ORDIN Nr. 12 din 27 decembrie 2001

pentru punerea în aplicare a Normelor privind insolvabilitatea asiguratorului si administratorul special

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 43 din 22 ianuarie 2002

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 47 pct. 1 lit. d) si pct. 2 lit. i) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor,
potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 28 noiembrie 2001, prin care s-au adoptat Normele privind insolvabilitatea asiguratorului si administratorul special,
emite urmatorul ordin:

ART. 1

Se pun în aplicare Normele privind insolvabilitatea asiguratorului si administratorul special, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,

Nicolae Eugen Crisan


ANEXA 1


NORME

privind insolvabilitatea asiguratorului si administratorul special


ART. 1

(1) În vederea prevenirii insolvabilitatii unui asigurator, precum si a redresarii acestuia, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va efectua, cel putin o data pe an, un control referitor la situatia financiara a asiguratorilor, pentru a verifica respectarea dispozitiilor legale cu privire la marja de solvabilitate si la mentinerea nivelului capitalului social.

(2) În temeiul prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor marja de solvabilitate reprezinta suma cu care valoarea activelor depaseste valoarea obligatiilor, care trebuie sa fie mai mare decât valoarea stabilita prin normele privind limita minima a marjei de solvabilitate a asiguratorilor.

(3) Pentru determinarea solvabilitatii asiguratorului se va face raportul dintre marja de solvabilitate de care dispune asiguratorul, asa cum aceasta a fost definita în normele privind limita minima a marjei de solvabilitate a asiguratorilor care practica asigurari generale, respectiv asigurari de viata, puse în aplicare prin ordinele presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 10 si, respectiv, nr. 11, si marja de solvabilitate minima, determinate potrivit metodologiei prevazute de aceleasi norme.

(4) În functie de rezultatul raportului dintre marja de solvabilitate de care dispune asiguratorul si marja de solvabilitate minima, se determina gradul de solvabilitate al asiguratorului, respectiv:

a) asiguratori insolvabili, în cazul în care rezultatul acestui raport este subunitar;

b) asiguratori aflati în pragul de insolvabilitate, în cazul în care rezultatul acestui raport este egal cu 1;

c) asiguratori pentru care exista un risc ridicat de insolvabilitate, în cazul în care rezultatul raportului este cuprins între 1 si 1,5;

d) asiguratori pentru care exista un risc scazut de insolvabilitate, în cazul în care rezultatul raportului este cuprins între 1,5 si 2;

e) asiguratori pentru care nu exista un risc de insolvabilitate, în cazul în care raportul este mai mare de 2.

ART. 2

Daca în urma analizei rapoartelor financiare si a controalelor efectuate Comisia de Supraveghere a Asigurarilor constata ca asiguratorul se afla în pragul de insolvabilitate sau are un risc ridicat de insolvabilitate, care pune în pericol onoarea obligatiilor asumate fata de asigurati, aceasta va solicita consiliului de administratie al asiguratorului întocmirea si aplicarea unui plan de redresare financiara, conform prevederilor art. 29 din Legea nr. 32/2000, care sa prevada, în principal:

a) limitarea volumului de prime brute sau nete subscrise pe o anumita perioada, astfel încât acestea sa nu depaseasca anumite valori;

b) interzicerea vânzarii sau reînnoirii contractelor de asigurare de un anumit tip;

c) interzicerea efectuarii anumitor investitii;

d) majorarea capitalului social varsat sau a fondului de rezerva libera varsat;

e) orice masuri pe care le considera necesare în vederea redresarii.

ART. 3

Un asigurator este obligat sa îsi determine anual gradul de solvabilitate si sa transmita raportari anuale Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor în conformitate cu Normele privind forma si continutul rapoartelor financiare, inclusiv ale raportului privind asigurarile de viata, precum si informatiile, documentele si certificarile necesare pentru întocmirea acestor rapoarte, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 13/2001.

ART. 4

Daca asiguratorul, ca urmare a determinarii gradului de solvabilitate, conform prevederilor art. 1 alin. (4), constata ca se afla la pragul de insolvabilitate sau ca prezinta un risc ridicat de insolvabilitate, este obligat sa întocmeasca si sa depuna imediat la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor un plan de redresare financiara.

ART. 5

Planul de redresare financiara, prevazut la art. 2 si 4, avizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, va cuprinde în mod obligatoriu termene de realizare, care nu pot fi, de regula, mai mari de doua luni.

ART. 6

Pâna la redresarea completa a asiguratorului, precum si în cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor considera ca situatia financiara a asiguratorului se va deteriora în continuare, aceasta poate restrânge sau interzice acestuia sa dispuna liber de o parte sau de toate activele sale si poate lua orice alte masuri prin care sa apere interesele asiguratilor.

ART. 7

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate retrage autorizatia pentru o parte sau pentru toate clasele de asigurari practicate de catre un asigurator, daca acesta nu reuseste sa se redreseze în termenul acordat.

ART. 8

(1) În cazul în care constata ca masurile de redresare financiara prevazute la art. 29 din Legea nr. 32/2000 si la art. 2 din prezentele norme nu au dat rezultate, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate, în vederea prevenirii insolvabilitatii unui asigurator, sa solicite Curtii de Apel Bucuresti numirea unui administrator special pentru acel asigurator.

(2) Daca Curtea de Apel Bucuresti constata ca asiguratorul nu îsi poate îndeplini obligatiile de plata sau ca activitatile sale nu sunt gestionate cu respectarea normelor prudentiale specifice, aceasta poate dispune ca afacerile si bunurile asiguratorului sa fie administrate de un administrator special.

(3) Curtea de Apel Bucuresti se va pronunta în mod obligatoriu în termen de cel mult 7 zile de la solicitare.

(4) Decizia Curtii de Apel Bucuresti este definitiva, iar citarea partilor nu este obligatorie.

(5) Sarcinile, raspunderile, limitele împuternicirii si salariul administratorului special, precum si orice alte probleme legate direct sau indirect de prevederile sus-mentionate vor fi stabilite, de la caz la caz, de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, având ca punct de referinta sarcinile, raspunderile, limitele împuternicirii si salariul avute de catre persoanele semnificative ale asiguratorului supus administrarii speciale.

(6) Dupa numirea unui administrator special, în conditiile Legii nr. 32/2000:

a) toate atributiile legale ale actionarilor semnificativi si ale persoanelor semnificative ale asiguratorului vor fi suspendate si vor fi transferate administratorului special pe durata numirii sale;

b) atributiile, îndatoririle si responsabilitatile actionarilor semnificativi si ale persoanelor semnificative ale asiguratorului, dupa aplicarea prevederilor lit. a), se stabilesc, de la caz la caz, de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

(7) Pe perioada numirii administratorului special se suspenda dreptul de vot în privinta numirii si revocarii administratorilor si dreptul la dividende al actionarilor, activitatea consiliului de administratie si a cenzorilor, precum si dreptul la remuneratie al consiliului de administratie si al cenzorilor.

ART. 9

(1) Administratorul special înstiinteaza de îndata compartimentele din cadrul asiguratorului, precum si sediile secundare ale acestuia cu privire la masurile de administrare speciala.

(2) Administratorul special gestioneaza si administreaza activitatea asiguratorului, stabilind conditiile optime pentru conservarea activelor si încasarea creantelor în interesul asiguratilor si al altor creditori.

ART. 10

(1) Administratorul special prezinta lunar sau ori de câte ori va solicita Comisia de Supraveghere a Asigurarilor evaluarea situatiei financiare a asiguratorului.

(2) Daca Comisia de Supraveghere a Asigurarilor considera, pe baza informarilor administratorului special, ca asiguratorul s-a redresat din punct de vedere financiar si se încadreaza în parametrii de supraveghere prudentiala stabiliti prin lege si prin normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, aceasta va solicita Curtii de Apel Bucuresti revocarea dispozitiei date în conditiile art. 8 alin. (2), iar aceasta poate revoca dispozitia, daca constata ca masura nu mai este necesara.

ART. 11

În cazul în care se stabileste insolvabilitatea asiguratorului conform dispozitiilor prezentelor norme, se va urma procedura prevazuta la art. 31 din Legea nr. 32/2000.

ART. 12

Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000.