Ordin nr. 3111 din 28 octombrie 2003

pentru punerea in aplicare a Normelor privind conditiile pentru administrarea fondului asigurarilor de viata, investirea si evaluarea activelor si calculul rezervelor tehnice

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 770 din 03/11/2003

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 15 octombrie 2003, prin care s-au adoptat Normele privind conditiile pentru administrarea fondului asigurarilor de viata, investirea si evaluarea activelor si calculul rezervelor tehnice,
presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:


Art. 1. - Se pun in aplicare Normele privind conditiile pentru administrarea fondului asigurarilor de viata, investirea si evaluarea activelor si calculul rezervelor tehnice, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 9/2001 pentru punerea in aplicare a Normelor privind conditiile pentru administrarea fondului asigurarilor de viata, investitiile si evaluarea activelor, precum si calculul rezervelor matematice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 22 ianuarie 2002.
Art. 3. - Directia generala reglementari din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Nicolae Eugen Crisan


ANEXA

Norma din 28 octombrie 2003
privind conditiile pentru administrarea fondului asigurarilor de viata, investirea si evaluarea activelor si calculul rezervelor tehnice

Art. 1. - Administrarea fondului asigurarilor de viata se va face cu respectarea prevederilor cap. V din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale prezentelor norme.
Art. 2. - La investirea activelor admise sa acopere rezervele tehnice nete de reasigurare, aferente asigurarilor de viata, se va tine seama de natura obligatiilor asumate pentru fiecare tip de produs de asigurare de viata, astfel incat sa existe concordanta intre durata contractului de asigurare si termenele pentru care se opteaza la investire, precum si dispersia si rentabilitatea investitiilor.
Art. 3. - Categoriile de active ale asiguratorului, admise sa acopere rezervele tehnice nete de reasigurare, sunt:
1. titluri de stat emise de administratia publica centrala si obligatiuni emise de autoritatile administratiei publice locale;
2. creante aferente primelor brute subscrise;
3. valori mobiliare tranzactionate pe o piata reglementata si titluri de participare la fonduri deschise de investitii;
4. terenuri si constructii;
5. disponibilitatile in conturi curente la banci si casierie, depozite bancare negrevate de sarcini;
6. cheltuieli de achizitie reportate numai in masura in care acestea sunt in concordanta cu calculul rezervei matematice, asa cum reiese din documentatia tehnica actuariala;
7. alte active corporale, cu exceptia celor prevazute la pct. 4.
Art. 4. - La evaluarea activelor admise sa acopere rezervele tehnice nete de reasigurare si la dispersia acestora trebuie respectate urmatoarele conditii:
1. Titlurile de stat emise de administratia publica centrala, exprimate in lei si in valuta, se evalueaza la costul de tranzactionare, la care se adauga dobanda aferenta, calculata de la momentul achizitiei pana la momentul raportarii, si sunt admise sa acopere pana la 100% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.
Obligatiunile emise de autoritatile administratiei publice locale, exprimate in lei, se evalueaza la costul de tranzactionare la care se adauga dobanda aferenta, calculata de la momentul achizitiei pana la momentul raportarii, si sunt admise sa acopere 60% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.
In conditiile tranzactionarii pe o piata reglementata, evaluarea titlurilor de stat emise de administratia publica centrala si a obligatiunilor emise de autoritatile administratiei publice locale se va face la pretul de piata stabilit in ultima zi de negociere care preceda momentul raportarii.
Pentru raportarile financiare din cursul exercitiului financiar, prevazute de normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, titlurile de stat in valuta se evalueaza la sfarsitul fiecarei luni la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru acea data. Aceasta evaluare se efectueaza extracontabil.
La incheierea exercitiului financiar (31 decembrie), titlurile de stat in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru acea data.
2. Creantele aferente primelor brute subscrise sunt admise in totalitate la acoperirea rezervei de prime neta de reasigurare, pana la nivelul acesteia.
Pentru raportarile financiare din cursul exercitiului financiar, prevazute de normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, creantele aferente primelor brute subscrise pentru asigurarile directe si acceptari in reasigurare in valuta se evalueaza la sfarsitul fiecarei luni la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru acea data. Aceasta evaluare se efectueaza extracontabil.
La incheierea exercitiului financiar (31 decembrie), creantele aferente primelor brute subscrise pentru asigurarile directe si acceptari in reasigurare in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru acea data.
3. Valorile mobiliare tranzactionate pe o piata reglementata si titlurile de participare la fondurile deschise de investitii se evalueaza la pretul de piata la momentul raportarii si sunt admise sa acopere pana la 50% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.
4. Terenurile si constructiile se evalueaza la cost istoric sau la valoarea reevaluata. Terenurile si constructiile sunt admise sa acopere pana la 40% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare, cu exceptia terenurilor si constructiilor care reprezinta o singura investitie, acestea fiind admise sa acopere 10% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.
Constructiile admise sa acopere rezervele tehnice nete de reasigurare vor fi asigurate impotriva tuturor riscurilor la care sunt expuse, cel putin la nivelul valorii luate in considerare la acoperirea rezervelor tehnice nete de reasigurare, in baza unei asigurari distincte incheiate cu un alt asigurator sau autoasigurate, cu conditia cedarii riscului in reasigurare, in proportie de cel putin 70%, unor societati de reasigurare de pe piata internationala.
5. Disponibilitatile in conturi curente la banci si depozitele bancare negrevate de sarcini se evalueaza la valoarea depozitului, inclusiv dobanda aferenta calculata de la momentul achizitiei pana la momentul raportarii, si sunt admise sa acopere rezervele tehnice nete de reasigurare, cu conditia ca acestea sa fie plasate in minimum 3 banci si sa nu depaseasca 60% intr-o singura banca.
Disponibilitatile in conturi curente la banci, depozitele bancare negrevate de sarcini si casieria sunt admise sa acopere pana la 90% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.
Pentru raportarile financiare din cursul exercitiului financiar, prevazute de normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, disponibilitatile in valuta constituite ca depozit la termen conform contractelor incheiate cu bancile si disponibilitatile banesti in valuta constituite in conturi curente si casierie se evalueaza la sfarsitul fiecarei luni la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru acea data. Aceasta evaluare se efectueaza extracontabil.
La incheierea exercitiului financiar (31 decembrie), disponibilitatile in valuta constituite ca depozit la termen conform contractelor incheiate cu bancile si disponibilitatile banesti in valuta constituite in conturi curente si casierie se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru aceasta data.
6. Cheltuielile de achizitie reportate numai in masura in care acestea sunt in concordanta cu calculul rezervei matematice, asa cum reiese din documentatia tehnica actuariala.
7. Alte active corporale, cu exceptia celor prevazute la art. 3 pct. 4 si sunt admise sa acopere pana la 10% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.
Art. 5. - Coeficientul de lichiditate reprezinta raportul dintre activele lichide si obligatiile pe termen scurt ale asiguratorului fata de asigurati.
Activele lichide sunt:
a) titlurile de stat si obligatiunile emise de autoritatile administratiei publice locale;
b) depozitele bancare;
c) disponibilitatile in conturi curente si casierie.
Evaluarea activelor lichide luate in considerare la calculul coeficientului de lichiditate se efectueaza cu respectarea prevederilor art. 4 pct. 1 si 5.
Activele lichide grevate de sarcini nu sunt luate in considerare la calculul coeficientului de lichiditate.
Obligatiile asiguratorului fata de asigurati, pe termen scurt, sunt:
- 0,5% din sumele asigurate, in cazul asigurarilor de deces;
- maximum dintre 0,5% din sumele asigurate si 10% din valorile de rascumparare, in cazul asigurarilor care acopera riscul de deces si la care este garantata o valoare de rascumparare;
- 10% din valorile de rascumparare, in cazul asigurarilor care nu acopera riscul de deces si la care este garantata o valoare de rascumparare.
In plus, pentru oricare dintre aceste categorii de asigurari se va mai adauga si rezerva de daune neta de reasigurare, aferenta contractelor de asigurari suplimentare.
Asiguratorii au obligatia de a avea coeficientul de lichiditate pentru activitatea de asigurari de viata de cel putin 1.
Asiguratorii sunt obligati sa urmareasca in permanenta evolutia coeficientului de lichiditate pentru activitatea de asigurari de viata, iar in cazul in care, in perioada dintre doua raportari, constata ca acesta este subunitar, vor comunica aceasta situatie in termen de 48 de ore Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
Art. 6. - Plasamentele investitionale in strainatate se vor efectua cu respectarea stricta a prevederilor art. 18, 26, 27 si 28 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 7. - La stabilirea primelor brute subscrise se vor avea in vedere urmatoarele:
1. Pentru asigurarile de viata la care durata contractului de asigurare este mai mica sau egala cu 1 an, prima bruta subscrisa reprezinta valoarea primelor brute incasate si de incasat aferente contractului de asigurare.
2. Pentru asigurarile de viata la care durata contractului de asigurare este mai mare de 1 an, prima bruta subscrisa se va stabili astfel:
- pentru contractul de asigurari de viata la care se incaseaza prima unica, prima bruta subscrisa reprezinta valoarea primei brute unice aferenta contractului de asigurare;
- pentru contractul de asigurari de viata la care prima de asigurare datorata de asigurat se incaseaza in rate, prima bruta subscrisa reprezinta valoarea primelor brute incasate si de incasat aferente unui an calendaristic din cadrul contractului de asigurare;
- in cazul asigurarilor de viata legate de investitii, prima bruta subscrisa reprezinta prima bruta scadenta.
Art. 8. - 1. Rezerva matematica reprezinta valoarea actuariala a obligatiilor financiare ale asiguratorului dupa deducerea valorii actuariale a obligatiilor financiare ale asiguratului. Aceasta rezerva se calculeaza separat pentru fiecare contract de asigurare de viata.
Pentru contractele de asigurari de viata la care se prevede dreptul asiguratului de a participa la beneficiile obtinute din fructificarea rezervei matematice, asiguratorii vor constitui rezerva pentru beneficii si risturnuri conform obligatiilor asumate.
2. Pentru formele de asigurare de viata prevazute la pct. III.1 lit. a) si b), pct. III.2, III.4 si III.5 din Normele nr. 3/2001 privind clasele de asigurari care pot fi practicate de societatile de asigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001, asiguratorii au obligatia de a constitui rezerve tehnice aferente acestor asigurari, inclusiv rezerve matematice, cu respectarea urmatoarelor principii:
a) valoarea rezervelor tehnice aferente asigurarilor de viata va fi calculata printr-o evaluare actuariala prospectiva suficient de prudenta, luandu-se in calcul toate obligatiile viitoare, asa cum acestea sunt determinate in conditiile politei, pentru fiecare contract existent;
b) folosirea unei metode retrospective este permisa, daca se poate arata ca rezervele tehnice rezultate nu sunt mai scazute decat cele care ar fi determinate in cazul utilizarii unui calcul prospectiv suficient de prudent sau daca o metoda prospectiva nu poate fi utilizata pentru un anumit produs de asigurari de viata;
c) calculul actuarial al rezervei matematice se va efectua luandu-se in considerare ani intregi de asigurare.
Intre doi ani intregi de asigurare, calculul rezervei matematice se va face prin interpolare liniara dupa formula:

V(t,n) = [(x-n) V(t) + nV (t+1)] : x,

in care:
V(t,n) - rezerva matematica calculata dupa t ani intregi si n zile de asigurare;
V(t) - rezerva matematica calculata dupa t ani intregi de asigurare;
x - numarul de zile ale anului de asigurare, luat in calcul (365 sau 366 de zile).
d) in cazul contractelor in care este garantata o valoare de rascumparare, valoarea rezervelor matematice va fi in orice moment cel putin la fel de mare ca si valoarea garantata in momentul respectiv;
e) rata dobanzii tehnice garantate va fi aleasa pe baze prudentiale, tinandu-se seama de rentabilitatea anticipata a investitiilor. Aceasta poate sa difere in concordanta cu moneda in care contractul este denominat, dar nu poate depasi 60% din rata dobanzii la titlurile de stat emise pe o perioada de cel putin trei ani si in moneda in care contractul de asigurari de viata este denominat.
Aceasta prevedere va fi aplicata tuturor contractelor de asigurare de viata ce se vor incheia incepand cu data de 1 ianuarie 2004;
f) se vor utiliza tabele de mortalitate a populatiei Romaniei, publicate sau certificate de Institutul National de Statistica;
g) rezerva de prime se calculeaza in conformitate cu metodologia descrisa la art. 10 lit. a).
Art. 9. - Asiguratorii vor pune la dispozitie detinatorilor politelor de asigurari de viata, la cerere, valorile sumelor de rascumparare, inclusiv valorile aferente rezervelor pentru beneficii si risturnuri.
Art. 10. - Pentru formele de asigurare prevazute la pct. III.1 lit. c) din Normele nr. 3/2001 asiguratorii au obligatia de a constitui rezerve tehnice aferente acestor asigurari, cu respectarea urmatoarelor principii:
a) Rezerva de prime se calculeaza lunar, prin insumarea cotelor-parti din primele brute subscrise, aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel incat diferenta dintre volumul primelor brute subscrise si aceasta rezerva sa reflecte primele brute alocate partii din riscurile expirate la data calcularii. Aceasta rezerva se calculeaza separat pentru fiecare contract de asigurare.
Determinarea valorii rezervei de prime Rp, aferenta unui contract de asigurari de viata, se face utilizandu-se relatia:

Rp = (X:Y) x Pbs,

in care:
X - numarul de zile corespunzator perioadei neexpirate aferente primei brute subscrise;
Y - numarul de zile corespunzator perioadei aferente primei brute subscrise;
Pbs - prima bruta subscrisa.
Valoarea totala a rezervei de prima Rpt, aferenta tuturor contractelor de asigurari de viata, se face utilizandu-se relatia:

      n
     ___
     \  
  Rpt = /___ Rpi,
     i=1
in care:
n - numarul de contracte in vigoare.
b) Rezerva de daune se constituie si se actualizeaza lunar, in baza estimarilor pentru avizarile de daune primite de asigurator, astfel incat fondul creat sa fie suficient pentru acoperirea platii acestor daune.
Rezerva de daune se constituie pentru daunele raportate si in curs de lichidare si se calculeaza pentru fiecare contract de asigurare la care s-a notificat producerea evenimentului asigurat, pornindu-se de la cheltuielile previzibile care vor fi efectuate in viitor pentru lichidarea acestor daune.
Rezerva de daune care trebuie constituita va fi obtinuta prin insumarea valorilor calculate pentru fiecare contract.
Asiguratorii au obligatia de a intocmi si de a mentine o evidenta distincta a daunelor avizate, care sa permita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sa controleze in orice moment cuantumul si modalitatea de constituire a rezervei de daune.
c) Rezerva de daune neavizate se constituie si se ajusteaza cel putin la incheierea exercitiului financiar, daca reglementarile interne ale asiguratorului nu prevad altfel, in baza estimarilor acestuia, a datelor statistice sau a calculelor actuariale pentru daunele intamplate, dar neavizate.
d) Rezerva pentru riscuri neexpirate se calculeaza pe baza estimarii daunelor ce vor aparea dupa inchiderea exercitiului financiar, in cazul in care se constata ca daunele estimate in viitor depasesc rezervele de prime constituite si, drept urmare, in perioadele viitoare rezerva de prime calculata in conformitate cu lit. a) nu va fi suficienta pentru acoperirea daunelor ce vor aparea in perioadele urmatoare.
Determinarea valorii rezervei pentru riscuri neexpirate Rn se face utilizandu-se relatia:
Rn = Dest - Rpt,
in care:
Dest - valoarea daunelor estimate care vor aparea in perioadele viitoare;
Rpt - valoarea totala a rezervei de prime.
Art. 11. - Pentru formele de asigurare prevazute la pct. III.3 din Normele nr. 3/2001, asiguratorii au obligatia de a constitui rezerve tehnice aferente acestor asigurari, cu respectarea urmatoarelor principii:
a) Pentru asigurarile de viata legate de investitii, rezerva matematica se va constitui la nivelul valorii activelor pentru care expunerea la riscul de investitii este transferata asiguratului. Activele care acopera aceasta rezerva matematica nu fac obiectul art. 4.
b) In cazul in care asigurarile de viata legate de investitii ofera o rata garantata a dobanzii tehnice sau alte tipuri de garantii (beneficii), se vor constitui suplimentar rezerve tehnice similare celor mentionate la art. 8 si 10.
c) Se vor utiliza tabele de mortalitate a populatiei Romaniei, publicate sau certificate de Institutul National de Statistica.
Art. 12. - Asiguratorii au obligatia de a acoperi rezervele tehnice aferente activitatii de asigurari de viata cu active echivalente, in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
Art. 13. - Nu vor fi acceptate ca acoperire pentru rezervele tehnice aferente asigurarilor de viata plasamentele in banci sau in alte societati de investitii care nu mai deruleaza operatiuni curente in legatura cu obiectul lor de activitate si/sau care sub orice forma si-au incetat activitatea si nu si-au respectat obligatiile fata de terti.
Art. 14. - Categoriile de active mentionate la art. 3 sunt admise sa acopere rezervele tehnice nete de reasigurare, numai in situatia in care acestea nu sunt grevate de sarcini.
Art. 15. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.