Ordin nr. 3107 din 4 iunie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea, verificarea si centralizarea raportarilor contabile ale societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare la 30 iunie 2003

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 18 iunie 2003

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 2 iunie 2003 prin care s-au adoptat Normele metodologice privind intocmirea, verificarea si centralizarea raportarilor contabile ale societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare la 30 iunie 2003,
presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Normele metodologice privind intocmirea, verificarea si centralizarea raportarilor contabile ale societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare la 30 iunie 2003, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - Directia reglementari contabile din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Nicolae Eugen Crisan


ANEXA

Norma metodologica
privind intocmirea, verificarea si centralizarea raportarilor contabile ale societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare la 30 iunie 2003

I. GENERALITATI
Societatile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, denumite in continuare asiguratori, precum si brokerii de asigurare in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor emise in aplicarea acesteia au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2003 astfel: un exemplar la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea stampilei Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, dupa caz, la registratura acestora sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili.
Asiguratorii si brokerii de asigurare aflati in curs de lichidare au obligatia, pana la terminarea lichidarii, sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2003 la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
Potrivit art. 21 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste lunar balanta de verificare a conturilor sintetice de catre asiguratorii si brokerii de asigurare, indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate.
II. PREZENTAREA SI MODUL DE COMPLETARE A RAPORTARILOR CONTABILE LA 30 IUNIE 2003
Asiguratorii si brokerii de asigurare, indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate, vor intocmi si vor prezenta urmatoarele formulare:
1. Bilant (cod 01);
2. Contul de profit si pierdere se compune din:
• pentru asiguratori:
- Contul tehnic al asigurarii generale (cod 02)
- Contul tehnic al asigurarii de viata (cod 03)
- Contul netehnic (cod 04)
• pentru brokerii de asigurare:
- Contul de profit si pierdere - brokeri de asigurare (cod 05);
3. Nota informativa (cod 06)
Asiguratorii si brokerii de asigurare vor inscrie datele de identificare (denumirea societatii comerciale, adresa, telefonul si numarul de la registrul comertului), precum si cele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul fiscal/codul unic de inregistrare, citet, fara a se folosi prescurtari sau initiale.
Necompletarea pe prima pagina a formularelor "Bilant" si "Contul de profit si pierdere" a datelor prevazute mai sus conduce la imposibilitatea identificarii societatii si, in consecinta, se considera ca lucrarea nu a fost depusa, asiguratorii sau brokerii de asigurare fiind sanctionati potrivit prevederilor art. 36 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ale art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit prevederilor art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 5 noiembrie 1997, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002, asiguratorii si brokerii de asigurare vor inscrie in formularele "Bilant" si "Contul de profit si pierdere" codul activitatii desfasurate, la nivel de patru cifre (cod clasa CAEN).
Datele care se raporteaza in formularul "Contul de profit si pierdere" si partial in formularul "Nota informativa" sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare. La creante si datorii se inscriu soldurile existente la sfarsitul perioadei, iar la platile restante se inscriu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare, care au depasit termenul de plata prevazut in contracte sau acte normative.
Formularele de raportare, precum si raportul de gestiune se semneaza de administratorul societatii si conducatorul compartimentului financiar-contabil, iar in lipsa acestora, de catre inlocuitorii lor de drept.
Administratorii societatilor si persoanele care intocmesc si semneaza raportarile contabile la 30 iunie 2003 poarta raspunderea, potrivit legii, asupra realitatii si exactitatii datelor cuprinse in acestea.
Persoanele care intocmesc si semneaza raportarile contabile la 30 iunie 2003 au obligatia sa respecte prevederile din prezentele norme metodologice, sa asigure respectarea corelatiilor dintre indicatorii din formulare, urmarind realitatea datelor care se raporteaza, precum si respectarea termenelor de intocmire si depunere la organele in drept.
Asiguratorii si brokerii de asigurare care au in subordine sucursale sau subunitati fara personalitate juridica vor verifica si vor centraliza balantele de verificare ale acestora, intocmind raportarile contabile la 30 iunie 2003.
Asiguratorii si brokerii de asigurare romani care au in subordine subunitati fara personalitate juridica ce isi desfasoara activitatea si au sediul in strainatate vor evalua, in lei, rulajele si soldurile exprimate in devize, din balantele de verificare a conturilor sintetice intocmite si transmise de acestea, la cursul de schimb a pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi a perioadei de raportare, si le vor centraliza cu balanta de verificare intocmita pentru operatiunile economico-financiare desfasurate in tara.
In situatia in care operatiunile subunitatilor proprii in strainatate au fost evidentiate in cursul perioadei atat in valuta, cat si in lei, pentru cuprinderea in raportarile contabile semestriale ale persoanei juridice din tara, vor fi preluate ca atare soldurile si rulajele conturilor, exprimate in lei.
Formularele de raportare contabila la 30 iunie 2003 se depun la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, la termenul prevazut in prezentele norme metodologice, impreuna cu o copie de pe codul fiscal/codul unic de inregistrare, raportul de gestiune (raportul administratorilor), o copie de pe balanta de verificare a conturilor sintetice (la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si o copie de pe balanta de verificare a conturilor analitice (la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor).
Asiguratorii si brokerii de asigurare au obligatia de a-si ridica de la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice discheta cu normele metodologice, modelele formularelor de raportare si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta.
In aceasta situatie asiguratorii si brokerii de asigurare intocmesc si depun la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice formularele de raportare contabila la 30 iunie 2003, atat in forma scrisa (listate pe suport hartie), semnate si stampilate, cat si pe suport magnetic.
Asiguratorii si brokerii de asigurare care nu au desfasurat activitate de la data constituirii pana la 30 iunie 2003 vor depune o declaratie pe propria raspundere la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care sa cuprinda toate datele de identificare a societatii:
- denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
- adresa si numarul de telefon;
- numarul de inregistrare la registrul comertului;
- codul fiscal/codul unic de inregistrare;
- capitalul social.
III. TERMENUL PENTRU DEPUNEREA RAPORTARILOR CONTABILE LA 30 IUNIE 2003
Pentru semestrul I 2003 asiguratorii si brokerii de asigurare au obligatia sa depuna raportarile contabile la 30 iunie 2003 pana la data de 15 august 2003.
De asemenea, pana la aceeasi data se depun si declaratiile asiguratorilor si brokerilor de asigurare care nu au desfasurat activitate.
Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2003 sau, dupa caz, a declaratiilor la termenul prevazut in prezentele norme metodologice, prezentarea unor raportari contabile pe alte formulare decat cele listate de pe discheta, cele care contin date eronate, necorelate sau care nu respecta unitatea de masura inscrisa la fiecare formular/rand se sanctioneaza conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 82/1991, republicata, si ale art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
IV. MODUL DE COMPLETARE A RAPORTARILOR CONTABILE LA 30 IUNIE 2003
Bilant (cod 01)
Bilantul se intocmeste pe baza ultimei balante de verificare a conturilor sintetice la 30 iunie 2003, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente activitatii perioadei de raportare.
Pentru completarea formularului pe randuri se fac urmatoarele precizari:
01 la 03 - se completeaza cu valoarea cheltuielilor de constituire a persoanei juridice (taxele si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuielile privind emiterea si vanzarea de actiuni, cheltuieli de prospectarea pietei si de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura, legate de infiintarea si dezvoltarea unitatii); a cheltuielilor de dezvoltare, a concesiunilor, imobilizarilor necorporale de natura superficiei si a uzufructului, a brevetelor si altor drepturi si valori asimilate, diminuate cu valoarea amortizarii si provizioanele aferente;
04 - se completeaza, de regula in bilantul consolidat, cu valoarea din costul de achizitie peste partea celui care achizitioneaza din valoarea justa a activelor si datoriilor identificabile achizitionate la data tranzactiei de schimb, diminuata cu valoarea amortizarii si provizioanele aferente;
05 - se completeaza cu valoarea imobilizarilor necorporale in curs de executie, diminuata cu valoarea provizioanelor aferente, precum si cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri, executari de lucrari si prestari de servicii pentru imobilizari necorporale;
06 - se completeaza cu valoarea altor imobilizari necorporale, inclusiv programe informatice create de persoanele juridice sau achizitionate de la terti, diminuata cu valoarea amortizarii si provizioanele aferente;
08 si 09 - se completeaza cu valoarea plasamentelor in imobilizari corporale si in curs de executie de natura terenurilor si constructiilor, precum si cu valoarea avansurilor si a plasamentelor in imobilizari corporale in curs de executie, diminuata cu valoarea amortizarii si provizioanele aferente;
11 la 15 - se completeaza cu valoarea plasamentelor detinute la societatile din cadrul grupului si sub forma intereselor de participare si a altor plasamente in imobilizari financiare, diminuata cu provizioanele aferente;
17 la 23 - se completeaza cu valoarea altor plasamente financiare (actiuni, titluri cu venit variabil si unitati la fondurile comune de plasament, obligatiuni si alte titluri cu venit fix, parti in fonduri comune de investitii, imprumuturi ipotecare, alte imprumuturi, depozite la institutiile de credit si alte plasamente financiare), diminuata cu provizioanele aferente;
25 - se completeaza cu valoarea plasamentelor financiare de natura sumelor depuse de catre reasigurator sau retinute de cedent de la reasigurator, diminuata cu provizioanele aferente;
26 - se completeaza cu valoarea plasamentelor aferente contractelor in unitati de cont, diminuata cu provizioanele aferente;
28 la 30 - se completeaza cu valoarea rezervelor tehnice aferente contractelor cedate in reasigurare;
32 si 33 - se completeaza cu valoarea sumelor de incasat de la societatile din cadrul grupului si a sumelor de incasat din interese de participare, diminuata cu provizioanele aferente;
35 la 37 - se completeaza cu valoarea creantelor privind primele de asigurare brute subscrise, precum si cu valoarea creantelor privind intermediarii in asigurari si a creantelor provenite din operatiuni de coasigurare;
39 - se completeaza cu valoarea creantelor provenite din operatiuni de reasigurare, diminuata cu provizioanele aferente;
40 - se completeaza cu valoarea altor creante, diminuata cu provizioanele aferente;
42 la 49 - se completeaza cu valoarea imobilizarilor corporale (la valoarea de intrare in societate) si a stocurilor, precum si cu valoarea avansurilor si a imobilizarilor corporale in curs de executie, diminuata cu valoarea amortizarii si provizioanele aferente;
51 - se completeaza cu valoarea disponibilitatilor banesti aflate in conturi la banci si in casierie, acreditive si avansuri de trezorerie;
52 - se completeaza cu valoarea actiunilor proprii;
53 - se completeaza cu valoarea altor elemente de activ;
54 la 56 - se completeaza cu valoarea cheltuielilor anticipate sau efectuate in avans si a cheltuielilor de achizitie reportate;
59 - se completeaza cu valoarea capitalului social subscris;
60 - se completeaza cu valoarea capitalului social subscris cu ocazia constituirii societatii sau majorarii capitalului social si varsat la sfarsitul perioadei;
61 - se completeaza cu valoarea primelor de emisiune, fuziune, de aport la capital si celor de conversie a obligatiunilor in actiuni;
62 la 66 - se completeaza cu sumele reprezentand diferentele din reevaluare potrivit dispozitiilor legale a elementelor de activ si de pasiv, dispuse prin acte normative, a rezervelor de capital constituite pe categorii de rezerve (rezerve legale, rezerve pentru actiuni proprii, rezerve statutare sau contractuale si alte rezerve), precum si a rezervelor din conversie rezultate din conversia elementelor monetare legate de o investitie neta intr-o entitate externa conform IAS 21;
81 - se completeaza cu valoarea imprumuturilor primite pe baza emisiunilor de titluri sau imprumuturilor subordonate la termen sau pe durata nedeterminata;
82 la 92 si 94 - se completeaza cu valoarea rezervelor tehnice constituite in baza prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si a normelor emise in aplicarea acesteia;
95 la 97 - se completeaza cu valoarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli;
98 - se completeaza cu valoarea depozitelor depuse de catre reasigurator sau retinute de la acesta pe baza contractelor de reasigurare si a dobanzilor aferente acestora;
99 si 100 - se completeaza cu valoarea datoriilor fata de societatile din cadrul grupului si a datoriilor privind interesele de participare;
101 - se completeaza cu valoarea datoriilor provenite din operatiuni de asigurare directa;
102 - se completeaza cu valoarea datoriilor provenite din operatiuni de reasigurare;
103 la 105 - se completeaza cu valoarea imprumuturilor din emisiuni, prezentandu-se separat imprumuturile in monede convertibile diminuate cu valoarea primelor de rambursare a obligatiunilor si a altor sume datorate institutiilor de credit, precum si a altor datorii fiscale, inclusiv datoriile pentru asigurarile sociale;
106 - se completeaza cu valoarea veniturilor inregistrate in avans la sfarsitul perioadei de raportare.
Contul de profit si pierdere
Pentru prezentarea contului de profit si pierdere la data de 30 iunie 2003, asiguratorii, in functie de activitatea de asigurare pe care o desfasoara, vor completa formularul "Contul tehnic al asigurarii generale" (cod 02), formularul "Contul tehnic al asigurarii de viata" (cod 03) si formularul "Contul netehnic" (cod 04).
Brokerii de asigurare vor intocmi formularul "Contul de profit si pierdere" (cod 05).
Pentru completarea acestor formulare asiguratorii si brokerii de asigurare vor prelua datele din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli, respectiv din rulajele creditoare ale conturilor de venituri, cumulate de la inceputul anului. Pentru situatiile in care au fost efectuate inregistrari in creditul conturilor de cheltuieli sau in debitul conturilor de venituri (operatiunile contabile privind reasigurarea, corectari prin inregistrari inverse etc.), datele sunt reprezentate de soldurile conturilor de venituri si cheltuieli, inainte de a fi transferate asupra contului 121 "Profit si pierdere", cumulate de la inceputul anului.
Contul tehnic al asigurarii generale (cod 02)
01 - se completeaza cu rulajele creditoare ale conturilor 702 "Venituri din prime brute subscrise privind asigurarile generale directe", 704 "Venituri din prime brute subscrise aferente acceptarilor la asigurarile generale", din care se va scadea rulajul debitor al contului 7082 "Prime brute subscrise anulate aferente asigurarilor generale";
02 - se completeaza cu rulajele debitoare ale conturilor 7093 "Prime brute subscrise cedate aferente asigurarilor generale directe" si 7094 "Prime brute subscrise cedate aferente acceptarilor la asigurari generale";
03 - se completeaza cu rulajul debitor al contului 615 "Cheltuieli privind rezerva de prima", iar in situatia in care au fost efectuate inregistrari in creditul contului de cheltuieli privind rezerva de prima, reprezentand diminuarea acesteia, datele se preiau din soldul contului de cheltuiala, inainte de a fi transferat asupra contului 121 "Profit si pierdere", cumulat de la inceputul anului;
04 - se completeaza cu rulajul creditor al contului 6197 "Partea cedata reasiguratorului din rezerva de prime", iar in situatia in care au fost efectuate inregistrari in debitul contului 6197, reprezentand diminuarea sau anularea rezervei de prime aferente reasigurarii, datele se preiau din soldul contului, inainte de a fi transferat asupra contului 121 "Profit si pierdere", cumulat de la inceputul anului;
06 - se completeaza cu cota din venitul net din plasamente transferata din Contul netehnic (cod 04) in Contul tehnic al asigurarii generale (cod 02). Aceasta cota transferata din Contul netehnic se adauga la Contul tehnic al asigurarii generale (rd. 06) si se scade din Contul netehnic (rd. 17).
07 - datele se preiau din rulajele creditoare ale conturilor de venituri in legatura directa cu activitatea de asigurari generale (de exemplu diferentele favorabile de curs valutar care apar intre data subscrierii si data incasarii primelor aferente contractelor de asigurari generale incheiate in valuta), diminuate cu rulajele debitoare ale conturilor care reprezinta cedarile in reasigurare, aferente;
09 - se completeaza cu rulajele debitoare ale conturilor 602 "Cheltuieli privind daunele si prestatiile la asigurarile generale directe" si 605 "Cheltuieli privind daunele si prestatiile la asigurarile generale acceptari";
10 - se completeaza cu sumele reprezentand daunele care au intrat in sarcina reasiguratorului care se preiau din rulajul creditor al contului 705 "Venituri din servicii prestate";
11 - se completeaza cu rulajul debitor al contului 627 "Cheltuieli privind rezerva de daune aferenta asigurarilor generale" (iar in situatia in care au fost efectuate inregistrari in creditul contului de cheltuieli privind rezerva de daune, reprezentand diminuarea acesteia, datele se preiau din soldul contului de cheltuiala, inainte de a fi transferat asupra contului 121 "Profit si pierdere", cumulat de la inceputul anului), diminuat cu rulajul creditor al contului 6297 "Partea cedata reasiguratorului din rezervele de daune avizate privind asigurarile generale" si 6298 "Partea cedata reasiguratorului din rezervele de daune neavizate";
13 - se completeaza cu rulajul debitor al contului 634 "Cheltuieli privind rezerva pentru riscuri neexpirate" (iar in situatia in care au fost efectuate inregistrari in creditul contului de cheltuieli privind rezerva pentru riscuri neexpirate, reprezentand diminuarea acesteia, datele se preiau din soldul contului de cheltuiala, inainte de a fi transferat asupra contului 121 "Profit si pierdere", cumulat de la inceputul anului);
14 - se completeaza cu rulajul debitor al contului 633 "Cheltuieli privind rezerva de catastrofa" (iar in situatia in care au fost efectuate inregistrari in creditul contului de cheltuieli privind rezerva de catastrofa, reprezentand diminuarea acesteia, datele se preiau din soldul contului de cheltuiala, inainte de a fi transferat asupra contului 121 "Profit si pierdere", cumulat de la inceputul anului), diminuat cu rulajul creditor al contului 6392 "Partea cedata reasiguratorului din rezerva de catastrofa";
15 - se completeaza cu rulajul debitor al contului 635 "Cheltuieli privind alte rezerve tehnice" (iar in situatia in care au fost efectuate inregistrari in creditul contului de cheltuieli privind alte rezerve tehnice, reprezentand diminuarea acesteia, datele se preiau din soldul contului de cheltuiala, inainte de a fi transferat asupra contului 121 "Profit si pierdere", cumulat de la inceputul anului), diminuat cu rulajul creditor al contului 6195 "Partea cedata reasiguratorului din alte rezerve tehnice privind asigurarile generale";
17 - se completeaza cu rulajul debitor al contului 632 "Cheltuieli privind rezerva pentru participare la beneficii si risturnuri" (iar in situatia in care au fost efectuate inregistrari in creditul contului de cheltuieli privind rezerva pentru participare la beneficii si risturnuri, reprezentand diminuarea acesteia, datele se preiau din soldul contului de cheltuiala, inainte de a fi transferat asupra contului 121 "Profit si pierdere", cumulat de la inceputul anului), diminuat cu rulajul creditor al contului 6193 "Partea cedata reasiguratorului din rezerva pentru participare la beneficii si risturnuri privind asigurarile generale";
18 - cheltuielile de achizitie includ cheltuielile ocazionate de incheierea contractelor de asigurare. Ele cuprind atat cheltuielile direct imputabile, cum sunt comisioanele de achizitii si cheltuielile de deschidere a dosarelor sau de admitere a contractelor de asigurare din portofoliu, cat si cheltuielile imputabile indirect, cum sunt comisioanele de incasare, cheltuielile de publicitate sau cheltuielile administrative legate de prelucrarea cererilor si de intocmirea contractelor. In cazul asigurarilor generale, cheltuielile de achizitie vor include si comisionul de reinnoire a contractelor. Datele se preiau din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli dupa natura care includ cheltuielile de achizitie ale perioadei;
19 - datele se preiau din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli dupa natura care au devenit scadente in perioada de raportare (sume care au fost inregistrate in perioada anterioara raportarii in contul 472 "Cheltuieli de achizitie reportate" si care au devenit scadente in perioada de raportare);
20 - cheltuielile de administrare cuprind in special cheltuielile pentru incasarea primelor, de administrare a portofoliului, cheltuielile de gestionare a participarilor la beneficii si risturnuri, precum si cheltuielile de reasigurare acceptate si cedate. Ele cuprind de regula si cheltuielile de personal si cele cu amortizarea imobilizarilor corporale, in masura in care acestea nu trebuie contabilizate in cheltuieli de achizitie, cheltuieli cu daunele sau cu plasamentele. Datele se preiau din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli dupa natura;
21 - sumele se preiau din rulajul creditor al contului 705 "Venituri din servicii prestate";
23 - sumele se preiau din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli in legatura directa cu activitatea de asigurari generale (de exemplu, diferentele nefavorabile de curs valutar care apar intre data subscrierii si data incasarii primelor aferente contractelor de asigurari generale incheiate in valuta), diminuate cu rulajele creditoare ale conturilor care reprezinta cedarile in reasigurare aferente;
24 - se completeaza cu rulajul debitor al contului 638 "Cheltuieli privind rezerva de egalizare" (iar in situatia in care au fost efectuate inregistrari in creditul contului de cheltuieli privind rezerva de egalizare, reprezentand diminuarea acesteia, datele se preiau din soldul contului de cheltuiala, inainte de a fi transferat asupra contului 121 "Profit si pierdere", cumulat de la inceputul anului);
25 - se completeaza cu rulajul creditor al contului 6391 "Partea cedata reasiguratorului din rezerva de egalizare".
Contul tehnic al asigurarii de viata (cod 03)
01 - se completeaza cu rulajele creditoare ale conturilor 701 "Venituri din prime brute subscrise privind asigurarile de viata directe", 703 "Venituri din prime brute subscrise aferente acceptarilor la asigurarile de viata", din care se va scadea rulajul debitor al contului 7081 "Prime brute subscrise anulate aferente asigurarilor de viata";
02 - se completeaza cu rulajele debitoare ale conturilor 7091 "Prime brute subscrise cedate aferente asigurarilor de viata directe" si 7092 "Prime brute subscrise cedate aferente acceptarilor la asigurari de viata";
04 la 07 - sumele se preiau din rulajele debitoare ale grupei 76 "Venituri din plasamente si alte venituri" care sunt aferente plasamentelor referitoare la asigurarile de viata;
08 - sumele se preiau din rulajul creditor al contului 782 "Venituri din provizioane privind plasamentele";
09 si 11 - sumele se preiau din rulajul creditor al contului 763 "Alte venituri privind plasamentele";
12 - sumele se preiau din rulajele creditoare ale conturilor de venituri in legatura directa cu activitatea de asigurari de viata (de exemplu, diferentele favorabile de curs valutar care apar intre data subscrierii si data incasarii primelor aferente contractelor de asigurari de viata incheiate in valuta);
15 - se completeaza cu rulajele debitoare ale conturilor 601 "Cheltuieli privind daunele si prestatiile la asigurarile de viata directe" si 604 "Cheltuieli privind daunele si prestatiile la asigurarile de viata acceptari";
16 - se completeaza cu sumele reprezentand daunele care au intrat in sarcina reasiguratorului care se preiau din rulajul creditor al contului 705 "Venituri din servicii prestate";
18 - se completeaza cu rulajul debitor al contului 626 "Cheltuieli privind rezerva de daune aferenta asigurarilor de viata" (iar in situatia in care au fost efectuate inregistrari in creditul contului de cheltuieli privind rezerva de daune, reprezentand diminuarea acesteia, datele se preiau din soldul contului de cheltuiala, inainte de a fi transferat asupra contului 121 "Profit si pierdere", cumulat de la inceputul anului);
19 - se completeaza cu rulajul creditor al contului 6296 "Partea cedata reasiguratorului din rezervele de daune avizate privind asigurarile de viata";
22 - se completeaza cu rulajul debitor al contului 611 "Cheltuieli privind rezerva matematica" (iar in situatia in care au fost efectuate inregistrari in creditul contului de cheltuieli privind rezerva matematica, reprezentand diminuarea acesteia, datele se preiau din soldul contului de cheltuiala, inainte de a fi transferat asupra contului 121 "Profit si pierdere", cumulat de la inceputul anului);
23 - se completeaza cu rulajul creditor al contului 6191 "Partea cedata reasiguratorului din rezervele matematice";
25 - se completeaza cu rulajul debitor al contului 612 "Cheltuieli privind rezerva pentru participare la beneficii si risturnuri aferenta asigurarilor de viata" (iar in situatia in care au fost efectuate inregistrari in creditul contului de cheltuieli privind rezerva pentru participare la beneficii si risturnuri, reprezentand diminuarea acesteia, datele se preiau din soldul contului de cheltuiala, inainte de a fi transferat asupra contului 121 "Profit si pierdere", cumulat de la inceputul anului);
26 - se completeaza cu rulajul creditor al contului 6192 "Partea cedata reasiguratorului din rezerva pentru participare la beneficii si risturnuri privind asigurarile de viata";
28 - se completeaza cu rulajul debitor al contului 613 "Cheltuieli privind alte rezerve tehnice aferente asigurarilor de viata" (iar in situatia in care au fost efectuate inregistrari in creditul contului de cheltuieli privind alte rezerve tehnice, reprezentand diminuarea acesteia, datele se preiau din soldul contului de cheltuiala, inainte de a fi transferat asupra contului 121 "Profit si pierdere", cumulat de la inceputul anului);
29 - se completeaza cu rulajul creditor al contului 6194 "Partea cedata reasiguratorului din alte rezerve tehnice privind asigurarile de viata";
31 - se completeaza cu rulajul debitor al contului 614 "Cheltuieli privind rezervele tehnice aferente contractelor in unitati de cont" (iar in situatia in care au fost efectuate inregistrari in creditul contului de cheltuieli privind rezervele tehnice aferente contractelor in unitati de cont, reprezentand diminuarea acestora, datele se preiau din soldul contului de cheltuiala, inainte de a fi transferat asupra contului 121 "Profit si pierdere", cumulat de la inceputul anului);
32 - se completeaza cu rulajul creditor al contului 6196 "Partea cedata reasiguratorului din rezervele tehnice pentru contractele in unitati de cont";
33 - cheltuielile de achizitie includ cheltuielile ocazionate de incheierea contractelor de asigurare. Ele cuprind atat cheltuielile direct imputabile, cum sunt comisioanele de achizitii si cheltuielile de deschidere a dosarelor sau de admitere a contractelor de asigurare din portofoliu, cat si cheltuielile imputabile indirect, cum sunt comisioanele de incasare, cheltuielile de publicitate sau cheltuielile administrative legate de prelucrarea cererilor si de intocmirea contractelor. In cazul asigurarilor de viata comisionul de reinnoire va fi inclus in cheltuielile de administrare. Sumele se preiau din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli dupa natura care includ cheltuielile de achizitie ale perioadei;
34 - sumele se preiau din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli dupa natura care au devenit scadente in perioada de raportare (sume care au fost inregistrate in perioada anterioara raportarii in contul 472 "Cheltuieli de achizitie reportate" si care au devenit scadente in perioada de raportare);
35 - cheltuielile de administrare cuprind in special cheltuielile pentru incasarea primelor, de administrare a portofoliului, cheltuielile de gestionare a participarilor la beneficii si risturnuri, precum si cheltuielile de reasigurare acceptata si cedata. Ele cuprind de regula si cheltuielile de personal si cele cu amortizarea imobilizarilor corporale, in masura in care acestea nu trebuie contabilizate in cheltuieli de achizitie, cheltuieli cu daunele sau cu plasamentele. Sumele se preiau din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli dupa natura, referitoare la aceste cheltuieli;
36 - sumele se preiau din rulajul creditor al contului 705 "Venituri din servicii prestate";
38 - sumele se preiau din rulajele debitoare ale grupei 66 "Cheltuieli cu plasamentele si alte cheltuieli";
39 - se completeaza cu rulajul debitor al contului 682 "Cheltuieli cu provizioanele privind plasamentele";
40 si 42 - sumele se preiau din rulajul debitor al contului 663 "Cheltuieli privind plasamentele";
43 - sumele se preiau din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli in legatura directa cu activitatea de asigurari de viata (de exemplu, diferentele nefavorabile de curs valutar care apar intre data subscrierii si data incasarii primelor aferente contractelor de asigurari de viata incheiate in valuta);
44 - se determina cota din venitul net din plasamente aferenta Contului tehnic al asigurarii de viata, care se transfera in Contul netehnic. Aceasta cota transferata va fi scazuta din Contul tehnic al asigurarii de viata (cod 03) rd. 44 si va fi adaugata la Contul netehnic (cod 04) rd. 12.
Contul netehnic (cod 04)
01 - se completeaza cu suma inscrisa la rd. 27 din Contul tehnic al asigurarii generale col. 1 si 2;
02 - se completeaza cu suma inscrisa la rd. 28 din Contul tehnic al asigurarii generale col. 1 si 2;
03 - se completeaza cu suma inscrisa la rd. 45 din Contul tehnic al asigurarii de viata col. 1 si 2;
04 - se completeaza cu suma inscrisa la rd. 46 din Contul tehnic al asigurarii de viata col. 1 si 2;
05 la 08 - sumele se preiau din rulajele debitoare ale grupei 76 "Venituri din plasamente si alte venituri" care sunt aferente plasamentelor, altele decat cele aferente asigurarilor de viata;
09 - sumele se preiau din rulajul creditor al contului 782 "Venituri din provizioane privind plasamentele", altele decat cele aferente asigurarilor de viata;
10 - sumele se preiau din rulajul creditor al contului 763 "Alte venituri privind plasamentele";
12 - se completeaza cu suma inscrisa la rd. 44 din Contul tehnic al asigurarii de viata;
14 - sumele se preiau din rulajele debitoare ale grupei 66 "Cheltuieli cu plasamentele si alte cheltuieli", altele decat cele aferente asigurarilor de viata;
15 - se completeaza cu rulajul debitor al contului 682 "Cheltuieli cu provizioanele privind plasamentele";
16 - sumele se preiau din rulajul debitor al contului 663 "Cheltuieli privind plasamentele";
17 - se completeaza cu cota din venitul net din plasamente care se transfera din Contul netehnic (cod 04) in Contul tehnic al asigurarii generale (cod 02) rd. 06;
18 - se completeaza cu rulajele creditoare ale conturilor de venituri care nu au fost evidentiate in Contul tehnic al asigurarii generale, respectiv in Contul tehnic al asigurarii de viata;
19 - se completeaza cu rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli care nu au fost evidentiate in Contul tehnic al asigurarii generale, respectiv in Contul tehnic al asigurarii de viata, diminuate cu provizioanele aferente;
22 - se completeaza cu rulajele creditoare ale conturilor de venituri din grupa 77 "Venituri extraordinare";
23 - se completeaza cu rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli din grupa 67 "Cheltuieli extraordinare";
26 si 27 - se vor prelua din balanta de verificare de la data de 30 iunie 2002, respectiv 30 iunie 2003, veniturile totale, respectiv cheltuielile totale, inregistrate de societate la aceste date;
30 - se completeaza cu rulajul debitor al contului 6911 "Cheltuieli cu impozitul pe profit curent", calculat in conformitate cu legislatia fiscala.
Contul de profit si pierdere-brokeri de asigurare (cod 05)
01 la 05 - se completeaza cu sumele inscrise in rulajul creditor al contului 707 "Venituri din activitatea de brokeraj";
07 si 08 - sumele se preiau din rulajele debitoare ale grupei 76 "Venituri din plasamente si alte venituri";
09 - sumele se completeaza cu rulajul creditor al contului 782 "Venituri din provizioane privind plasamentele";
10 - sumele se completeaza cu rulajul creditor al contului 763 "Alte venituri privind plasamentele";
12 - sumele se preiau din rulajele debitoare ale grupei 66 "Cheltuieli cu plasamentele si alte cheltuieli";
13 - se completeaza cu rulajul debitor al contului 682 "Cheltuieli cu provizioanele privind plasamentele";
14 - sumele se preiau din rulajul debitor al contului 663 "Cheltuieli privind plasamentele";
16 - sumele se preiau din rulajele creditoare ale conturilor de venituri din grupele 72 "Venituri din productia de imobilizari", 73 "Venituri din subventii de exploatare", 75 "Alte venituri din exploatare", 76 "Venituri din plasamente si alte venituri" si contul 781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare";
17 - sumele se preiau din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli din grupele 64 "Cheltuieli cu personalul, impozite, taxe si varsaminte asimilate", 65 "Alte cheltuieli de exploatare", 66 "Cheltuieli cu plasamentele si alte cheltuieli" si 68 "Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele";
20 - se completeaza cu rulajele creditoare ale conturilor de venituri din grupa 77 "Venituri extraordinare";
21 - se completeaza cu rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli din grupa 67 "Cheltuieli extraordinare";
28 - se completeaza cu rulajul debitor al contului 6911 "Cheltuieli cu impozitul pe profit curent", calculat in conformitate cu legislatia fiscala.
Nota informativa (cod 06)
Pe randuri formularul se completeaza astfel:
03 la 10 - se completeaza cu soldul creantelor care se preiau din soldurile conturilor mentionate pe randurile respective;
12 la 19 - se completeaza cu soldul datoriilor, care se preiau din soldurile conturilor mentionate pe randurile respective;
23 la 25 si 27 la 36 - se completeaza cu sumele care se vor prelua din soldurile creditoare ale conturilor de datorii mentionate pe randurile respective;
37 - se completeaza cu numarul mediu de salariati, care reprezinta o medie aritmetica simpla, calculata prin impartirea sumei efectivelor zilnice de salariati din an - inclusiv din zilele de repaus saptamanal, sarbatori legale si alte zile nelucratoare - la numarul total al zilelor calendaristice (365 de zile). In zilele de repaus saptamanal, sarbatori legale si alte zile nelucratoare se ia in calcul ca efectiv numarul salariatilor din ziua precedenta, cu exceptia celor al caror contract a incetat in acea zi. In cazul cand societatea a fost infiintata sau si-a incetat activitatea in cursul anului, se iau in calcul efectivele zilnice numai pe perioada in care a functionat, iar suma rezultata se imparte la numarul total al zilelor calendaristice din an. Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul de munca (de exemplu, cel care lucreaza jumatate din norma intreaga se ia in calculul efectivului zilnic cu 0,5; norma didactica se considera egala cu programul normal de lucru: 40 de ore/saptamana). Salariatii detasati se iau in calculul numarului mediu la unitatea de la care isi incaseaza drepturile salariale.
A. CORELATII IN CADRUL FORMULARELOR
1. BILANT (cod 01)
- se verifica pentru asiguratori si brokerii de asigurare


1. rd. 07 col. 1 si 2 = rd. 01 la 06 col. 1 si 2

2. rd. 10 col. 1 si 2 = rd. 08+09 col. 1 si 2

3. rd. 16 col. 1 si 2 = rd. 11 la 15 col. 1 si 2

4. rd. 24 col. 1 si 2 = rd. 17 la 23 col. 1 si 2

5. rd. 27 col. 1 si 2 = rd. 10+16+24+25+26 col. 1 si 2

6. rd. 31 col. 1 si 2 = rd. 28 la 30 col. 1 si 2

7. rd. 34 col. 1 si 2 = rd. 32+33 col. 1 si 2

8. rd. 38 col. 1 si 2 = rd. 35 la 37 col. 1 si 2

9. rd. 47 col. 1 si 2 = rd. 42 la 46 col. 1 si 2

10. rd. 50 col. 1 si 2 = rd. 48+49 col. 1 si 2

11. rd. 57 col. 1 si 2 = rd. 54 la 56 col. 1 si 2

12. rd. 58 col. 1 si 2 = rd. 07+27+31+34+38+39+40+41+47+50+51+52+53+57 col. 1 si 2

13. rd. 59 col. 1 si 2 >= rd. 60 col. 1 si 2

14. rd. 67 col. 1 si 2 = rd. 63 la 66 col. 1 si 2

15. rd. 93 col. 1 si 2 = rd. 82 la 92 col. 1 si 2

16. rd. 107 col. 1 si 2 = rd. 59+61+62+67+68-69+70-71+72-73+74-75+76-77+78-79-80+

+81+93+94+95 la 106 col. 1 si 2

17. rd. 58 col. 1 si 2 = rd. 107 col. 1 si 2


2. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
2.1 CONTUL TEHNIC AL ASIGURARII GENERALE (cod 02)
- se verifica numai pentru asiguratori


1. rd. 05 col. 1 si 2 = rd. 01-02-03+04 col. 1 si 2

2. rd. 12 col. 1 si 2 = rd. 09-10+11 col. 1 si 2

3. rd. 16 col. 1 si 2 = rd. 13+14+15 col. 1 si 2

4. rd. 22 col. 1 si 2 = rd. 18+19+20-21 col. 1 si 2

5. rd. 26 col. 1 si 2 = rd. 24-25 col. 1 si 2

6. rd. 27 col. 1 si 2 = rd. 05+06+07-12-16-17-22-23-26 col. 1 si 2

daca rd. 05 + 06 + 07 col. 1 si 2 >= rd. 12+16+17+22+23+26 col. 1 si 2

7. rd. 27 >= 0 col. 1 si 2 daca rd. 28 = 0 col. 1 si 2

8. rd. 28 col. 1 si 2 = rd. 12+16+17+22+23+26-05-06-07 col. 1 si 2

daca rd. 05 + 06 + 07 col. 1 si 2 <= rd. 12+16+17+22+23+26 col. 1 si 2

9. rd. 28 >= 0 col. 1 si 2 daca rd. 27 = 0 col. 1 si 2


2.2 CONTUL TEHNIC AL ASIGURARII DE VIATA (cod 03)
- se verifica numai pentru asiguratori


1. rd. 03 col. 1 si 2 = rd. 01-02 col. 1 si 2

2. rd. 10 col. 1 si 2 = rd. 04+05+08+09 col. 1 si 2

3. rd. 13 col. 1 si 2 = rd. 15-16+18-19 col. 1 si 2

4. rd. 20 col. 1 si 2 = rd. 22-23+25-26+28-29 col. 1 si 2

5. rd. 30 col. 1 si 2 = rd. 31-32 col. 1 si 2

6. rd. 37 col. 1 si 2 = rd. 33+34+35-36 col. 1 si 2

7. rd. 41 col. 1 si 2 = rd. 38+39+40 col. 1 si 2

8. rd. 45 col. 1 si 2 = rd. 03+10+11+12-13-20-30-37-41-42-43-44 col. 1 si 2

daca rd. 03+10+11+12 col. 1 si 2 >= rd. 13+20+30+37+41+42+43+44 col. 1 si 2

9. rd. 45 >= 0 col. 1 si 2 daca rd. 46 = 0 col. 1 si 2

10. rd. 46 col. 1 si 2 = rd. 13+20+30+37+41+42+43+44-03-10-11-12 col. 1 si 2

daca rd. 03+10+11+12 col. 1 si 2 <= rd. 13+20+30+37+41+42+43+44 col. 1 si 2

11. rd. 46 >= 0 col. 1 si 2 daca rd. 45 = 0 col. 1 si 2


2.3 CONTUL NETEHNIC (cod 04)
- se verifica numai pentru asiguratori


1. rd. 11 col. 1 si 2 = rd. 05+06+09+10 col. 1 si 2

2. rd. 13 col. 1 si 2 = rd. 14+15+16 col. 1 si 2

3. rd. 20-21 col. 1 si 2 = rd. 01-02+03-04+11+12-13-17+18-19 col. 1 si 2

4. rd. 20 >= 0 col. 1 si 2 daca rd. 21 = 0 col. 1 si 2

5. rd. 21 >= 0 col. 1 si 2 daca rd. 20 = 0 col. 1 si 2

6. rd 24-25 col. 1 si 2 = rd. 22-23 col. 1 si 2

7. rd. 24 >= 0 col. 1 si 2 daca rd. 25 = 0 col. 1 si 2

8. rd. 25 >= 0 col. 1 si 2 daca rd. 24 = 0 col. 1 si 2

9. rd. 28-29 col. 1 si 2 = rd. 26-27 col. 1 si 2

10. rd. 28-29 col. 1 si 2 = rd. 20+24-21-25 col. 1 si 2

11. rd. 28 >= 0 col. 1 si 2 daca rd. 29 = 0 col. 1 si 2

12. rd. 29 >= 0 col. 1 si 2 daca rd. 28 = 0 col. 1 si 2

13. rd. 32-33 col. 1 si 2 = rd. 28-29-30-31 col. 1 si 2

14. rd. 32 >= 0 col. 1 si 2 daca rd. 33 = 0 col. 1 si 2

15. rd. 33 >= 0 col. 1 si 2 daca rd. 32 = 0 col. 1 si 2


2.4 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE - BROKERI DE ASIGURARE (cod 05)
- se verifica numai pentru brokerii de asigurare


1. rd. 06 col. 1 si 2 = rd. 01+02+03+04+05 col. 1 si 2

2. rd. 11 col. 1 si 2 = rd. 07+08+09+10 col. 1 si 2

3. rd. 15 col. 1 si 2 = rd. 12+13+14 col. 1 si 2

4. rd. 18-19 col. 1 si 2 = rd. 06+11-15+16-17 col. 1 si 2

5. rd. 18 >= 0 col. 1 si 2 daca rd. 19 = 0 col. 1 si 2

6. rd. 19 >= 0 col. 1 si 2 daca rd. 18 = 0 col. 1 si 2

7. rd. 22-23 col. 1 si 2 = rd. 20-21 col. 1 si 2

8. rd. 22 >= 0 col. 1 si 2 daca rd. 23 = 0 col. 1 si 2

9. rd. 23 >= 0 col. 1 si 2 daca rd. 22 = 0 col. 1 si 2

10. rd. 24 col. 1 si 2 = rd. 06+11+16+20 col. 1 si 2

11. rd. 25 col. 1 si 2 = rd. 15+17+21 col. 1 si 2

12. rd. 26-27 col. 1 si 2 = rd. 24-25 col. 1 si 2

13. rd. 26 >= 0 col. 1 si 2 daca rd. 27 = 0 col. 1 si 2

14. rd. 27 >= 0 col. 1 si 2 daca rd. 26 = 0 col. 1 si 2

15. rd. 30-31 col. 1 si 2 = rd. 26-27-28-29 col. 1 si 2

16. rd. 30 >= 0 col. 1 si 2 daca rd. 31 = 0 col. 1 si 2

17. rd. 31 >= 0 col. 1 si 2 daca rd. 30 = 0 col. 1 si 2


3. NOTA INFORMATIVA (cod 06)
- se verifica pentru asiguratori si brokerii de asigurare


1. rd. 01+02 col. 1 = 1

2. rd. 11 col. 1 la 3 = rd. 03 la 10 col. 1 la 3

3. rd. 20 col. 1 la 3 = rd. 12 la 19 col. 1 la 3

4. rd. 03* col. 1 = rd. 03* col. 2+3

5. rd. 21 = rd. 22+26+31 la 36 col. 1

6. rd. 22 = rd. 23+24+25 col. 1

7. rd. 26 = rd. 27 la 30 col. 1


*) se repeta de la rd. 04 la rd. 20

B. CORELATII INTRE FORMULARE


 Nr.  Indicatorii din formular   Corespund cu indicatorii din formular
 crt. Cod formular  Nr. rand  Coloana  Cod formular  Nr. rand Coloana
 --------------------------------------------------------------------------- 
 | 1     02      27    1 si 2     04      01   1 si 2 |
 |---------------------------------------------------------------------------|
 | 2     02      28    1 si 2     04      02   1 si 2 |
 |---------------------------------------------------------------------------|
 | 3     03      45    1 si 2     04      03   1 si 2 |
 |---------------------------------------------------------------------------|
 | 4     03      46    1 si 2     04      04   1 si 2 |
 |---------------------------------------------------------------------------|
 | 5     05      30    1 si 2     01      78   1 si 2 |
 |---------------------------------------------------------------------------|
 | 6     05      31    1 si 2     01      79   1 si 2 |
 |---------------------------------------------------------------------------|
 | 7     01      78    1 si 2     04      32   1 si 2 |
 |---------------------------------------------------------------------------|
 | 8     01      79    1 si 2     04      33   1 si 2 |
 --------------------------------------------------------------------------- 


1. Corelatiile de la nr. crt. 5 si 6 se verifica numai pentru brokerii de asigurare.
2. Corelatiile de la nr. crt. 1-4 si 7-8 se verifica numai pentru asiguratori.
NOMENCLATOR - FORME DE PROPRIETATE


COD DENUMIRE20 PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat si privat)


PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat-sub 50%)


21 Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain

22 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain

23 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton

24 Societati comerciale cu capital de stat si privat strain


PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - 50% si peste 50%)


25 Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain

26 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain

27 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton

28 Societati comerciale cu capital de stat si privat strain


30 PROPRIETATE INDIVIDUALA - PRIVATA

(cu capital: privat autohton, privat autohton si strain, privat strain)


34 Societati comerciale pe actiuni

35 Societati comerciale cu raspundere limitata

37 Societati comerciale cu capital de stat, privatizate in cursul anului 2002

 JUDETUL _____________________|_|_|    FORMA DE PROPRIETATE ____________|_|_|
 UNITATEA _________________________    ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 ADRESA loc. __________, sector ___    (denumire clasa CAEN)
 str. _______________ nr. _________    ______________________________________
 bl. _________ ap. ____ sc. _______    COD CLASA CAEN __________________|_|_|
 TEL ___________ FAX ______________
 NUMARUL DIN REGISTRUL           CODUL FISCAL/COD UNIC
 COMERTULUI _______________________    DE INREGISTRARE _|_|_|_|_|_|_|_|_