ORDIN Nr. 3 din 5 aprilie 2002

pentru punerea în aplicare a Normelor privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului de protejare a asiguratilor

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 327 din 16 mai 2002

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
în temeiul prevederilor art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în România, ale art. 4 alin. (27) si ale art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 5 aprilie 2002, prin care s-au adoptat Normele privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului de protejare a asiguratilor,
emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se pun în aplicare Normele privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului de protejare a asiguratilor, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2
Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Nicolae Eugen Crisan

 

ANEXA 1

NORME
privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului de protejare a asiguratilor


I. Întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului de protejare a asiguratilor

ART. 1
Fondul de protejare a asiguratilor se constituie în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în România si ale prezentelor norme.

ART. 2
Potrivit prevederilor art. 60 alin. 2 din Legea nr. 136/1995 si ale art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, Fondul de protejare a asiguratilor se constituie si se administreaza de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, care va stabili anual cota procentuala ce se aplica asupra volumului de prime brute încasate din activitatea de asigurari directe de catre societatile de asigurare si asigurare-reasigurare. Aceasta cota este prevazuta în legea bugetului de stat.

ART. 3
Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului de protejare a asiguratilor se întocmeste potrivit prevederilor art. 7 si 10 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.


II. Executia Fondului de protejare a asiguratilor

A. Încasarea veniturilor Fondului de protejare a asiguratilor

ART. 4
(1) Societatile de asigurare si asigurare-reasigurare au obligatia de a vira lunar sumele datorate Fondului de protejare a asiguratilor pâna la data de 25 a lunii curente pentru luna expirata. Calculul si virarea sumelor pentru anul curent se efectueaza de asiguratori astfel: total prime brute de asigurare încasate din activitatea de asigurare directa, la care se aplica cota de prelevare, obtinându-se suma cuvenita Fondului de protejare a asiguratilor.
(2) Societatile de asigurare si asigurare-reasigurare vireaza sumele stabilite conform legii bugetului de stat în contul nr. 301714045240 "Disponibil din Fondul de protejare a asiguratilor", deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la Trezoreria Municipiului Bucuresti.
(3) Dobânzile la disponibilitatile Fondului de protejare a asiguratilor vor fi utilizate ca sursa de venit a acestui fond pentru plata despagubirilor si sumelor asigurate în caz de faliment al asiguratorilor.

ART. 5
(1) Pentru nevirarea în termen a sumelor destinate Fondului de protejare a asiguratilor se calculeaza majorari de întârziere în conformitate cu reglementarile în vigoare referitoare la sumele nevirate în termen, datorate bugetului de stat.
(2) Majorarile de întârziere calculate în conformitate cu prevederile Normelor privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguratilor, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.998/1996, vor fi virate în contul Fondului de protejare a asiguratilor respectiv, cu evidentierea separata pe ordinul de plata.
(3) Verificarea respectarii prevederilor legale privind virarea sumelor si a majorarilor de întârziere cuvenite Fondului de protejare a asiguratilor se face de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

ART. 6
În contabilitatea asiguratorilor constituirea Fondului de protejare a asiguratilor se va reflecta în debitul contului 643 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", analitic distinct, prin creditul contului 443 "Fonduri speciale privind activitatea de asigurare", analitic distinct.

ART. 7
Asiguratorii au posibilitatea de a efectua regularizari si compensari de sume virate, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

B. Utilizarea Fondului de protejare a asiguratilor

ART. 8
(1) Fondul de protejare a asiguratilor se administreaza de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ca ordonator principal de credite.
(2) Fondul de protejare a asiguratilor este destinat platilor de despagubiri si de sume asigurate în caz de faliment al societatilor de asigurare si de asigurare-reasigurare, în conditiile prevederilor art. 31 din Legea nr. 32/2000.
(3) Asiguratorii aflati în situatia prevazuta la alin. (2) vor efectua plata despagubirilor si a sumelor asigurate din fondurile de rezerva, precum si din cele obtinute din vânzarea activelor apartinând asiguratorului, pâna la epuizare, cu respectarea prioritatii prevazute de art. 32 din Legea nr. 32/2000 si în conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu respectarea celorlalte dispozitii legale în vigoare.
(4) În cazul în care fondurile de mai sus sunt insuficiente, dupa închiderea procedurii de faliment, potrivit legii, platile se vor efectua numai în limita disponibilului aflat în Fondul de protejare a asiguratilor, administrat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, si numai pentru asiguratii directi.
(5) Fiecare cheltuiala a Fondului de protejare a asiguratilor, efectuata în conditiile de mai sus, va reprezenta:
a) pâna la 100% din indemnizatia cuvenita pentru contractele de asigurare de viata care acopera riscul de supravietuire si care expira în anul în care s-a produs începerea procedurii de faliment al asiguratorului;
b) pâna la 100% din suma de rascumparare pentru contractele de asigurare de viata, calculata la data începerii procedurii de faliment al asiguratorului, daca aceasta este prevazuta prin conditiile de asigurare;
c) pâna la 100% din valoarea contului contractantului asigurarii de viata, pentru asigurarile prevazute la pct. III.1 lit. c) din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001 privind clasele de asigurari care pot fi practicate de societatile de asigurare, în cazul în care începerea procedurii de faliment al asiguratorului s-a produs înainte de expirarea contractului;
d) pâna la 70% din indemnizatia cuvenita pentru contractele de asigurari de viata care acopera riscuri de deces, daca decesul s-a produs în perioada de valabilitate a politelor, dar nu mai târziu de momentul începerii procedurii de faliment al asiguratorului;
e) pâna la 70% din indemnizatia cuvenita în cazul asigurarilor de viata prevazute la pct. III.1 lit. c) si pct. III.4 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001, în cazul producerii riscurilor asigurate în perioada de valabilitate a politelor, dar nu mai târziu de momentul începerii procedurii de faliment al asiguratorului;
f) pâna la 50% din despagubirea cuvenita pentru politele aferente celorlalte clase de asigurari, cu exceptia claselor de asigurari prevazute la pct. IV.14 si IV.15 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001, pentru riscurile produse în perioada de valabilitate a politelor, dar nu mai târziu de momentul începerii procedurii de faliment al asiguratorului;
g) pâna la 25% din despagubirea cuvenita pentru politele aferente claselor de asigurari prevazute la pct. IV.14 si IV.15 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001, pentru riscurile produse în perioada de valabilitate a politelor, dar nu mai târziu de momentul începerii procedurii de faliment al asiguratorului.

ART. 9
Termenul de formulare a pretentiilor în scris de catre asigurati la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este de maximum 30 de zile de la data închiderii procedurii de faliment al asiguratorului, dispusa de instanta de judecata competenta.

ART. 10
Pretentiile de despagubire din Fondul de protejare a asiguratilor vor fi analizate si aprobate de o comisie special constituita, numita prin ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, având urmatoarea componenta:
a) un membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, care va conduce aceasta comisie în calitate de presedinte, putând delega aceasta competenta secretarului general al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
b) un reprezentant al Directiei generale juridice din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
c) un reprezentant al Directiei generale logistica din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
d) un reprezentant al unei directii tehnice din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, cu experienta în activitatea de lichidare a daunelor;
e) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice de pe raza teritoriala unde s-a aflat sediul central al asiguratorului în cauza, conform prevederilor Normelor privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguratilor, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.998/1996;
f) 2 reprezentanti ai Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din România.

ART. 11
(1) Comisia special constituita se va întruni la termenele stabilite de presedintele acesteia, la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, si va lua hotarâri valabile cu majoritatea simpla (jumatate plus unul), în prezenta a cel putin 5 dintre membrii ei, inclusiv presedintele.
(2) Documentele justificative pe baza carora va fi luata decizia de aprobare a efectuarii platilor din Fondul de protejare a asiguratilor vor include toate documentele care fac dovada producerii evenimentului asigurat si furnizeaza elementele necesare pentru stabilirea cuantumului despagubirii.
(3) Aceasta comisie special constituita poate solicita prezentarea oricaror alte documente sau informatii pe care le considera necesare pentru fundamentarea deciziei de aprobare a efectuarii platilor din Fondul de protejare a asiguratilor.
(4) Platile din Fondul de protejare a asiguratilor se vor efectua în ordinea aprobarii dosarelor analizate de catre comisia special constituita, prin mandat postal sau în contul solicitantului, în termen de 10 zile lucratoare de la data acestei aprobari, respectiv alimentarii Fondului de protejare a asiguratilor pentru cazul prevazut la art. 12.

ART. 12
Daca disponibilul existent în Fondul de protejare a asiguratilor nu este suficient pentru efectuarea platilor aprobate de catre comisia special constituita, acestea vor fi onorate pe masura alimentarii Fondului de protejare a asiguratilor, tinându-se seama de uzantele circuitului bancar, cu resursele financiare prevazute la art. 2, fara a se depasi doua exercitii financiare de la data acestei aprobari.


III. Raportarea si contabilitatea executiei Fondului de protejare a asiguratilor

ART. 13
(1) Operatiunile de încasari si plati din Fondul de protejare a asiguratilor se înregistreaza în contabilitatea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, ca ordonator principal de credite, în conturi distincte, potrivit planului de conturi al institutiilor publice.
(2) Evidentierea disponibilitatilor si a cheltuielilor în contul privind Fondul de protejare a asiguratilor se realizeaza cu ajutorul conturilor specifice fondurilor speciale, si anume:
149 "Disponibil din Fondul de protejare a asiguratilor";
349 "Fondul de protejare a asiguratilor";
449 "Cheltuieli din Fondul de protejare a asiguratilor".

ART. 14
Disponibilitatile din Fondul de protejare a asiguratilor, ramase neutilizate la finele anului financiar, se reporteaza în anul urmator cu aceeasi destinatie, potrivit legii.


IV. Dispozitii finale

ART. 15
Disponibilitatile la Fondul de protejare a asiguratilor în contul de trezorerie sunt purtatoare de dobânzi care se constituie ca venit al Fondului de protejare a asiguratilor, având aceeasi destinatie.

ART. 16
Asiguratorii vor prezenta lunar Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, raportarea privind virarea contributiei la Fondul de protejare a asiguratilor, în forma si la termenele prevazute prin Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, aprobate prin Ordinul nr. 13/2001.

ART. 17
Administrarea, gestionarea si utilizarea Fondului de protejare a asiguratilor se vor efectua de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ART. 18
Contul de executie a Fondului de protejare a asiguratilor va fi publicat în raportul informativ anual al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 32/2000.