NORME Nr. 2 din 14 august 2001

privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea asiguratorilor si criteriile pentru aprobarea actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative ale asiguratorilor.

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

PUBLICATE ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 501 din 24 august 2001

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 47 pct. 1 lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor si având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) din aceeasi lege, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor adopta urmatoarele norme:

ART. 1
Prezentele norme stabilesc conditiile si documentatiile în baza carora Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate acorda autorizarea privind constituirea si functionarea societatilor de asigurare, precum si criteriile pentru aprobarea actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative ale asiguratorilor.
ART. 2
În vederea obtinerii autorizarii de constituire asiguratorul trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
1. resursele financiare sa fie suficiente si sa îi permita desfasurarea activitatii conform celor propuse în studiul de fezabilitate;
2. obiectul activitatii sa fie exclusiv activitatea de asigurare, definita conform prevederilor art. 2 pct. 1 din Legea nr. 32/2000, cu exceptia activitatii de intermediere;
3. numele asiguratorului sa nu induca în eroare publicul;
4. asiguratorii care au în obiectul de activitate si activitatea de asigurari de viata sa prezinte si calculele specifice pentru rezerva matematica;
5. capitalul social varsat sau, în cazul unei societati mutuale, fondul de rezerva libera varsat sa fie depus în conditiile si în cuantumul prevazute la art. 12 alin. (4) lit. b), respectiv la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 32/2000;
6. actionarii semnificativi, respectiv actionarii care, potrivit prevederilor art. 2 pct. 10 din Legea nr. 32/2000, detin singuri ori prin intermediul sau în legatura cu alte persoane cel putin 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generala a actionarilor trebuie sa respecte urmatoarele criterii, în vederea aprobarii lor prealabile:
a) sa nu fie actionar semnificativ al unui broker de asigurare;
b) sa prezinte Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor documentatia oficiala din care sa rezulte orice participare la capitalul unei societati de asigurare sau la alta entitate din domeniul asigurarilor din tara sau din strainatate;
7. persoanele semnificative care, potrivit prevederilor art. 2 pct. 11 din Legea nr. 32/2000, sunt administratori si/sau directori generali trebuie sa respecte urmatoarele criterii în vederea aprobarii lor prealabile:
a) în cazul în care o persoana fizica este aleasa sau numita administrator si/sau director general al unui asigurator, aceasta trebuie:
- sa nu fie actionar semnificativ al unui broker de asigurare;
- sa aiba onestitate si probitate morala si sa nu fi fost condamnata pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselaciune în dauna avutului particular sau public, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, primire de foloase necuvenite, trafic de influenta;
- sa nu aiba sau sa nu fi avut interdictie sa lucreze în banci sau în alte institutii financiare;
- în cazul directorului general este necesar sa aiba o experienta manageriala de cel putin 3 ani în domeniul asigurarilor;
b) în cazul în care o persoana juridica este aleasa sau numita administrator al unui asigurator, aceasta trebuie:
- sa aiba ca unic obiect de activitate conducerea si managementul societatilor comerciale;
- conducerea executiva sa aiba o experienta de cel putin 3 ani în activitatea de management al societatilor comerciale, cu precadere al celor din domeniul asigurarilor sau financiar-bancar;
- sa nu fi condus la încetarea sub orice forma a activitatii societatilor comerciale gestionate sau la nerespectarea vadita a unor obligatii fata de terti. În acest sens persoana juridica în cauza va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor copii de pe bilanturile încheiate pentru cel putin doua exercitii financiare ale societatii pe care le-a administrat;
8. programul de reasigurare prezentat sa fie satisfacator în raport cu studiul de fezabilitate propriu sau sa rezulte din studiul de fezabilitate prezentat ca nu este necesar un astfel de program;
9. în cazul unui asigurator strain acesta sa faca dovada ca în tara în care este înregistrat s-a constituit legal si desfasoara o activitate de asigurare de cel putin 5 ani, similara cu cea pentru care solicita autorizarea în România;
10. din studiul de fezabilitate prezentat sa rezulte ca asiguratorul va dispune de marja de solvabilitate legala, astfel cum este definita la art. 16 alin. (5) din Legea nr. 32/2000.
ART. 3
În conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 32/2000 autorizarea unui asigurator se va face parcurgându-se urmatoarele etape:
1. pentru obtinerea autorizarii de constituire, în vederea înmatricularii la registrul comertului, asiguratorii vor depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor urmatoarele documente:
a) cerere standard de autorizare, în forma prezentata în anexa nr. 1 la prezentele norme;
b) proiectul actului constitutiv;
c) copie de pe documentele care atesta varsarea integrala în numerar a capitalului social, în conditiile si în cuantumul prevazute la art. 12 alin. (4) lit. b), respectiv la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, sau a celui actualizat prin norme, conform prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 32/2000;
d) conditiile generale ale categoriilor de asigurari facultative incluse în obiectul de activitate, iar pentru asigurarile de viata, calcule specifice pentru rezerva matematica si elementele de calcul pentru tarifele de prima;
e) studiul de fezabilitate, care sa cuprinda informatiile prevazute în anexa nr. 2 la prezentele norme;
f) actionarii si persoanele semnificative, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 10 si 11 din Legea nr. 32/2000, sa faca dovada ca îndeplinesc criteriile prevazute la art. 2 pct. 6 si 7 din prezentele norme;
g) copie de pe documentele care atesta viramentul taxei de autorizare potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
2. pentru obtinerea autorizarii de functionare pe baza careia asiguratorul va putea exercita o activitate de asigurare, astfel cum este definita la art. 2 pct. 1 din Legea nr. 32/2000, cu exceptia activitatii de intermediere, acesta va depune la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor urmatoarele documente:
a) cerere standard de autorizare conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme;
b) copii de pe documentele care atesta constituirea societatii de asigurare, respectiv înregistrarea modificarilor care au intervenit fata de documentatiile avizate în baza legislatiei abrogate, si anume actul constitutiv autentificat, hotarârea judecatoreasca de înfiintare, certificatul de înmatriculare la registrul comertului, codul fiscal, respectiv certificatele de înscriere de mentiuni la registrul comertului;
c) copie de pe documentele care atesta existenta capitalului social;
d) conditiile generale ale categoriilor de asigurari facultative incluse în obiectul de activitate, iar pentru asigurarile de viata, calcule specifice pentru rezerva matematica si elementele de calcul pentru tarifele de prima;
e) studiul de fezabilitate întocmit conform anexei nr. 2 la prezentele norme;
f) programul de reasigurare, care trebuie sa fie satisfacator în raport cu studiul de fezabilitate propriu sau din studiul de fezabilitate prezentat sa rezulte ca nu este necesar un astfel de program.
3. documentele prevazute la art. 3 pct. 2 lit. d) - f) vor fi prezentate în vederea obtinerii autorizarii de functionare numai daca exista modificari totale sau partiale care sa determine o noua analiza din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
ART. 4
(1) Asiguratorii care în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2001, au fost autorizati sa desfasoare activitati în domeniul asigurarilor în conditiile legislatiei abrogate prin aceasta lege vor prezenta pâna la data de 2 noiembrie 2001 o documentatie din care sa rezulte ca acestia îndeplinesc cerintele stabilite prin Legea nr. 32/2000 si prin prezentele norme.
(2) Documentatia la care se face referire la alin. (1) va include documentele prevazute la art. 3 pct. 1 lit. a) si d) - g) din prezentele norme, precum si cele a caror prezentare este ceruta în vederea obtinerii autorizarii de functionare, respectiv cele prevazute la art. 3 pct. 2 lit. b), e) si f), precum si bilantul contabil si anexele sale întocmit la data de 30 iunie 2001, din care sa rezulte ca sunt respectate prevederile art. 16 din Legea nr. 32/2000.
ART. 5
În conformitate cu prevederile art. 5 lit. h) din Legea nr. 32/2000 Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va putea solicita prezentarea de informatii si documente atât de la asiguratori, cât si de la orice alta persoana care are legatura cu activitatea acestora, în vederea fundamentarii procedurii de autorizare.
ART. 6
Dupa obtinerea autorizarii de functionare orice modificare a documentelor sau a conditiilor pe baza carora s-a acordat aceasta autorizare se va face cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
ART. 7
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va anula orice autorizatie obtinuta pe baza unor informatii false sau eronate si poate interzice persoanelor raspunzatoare exercitarea oricaror activitati reglementate de Legea nr. 32/2000.
ART. 8
Asiguratorii vireaza sumele reprezentând taxa de autorizare în contul nr. 50.0314045240, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la Trezoreria municipiului Bucuresti.
ART. 9
Nerespectarea prevederilor art. 4 si 6 din prezentele norme se sanctioneaza în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000.


ANEXA 1
la norme


                  CERERE STANDARD DE AUTORIZARE CA ASIGURATOR

1. Denumirea completa a asiguratorului ..................................... ................................................................................ 2. Numarul de înmatriculare la registrul comertului*) .................... 3. Codul fiscal nr.*) .......................................................... 4. Daca actuala înregistrare determina schimbarea numelui asiguratorului, mentionati numele anterior*) ................................................... ................................................................................ 5. Adresa sediului principal ................................................... ................................................................................ ................................................................................ 6. Adresa postala, (daca este diferita) ........................................ ................................................................................ ................................................................................ 7. Numarul de telefon .......................................................... 8. Numarul de fax .............................................................. 9. Adresa e-mail ............................................................... 10. Persoana de contact ........................................................ (numele, functia) (telefon/e-mail) 11. Reprezentantul legal ....................................................... 12. Marcati casutele corespunzatoare claselor de asigurari aferente celor doua categorii de asigurari pentru care solicitati autorizatie. ASIGURARI DE VIATA: I. 1. Asigurari de viata: a) asigurari de supravietuire |_| b) asigurari de deces |_| c) asigurari mixte de viata |_| 2. Anuitati (asigurari de tip renta) |_| 3. Asigurari de viata suplimentare |_| (asigurari de deces, vatamari corporale, incapacitate de munca rezultate din accidente) II. Asigurari de casatorie si nastere |_| III. Asigurari de viata legate de investitii |_| IV. Asigurari permanente de sanatate |_| (administrate la fel ca asigurarile de viata) V. Asigurari de capitalizare |_| (asigurari de viata cu prima unica si cu prima esalonata) ASIGURARI GENERALE: I. Asigurari de accidente si boala |_| (inclusiv de munca si boli profesionale) II. Asigurari de sanatate |_| III. Asigurari de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare |_| IV. Asigurari de mijloace de transport feroviar |_| V. Asigurari de mijloace de transport aeriene |_| VI. Asigurari de mijloace de transport navale |_| (maritime, fluviale, lacustre, canale navigabile) VII. Asigurari de bunuri în tranzit, inclusiv marfuri transportate, bagaje si orice alte bunuri |_| VIII. Asigurari de incendiu si calamitati naturale: |_| IX. Asigurari de daune la proprietati |_| X. Asigurari de raspundere civila a autovehiculelor |_| (raspundere civila auto obligatorie si carte verde) XI. Asigurari de raspundere civila a mijloacelor de transport aerian |_| XII. Asigurari de raspundere civila a mijloacelor de transport naval |_| XIII. Asigurari de raspundere civila generala |_| XIV. Asigurari de credite si garantii |_| XV. Asigurari de pierderi financiare |_| XVI. Asigurari de protectie juridica |_| XVII. Asigurari de asistenta turistica |_| XVIII. Enumerati documentele depuse în anexa cererii. Semnatura .......................... Data .......................... (stampila societatii) *) Pentru obtinerea autorizarii de constituire se va depune numai proiectul actului constitutiv si nu se vor completa pct. 2, 3 si 4.


ANEXA 2
la norme


STUDIU DE FEZABILITATE

1. Scurta prezentare a activitatii ce urmeaza sa fie desfasurata.
2. Programul de reasigurare care sa cuprinda urmatoarele elemente principale:
- categoriile de asigurari;
- tipul de contract de reasigurare;
- retinerea maxima pe risc sau eveniment;
- principalii reasiguratori si procentul subscris de fiecare; sau
- nota care sa justifice ca programul de reasigurare nu este necesar.
Pentru contractele de retrocedare, în cazul reasigurarilor acceptate, vor fi indicate aceleasi elemente.
3. Prezentarea principalelor canale de distributie a produselor de asigurare care se intentioneaza sa fie utilizate, cuprinzând detalii privind modul de recrutare si instruire a agentilor de asigurare si lista cuprinzând principalii brokeri de asigurare.
4. Structura organizatorica cu precizarea raspunderilor si limitelor de competenta pentru persoanele cu putere de decizie în cadrul societatii.
5. Lista cuprinzând persoane fizice sau juridice ale caror servicii intentioneaza sa le utilizeze: auditori, banci, avocati, actuari, consultanti financiari, consultanti manageriali, autorizati sau atestati în domeniile respective.
6. Politica de investitii, cu mentionarea principalelor domenii de investire si a coeficientului de lichiditate, urmarindu-se stabilirea concordantelor între tipurile de obligatii si activele aflate în reprezentarea acestora.
7. Previziuni financiare.
8. Posibilitati de dotare cu soft corespunzator pentru evidentele care sa permita întocmirea rapoartelor cerute de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.