Ordin nr. 3109 din 28 octombrie 2003

pentru punerea in aplicare a Normelor privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 770 din 03/11/2003

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 21 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 15 octombrie 2003, prin care s-au adoptat Normele privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale,
presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:


Art. 1. - Se pun in aplicare Normele privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:
- Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 5/2001 pentru punerea in aplicare a Normelor nr. 5/2001 privind metodologia de calcul si de evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 666 din 23 octombrie 2001;
- Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 7/2001 pentru modificarea si completarea Normelor nr. 5/2001 privind metodologia de calcul si de evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 26 octombrie 2001.
Art. 3. - Directia generala reglementari din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.


Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Nicolae Eugen Crisan


ANEXA

Norma din 28 octombrie 2003
privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale

Art. 1. - (1) In conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru activitatea de asigurari generale, asiguratorii au obligatia sa constituie si sa mentina urmatoarele rezerve tehnice:
a) rezerva de prime;
b) rezerva de daune;
c) rezerva de daune neavizate;
d) rezerva de catastrofa;
e) rezerva pentru riscuri neexpirate;
f) rezerva de egalizare.
(2) Valoarea fiecarui tip de rezerve tehnice constituite si mentinute de catre asiguratori pentru activitatea de asigurari generale nu poate fi mai mica decat marimea obtinuta prin calculul acestor rezerve, potrivit metodologiei stabilite prin prezentele norme.
(3) In calculul rezervelor prevazute la alin. (1) lit. b) se includ sumele estimate pentru daune si costurile de lichidare aferente serviciilor prestate in acest scop de catre terte persoane, cum ar fi: cheltuielile cu expertizele tehnice, cheltuielile de judecata si altele de acest tip.
(4) Rezervele tehnice vor fi evidentiate in contabilitate, distinct, potrivit tipurilor de rezerve prevazute la alin. (1).
(5) Valoarea rezervelor tehnice trebuie sa permita asiguratorului, in orice moment, sa isi onoreze angajamentele ce rezulta din contractele de asigurare.
Art. 2. - (1) Rezerva de prime se calculeaza lunar, prin insumarea cotelor-parti din primele brute subscrise, aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel incat diferenta dintre volumul primelor brute subscrise si aceasta rezerva sa reflecte primele brute alocate partii din riscurile expirate la data calcularii. Rezerva de prime constituita va fi obtinuta prin insumarea valorilor rezervei de prime calculate pentru fiecare contract.
(2) Determinarea valorii rezervei de prime Rp, aferenta unui contract de asigurari generale, se face utilizandu-se relatia:
Rp = (X : Y) x Pbs,
in care:
X - numarul de zile corespunzator perioadei neexpirate, aferenta primei brute subscrise;
Y - numarul de zile corespunzator perioadei aferente primei brute subscrise;
Pbs - valoarea primei brute subscrise.
Valoarea totala a rezervei de prime Rpt, aferenta tuturor contractelor de asigurari generale, se face utilizandu-se relatia:

     n  
     ___
     \  
  Rpt = /__ Rpi,
     i=1
in care:
n - numarul de contracte in vigoare.
(3) Pentru clasele de asigurari din categoria asigurarilor generale in care riscul asigurat nu este distribuit uniform si liniar pe durata derularii contractului de asigurare, rezerva de prime se calculeaza prin metode actuariale.
(4) La stabilirea primelor brute subscrise se vor avea in vedere urmatoarele:
1. Pentru asigurarile generale la care durata contractului de asigurare este mai mica sau egala cu 1 an, prima bruta subscrisa reprezinta valoarea primelor brute incasate si de incasat aferente contractului de asigurare.
2. Pentru asigurarile generale la care durata contractului de asigurare este mai mare de 1 an, prima bruta subscrisa se va stabili astfel:
- pentru contractul de asigurari generale la care se incaseaza prima unica, prima bruta subscrisa reprezinta valoarea primei brute unice aferente contractului de asigurare;
- pentru contractul de asigurari generale la care prima de asigurare datorata de asigurat se incaseaza in rate, prima bruta subscrisa reprezinta valoarea primelor brute incasate si de incasat aferente unui an calendaristic din cadrul contractului de asigurare.
Art. 3. - (1) Rezerva de daune se creeaza si se actualizeaza lunar, in baza estimarilor pentru avizarile de daune primite de asigurator, astfel incat fondul creat sa fie suficient pentru acoperirea platii acestor daune.
(2) Rezerva de daune se constituie pentru daunele raportate si in curs de lichidare si se calculeaza pentru fiecare contract de asigurare la care s-a notificat producerea evenimentului asigurat, pornindu-se de la cheltuielile previzibile care vor fi efectuate in viitor pentru lichidarea acestor daune. Rezerva de daune care trebuie constituita va fi obtinuta prin insumarea valorilor rezervei de daune calculate pentru fiecare contract de asigurari generale.
(3) Elementele care se iau in considerare in calculul rezervei de daune sunt:
- valoarea estimata a despagubirii cuvenite pentru dauna avizata, in limita sumei asigurate;
- cheltuielile cu constatarea si evaluarea pagubei, aferente serviciilor prestate de terte persoane;
- costurile de lichidare a daunei, aferente serviciilor prestate de terte persoane;
- valoarea recuperarilor si a regreselor atat pentru daune solutionate, cat si pentru cele in curs de solutionare.
(4) In cazul pretentiilor de despagubiri care fac obiectul unei actiuni in instanta, rezerva de daune se va constitui si se va mentine la nivelul pretentiilor solicitate in instanta, in limita sumei asigurate.
(5) In cazul daunelor refuzate la plata de asiguratori, daca acestea fac sau devin obiectul unei actiuni in instanta, rezerva de daune se va constitui si se va mentine, pana la pronuntarea hotararii definitive si irevocabile, la nivelul pretentiilor solicitate de asigurat in instanta, in limita sumei asigurate, completandu-se cu valoarea estimata a cheltuielilor totale de judecata.
(6) Asiguratorii au obligatia intocmirii si mentinerii unei evidente distincte a daunelor avizate, care sa permita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sa controleze in orice moment cuantumul si modalitatea de constituire a rezervei de daune.
Art. 4. - Rezerva de daune neavizate se creeaza si se ajusteaza cel putin la incheierea exercitiului financiar, daca reglementarile interne ale asiguratorului nu prevad altfel, in baza estimarilor acestuia, a datelor statistice sau a calculelor actuariale pentru daunele intamplate, dar neavizate.
Art. 5. - (1) Rezerva pentru riscuri neexpirate se calculeaza pe baza estimarii daunelor ce vor aparea dupa inchiderea exercitiului financiar, in cazul in care se constata ca daunele estimate in viitor depasesc rezervele de prime constituite si, drept urmare, in perioadele viitoare rezerva de prime calculata in conformitate cu art. 2 alin. (2) nu va fi suficienta pentru acoperirea daunelor ce vor aparea in exercitiile financiare urmatoare.
(2) Determinarea valorii rezervei pentru riscuri neexpirate Rn se face utilizandu-se relatia:

Rn = Dest - Rpt,

in care:
Dest - valoarea daunelor estimate care vor aparea in perioadele viitoare;
Rpt - valoarea totala a rezervei de prime.
Art. 6. - (1) Rezerva de egalizare se creeaza la incheierea exercitiului financiar cu rezultate tehnice favorabile pentru constituirea surselor de acoperire a daunelor in exercitiile financiare in care rezultatele tehnice vor fi nefavorabile.
(2) Rezerva de egalizare nu poate depasi valoarea calculata prin aplicarea unui procent de 3,5% asupra volumului de prime brute subscrise, in exercitiul financiar pentru care se face calculul.
Art. 7. - (1) Rezerva de catastrofa se creeaza de catre asiguratorii care au in derulare contracte de asigurare care acopera riscurile de catastrofe naturale prin aplicarea lunara a unui procent de minimum 5% asupra volumului de prime brute subscrise, aferente acestor contracte, pana cand fondul de rezerva atinge cel putin nivelul retinerii proprii, sau 10% din acumularea raspunderilor asumate prin contractele de asigurare care acopera riscurile de catastrofe naturale.
(2) Pentru urmarirea modului de calcul al acestei rezerve, asiguratorii vor tine o evidenta separata a contractelor care acopera riscuri de catastrofe naturale.
Art. 8. - Calculul rezervei de prime se va efectua in valuta in care s-a incheiat contractul de asigurare, iar calculul rezervei de dauna se va efectua in valuta in care urmeaza sa se plateasca despagubirea.
Art. 9. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.