcursul real este mai mic.

ANEXA nr. 2:
NIVELUL PRIMELOR DE ASIGURARE PENTRU ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA PENTRU PAGUBE PRODUSE TERTILOR PRIN ACCIDENTE DE AUTOVEHICULE, PENTRU ANUL 2003

1. *) în cazul persoanelor care detin autovehicule înmatriculate în România

 

01 ianuarie -31decembrie

01 ianuarie - 31 mai

01 iunie - 31 decembrie

Nr. crt.

Felul autovehiculului

Pers. fizice

Pers. juridice

Pers. fizice

Pers. juridice

Pers. fizice

Pers. juridice

1

Autoturisme (inclusiv autoturisme de teren si automobile mixte a caror masa maxima autorizata nu depaseste 3,5 t) autosanitare, autorulote, având cap. cilindrica:

a) pâna la 1200 cmc

858 000

1 021 000

366 000

432 000

492 000

589 000

b) între 1201-1400 cmc

982 000

1 269 000

411 000

534 000

571 000

735 000

c) între 1401-1600 cmc

1 172 000

1 714 000

501 000

729 000

671 000

985 000

d) între 1601 -1800 cmc

1 279 000

1 865 000

547 000

793 000

732 000

1 072 000

e) între 1801 -2000 cmc

1 647 000

2 245 000

685 000

944 000

962 000

1 301 000

f) peste 2000 cmc

1 969 000

2 719 000

827 000

1 152 000

1 142 000

1 567 000

2

Autovehicule pentru transport persoane (inclusiv autospecializate pentru transport de persoane):

a) intre 10-17 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului

2 610 000

3 092 000

1 094 000

1 288 000

1 516 000

1 804 000

b) peste 18 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului

4 725 000

5 606 000

1 969 000

2 343 000

2 756 000

3 263 000

c) tramvaie, troleibuze

-

4 493 000

-

1 872 000

-

2 621 000

3

Motocicluri cu sau fara atas

688 000

1 124 000

293 000

462 000

395 000

662 000

4

Tractoare rutiere având puterea motorului:

a) pâna la 45 CP inclusiv

580 000

580 000

241 000

241 000

339 000

339 000

b) peste 45 CP

2 804 000

2 804 000

1 180 000

1 180 000

1 624 000

1 624 000

5

Alte autovehicule decât cele mentionate la pct. 1-4, a caror masa totala maxima autorizata este de:

a) pâna la 2.300 kg

1 703 000

2 452 000

719 000

1 028 000

984 000

1 424 000

b) între 2.301 -3.500 kg

2 677 000

3 371 000

1 124 000

1 410 000

1 553 000

1 961 000

c) între 3.501 -7.500 kg

3 659 000

4 214 000

1 554 000

1 755 000

2 105 000

2 459 000

d) între 7.501-16.000 kg

4 493 000

5 606 000

1 872 000

2 343 000

2 621 000

3 263 000

e) peste 16.000 kg

5 606 000

7 290 000

2 343 000

3 051 000

3 263 000

4 239 000

a) Primele de asigurare se platesc numai pentru autovehicule. Pentru remorci, semiremorci si atase nu se platesc prime de asigurare.*)

b) Primele de asigurare prevazute mai sus se platesc si pentru fiecare numar de circulatie de proba.

c) Primele de asigurare aferente perioadelor stabilite mai sus se încaseaza la cuantumul prevazut, fara a fi posibila fractionarea acestuia, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 5 alin. (2) din norme.

d) Pentru toate autovehiculele care nu sunt mentionate expres la pct. 1 se vor aplica tarifele de la pct. 5 (autoutilitare, autofurgoane, autocamioane, autospeciale).

2. *) în cazul persoanelor care intra pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în strainatate, dar neasigurate sau ale caror asigurari expira în perioada în care se afla pe teritoriul României

Felul autovehiculului

Prima de asigurare pentru fiecare luna sau fractiune de luna, în perioada 1 ianuarie- 31 decembrie 2003, pentru fiecare autovehicul înmatriculat în strainatate (lei)

1. Autoturisme

2 317 000

2. Motocicluri

893 000

3. Alte autovehicule decât autoturisme si motocicluri, inclusiv remorci si semiremorci

5 703 000

*) Primele de asigurare se platesc numai pentru autovehicule. Pentru remorci, semiremorci si atase nu se platesc prime de asigurare.

ANEXA nr. 3:

Societatea de asigurari (denumire, adresa, cod fiscal, tel/ fax)

Serie polita RCA

 

 

Numar polita RCA

 

 

 

Asigurat

 

Utilizator

 

DATE:

Adresa

 

Adresa

 

Cod fiscal/ Cod numeric personal

Cod fiscal/ Cod numeric personal

Autovehicul

 

 

categoria

 

 

marca

 

tipul

 

Capacitatea cilindrica

 

 

Numarul de locuri

 

Masa totala maxima autorizata

 

Numarul de înmatriculare

 

Seria de sasiu

 

Valabilitate asigurare

 

Putere motor kW

 

Anul fabricatiei

 

 ANEXA nr. 4:
CONTUL TEHNIC AFERENT ASIGURARILOR GENERALE, ÎNCHEIAT LA DATA DE 31 OCTOMBRIE 2002

(model)

Denumire indicatori

Nr. Crt.

Realizari aferente perioadei 1 ianuarie- 31 octombrie 2002

1. Venituri din prime nete de reasigurari

 

 

a) venituri din prime brute subscrise din care: - venituri din prime brute subscrise pentru RCA

01

 

 

b) prime cedate în reasigurare

02

 

c) variatia rezervei de prime din care: - variatia rezervei de prime pentru RCA

03

 

 

d) variatia rezervei de prime, cedate în reasigurare

04

 

TOTAL (rd.01-02-03+04)

05

 

Cota din venitul net (diferenta intre veniturile si cheltuielile din plasamente) al plasamentelor transferata din contul netehnic

06

 

3. Alte venituri tehnice, nete de reasigurare

07

 

4. Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare

 

 

a) daune platite:

08

 

- sume brute, din care:
- sume brute pentru RCA
- partea reasiguratorilor

09

 

10

 

b) variatia rezervei de daune, neta de reasigurare: din care:
- variatia rezervei de daune pentru RCA
- variatia rezervei de daune neavizate pentru RCA

11

 

 

 

TOTAL (rd. 09-10+1 1)

12

 

5. Variatia altor rezerve tehnice, nete de reasigurare, din care:

 

 

a) Variatia rezervei pentru riscuri neexpirate

13

 

b) Variatia rezervei de catastrofa

14

 

c) Variatia altor rezerve tehnice

15

 

TOTAL (rd 13+14+15)

16

 

6. Variatia rezervei pentru participare la beneficii si risturnuri

17

 

7. Cheltuieli de exploatare nete

 

 

a) cheltuieli de achizitie, din care
- cheltuieli de achizitie pentru RCA

18

 

 

b) variatia sumei cheltuielilor de achizitie reportate din care:
- variatia sumei cheltuielilor de achizitie reportate pentru RCA

19

 

 

c) cheltuieli de administrare

20

 

d) comisioane primite de la reasiguratori si participari la beneficii

21

 

TOTAL(rd 18+19+20-21)

22

 

8. Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare

23

 

9. Variatia rezervei de egalizare

 

 

suma bruta

24

 

partea reasiguratorilor

25

 

TOTAL (rd. 24-25)

26

 

10. Rezultat tehnic al asigurarii generale

 

 

Profit (rd. 05+06+07- 12- 16- 17-22-23-26)

27

 

Pierdere (rd. 12+16+17+22+23+26-05-06-07)

28

 


Presedinte/Director general,
.........................................................
(Numele, prenumele presedintelui/directorului general si stampila unitatii)

Întocmit,
.....................................
(Numele, prenumele si semnatura)ANEXA nr. 5:

Societatea: ................................
Adresa: ...............................
Cod fiscal: .....................
Tel/ fax ( sediul central): .........................

Nr. crt. Unitati teritoriale/ judete (sucursala, agentie) Personalul specializat în activitatea de constatare si lichidare a daunelor - nume si prenume, functia, specialitatea/ sucursala, agentie Structura de lucru/ sucursala, agentie pentru plata despagubirilor Adrese si numere de telefon/fax utile (fixe, mobile)

1

Alba

 

 

 

 

2

Arad

 

 

 

 

3

Arges

 

 

 

 

4

Bacau

 

 

 

 

5

Bihor

 

 

 

 

6

Bistrita-Nasaud

 

 

 

 

7

Botosani

 

 

 

 

8

Brasov

 

 

 

 

9

Braila

 

 

 

 

10

Bucuresti

 

 

 

 

11

Buzau

 

 

 

 

12

Caras- Severin

 

 

 

 

13

Cluj

 

 

 

 

14

Calarasi

 

 

 

 

15

Constanta

 

 

 

 

16

Covasna

 

 

 

 

17

Dambovita.

 

 

 

 

18

Dolj

 

 

 

 

19

Galati

 

 

 

 

20

Giurgiu

 

 

 

 

21

Gorj

 

 

 

 

22

Harghita

 

 

 

 

23

Hunedoara

 

 

 

 

24

Ialomita

 

 

 

 

25

Iasi

 

 

 

 

26

Ilfov

 

 

 

 

27

Maramures

 

 

 

 

28

Mehedinti

 

 

 

 

29

Mures

 

 

 

 

30

Neamt

 

 

 

 

31

Olt

 

 

 

 

32

Prahova

 

 

 

 

33

Satu - Mare

 

 

 

 

34

Salaj

 

 

 

 

35

Sibiu

 

 

 

 

36

Suceava

 

 

 

 

37

Teleorman

 

 

 

 

38

Timis

 

 

 

 

39

Tulcea

 

 

 

 

40

Vaslui

 

 

 

 

41

Vâlcea

 

 

 

 

42

Vrancea

 

 

 

 

Data: ........................

Semnatura, Presedinte/ Director GeneralANEXA nr. 6:
DECLARATIE

Subsemnatul/subsemnata ................................ , presedinte/director general si reprezentant legal al Societatii Comerciale ............................. , cu sediul în ....................... , persoana juridica româna, înregistrata la registrul comertului .....................sub nr. ...................... , cod unic de înregistrare ............. , autorizata conform Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile ulterioare, în data de ....................... , solicit autorizarea pentru a practica asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în anul 2003 si, în consecinta, declar pe propria raspundere urmatoarele:

- Societatea de asigurare si organele de conducere ale acesteia se angajeaza sa respecte întocmai prevederile Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asiguratorilor care vor practica aceasta asigurare în anul 2003, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 9/2002, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. .........din .....................

- Pentru fiecare unitate (sucursala, agentie) societatea de asigurare dispune de personal propriu, cu experienta în activitatea de constatare si de lichidare a daunelor auto si totodata la cel putin una dintre unitatile teritoriale din fiecare judet efectueaza plati de despagubire.

- Societatea de asigurare dispune de tehnica de calcul si soft adecvate, conform documentatiei depuse în dosarul de autorizare, respectând prevederile art. 13 lit. h) din normele sus-mentionate.

- În cazul în care nu vor respecta cumulativ cele declarate mai sus, societatea de asigurare si organele de conducere ale acesteia urmeaza a fi sanctionate conform prevederilor legale în vigoare.

Data
..................

Semnatura
.........................

ANEXA nr. 7:

PARTEA A: PERSOANE FIZICE

SOCIETATEA ......................
LUNA ................. 2003

Prime încasate, cumulat de la începutul anului de subscriere:.......................................


mii Lei

Nr. crt

Nr. contracte cumulat de la începutul anulu de subscriere

Volum prime încasate cumulat de la începutul anului de subscriere

Nr. de contr. valabile pana la 31.12.2003 cumulat de la începutul anului de subscriere

Volum de prime încasate pt. contractele valabile pana la data de 31.12.2003 cumulat de la începutul anului de subscriere

Nr. de contr. valabile pana la 31.05.2003 cumulat de la începutul anului de subscriere

Volum de prime încasate pt. contractele valabile pana la data de 31.05.2003 cumulat de la începutul anului de subscriere

Nr. de contr. cu valabilitate pe o luna de zile cumulat de la începutul anului de subscriere

Volum de prime încasate pt. contractele cu valabilitate pe o luna de zile cumulat de la începutul anului de subscriere

Nr. daune avizate cumulat de la începutul anului de subscriere

Despagubiri platite cumulat de la începutul anului de subscriere
( mii lei)

Nr. daune nelichidate cumulat de la începutul anului de subscriere

Rezerva aferenta daunelor nelichidate (mii lei)

Vatamari corporale

Daune materiale

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARTEA B: PERSOANE JURIDICE

SOCIETATEA ........................
LUNA .................... 2003

Prime încasate, cumulat de la începutul anului de subscriere:


mii Lei

Nr. crt.

Nr. contracte cumulat de la începutul anului de subscriere

Volum prime incasate cumulat de la începutul anului de subscriere

Nr. de contr. valabile pana la 31.12.2003 cumulat de la începutul anului de subscriere

Volum de prime incasate pt. contractele valabile pana la data de 31.12.2003 cumulat de la începutul anului de subscriere

Nr. de contr. valabile pana la 31.05.2003 cumulat de la începutul anului de subscriere

Volum de prime incasate pt. contractele valabile pana la data de 31.05.2003 cumulat de la începutul anului de subscriere

Nr. de contr. cu valabilitate pe o luna de zile cumulat de la începutul anului de subscriere

Volum de primit incasate pt. contractele cu valabilitate pe o luna de zile cumulat de la începutul anului de subscriere

Nr. daune avizate cumulat de la începutul anului de subscriere

Despagubiri platite cumulat de la începutul anului de subscriere
( mii lei)

Nr. daune nelichidate cumulat de la începutul anului de subscriere

Rezerva aferenta daunelor nelichidate (mii lei)

Vatamari corporale

Daune materiale

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL