ORDIN Nr. 11 din 27 decembrie 2001

pentru punerea în aplicare a Normelor privind limita minima a marjei de solvabilitate a asiguratorilor care practica asigurari de viata si metodologia de calcul al acesteia

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 43 din 22 ianuarie 2002

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 16 alin. (5) si ale art. 47 pct. 1 lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor,
potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 28 noiembrie 2001, prin care s-au adoptat Normele privind limita minima a marjei de solvabilitate a asiguratorilor care practica asigurari de viata si metodologia de calcul al acesteia,
emite urmatorul ordin:

ART. 1

Se pun în aplicare Normele privind limita minima a marjei de solvabilitate a asiguratorilor care practica asigurari de viata si metodologia de calcul al acesteia, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,

Nicolae Eugen Crisan


ANEXA 1


NORME

privind limita minima a marjei de solvabilitate a asiguratorilor care practica asigurari de viata si metodologia de calcul al acesteia


ART. 1

(1) Prezentele norme stabilesc cerintele privind marja de solvabilitate a asiguratorilor care practica asigurari de viata, reprezentând suma cu care valoarea activelor depaseste valoarea obligatiilor, conform prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor.

(2) Pentru determinarea marjei de solvabilitate a asiguratorului care practica asigurari de viata se vor lua în considerare activele si obligatiile aferente fondului asigurarilor de viata.

(3) De asemenea, prin prezentele norme se stabilesc criteriile privind evaluarea activelor, a obligatiilor asiguratorilor care practica asigurari de viata si se fac precizari privind categoria activelor si datoriilor care nu vor fi luate în considerare la stabilirea marjei de solvabilitate a acestora sau care vor fi luate în considerare numai într-o anumita proportie.

ART. 2

(1) Evaluarea activelor si obligatiilor asiguratorului care practica asigurari de viata, luate în considerare la stabilirea marjei de solvabilitate, are la baza valorile acestora evidentiate în bilantul contabil.

(2) Diferenta dintre activele si obligatiile luate în considerare la stabilirea marjei de solvabilitate reprezinta activul net al asiguratorului care practica asigurari de viata si exprima capacitatea acestuia de a-si acoperi obligatiile fara a apela la capitaluri proprii.

ART. 3

La stabilirea marjei de solvabilitate a asiguratorului care practica asigurari de viata se va lua în considerare totalul activelor din bilantul contabil din care se va scadea valoarea activelor necorporale, a actiunilor necotate, a activelor corespunzatoare partii din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare si a activelor asupra carora s-au creat sarcini (gaj, ipoteca etc.).

ART. 4

Obligatiile care se iau în considerare la stabilirea marjei de solvabilitate a asiguratorului care practica asigurari de viata sunt:

a) datoriile subordonate, într-o proportie de pâna la 50% din valoarea lor;

b) rezervele tehnice nete aferente asigurarilor de viata, constituite în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 32/2000 si cu Normele privind conditiile pentru administrarea fondului asigurarilor de viata, investitiile si evaluarea activelor, precum si calculul rezervelor matematice;

c) provizioanele pentru riscuri si cheltuieli;

d) depozite primite de la reasiguratori;

e) datorii, cu exceptia împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni.

ART. 5

Diferenta dintre activele si obligatiile care urmeaza sa fie luate în considerare potrivit prevederilor art. 3 si 4 reprezinta marja de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari de viata.

ART. 6

(1) În sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

- rezerva tehnica - rezerva matematica + orice alta rezerva aditionala;

- suma la risc - diferenta dintre suma asigurata sau suma asigurata redusa, dupa caz, si rezerva matematica. Suma la risc se va calcula numai pentru asigurarile prevazute la pct. III.1 lit. a) (cu exceptia celor de supravietuire), III.2 si III.3 (pentru produsele la care se acopera riscul de deces) din Normele nr. 3/2001 privind clasele de asigurari care pot fi practicate de societatile de asigurare, emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;

- suma la risc bruta - suma la risc calculata înainte de cedarile în reasigurare;

- suma la risc neta - suma la risc calculata dupa cedarile în reasigurare;

- rezerva tehnica bruta - rezerva tehnica calculata înainte de cedarile în reasigurare;

- rezerva tehnica neta - rezerva tehnica calculata dupa cedarile în reasigurare.

(2) Determinarea marjei de solvabilitate minime pentru activitatea de asigurari de viata se va realiza tinându-se seama de specificul produselor de asigurari de viata, dupa cum urmeaza:

a) pentru clasele de asigurari prevazute la pct. III.1 lit. a) si b), precum si pentru cele de la pct. III.2 si III.5 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001 marja de solvabilitate minima se va determina prin aplicarea unui procent de 4% din rezervele tehnice. Rezultatul va fi ponderat cu raportul dintre rezervele tehnice nete si rezervele tehnice brute, dar nu mai putin de 85% . La aceasta valoare se va adauga 0,3% din suma la risc, rezultat ponderat cu raportul dintre suma la risc neta si suma la risc bruta, dar nu mai putin de 50% . Coeficientul de 0,3% poate fi înlocuit cu 0,1% în cazul în care contractele de asigurare de deces au o durata de maximum 3 ani, respectiv cu 0,15%, daca durata acestor contracte este cuprinsa între 3 si 5 ani;

b) pentru clasa de asigurari prevazuta la pct. III.1 lit. c) din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001 marja de solvabilitate minima se va determina potrivit metodologiei prevazute pentru activitatea de asigurari generale;

c) pentru clasele de asigurari prevazute la pct. III.3 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001 marja de solvabilitate minima se va determina calculându-se la fel ca în cazul prevazut la lit. a), în cazul contractelor de asigurare cu componenta investitionala care ofera si garantii. În cazul contractelor de asigurare prin care riscul investitional este transferat integral asiguratului si termenul contractelor este de peste 5 ani, iar costurile stipulate în contract se aloca pe o perioada mai mare de 5 ani, procentul de 4% din rezervele tehnice se reduce la 1%, mentinându-se nivelul celorlalte elemente prevazute la lit. a);

d) pentru clasa de asigurari prevazuta la pct. III.4 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001 marja de solvabilitate minima se va determina prin aplicarea unui procent de 4% din rezervele tehnice nete.

ART. 7

Pentru determinarea solvabilitatii asiguratorului se va face raportul dintre marja de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari de viata, asa cum aceasta a fost definita la art. 5, si marja de solvabilitate minima.

ART. 8

Asiguratorul este obligat sa îsi determine anual marja de solvabilitate pe baza datelor din bilantul contabil si sa transmita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, împreuna cu bilantul contabil încheiat la sfârsitul fiecarui exercitiu financiar, un formular de raportare privind marja de solvabilitate, conform modelului prezentat în anexa care face parte integranta din prezentele norme.

ART. 9

Prima raportare privind marja de solvabilitate va fi transmisa Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor împreuna cu raportarile anuale pentru anul 2002.

ART. 10

Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000.


ANEXA 1

la norme


           ACTIVITATEA DE ASIGURARI DE VIAřA

                 RAPORTARE
            privind marja de solvabilitate

 _____________________________________________________________________________
| X = activul net sau marja de solvabilitate de care dispune    |    |
|   asiguratorul = C - D                     |    |
|____________________________________________________________________|________|
|                                  |    |
|____________________________________________________________________|________|
| A = total active, potrivit bilantului contabil          |    |
|____________________________________________________________________|________|
| B = active care nu se iau în considerare = B1 + B2 + B3 + B4   |    |
|____________________________________________________________________|________|
| B1 = active necorporale                      |    |
|____________________________________________________________________|________|
| B2 = actiuni necotate                       |    |
|____________________________________________________________________|________|
| B3 = partea din rezervele tehnice aferenta contractelor cedate   |    |
|   în reasigurare                        |    |
|____________________________________________________________________|________|
| B4 = activele asupra carora s-au creat sarcini (gaj sau ipoteca)  |    |
|____________________________________________________________________|________|
| C = activele care se iau în considerare la stabilirea marjei   |    |
|   de solvabilitate = A - B                   |    |
|____________________________________________________________________|________|
|                                  |    |
|____________________________________________________________________|________|
| D = total obligatii care se iau în considerare la stabilirea   |    |
|   marjei de solvabilitate = D1 + D2 + D3 + D4 + D5       |    |
|____________________________________________________________________|________|
| D1 = 0,5 x valoarea datoriilor subordonate             |    |
|____________________________________________________________________|________|
| D2 = rezerve tehnice nete                     |    |
|____________________________________________________________________|________|
| D3 = provizioane pentru riscuri si cheltuieli           |    |
|____________________________________________________________________|________|
| D4 = depozite primite de la reasiguratori             |    |
|____________________________________________________________________|________|
| D5 = datorii, cu exceptia împrumuturilor din emisiuni de      |    |
|   obligatiuni                          |    |
|____________________________________________________________________|________|
|                                  |    |
|____________________________________________________________________|________|
| Y = marja de solvabilitate minima = M + N + P + Q         |    |
|____________________________________________________________________|________|
|                                  |    |
|____________________________________________________________________|________|
| M = marja de solvabilitate minima pentru asigurarile de viata   |    |
|   corespunzatoare claselor de asigurari prevazute la      |    |
|   pct. III.1 lit. a) si b), pct. III.2 si III.5 din Normele   |    |
|   Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001 = R1 + R2 |    |
|____________________________________________________________________|________|
| a = rezerve tehnice                        |    |
|____________________________________________________________________|________|
| b1 = raportul dintre rezervele tehnice nete si rezervele      |    |
|   tehnice brute                         |    |
|____________________________________________________________________|________|
| b = max (b1; 0,85)                        |    |
|____________________________________________________________________|________|
| R1 = a x b x 0,04                         |    |
|____________________________________________________________________|________|
| a1 = suma la risc aferenta contractelor cu durata de minimum 5 ani |    |
|____________________________________________________________________|________|
| a2 = suma la risc aferenta contractelor cu durata cuprinsa     |    |
|   între 3 si 5 ani                       |    |
|____________________________________________________________________|________|
| a3 = suma la risc aferenta contractelor cu durata de maximum 3 ani |    |
|____________________________________________________________________|________|
| c1 = raportul dintre suma la risc neta si suma la risc bruta    |    |
|____________________________________________________________________|________|
| c = max (c1; 0,5)                         |    |
|____________________________________________________________________|________|
| R2 = c x (a1 x 0,003 + a2 x 0,0015 + a3 x 0,001)          |    |
|____________________________________________________________________|________|
| N = marja de solvabilitate minima pentru asigurarile de viata   |    |
|   corespunzatoare clasei de asigurari prevazute la pct. III.3  |    |
|   din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor      |    |
|   nr. 3/2001 = R3 + R4                     |    |
|____________________________________________________________________|________|
| d1 = rezervele tehnice nete aferente obligatiilor contractuale   |    |
|   rezultate din activitatea de asigurari pentru care      |    |
|   asiguratorul nu îsi asuma riscuri investitionale în conditiile|    |
|   în care termenul contractelor este de peste 5 ani, iar    |    |
|   costurile stipulate în contract se aloca pe o perioada mai  |    |
|   mare de 5 ani                         |    |
|____________________________________________________________________|________|
| d2 = rezervele tehnice nete aferente obligatiilor contractuale   |    |
|   rezultate din activitatea de asigurari pentru care      |    |
|   asiguratorul nu îsi asuma riscuri investitionale în conditiile|    |
|   în care termenul contractelor este de maximum 5 ani sau de  |    |
|   peste 5 ani, iar costurile stipulate în contract se aloca pe o|    |
|   perioada de maximum 5 ani, precum si rezervele tehnice nete  |    |
|   aferente obligatiilor contractuale rezultate din activitatea |    |
|   de asigurari pentru care asiguratorul îsi asuma riscuri    |    |
|   investitionale                        |    |
|____________________________________________________________________|________|
| R3 = b x (d1 x 0,01 + d2 x 0,04)                  |    |
|____________________________________________________________________|________|
| e = suma la risc                         |    |
|____________________________________________________________________|________|
| R4 = e x c x 0,003                         |    |
|____________________________________________________________________|________|
|                                  |    |
|____________________________________________________________________|________|
| P = marja de solvabilitate minima pentru asigurarile de viata   |    |
|   corespunzatoare clasei de asigurari prevazute la pct. III.1  |    |
|   lit. c) din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor  |    |
|   nr. 3/2001 = R5                        |    |
|____________________________________________________________________|________|
| f = total prime brute datorate pentru clauze suplimentare atasate |    |
|   contractelor din perioada de raportare minus primele anulate |    |
|   în perioada de raportare (inclusiv taxele aferente)      |    |
|____________________________________________________________________|________|
| h = echivalentul în lei a 5 milioane euro, la cursul de referinta |    |
|   al Bancii Nationale a României din ultima zi lucratoare a   |    |
|   perioadei de raportare                    |    |
|____________________________________________________________________|________|
| g1 = raportul dintre suma indemnizatiilor ramase în grija     |    |
|   asiguratului dupa scaderea reasigurarilor aferente si suma  |    |
|   totala a indemnizatiilor                   |    |
|____________________________________________________________________|________|
| g = max (g1; 0,5)                         |    |
|____________________________________________________________________|________|
| R5 = g x [min (h; f) x 0,18 + max (f - h; 0) x 0,16]        |    |
|____________________________________________________________________|________|
|                                  |    |
|____________________________________________________________________|________|
| Q = marja de solvabilitate minima pentru asigurarile de viata   |    |
|   corespunzatoare clasei de asigurari prevazute la pct. III.4  |    |
|   din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor      |    |
|   nr. 3/2001 = R6                        |    |
|____________________________________________________________________|________|
| i = rezervele tehnice nete aferente obligatiilor contractuale   |    |
|____________________________________________________________________|________|
|                                  |    |
|____________________________________________________________________|________|
| R6 = i x 0,04                           |    |
|____________________________________________________________________|________|
|                                  |    |
|____________________________________________________________________|________|
| Gradul de solvabilitate = X/Y                   |    |
|____________________________________________________________________|________|