ORDIN Nr. 14 din 27 decembrie 2001

pentru punerea în aplicare a Normelor privind transferul de portofoliu

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 43 din 22 ianuarie 2002

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 47 pct. 2 lit. m) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor,
potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 28 noiembrie 2001, prin care s-au adoptat Normele privind transferul de portofoliu,
emite urmatorul ordin:

ART. 1

Se pun în aplicare Normele privind transferul de portofoliu, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,

Nicolae Eugen Crisan


ANEXA 1


NORME

privind transferul de portofoliu


ART. 1

(1) Asiguratorii autorizati în conditiile legii sa practice activitatea de asigurare pot sa îsi transfere portofoliul de contracte de asigurari catre una sau mai multe societati de asigurare stabilite în România, în baza unui acord aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(2) Transferul partial de portofoliu poate sa includa o întreaga clasa de asigurari sau cel putin un risc asigurat inclus într-o clasa; cu acordul persoanelor asigurate se poate efectua si un transfer partial, polita cu polita.

(3) Transferul de portofoliu va cuprinde în mod obligatoriu atât transferul de datorii si drepturi, cât si transferul de obligatii sau proprietati.

(4) Transferul de portofoliu include si transferul activelor simultan cu rezervele tehnice corespunzatoare politelor de asigurare transferate.

(5) Transferul este complet dupa încheierea acordului de predare-primire a portofoliului transferat, acord ce trebuie sa cuprinda totalul rezervelor tehnice existente la data semnarii. În cazul în care transferul de portofoliu include si polite de viata, protocolul trebuie verificat si confirmat de catre un actuar numit de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

(6) Transferul nu este valabil fara aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

(7) Transferul de portofoliu se aproba de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si pentru un asigurator care intra în procedura de lichidare.

(8) Transferul de portofoliu poate fi efectuat, în conditiile mentionate mai sus, si de catre filiale sau sucursale ale unor asiguratori straini, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

ART. 2

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor aproba transferul de portofoliu, realizat cu respectarea prevederilor art. 1, pe baza analizei unei documentatii care va cuprinde:

a) raportarile asiguratorului care preia portofoliul privind marja de solvabilitate, rezervele tehnice de care dispune si modul de investire a acestor rezerve;

b) raportarile asiguratorului care cedeaza portofoliul privind contributia la Fondul special de protejare a asiguratilor si taxa de functionare datorata conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 32/2000 si ale Normelor nr. 1/2001 privind cuantumul si termenul de plata a taxei de functionare datorate de asiguratori si de brokerii de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 1/2001, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 18 iulie 2001;

c) proiectul acordului care urmeaza sa fie încheiat între asiguratorul care cedeaza portofoliul si asiguratorul care accepta portofoliul va contine data la care intra în vigoare transferul de portofoliu, precum si o serie de informatii prevazute în anexa care face parte integranta din prezentele norme.

ART. 3


În vederea aprobarii transferului de portofoliu asiguratorul care accepta o parte sau întregul portofoliu al unui alt asigurator va face dovada ca îndeplineste urmatoarele conditii:

a) dispune de marja de solvabilitate minima prevazuta la art. 16 din Legea nr. 32/2000 si în Normele privind limita minima a marjei de solvabilitate a asiguratorilor care practica asigurari generale si metodologia de calcul al acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 10/2001;

b) prezinta un studiu de fezabilitate din care sa rezulte ca va dispune de marja de solvabilitate minima si dupa preluarea portofoliului;

c) nu prejudiciaza interesele asiguratilor sau ale oricaror alte persoane care au drepturi si obligatii provenite direct din contractele preluate;

d) are rezervele tehnice necesare pentru a acoperi obligatiile care decurg din polite.

ART. 4

(1) Înainte de a se aproba de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor transferul de portofoliu, asiguratorii vor publica un anunt în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum si într-un cotidian de larga circulatie, în care se va fixa o perioada de o luna în cursul careia partile implicate în transferul de portofoliu (asigurati, beneficiari ai contractelor de asigurare etc.) îsi pot prezenta obiectiile.

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este autoritatea competenta sa aprobe sau sa respinga obiectiile.

(3) Nici un creditor care nu este parte implicata în transferul de portofoliu nu are dreptul sa ridice obiectii privind efectuarea acestuia.

ART. 5

Dupa publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a deciziei prin care se aproba transferul de portofoliu, nici o obiectie nu mai poate fi ridicata împotriva acestei decizii.

ART. 6

Asiguratorii care îsi înceteaza activitatea ca urmare a aplicarii prevederilor Legii nr. 32/2000 si nu au procedat la efectuarea transferului de portofoliu în conditiile prevazute la art. 23 din legea sus-mentionata ramân raspunzatori pentru obligatiile asumate.

ART. 7

Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000.


ANEXA 1

la norme


  Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
  A - Momentul începerii raspunderii asiguratorului
  B - Momentul încetarii raspunderii asiguratorului
  C - Rezerva de prime
  D - Conditii de reziliere a contractelor
 ______________________________________________________________________________
|Numarul|  Numele  | Obiectul |Riscurile| A | B |Prima de | Suma  | C | D|
|politei| asiguratului |asigurarii| ce se |  |  |asigurare|asigurata|  | |
|    | si/sau al  |     | asigura |  |  |     |     |  | |
|    |beneficiarului|     |     |  |  |     |     |  | |
|_______|______________|__________|_________|___|___|_________|_________|___|__|
|_______|______________|__________|_________|___|___|_________|_________|___|__|
|_______|______________|__________|_________|___|___|_________|_________|___|__|
|_______|______________|__________|_________|___|___|_________|_________|___|__|
|_______|______________|__________|_________|___|___|_________|_________|___|__|
|_______|______________|__________|_________|___|___|_________|_________|___|__|
|_______|______________|__________|_________|___|___|_________|_________|___|__|
|_______|______________|__________|_________|___|___|_________|_________|___|__|
|_______|______________|__________|_________|___|___|_________|_________|___|__|
|_______|______________|__________|_________|___|___|_________|_________|___|__|