ORDIN Nr. 4 din 28 august 2001

pentru punerea în aplicare a Normelor privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare.

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 556 din 6 septembrie 2001

Presedintele Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), art. 35 alin. (5) lit. c) si ale art. 47 pct. 1 lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, având în vedere Hotarârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 28 august 2001 prin care s-au adoptat norme care se pune în aplicare prin prezentul ordin, emite urmatorul ordin:


ART. 1
Se pun în aplicare Normele privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Nicolae Eugen Crisan

NORME
privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare

1. În temeiul prevederilor Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor brokerul de asigurare este persoana juridica româna sau straina, autorizata în conditiile acestei legi, care pentru clientii sai - asigurati sau potentiali asigurati - negociaza sau încheie contracte de asigurare si acorda alte servicii în legatura cu protectia împotriva riscurilor sau cu regularizarea daunelor.
2. În vederea obtinerii autorizatiei de functionare brokerul de asigurare trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie persoana juridica;
b) sa aiba un capital social varsat în forma baneasca, a carui valoare nu poate fi mai mica de 150 milioane lei; aceasta valoare va fi actualizata prin norme de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
c) sa aiba în vigoare un contract de asigurare de raspundere civila profesionala, cu o limita minima de acoperire având echivalentul în lei a 100.000 euro, iar conditiile minime ale acestui contract trebuie sa fie în concordanta cu prevederile art. 10 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în România;
d) sa aiba ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare;
e) din documentele prezentate sa rezulte ca nu este actionar sau persoana semnificativa a unui asigurator si ca nu are ca actionar sau administrator un asigurator;
f) actionarul semnificativ si/sau persoana semnificativa sa nu aiba cazier judiciar;
g) conducatorul executiv sa aiba o experienta de cel putin 3 ani în domeniul asigurarilor;
h) numele brokerului de asigurare sa nu induca în eroare publicul.
3. Autorizarea unui broker de asigurare în conformitate cu prevederile art. 35 si 36 din Legea nr. 32/2000 se va face parcurgându-se urmatoarele doua etape:

A. Constituirea si înmatricularea brokerilor de asigurare ca persoane juridice se fac cu autorizarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru care se vor depune la aceasta autoritate urmatoarele documente:
a) cerere standard de autorizare, în forma prezentata în anexa la prezentele norme;
b) proiect al actului constitutiv sau copie de pe actul constitutiv autentificat;
c) intermediarii în asigurari care în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2001, au fost autorizati sa desfasoare activitati în domeniul asigurarilor în conditiile legislatiei abrogate prin aceasta lege, vor prezenta pâna la data de 2 noiembrie 2001 copii de pe cererile de înscriere de mentiuni, pentru cazurile în care au fost aduse modificari la actul constitutiv, si o documentatie din care sa rezulte ca acestia îndeplinesc cerintele stabilite prin Legea nr. 32/2000, precum si prin prezentele norme;
d) copie de pe documentele care atesta varsarea integrala în numerar a capitalului social, în conditiile si în limitele stabilite de art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000;
e) planul de afaceri care sa cuprinda urmatoarele informatii:
- scurta prezentare a activitatii care urmeaza sa fie desfasurata;
- structura organizatorica, cu precizarea raspunderilor si limitelor de competenta pentru persoanele cu putere de decizie în cadrul societatii;
- previziuni financiare pentru urmatorii 3 ani;
f) copie de pe documentele care atesta viramentul taxei de autorizare în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 32/2000;
g) în cazul unei societati deja înregistrate la registrul comertului, aceasta va prezenta si copie de pe contractul de asigurare de raspundere civila profesionala, cu respectarea prevederilor pct. 2 lit. c) din prezentele norme, având valabilitate un an.

B. În termen de 30 de zile de la data înmatricularii brokerilor de asigurare în registrul comertului, se vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor urmatoarele documente:
a) copii de pe documentele care atesta constituirea societatii: actul constitutiv autentificat, hotarârea judecatoreasca de înfiintare, certificatul de înmatriculare la registrul comertului, cererea de înscriere de mentiuni de la registrul comertului, codul fiscal;
b) copie de pe contractul de asigurare de raspundere civila profesionala;
c) copie de pe extrasul de cont care dovedeste existenta în banca a capitalului social varsat.
4. Dupa obtinerea autorizatiei de functionare orice modificare a documentelor sau a conditiilor pe baza carora s-a acordat aceasta autorizare se va face cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. Autorizatia de functionare se retrage în momentul încetarii valabilitatii contractului de asigurare de raspundere civila profesionala a brokerului de asigurare si va fi repusa în vigoare numai dupa ce brokerul de asigurare va face dovada existentei unui astfel de contract valabil.
5. Brokerii de asigurare vireaza sumele reprezentând taxa de autorizare în contul nr. 50.0314045240, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la Trezoreria Municipiului Bucuresti.
6. Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000.


ANEXA 1

Cerere standard de autorizare ca broker de asigurare


Data ........................

1. Denumirea completa a brokerului de asigurare ............................
2. Numarul de înmatriculare la registrul comertului*) ......................
3. Codul fiscal nr.*) ......................................................
4. Adresa sediului principal ...............................................
5. Adresa postala, daca este diferita ......................................
6. Numarul de telefon ......................................................
7. Numarul de fax ..........................................................
8. Adresa e-mail ...........................................................
9. Persoana de contact: ....................................................
(numele, prenumele si functia) (telefon/e-mail)
10. Reprezentantul legal ...................................................
11. Marcati casuta corespunzatoare tipului de activitate pentru care solicitati
autorizatie de broker de asigurare:
A. negocierea contractelor de asigurare:
- pe piata interna |_|
- pe piata internationala |_|
B. negocierea contractelor de reasigurare:
- pe piata interna |_|
- pe piata internationala |_|
C. inspectie de risc |_|
D. regularizare în caz de dauna
E. comisariat de avarie |_|
F. alte activitati în legatura cu obiectul de activitate |_|
12. Marcati casutele corespunzatoare documentelor depuse în vederea 
obtinerii autorizatiei:
- proiect al actului constitutiv, respectiv copii de pe cererile de 
înscriere de mentiuni |_|
- dovada varsarii în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 
a taxei de autorizare |_|
- dovada varsarii capitalului social |_|
- planul de afaceri |_|
- copie de pe contractul de asigurare de raspundere civila 
profesionala si dovada platii primei de asigurare |_|
Semnatura ................................
Stampila societatii
------------
*) În cazul societatilor deja înmatriculate la registrul comertului.