ORDIN Nr. 2 din 25 martie 2002

pentru punerea în aplicare a Normelor privind stabilirea criteriilor de selectie pentru agrearea persoanelor juridice autorizate în evaluarea activelor societatilor de asigurare.

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 224 din 3 aprilie 2002

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (19) si ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, în conformitate cu dispozitiile art. 2 pct. 2 lit. b) din Normele nr. 6/2001 privind categoriile de active admise sa reprezinte rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 6/2001, potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 19 martie 2002, prin care s-au adoptat Normele privind stabilirea criteriilor de selectie pentru agrearea persoanelor juridice autorizate în evaluarea activelor societatilor de asigurare,
emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se pun în aplicare Normele privind stabilirea criteriilor de selectie pentru agrearea persoanelor juridice autorizate în evaluarea activelor societatilor de asigurare, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2
Secretarul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Nicolae Eugen Crisan

 

ANEXA 1

NORME
privind stabilirea criteriilor de selectie pentru agrearea persoanelor juridice autorizate în evaluarea activelor societatilor de asigurare

ART. 1
Criteriile potrivit carora vor fi agreati de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor evaluatorii, în calitate de persoane juridice autorizate în vederea evaluarii terenurilor si constructiilor, ca active admise sa reprezinte rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, sunt urmatoarele:
- prezentarea unui certificat de asigurare profesionala al firmei de evaluare, în vigoare, cu limita minima de acoperire având echivalentul în lei a 50.000 USD;
- experienta firmei de evaluare (portofoliu de lucrari, recomandari de la clienti, CV ale persoanelor autorizate, diploma care sa ateste nivelul de calificare);
- cifra de afaceri pentru anul financiar anterior, rezultata din activitati de evaluare;
- copii de pe bilantul contabil pentru anul financiar anterior;
- dovada calitatii de membru acreditat al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România (ANEVAR);
- dovada înmatricularii la oficiul registrului comertului.

ART. 2
Societatile de evaluare vor prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor documentele prevazute la art. 1 pâna la data de 30 aprilie a anului în curs, în vederea selectarii si agrearii acestora pentru anul în curs.

ART. 3
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va publica anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, si într-un cotidian de raspândire teritoriala nationala, precum si într-o publicatie specifica pietei financiar-bancare si asigurari lista societatilor de evaluare care urmeaza sa fie selectate de societatile de asigurare pentru evaluarea activelor enumerate la art. 2 pct. 2 lit. b) din Normele nr. 6/2001, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 6/2001.