ORDIN Nr. 4 din 10 aprilie 2002

pentru punerea în aplicare a Normelor prudentiale privind acoperirea riscurilor de catastrofe naturale

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 29 mai 2002

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
având în vedere prevederile art. 4 alin. (27) si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 10 aprilie 2002, prin care s-au aprobat Normele prudentiale privind acoperirea riscurilor de catastrofe naturale,
emite urmatorul ordin:

1. - Se pun în aplicare Normele prudentiale privind acoperirea riscurilor de catastrofe naturale prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
2. - Secretariatul tehnic al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Nicolae Eugen Crisan

 

ANEXA 1
NORME PRUDENTIALE
privind acoperirea riscurilor de catastrofe naturale

ART. 1
(1) Prezentele norme prudentiale stabilesc conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca asiguratorii autorizati sa desfasoare activitati de asigurare în baza prevederilor Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor pentru a putea subscrie riscuri de tip catastrofa.
(2) În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 7 din Legea nr. 32/2000, în categoria riscurilor de tip catastrofa se includ toate riscurile asociate unui eveniment sau unei serii de evenimente care pot provoca pagube substantiale într-o perioada scurta de timp.
(3) În sensul prezentelor norme prudentiale, catastrofele naturale sunt evenimentele provocate de manifestarea urmatoarelor calamitati naturale: cutremure de pamânt cu magnitudinea mai mare de 6 grade pe scara Richter, inundatii si furtuni.

ART. 2
(1) În vederea acoperirii catastrofelor naturale, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (3), asiguratorii autorizati sa desfasoare activitati de asigurare în baza prevederilor Legii nr. 32/2000 vor prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, în termen de 30 de zile de la data publicarii prezentelor norme prudentiale în Monitorul Oficial al României, Partea I, calculul expunerii (sau acumularii) maxime pe fiecare clasa de asigurare, modul de estimare a daunei maxime posibile, precum si programul de reasigurare privind astfel de riscuri, din care sa rezulte capacitatea lor de a le subscrie, respectiv retinerea neta.
(2) Programul de reasigurare mentionat la alin. (1) va cuprinde: o copie de pe contractele de reasigurare, notele de acoperire a brokerilor de asigurare, lista cuprinzând reasiguratorii, cu mentionarea cotei de participare a fiecaruia, precum si alte documente sau informatii solicitate de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
(3) În urma analizei documentatiei prezentate conform prevederilor alin. (2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va acorda un aviz în baza caruia asiguratorul va fi autorizat sa subscrie astfel de riscuri.

ART. 3
Asiguratorii mentionati la art. 2, care nu vor prezenta documentatia de mai sus în termenul prevazut, precum si cei care nu au obtinut un aviz în acest sens sunt obligati sa mentioneze pe politele de asigurare, respectiv pe contractele de asigurare/reasigurare, excluderea expresa a riscurilor la care fac referire prezentele norme prudentiale.

ART. 4
(1) Asiguratorii mentionati la art. 2, care au în derulare contracte de asigurare prin care acopera riscurile de catastrofe naturale, vor solicita asiguratilor modificarea contractelor de asigurare prin acordul ambelor parti, conform art. 21 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în România, în sensul excluderii riscurilor prevazute la art. 1 alin. (3), daca nu au obtinut autorizatia prevazuta la art. 2 alin. (3).
(2) În cazul în care asiguratii nu îsi dau acordul pentru modificarea contractelor de asigurare aflate în derulare, conform celor prevazute la alin. (1), în termen de o luna de la data solicitarii, contractele respective vor fi anulate de catre asiguratori pentru lipsa autorizatiei prevazute la art. 2 alin. (3), cu returnarea cotei de prima calculate pro-rata de la data sus-mentionata pâna la expirarea acestora.

ART. 5
(1) Pentru asiguratorii care au fost autorizati pâna în prezent în baza prevederilor Legii nr. 32/2000, prezentele norme prudentiale se aplica si claselor de asigurare ale caror conditii generale au fost incluse în documentatia prezentata în vederea obtinerii autorizarii.
(2) Asiguratorii la care se face referire la alin. (1) vor prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor o documentatie care sa cuprinda, pe lânga programul de asigurare prevazut la art. 2, si o situatie din care sa rezulte care sunt clasele de asigurari care acopera astfel de riscuri si care este nivelul rezervelor de catastrofa aferente primelor brute subscrise pâna în prezent pentru astfel de riscuri, constituite în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 32/2000 si ale Normelor nr. 5/2001 privind metodologia de calcul si de evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale.

ART. 6
Societatile mentionate la art. 2, care nu au practicat pâna la data publicarii prezentelor norme prudentiale în Monitorul Oficial al României, Partea I, clase de asigurare ce includ acoperirea riscurilor de catastrofe naturale, în vederea obtinerii avizului, vor prezenta documentatia prevazuta la art. 2 alin. (2).

ART. 7
Masurile prevazute mai sus se aplica atât în cazul asigurarilor de bunuri, cât si în cazul asigurarilor de persoane, astfel cum sunt prevazute la cap. II sectiunile a 2-a si a 3-a din Legea nr. 136/1995.

ART. 8
Asiguratorii autorizati în baza prezentelor norme prudentiale vor face dovada platii primelor de reasigurare în conformitate cu prevederile contractelor de reasigurare.

ART. 9
Nerespectarea prevederilor prezentelor norme prudentiale se sanctioneaza în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000.