ORDIN Nr. 10 din 27 decembrie 2001

pentru punerea în aplicare a Normelor privind limita minima a marjei de solvabilitate a asiguratorilor care practica asigurari generale si metodologia de calcul al acesteia

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 43 din 22 ianuarie 2002

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 16 alin. (5) si ale art. 47 pct. 1 lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor,
potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 28 noiembrie 2001, prin care s-au adoptat Normele privind limita minima a marjei de solvabilitate a asiguratorilor care practica asigurari generale si metodologia de calcul al acesteia,
emite urmatorul ordin:

ART. 1

Se pun în aplicare Normele privind limita minima a marjei de solvabilitate a asiguratorilor care practica asigurari generale si metodologia de calcul al acesteia, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,

Nicolae Eugen Crisan


ANEXA 1


NORME

privind limita minima a marjei de solvabilitate a asiguratorilor care practica asigurari generale si metodologia de calcul al acesteia


ART. 1

(1) Prezentele norme stabilesc cerintele privind marja de solvabilitate a asiguratorilor care practica asigurari generale, reprezentând suma cu care valoarea activelor depaseste valoarea obligatiilor, conform prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor.

(2) De asemenea, prin prezentele norme se stabilesc criteriile privind evaluarea activelor, a obligatiilor unui asigurator si se fac precizari privind categoria activelor si datoriilor care nu vor fi luate în considerare la stabilirea marjei de solvabilitate a asiguratorului sau care vor fi luate în considerare numai într-o anumita proportie.

ART. 2

(1) Evaluarea activelor si obligatiilor asiguratorului, care sunt luate în considerare la stabilirea marjei de solvabilitate, are la baza valorile acestora evidentiate în bilantul contabil.

(2) Diferenta dintre activele si obligatiile luate în considerare la stabilirea marjei de solvabilitate reprezinta activul net al asiguratorului si exprima capacitatea acestuia de a-si acoperi obligatiile fara a apela la capitaluri proprii.

ART. 3

La stabilirea marjei de solvabilitate a asiguratorului se va lua în considerare totalul activelor din bilantul contabil din care se va scadea valoarea activelor necorporale, a actiunilor necotate, a activelor corespunzatoare partii din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare si a activelor asupra carora s-au creat sarcini (gaj, ipoteca etc.).

ART. 4

Obligatiile care se iau în considerare la stabilirea marjei de solvabilitate a asiguratorului sunt:

a) datoriile subordonate, într-o proportie de pâna la 50% din valoarea lor;

b) rezervele tehnice nete care trebuie constituite conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 32/2000 si Normelor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind metodologia de calcul si de evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale, cu exceptia rezervei de egalizare si a rezervei de catastrofa, nr. 5/2001;

c) provizioanele pentru riscuri si cheltuieli;

d) depozite primite de la reasiguratori;

e) datorii, cu exceptia împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni.

ART. 5

Diferenta dintre activele si obligatiile care urmeaza sa fie luate în considerare potrivit prevederilor art. 3 si 4 reprezinta marja de solvabilitate de care dispune asiguratorul.

ART. 6

(1) În vederea determinarii marjei de solvabilitate minime pentru activitatea de asigurari generale se vor lua în considerare urmatoarele elemente:

a) primele brute subscrise de catre asigurator, aferente activitatii de asigurari directe (PBSad), la care se adauga primele brute subscrise de catre asigurator, aferente acceptarilor în reasigurare (PBSr); din acestea se scad primele anulate (PA), iar la rezultatul astfel obtinut se aplica un coeficient de 18% pentru sumele a caror valoare este de pâna la echivalentul a 5.000.000 euro, respectiv de 16% pentru sumele a caror valoare depaseste echivalentul a 5.000.000 euro, la cursul de referinta al Bancii Nationale a României din ultima zi lucratoare a perioadei de raportare. Rezultatul se pondereaza cu un coeficient obtinut din raportarea daunelor nete (DN), la care se adauga variatia rezervei de daune (delta RDn), aferenta ultimului an financiar, la daunele brute (DB), la care se adauga variatia rezervei de daune (delta RDb), aferenta ultimului an financiar, coeficient care nu trebuie sa fie mai mic de 50%;

b) media daunelor platite în ultimii 3 ani financiari, aferente asigurarilor directe (DPad), la care se adauga media daunelor platite în ultimii 3 ani financiari, aferente acceptarilor în reasigurare (DPr), si totalul rezervei brute de daune la sfârsitul ultimului an financiar din perioada de 3 ani (RDsf). Din acest total se scade media pe ultimii 3 ani financiari a daunelor recuperate de la terti prin subrogarea în drepturile asiguratilor (DR) si rezerva de daune la începutul primului an financiar din perioada de 3 ani (RDi), iar la rezultatul astfel obtinut se aplica un coeficient de 26% pentru sumele a caror valoare nu depaseste echivalentul a 3.000.000 euro, respectiv de 23% pentru sumele a caror valoare depaseste echivalentul a 3.000.000 euro, la cursul de referinta al Bancii Nationale a României din ultima zi lucratoare a perioadei de raportare. Rezultatul se pondereaza cu un coeficient obtinut din raportarea daunelor nete (DN), la care se adauga variatia rezervei de daune (delta RDn), aferenta ultimului an financiar, la daunele brute (DB), la care se adauga variatia rezervei de daune (delta RDb), aferenta ultimului an financiar, coeficient care nu trebuie sa fie mai mic de 50% .

(2) Marja de solvabilitate minima va fi considerata cea mai mare dintre valorile obtinute prin calculele prevazute la lit. a) si b).

ART. 7

Pentru determinarea solvabilitatii asiguratorului se va face raportul dintre marja de solvabilitate de care dispune asiguratorul, asa cum aceasta a fost definita la art. 5, si marja de solvabilitate minima.

ART. 8

Asiguratorul este obligat sa îsi determine anual marja de solvabilitate pe baza datelor din bilantul contabil si sa transmita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, împreuna cu bilantul contabil încheiat la sfârsitul fiecarui exercitiu financiar, un formular de raportare privind marja de solvabilitate, conform modelului prezentat în anexa care face parte integranta din prezentele norme.

ART. 9

Prima raportare privind marja de solvabilitate va fi transmisa Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor împreuna cu raportarile anuale pentru anul 2002.

ART. 10

Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000.


ANEXA 1

la norme


           ACTIVITATEA DE ASIGURARI GENERALE

                RAPORTARE
           privind marja de solvabilitate
 _________________________________________________________________________
| X   = activul net sau marja de solvabilitate de care dispune |    |
|     asiguratorul = C - D                  |    |
|_________________________________________________________________|_______|
|                                 |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| A   = total active, potrivit bilantului contabil       |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| B   = active care nu se iau în considerare = B1 + B2 + B3 + B4|    |
|_________________________________________________________________|_______|
| B1  = active necorporale                   |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| B2  = actiuni necotate                    |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| B3  = partea din rezervele tehnice aferenta contractelor   |    |
|     cedate în reasigurare                  |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| B4  = activele asupra carora s-au creat sarcini (gaj sau   |    |
|     ipoteca)                        |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| C   = activele care se iau în considerare la stabilirea marjei|    |
|     de solvabilitate = A - B                |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| D   = total obligatii care se iau în considerare la stabilirea|    |
|     marjei de solvabilitate = D1 + D2 + D3 + D4 + D5    |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| D1  = 0,5 x valoarea datoriilor subordonate          |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| D2  = rezerve tehnice nete                  |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| D3  = provizioane pentru riscuri si cheltuieli        |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| D4  = depozite primite de la reasiguratori          |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| D5  = datorii, cu exceptia împrumuturilor din emisiuni    |    |
|     de obligatiuni                     |    |
|_________________________________________________________________|_______|
|                                 |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| Y   = marja de solvabilitate minima = max (H; J)       |    |
|_________________________________________________________________|_______|
|                                 |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| PBSad = prime brute subscrise de catre asigurator, aferente   |    |
|     activitatii de asigurare directa            |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| PBSr = prime brute subscrise de catre asigurator, aferente   |    |
|     acceptarilor în reasigurare               |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| PA  = prime anulate                      |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| M   = PBSad + PBSr - PA                    |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| t1  = echivalentul în lei a 5 milioane euro, la cursul de   |    |
|     referinta al Bancii Nationale a României din ultima   |    |
|     zi lucratoare a perioadei de raportare         |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| a1  = raportul dintre daunele nete platite, la care se    |    |
|     adauga variatia rezervei de daune si daunele brute   |    |
|     platite, la care se adauga variatia rezervei de daune  |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| a   = max (a1; 0,5)                      |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| H   = a x [min(t1; M) x 0,18 + max(M - t1; 0) x 0,16]     |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| DPad = media daunelor platite în ultimii 3 ani financiari,   |    |
|     aferente asigurarilor directe              |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| DPr  = media daunelor platite în ultimii 3 ani financiari,   |    |
|     aferente acceptarilor în reasigurare          |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| RDsf = totalul rezervei brute de daune la sfârsitul      |    |
|     ultimului an financiar                 |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| DR  = media pe ultimii 3 ani financiari a daunelor recuperate |    |
|     de la terti prin subrogarea în drepturile asiguratilor |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| RDi  = rezerva de daune la începutul primului an financiar   |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| N   = DPad + DPr + RDsf - DR - RDi              |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| t2  = echivalentul în lei a 3 milioane euro, la cursul de   |    |
|     referinta al Bancii Nationale a României din ultima zi |    |
|     lucratoare a perioadei de raportare           |    |
|_________________________________________________________________|_______|
| J   = a x [min(t2; N) x 0,26 + max(N - t2; 0) x 0,23]     |    |
|_________________________________________________________________|_______|
|                                 |    |
| Gradul de solvabilitate = X/Y                  |    |
|_________________________________________________________________|_______|