Ordin nr. 3110 din 28 octombrie 2003

pentru punerea in aplicare a Normelor privind categoriile de active admise sa acopere rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 770 din 03/11/2003

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 22 din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 15 octombrie 2003, prin care s-au adoptat Normele privind categoriile de active admise sa acopere rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate,
presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:


Art. 1. - Se pun in aplicare Normele privind categoriile de active admise sa acopere rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:
- Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 6/2001 pentru punerea in aplicare a Normelor nr. 6/2001 privind categoriile de active admise sa reprezinte rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 666 din 23 octombrie 2001;
- Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 1/2002 pentru modificarea si completarea Normelor nr. 6/2001 privind categoriile de active admise sa reprezinte rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 6/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 31 ianuarie 2002.
Art. 3. - Directia generala reglementari din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Nicolae Eugen Crisan


ANEXA

Norma din 28 octombrie 2003
privind categoriile de active admise sa acopere rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate

Art. 1. - Categoriile de active ale asiguratorului, admise sa acopere rezervele tehnice nete de reasigurare, sunt:
1. titluri de stat emise de administratia publica centrala si obligatiuni emise de autoritatile administratiei publice locale;
2. creante aferente primelor brute subscrise;
3. valori mobiliare tranzactionate pe o piata reglementata si titluri de participare la fonduri deschise de investitii;
4. terenuri si constructii;
5. disponibilitatile in conturi curente la banci si casierie, depozite bancare negrevate de sarcini;
6. alte active corporale, cu exceptia celor prevazute la pct. 4.
Art. 2. - La evaluarea activelor admise sa acopere rezervele tehnice nete de reasigurare si la dispersia acestora trebuie respectate urmatoarele conditii:
1. Titlurile de stat emise de administratia publica centrala, exprimate in lei si in valuta, se evalueaza la costul de tranzactionare la care se adauga dobanda aferenta, calculata din momentul achizitiei acestora si pana la momentul raportarii, si sunt admise sa acopere 100% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.
Obligatiunile emise de autoritatile administratiei publice locale, exprimate in lei, se evalueaza la costul de achizitie la care se adauga dobanda aferenta calculata din momentul achizitiei acestora si pana la momentul raportarii, si sunt admise sa acopere pana la 60% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.
In conditiile tranzactionarii pe o piata reglementata, evaluarea titlurilor de stat emise de administratia publica centrala si a obligatiunilor emise de autoritatile administratiei publice locale se va face la pretul de piata stabilit in ultima zi de negociere care preceda momentul raportarii.
Pentru raportarile financiare din cursul exercitiului financiar, prevazute de normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, titlurile de stat in valuta se evalueaza la sfarsitul fiecarei luni la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru acea data. Aceasta evaluare se efectueaza extracontabil.
La incheierea exercitiului financiar (31 decembrie) titlurile de stat in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru acea data.
2. Creantele aferente primelor brute subscrise sunt admise in totalitate la acoperirea rezervei de prime neta de reasigurare, pana la nivelul acesteia.
Pentru raportarile financiare din cursul exercitiului financiar, prevazute de normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, creantele aferente primelor brute subscrise pentru asigurarile directe si acceptari in reasigurare in valuta se evalueaza la sfarsitul fiecarei luni la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru acea data. Aceasta evaluare se efectueaza extracontabil.
La incheierea exercitiului financiar (31 decembrie) creantele aferente primelor brute subscrise pentru asigurarile directe si acceptari in reasigurare in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru acea data.
3. Valorile mobiliare tranzactionate pe o piata reglementata si titlurile de participare la fondurile deschise de investitii se evalueaza la valoarea de piata la momentul raportarii si sunt admise sa acopere pana la 50% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.
4. Terenurile si constructiile se evalueaza la cost istoric sau la valoarea reevaluata.
Terenurile si constructiile sunt admise sa acopere pana la 40% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare, cu exceptia terenurilor si constructiilor care reprezinta o singura investitie, acestea fiind admise sa acopere pana la 10% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.
Constructiile admise sa acopere rezervele tehnice nete de reasigurare vor fi asigurate impotriva tuturor riscurilor la care sunt expuse cel putin la nivelul valorii luate in considerare la acoperirea rezervelor tehnice nete de reasigurare, in baza unei asigurari distincte incheiate cu un alt asigurator sau autoasigurate cu conditia cedarii riscului in reasigurare in proportie de cel putin 70% unor societati de reasigurare de pe piata internationala.
5. Disponibilitatile in conturi curente la banci si depozitele bancare negrevate de sarcini se evalueaza la valoarea depozitului, inclusiv dobanda aferenta calculata de la momentul achizitiei pana la momentul raportarii, si sunt admise sa acopere rezervele tehnice nete de reasigurare, cu conditia ca acestea sa fie plasate in minimum 3 banci si sa nu depaseasca 60% intr-o singura banca.
Disponibilitatile in conturi curente la banci, depozitele bancare negrevate de sarcini si casieria sunt admise sa acopere pana la 90% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.
Pentru raportarile financiare din cursul exercitiului financiar, prevazute de normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, disponibilitatile in valuta constituite ca depozit la termen conform contractelor incheiate cu bancile si disponibilitatile banesti in valuta existente in conturi curente si casierie se evalueaza la sfarsitul fiecarei luni la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru acea data. Aceasta evaluare se efectueaza extracontabil.
La incheierea exercitiului financiar (31 decembrie) disponibilitatile in valuta constituite ca depozit la termen conform contractelor incheiate cu bancile si disponibilitatile banesti in valuta existente in conturi curente si casierie se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru aceasta data.
6. Alte active corporale, cu exceptia celor prevazute la art. 1 pct. 4 sunt admise sa acopere pana la 10% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.
Art. 3. - Coeficientul de lichiditate reprezinta raportul dintre activele lichide si obligatiile certe ale asiguratorului fata de asigurati.
Activele lichide sunt:
a) titlurile de stat si obligatiunile emise de autoritatile administratiei publice locale;
b) depozitele bancare;
c) disponibilitatile in conturi curente si casierie.
Evaluarea activelor lichide luate in considerare la calculul coeficientului de lichiditate se efectueaza cu respectarea prevederilor art. 2 pct. 1 si ale art. 2 pct. 5.
Activele lichide grevate de sarcini nu sunt luate in considerare la calculul coeficientului de lichiditate.
In categoria obligatiilor asiguratorului fata de asigurati se include rezerva de daune neta de reasigurare.
Asiguratorii au obligatia de a avea coeficientul de lichiditate pentru activitatea de asigurari generale de cel putin 1.
Asiguratorii sunt obligati sa urmareasca in permanenta evolutia coeficientului de lichiditate pentru activitatea de asigurari generale, iar in cazul in care in perioada dintre doua raportari constata ca acesta este subunitar, vor comunica aceasta situatie in termen de 48 de ore Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
Art. 4. - Categoriile de active mentionate la art. 1 sunt admise sa acopere rezervele tehnice nete de reasigurare numai in situatia in care nu sunt grevate de sarcini.
Art. 5. - Nu vor fi acceptate ca acoperire pentru rezervele tehnice nete de reasigurare, aferente asigurarilor generale, plasamentele in banci sau in alte societati de investitii care nu mai deruleaza operatiuni curente in legatura cu obiectul lor de activitate si/sau care sub orice forma si-au incetat activitatea si nu si-au respectat obligatiile fata de terti.
Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.