ORDIN Nr. 13 din 27 decembrie 2001

pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma si continutul rapoartelor financiare, inclusiv ale raportului privind asigurarile de viata, precum si informatiile, documentele si certificarile necesare pentru întocmirea acestor rapoarte

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 43 din 22 ianuarie 2002

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 47 pct. 2 lit. c), d) si f) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor,
potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 28 noiembrie 2001, prin care s-au adoptat Normele privind forma si continutul rapoartelor financiare, inclusiv ale raportului privind asigurarile de viata, precum si informatiile, documentele si certificarile necesare pentru întocmirea acestor rapoarte,
emite urmatorul ordin:

ART. 1

Se pun în aplicare Normele privind forma si continutul rapoartelor financiare, inclusiv ale raportului privind asigurarile de viata, precum si informatiile, documentele si certificarile necesare pentru întocmirea acestor rapoarte, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,

Nicolae Eugen Crisan


ANEXA 1


NORME

privind forma si continutul rapoartelor financiare, inclusiv ale raportului privind asigurarile de viata, precum si informatiile, documentele si certificarile necesare pentru întocmirea acestor rapoarte


ART. 1

(1) Asiguratorii autorizati sa practice activitatea de asigurari generale si/sau activitatea de asigurari de viata au obligatia de a pune la dispozitie Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor informatiile necesare, astfel încât sa se permita efectuarea unei analize fundamentate a situatiei financiare de care dispun la un moment dat si urmarirea evolutiei în timp a principalilor indicatori privind activitatea desfasurata.

(2) Raportarile transmise de catre asiguratori în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor si ale prezentelor norme trebuie sa contina informatii privind: activele, obligatiile, capitalurile proprii, veniturile si cheltuielile, profitul, respectiv pierderea înregistrata, portofoliul de asigurari, numarul de contracte, separat pentru persoane fizice sau juridice si pentru asigurari individuale sau de grup, principalele canale de distributie, numarul si valoarea daunelor avizate, numarul si valoarea daunelor estimate, nivelul expunerii asiguratorului la riscuri de catastrofa, programul de reasigurare, structura actionariatului si structura organizatorica (numarul si calificarea personalului).

(3) Aceste informatii sunt obtinute din evidentele contabile si operative pe care asiguratorii au obligatia sa le conduca, potrivit prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 si normelor emise în aplicarea acestei legi.

(4) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate solicita, în baza prevederilor art. 5 lit. h) din Legea nr. 32/2000, prezentarea de informatii si de documente necesare pentru clarificarea unor aspecte rezultate din analiza raportarilor prevazute de legislatia în vigoare, inclusiv a informatiilor continute în evidenta extracontabila si a documentelor care stau la baza înregistrarii lor, sau pentru actualizarea conditiilor în baza carora s-a acordat autorizarea.

ART. 2

(1) Pentru transmiterea informatiilor catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor asiguratorii vor întocmi urmatoarele raportari care vor fi prezentate la termenele prevazute la alin. (2):

a) situatiile financiare anuale, în forma prevazuta de reglementarile contabile în vigoare;

b) raportul privind activitatea de asigurari de viata, întocmit în forma prevazuta în anexa nr. 1;

c) raportul privind tranzactiile efectuate, rezervele tehnice aferente activitatii de asigurari generale si modul de investire a activelor care le acopera, pe clase de asigurari si printr-un centralizator, în forma prevazuta în anexa nr. 2;

d) raportul privind marja de solvabilitate pentru activitatea de asigurari generale, respectiv activitatea de asigurari de viata, în forma prevazuta în anexa nr. 3;

e) situatia privind evolutia si structura capitalului social, în forma prevazuta în anexa nr. 4;

f) numarul angajatilor, fondul de salarii, nivelul salariului maxim si mediu pe societate, în forma prevazuta în anexa nr. 5;

g) raportarea privind virarea contributiei la Fondul de protejare a asiguratilor, în forma prevazuta în anexa nr. 6;

h) raportarea privind virarea taxei de functionare, în forma prevazuta în anexa nr. 7;

i) raportarea privind activitatea de asigurare obligatorie, în forma prevazuta în anexa la normele privind asigurarile obligatorii;

j) situatia privind disponibilitatile banesti, în forma prevazuta în anexa nr. 8;

k) informatii privind litigiile societatilor de asigurare cu angajatii, asiguratii, asiguratorii, reasiguratorii, brokerii si agentii de intermediere, în forma prevazuta în anexa nr. 9.

(2) Raportarile prevazute la alin. (1) lit. a) - f) si k) se vor transmite anual, în termen de 4 luni de la încheierea exercitiului financiar, cele prevazute la alin. (1) lit. i) se vor transmite trimestrial pâna la data de 30 a lunii urmatoare încheierii trimestrului, iar raportarea prevazuta la alin. (1) lit. g), h) si j) se va transmite lunar pâna la data de 25 a lunii urmatoare.

ART. 3

Raportarile prevazute la art. 2 vor fi transmise de catre asiguratori Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor atât pe suport magnetic, cât si în forma scrisa.

ART. 4

Persoanele din conducerea asiguratorului, care semneaza adresele de înaintare ce însotesc rapoartele si celelalte documente transmise la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, raspund de realitatea si exactitatea datelor prezentate si de respectarea termenelor de depunere a acestora.

ART. 5

Situatiile financiare anuale certificate în conformitate cu prevederile legale, raportul administratorilor, procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor si o copie de pe balanta de verificare analitica vor fi depuse la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor în termen de 4 luni de la încheierea exercitiului financiar.

ART. 6

Raportul privind rezultatele examinarii anuale a activitatii de asigurare de viata, certificat de o persoana cu o calificare adecvata, aprobata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, va fi întocmit si transmis cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 si ale prezentelor norme.

ART. 7

(1) Brokerii de asigurare vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor urmatoarele raportari:

a) situatiile financiare anuale, în forma prevazuta în reglementarile contabile în vigoare;

b) situatia privind evolutia si structura capitalului social, în forma prevazuta în anexa nr. 4;

c) situatia privind denumirea asiguratorilor cu care colaboreaza si volumul primelor intermediate, în forma prevazuta în anexa nr. 10;

d) informatii privind litigiile cu angajatii, asiguratorii, reasiguratorii, alti clienti, în forma prevazuta în anexa nr. 11;

e) raportarea privind virarea taxei de functionare, în forma prevazuta în anexa nr. 7;

f) numarul angajatilor, fondul de salarii, nivelul salariului maxim si mediu pe societate, în forma prevazuta în anexa nr. 5.

(2) Raportarile prevazute la alin. (1) lit. a) - d) si f) vor fi transmise anual, în termen de 4 luni de la încheierea exercitiului financiar, iar raportarea prevazuta la alin. (1) lit. e) se va transmite lunar pâna la data de 25 a lunii urmatoare.

(3) Brokerii de asigurare trebuie sa transmita, de asemenea, si dovada valabilitatii contractului de asigurare de raspundere profesionala si a platii primei de asigurare, anual, cu ocazia reînnoirii acestui contract.

ART. 8

Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor.


ANEXA 1

la norme


  Formularul 1

            ACTIVITATEA DE ASIGURARI DE VIATA

                CENTRALIZATOR
privind încadrarea produselor pe clase de asigurari de viata, conform
Normelor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001

 ___________________________________________________________________________
| 1a) Asigurari de supravietuire                      |
|___________________________________________________________________________|
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|___________________________________________________________________________|
| Asigurari de deces                            |
|___________________________________________________________________________|
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|___________________________________________________________________________|
| Asigurari mixte de viata                         |
|___________________________________________________________________________|
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|___________________________________________________________________________|
| 1b) Anuitati (asigurari de tip renta)                   |
|___________________________________________________________________________|
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|___________________________________________________________________________|
| 1c) Asigurari de viata suplimentare, care cuprind: asigurari de vatamari |
|   corporale din accidente, asigurari de incapacitate de munca cauzata  |
|   de un accident, asigurari de deces rezultat dintr-un accident     |
|___________________________________________________________________________|
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|___________________________________________________________________________|
| 2. Asigurari de casatorie si de nastere                  |
|___________________________________________________________________________|
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|___________________________________________________________________________|
| 3. Asigurari de viata legate de investitii                |
|___________________________________________________________________________|
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|___________________________________________________________________________|
| 4. Asigurari permanente de sanatate, administrate la fel ca asigurarile  |
|  de viata                                |
|___________________________________________________________________________|
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|___________________________________________________________________________|
| 5. Asigurari de capitalizare                       |
|___________________________________________________________________________|
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|___________________________________________________________________________|

  Formularul 2

           ACTIVITATEA DE ASIGURARI DE VIATA

                CENTRALIZATOR
           privind tranzactiile efectuate

  Aferente produsului .................

                                   - bucata -
 ______________________________________________________________________________
| Numar de contracte în derulare la sfârsitul perioadei de raportare|     |
|___________________________________________________________________|__________|
| Numar de contracte noi încheiate în perioada de raportare     |     |
|___________________________________________________________________|__________|

                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
| Prime brute subscrise - total, din care:             |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Asigurari directe                   |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Primiri în reasigurare                |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| Prime nete subscrise - total, din care:              |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Asigurari directe                   |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Primiri în reasigurare                |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| Prime brute încasate - total, din care:              |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Asigurari directe                   |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Primiri în reasigurare                |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| Prime nete încasate - total, din care:              |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Asigurari directe                   |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Primiri în reasigurare                |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| Prime cedate în reasigurare - total, din care:          |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Comisioane primite                  |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| Acceptari în reasigurare - total, din care:            |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Comisioane platite                  |     |
|___________________________________________________________________|__________|

 ______________________________________________________________________________
| Indemnizatii brute platite - total, din care:           |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Asigurari directe                  |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Reasigurari acceptate                |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| Indemnizatii nete platite - total, din care:           |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Asigurari directe                  |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Primiri în reasigurare                |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| Sume de rascumparare platite                   |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| Cheltuieli cu Fondul de protejare a asiguratilor         |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| Cheltuieli cu taxa de functionare                 |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| Cheltuieli de achizitie si administrare platite - total, din care:|     |
|___________________________________________________________________|__________|
|        Comisioane de achizitie - total, din care:     |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|           Aferente politelor noi vândute        |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|           Aferente politelor în derulare        |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|        Publicitate                     |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|        Alte cheltuieli de achizitie si administrare platite|     |
|___________________________________________________________________|__________|

  Formularul 3

            ACTIVITATEA DE ASIGURARI DE VIATA

                CENTRALIZATOR
             privind obligatiile asumate

  Aferente produsului ..................

                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
| Rezerve tehnice aferente asigurarilor de viata                |
|______________________________________________________________________________|
|      Total valoare neta (de reasigurari)          |      |
|__________________________________________________________________|___________|
| Rezerva matematica                              |
|______________________________________________________________________________|
|      Valoarea neta                     |      |
|__________________________________________________________________|___________|
| Rezerva pentru beneficii si risturnuri              |      |
|__________________________________________________________________|___________|
| Rezerve tehnice aferente contractelor în unitati de cont     |      |
|__________________________________________________________________|___________|
| Rezerva de prime                               |
|______________________________________________________________________________|
|      Valoarea neta                     |      |
|__________________________________________________________________|___________|
| Rezerva de daune                               |
|______________________________________________________________________________|
|      Valoarea neta                     |      |
|__________________________________________________________________|___________|
| Rezerva pentru riscuri neexpirate                      |
|______________________________________________________________________________|
|      Valoarea neta                     |      |
|__________________________________________________________________|___________|

 ______________________________________________________________________________
| Sume asigurate                                |
|______________________________________________________________________________|
|      Valoare totala bruta                  |      |
|__________________________________________________________________|___________|
|      Valoare totala neta                  |      |
|__________________________________________________________________|___________|
|         Aferente riscului de deces            |      |
|__________________________________________________________________|___________|
|           Valoare bruta                |      |
|__________________________________________________________________|___________|
|           Valoare neta                 |      |
|__________________________________________________________________|___________|
|         Aferente riscului de supravietuire        |      |
|__________________________________________________________________|___________|
|           Valoare bruta                |      |
|__________________________________________________________________|___________|
|           Valoare neta                 |      |
|__________________________________________________________________|___________|

  Formularul 4

            ACTIVITATEA DE ASIGURARI DE VIATA

                  ACTIVE
ce reprezinta rezerve tehnice aferente asigurarilor de viata si venituri
realizate din fructificarea lor

 ______________________________________________________________________________
|                           |  Valoarea  | %  |
|                           |________________| anul |
|           Active              |  Anul | Anul |curent|
|                           |precedent|curent|   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 1. Terenuri si constructii             |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 2. Plasamente financiare (de la rd. 3 la rd. 14)  |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 3. Depozite bancare                 |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 4. Titluri de stat                 |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 5. Obligatiuni                   |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 6. Obligatiuni municipale              |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 7. Alte titluri cu venit fix            |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 8. Actiuni cotate                  |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 9. Actiuni necotate                 |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 10. Titluri de participare la societati de investitii|     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 11. Împrumuturi ipotecare              |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 12. Alte împrumuturi                 |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 13. Casa si conturi la banci             |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 14. Alte creante                   |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 15. Alte active                   |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 16. Total active (rd. 1 + rd. 2 + rd. 15)      |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|

  Venituri aferente activelor ce reprezinta rezerve tehnice

                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
| 1. Venituri din dobânzi                     |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| 2. Venituri din plasamente aferente titlurilor cu venit fix   |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| 3. Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii     |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| 4. Venituri din plasamente aferente titlurilor cu venit variabil |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| 5. Venituri din sconturi obtinute                |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| 6. Venituri din creante imobilizate               |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| 7. Venituri din diferente de curs valutar            |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| 8. Alte venituri privind plasamentele cedate           |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| 9. Alte venituri                         |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| 10. Total venituri (de la rd. 1 la rd. 9)             |     |
|___________________________________________________________________|__________|

ANEXA 2

la norme

  Formularul 1

           ACTIVITATEA DE ASIGURARI GENERALE

                CENTRALIZATOR
            privind tranzactiile efectuate

  Aferente clasei de asigurari ..............

                                   - bucata -
 ______________________________________________________________________________
| Numar de contracte în derulare la sfârsitul perioadei de raportare|     |
|___________________________________________________________________|__________|
| Numar de contracte noi încheiate în perioada de raportare     |     |
|___________________________________________________________________|__________|

                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
| Prime brute subscrise - total, din care:             |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Asigurari directe                   |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Primiri în reasigurare                |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| Prime nete subscrise - total, din care:              |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Asigurari directe                   |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Primiri în reasigurare                |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| Prime brute încasate - total, din care:              |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Asigurari directe                   |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Primiri în reasigurare                |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| Prime nete încasate - total, din care:              |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Asigurari directe                   |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Primiri în reasigurare                |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| Prime cedate în reasigurare - total, din care:          |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Comisioane primite                  |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| Acceptari în reasigurare - total, din care:            |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Comisioane platite                  |     |
|___________________________________________________________________|__________|

 ______________________________________________________________________________
| Indemnizatii brute platite - total, din care:           |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Asigurari directe                   |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Reasigurari acceptate                 |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| Indemnizatii nete platite - total, din care:           |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Asigurari directe                   |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Primiri în reasigurare                |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| Cheltuieli cu Fondul de protejare a asiguratilor         |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| Cheltuieli cu taxa de functionare                 |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| Cheltuieli de achizitie si administrare platite - total, din care:|     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Comisioane de achizitie                |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Publicitate                      |     |
|___________________________________________________________________|__________|
|       Alte cheltuieli de achizitie si administrare platite |     |
|___________________________________________________________________|__________|

  Formularul 2

           ACTIVITATEA DE ASIGURARI GENERALE 
               CENTRALIZATOR
            privind obligatiile asumate

  Aferente clasei de asigurari .................

                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
| Rezerve tehnice aferente asigurarilor generale                |
|______________________________________________________________________________|
|      Total valoare neta (de reasigurari)          |      |
|__________________________________________________________________|___________|
| Rezerva de prime                               |
|______________________________________________________________________________|
|      Valoare neta                      |      |
|__________________________________________________________________|___________|
| Rezerva de daune                               |
|______________________________________________________________________________|
|      Valoare neta                      |      |
|__________________________________________________________________|___________|
| Rezerva de daune neavizate                          |
|______________________________________________________________________________|
|      Valoare neta                      |      |
|__________________________________________________________________|___________|
| Rezerva pentru riscuri neexpirate                      |
|______________________________________________________________________________|
|      Valoare neta                      |      |
|__________________________________________________________________|___________|
| Rezerva de egalizare                       |      |
|__________________________________________________________________|___________|
| Rezerva de catastrofa                            |
|______________________________________________________________________________|
|      Valoare neta                      |      |
|__________________________________________________________________|___________|

  Formularul 3

          ACTIVITATEA DE ASIGURARI GENERALE

                ACTIVE
ce reprezinta rezerve tehnice aferente asigurarilor generale si venituri
realizate din fructificarea lor
 ______________________________________________________________________________
|                           |   Valoarea  | %  |
|           Active              |________________| anul |
|                           |  Anul | Anul |curent|
|                           |precedent|curent|   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 1. Terenuri si constructii             |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 2. Plasamente financiare (rd. 3 la rd. 14)     |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 3. Depozite bancare                 |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 4. Titluri de stat                 |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 5. Obligatiuni                   |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 6. Obligatiuni municipale              |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 7. Alte titluri cu venit fix            |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 8. Actiuni cotate                  |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 9. Actiuni necotate                 |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 10. Titluri de participare la societati de investitii|     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 11. Împrumuturi ipotecare              |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 12. Alte împrumuturi                 |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 13. Casa si conturi la banci             |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 14. Alte creante                   |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 15. Alte active                   |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|
| 16. Total active (rd. 1 + rd. 2 + rd. 15)      |     |   |   |
|______________________________________________________|_________|______|______|

  Venituri aferente activelor ce reprezinta rezerve tehnice
                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
| 1. Venituri din dobânzi                     |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| 2. Venituri din plasamente aferente titlurilor cu venit fix   |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| 3. Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii     |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| 4. Venituri din plasamente aferente titlurilor cu venit variabil |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| 5. Venituri din sconturi obtinute                |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| 6. Venituri din creante imobilizate               |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| 7. Venituri din diferente de curs valutar            |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| 8. Alte venituri privind plasamentele cedate           |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| 9. Alte venituri                         |     |
|___________________________________________________________________|__________|
| 10. Total venituri (rd. 1 la rd. 9)                |     |
|___________________________________________________________________|__________|

ANEXA 3

la norme

  Formularul 1

          ACTIVITATEA DE ASIGURARI GENERALE

                RAPORTARE
           privind marja de solvabilitate
 ______________________________________________________________________________
| X   = activul net sau marja de solvabilitate de care dispune   |    |
|     asiguratorul = C - D                    |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| A   = total active, potrivit bilantului contabil         |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| B   = active care nu se iau în considerare = B1 + B2 + B3 + B4  |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| B1  = active necorporale                     |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| B2  = actiuni necotate                      |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| B3  = partea din rezervele tehnice aferenta contractelor cedate în|    |
|     reasigurare                         |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| B4  = activele asupra carora s-au creat sarcini (gaj sau ipoteca) |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| C   = activele care se iau în considerare la stabilirea marjei de |    |
|     solvabilitate = A - B                    |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| D   = total obligatii care se iau în considerare la stabilirea  |    |
|     marjei de solvabilitate = D1 + D2 + D3 + D4 + D5      |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| D1  = 0,5 x valoarea datoriilor subordonate            |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| D2  = rezerve tehnice nete                    |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| D3  = provizioane pentru riscuri si cheltuieli          |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| D4  = depozite primite de la reasiguratori            |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| D5  = datorii, cu exceptia împrumuturilor din emisiuni de     |    |
|     obligatiuni                         |    |
|_____________________________________________________________________|________|
|                                   |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| Y   = marja de solvabilitate minima = max (H; J)         |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| PBSad = prime brute subscrise de catre asigurator aferente     |    |
|     activitatii de asigurare directe              |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| PBSr = prime brute subscrise de catre asigurator aferente     |    |
|     acceptarilor în reasigurare                 |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| PA  = prime anulate                        |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| M   = PBSad + PBSr - PA                      |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| t1  = echivalentul în lei a 5 milioane euro, la cursul de     |    |
|     referinta al Bancii Nationale a României din ultima zi   |    |
|     lucratoare a perioadei de raportare             |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| a1  = raportul dintre daunele nete platite, la care se adauga   |    |
|     variatia rezervei de daune, si daunele brute platite, la  |    |
|     care se adauga variatia rezervei de daune          |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| a   = max (a1; 0,5)                        |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| H   = a x [min (t1; M) x 0,18 + max (M - t1; 0) x 0,16]      |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| DPad = media daunelor platite în ultimii 3 ani financiari, aferente|    |
|     asigurarilor directe                    |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| DPr  = media daunelor platite în ultimii 3 ani financiari, aferente|    |
|     acceptarilor în reasigurare                 |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| RDsf = totalul rezervei brute de daune la sfârsitul ultimului an  |    |
|     financiar                          |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| DR  = media pe ultimii 3 ani financiari a daunelor recuperate de |    |
|     la terti prin subrogarea în drepturile asiguratilor     |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| RDi  = rezerva de daune la începutul primului an financiar     |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| N   = DPad + DPr + RDsf - DR - RDi                |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| t2  = echivalentul în lei a 3 milioane euro, la cursul de     |    |
|     referinta al Bancii Nationale a României din ultima zi   |    |
|     lucratoare a perioadei de raportare             |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| J   = a x [min (t2; N) x 0,26 + max (N - t2; 0) x 0,23]      |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| Gradul de solvabilitate = X/Y                    |    |
|_____________________________________________________________________|________|

  Formularul 2

           ACTIVITATEA DE ASIGURARI DE VIATA

                 RAPORTARE
            privind marja de solvabilitate
 ______________________________________________________________________________
| X = activul net sau marja de solvabilitate de care dispune     |    |
|   asiguratorul = C - D                      |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| A = total active, potrivit bilantului contabil           |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| B = active care nu se iau în considerare = B1 + B2 + B3 + B4    |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| B1 = active necorporale                       |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| B2 = actiuni necotate                        |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| B3 = partea din rezervele tehnice aferenta contractelor cedate în  |    |
|   reasigurare                          |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| B4 = activele asupra carora s-au creat sarcini (gaj sau ipoteca)  |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| C = activele care se iau în considerare la stabilirea marjei de  |    |
|   solvabilitate = A - B                     |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| D = total obligatii care se iau în considerare la stabilirea marjei|    |
|   de solvabilitate = D1 + D2 + D3 + D4 + D5           |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| D1 = 0,5 x valoarea datoriilor subordonate             |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| D2 = rezerve tehnice nete                      |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| D3 = provizioane pentru riscuri si cheltuieli            |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| D4 = depozite primite de la reasiguratori              |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| D5 = datorii, cu exceptia împrumuturilor din emisiuni de      |    |
|    obligatiuni                          |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| Y = marja de solvabilitate minima = M + N + P + Q         |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| M = marja de solvabilitate minima pentru asigurarile de viata   |    |
|   corespunzatoare claselor de asigurari prevazute la pct. III.1 |    |
|   lit. a) si b), pct. III.2 si III.5 din Normele Comisiei de   |    |
|   Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001 = R1 + R2        |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| a = rezerve tehnice                        |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| b1 = raportul dintre rezervele tehnice nete si rezervele tehnice  |    |
|   brute                             |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| b = max (b1; 0,85)                         |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| R1 = a x b x 0,04                          |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| a1 = suma la risc aferenta contractelor cu durata de minimum 5 ani |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| a2 = suma la risc aferenta contractelor cu durata cuprinsa între 3 |    |
|   si 5 ani                            |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| a3 = suma la risc aferenta contractelor cu durata de maximum 3 ani |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| c1 = raportul dintre suma la risc neta si suma la risc bruta    |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| c = max (c1; 0,5)                         |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| R2 = c x (a1 x 0,003 + a2 x 0,0015 + a3 x 0,001)          |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| N = marja de solvabilitate minima pentru asigurarile de viata   |    |
|   corespunzatoare clasei de asigurari prevazute la        |    |
|   pct. III.3 din Normele Comisiei de Supraveghere a       |    |
|   Asigurarilor nr. 3/2001 = R3 + R4               |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| d1 = rezervele tehnice nete aferente obligatiilor contractuale   |    |
|   rezultate din activitatea de asigurari pentru care       |    |
|   asiguratorul nu îsi asuma riscuri investitionale în conditiile |    |
|   în care termenul contractelor este de peste 5 ani, iar     |    |
|   costurile stipulate în contract se aloca pe o perioada mai   |    |
|   mare de 5 ani                         |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| d2 = rezervele tehnice nete aferente obligatiilor contractuale   |    |
|   rezultate din activitatea de asigurari pentru care       |    |
|   asiguratorul nu îsi asuma riscuri investitionale în conditiile |    |
|   în care termenul contractelor este de maximum 5 ani sau de   |    |
|   peste 5 ani, iar costurile stipulate în contract se aloca pe o |    |
|   perioada de maximum 5 ani, precum si rezervele tehnice nete  |    |
|   aferente obligatiilor contractuale rezultate din activitatea  |    |
|   de asigurari pentru care asiguratorul îsi asuma riscuri    |    |
|   investitionale                         |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| R3 = b x (d1 x 0,01 + d2 x 0,04)                  |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| e = suma la risc                          |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| R4 = e x c x 0,003                         |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| P = marja de solvabilitate minima pentru asigurarile de viata   |    |
|   corespunzatoare clasei de asigurari prevazute la pct. III.1  |    |
|   lit. c) din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor  |    |
|   nr. 3/2001 = R5                        |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| f = total prime brute datorate pentru clauze suplimentare atasate |    |
|   contractelor din perioada de raportare minus primele anulate în|    |
|   perioada de raportare (inclusiv taxele aferente)        |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| h = echivalentul în lei a 5 milioane euro, la cursul de referinta |    |
|   al Bancii Nationale a României din ultima zi lucratoare a   |    |
|   perioadei de raportare                     |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| g1 = raportul dintre suma indemnizatiilor ramase în grija      |    |
|   asiguratului dupa scaderea reasigurarilor aferente si suma   |    |
|   totala a indemnizatiilor                    |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| g = max (g1; 0,5)                         |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| R5 = g x [min (h; f) x 0,18 + max (f - h; 0) x 0,16]        |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| Q = marja de solvabilitate minima pentru asigurarile de viata   |    |
|   corespunzatoare clasei de asigurari prevazute la pct. III.4 din|    |
|   Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001 = R6|    |
|_____________________________________________________________________|________|
| i = rezervele tehnice nete aferente obligatiilor contractuale   |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| R6 = i x 0,04                            |    |
|_____________________________________________________________________|________|
| Gradul de solvabilitate = X/Y                    |    |
|_____________________________________________________________________|________|

ANEXA 4

la norme

                 SITUATIA
       privind evolutia si structura capitalului social

                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|     Date informative      | Soldul | Majorari | Reduceri | Soldul |
|                   | initial |     |     | final |
|_____________________________________|_________|__________|__________|________|
| Capital social subscris - total,  |     |     |     |    |
|_____________________________________|_________|__________|__________|________|
| din care:              |     |     |     |    |
|_____________________________________|_________|__________|__________|________|
| - în numerar            |     |     |     |    |
|_____________________________________|_________|__________|__________|________|
|  - investitor strain - valoare   |     |     |     |    |
|_____________________________________|_________|__________|__________|________|
|  - cota de participare (%)     |     |     |     |    |
|_____________________________________|_________|__________|__________|________|
| - în natura             |     |     |     |    |
|_____________________________________|_________|__________|__________|________|
|  - investitor strain - valoare   |     |     |     |    |
|_____________________________________|_________|__________|__________|________|
|  - cota de participare (%)     |     |     |     |    |
|_____________________________________|_________|__________|__________|________|
| Capital social varsat - total,   |     |     |     |    |
|_____________________________________|_________|__________|__________|________|
| din care:              |     |     |     |    |
|_____________________________________|_________|__________|__________|________|
| - în numerar            |     |     |     |    |
|_____________________________________|_________|__________|__________|________|
|  - investitor strain - valoare   |     |     |     |    |
|_____________________________________|_________|__________|__________|________|
|  - cota de participare (%)     |     |     |     |    |
|_____________________________________|_________|__________|__________|________|
| - în natura             |     |     |     |    |
|_____________________________________|_________|__________|__________|________|
|  - investitor strain - valoare   |     |     |     |    |
|_____________________________________|_________|__________|__________|________|
|  - cota de participare (%)     |     |     |     |    |
|_____________________________________|_________|__________|__________|________|
| Actionari semnificativi (defalcati |     |     |     |    |
| pe fiecare persoana juridica sau  |     |     |     |    |
| fizica, dupa caz) - valoare     |     |     |     |    |
|_____________________________________|_________|__________|__________|________|
| - cota de participare (%)      |     |     |     |    |
|_____________________________________|_________|__________|__________|________|

ANEXA 5

la norme

                 INFORMATII
                privind angajatii
 ______________________________________________________________________________
|          |   |  Cu carte de munca  |      |      |
|          |Total|    pe perioada    |Colaboratori|Pregatirea |
|          |   |_________________________|      |profesionala|
|          |   |determinata|nedeterminata|      |      |
|____________________|_____|___________|_____________|____________|____________|
| Numar de angajati |   |      |       |      |      |
|____________________|_____|___________|_____________|____________|____________|
| Fond de salarii - |   |      |       |      |      |
| total (mii lei)  |   |      |       |      |      |
|____________________|_____|___________|_____________|____________|____________|
| Salariu maxim   |   |      |       |      |      |
| (mii lei)     |   |   x   |   x   |   x   |   x   |
|____________________|_____|___________|_____________|____________|____________|
| Salariu mediu   |   |      |       |      |      |
| (mii lei)     |   |   x   |   x   |   x   |   x   |
|____________________|_____|___________|_____________|____________|____________|
| Alte drepturi de  |   |      |       |      |      |
| personal (mii lei) |   |      |       |      |      |
|____________________|_____|___________|_____________|____________|____________|

ANEXA 6

la norme

               RAPORTARE
privind virarea contributiei la Fondul de protejare a asiguratilor

                                    - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Luna|Total volum de| Fondul de | Suma |Penalitati|Documentul/data| Banca  |
|  |prime brute de| protejare a |virata|     |        |platitoare|
|  | asigurare la | asiguratilor|   |     |        |     |
|  |care se aplica|  datorat  |   |     |        |     |
|  |   %    |       |   |     |        |     |
|____|______________|_____________|______|__________|_______________|__________|
|  |       |       |   |     |        |     |
|____|______________|_____________|______|__________|_______________|__________|

ANEXA 7

la norme

                RAPORTARE
         privind virarea taxei de functionare
                                    - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Luna|Total volum de|  Taxa de | Suma |Penalitati| Documentul/data| Banca  |
|  |prime brute de| functionare|virata|     |        |platitoare|
|  | asigurare/ | datorata |   |     |        |     |
|  |comisioane la |      |   |     |        |     |
|  |care se aplica|      |   |     |        |     |
|  |    %   |      |   |     |        |     |
|____|______________|____________|______|__________|________________|__________|
|  |       |      |   |     |        |     |
|____|______________|____________|______|__________|________________|__________|

ANEXA 8

la norme

                SITUATIE
          privind disponibilitatile banesti
                                    - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea societatii| Depozite| Termenul scadent| Cont |Total societate|
|crt.|   bancare    |     |  la depozit  | curent |  bancara  |
|____|____________________|_________|_________________|________|_______________|
|  |          |     |         |    |        |
|____|____________________|_________|_________________|________|_______________|

ANEXA 9

la norme

                INFORMATII
privind litigiile societatilor de asigurare cu angajatii, asiguratii,
asiguratorii, reasiguratorii, brokerii si agentii de intermediere

 ______________________________________________________________________________
|Numar de | Valoarea |  Natura | Procese în curs | Hotarâri judecatoresti |
|litigii |litigiului| litigiului|          |definitive si irevocabile|
|     |     |      |___________________|_________________________|
|     |     |      | numarul | instanta| favorabile| nefavorabile|
|     |     |      |dosarului|     |      |       |
|_________|__________|___________|_________|_________|___________|_____________|
|     |     |      |     |     |      |       |
|_________|__________|___________|_________|_________|___________|_____________|

ANEXA 10

la norme

                SITUATIA
privind denumirea asiguratorilor cu care colaboreaza brokerii de asigurare si
volumul primelor intermediate

                                - mii lei -
 _________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea societatii |    Valoarea    | Comisioane încasate |
|crt.|           | primelor intermediate |           |
|____|______________________|_______________________|_____________________|
|  |           |            |           |
|____|______________________|_______________________|_____________________|

ANEXA 11

la norme

               INFORMATII
privind litigiile brokerilor de asigurare cu angajatii, asiguratorii,
reasiguratorii, alti clienti

 ______________________________________________________________________________
|Numar de | Valoarea |  Natura | Procese în curs | Hotarâri judecatoresti |
|litigii |litigiului| litigiului|          |definitive si irevocabile|
|     |     |      |___________________|_________________________|
|     |     |      |numarul | instanta| favorabile| nefavorabile|
|     |     |      |dosarului|     |      |       |
|_________|__________|___________|_________|_________|___________|_____________|
|     |     |      |     |     |      |       |
|_________|__________|___________|_________|_________|___________|_____________|