NORME Nr. 5 din 25 octombrie 2001 *** Republicate

privind metodologia de calcul si de evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

PUBLICATE ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 679 din 26 octombrie 2001

*) Republicate în temeiul art. II din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 7/2001.

ART. 1
(1) În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, pentru activitatea de asigurari generale asiguratorii au obligatia sa constituie si sa mentina urmatoarele rezerve tehnice:
a) rezerva de prime;
b) rezerva de daune;
c) rezerva de daune neavizate;
d) rezerva de catastrofa;
e) rezerva pentru riscuri neexpirate;
f) rezerva de egalizare.
(2) Marimea fiecarui tip de rezerve tehnice constituite si mentinute de catre asiguratori pentru activitatea de asigurari generale nu poate fi mai mica decât marimea obtinuta prin calculul acestor rezerve, potrivit metodologiei stabilite prin prezentele norme.
(3) În calculul rezervelor prevazute la alin. (1) lit. b) se includ sumele estimate pentru daune si costurile de lichidare aferente serviciilor prestate în acest scop de catre terte persoane, cum ar fi: cheltuielile cu expertizele tehnice, cheltuielile de judecata si altele de acest tip, dupa deducerea partii ce urmeaza sa fie recuperata de la reasigurator.
(4) Rezervele tehnice vor fi evidentiate contabil, distinct, potrivit tipurilor de rezerve prevazute la alin. (1).
(5) Valoarea rezervelor tehnice trebuie sa permita asiguratorului, în orice moment, sa îsi onoreze angajamentele ce rezulta din contractele de asigurare.
(6) În cazul anularii, rezilierii, denuntarii sau încetarii valabilitatii unui contract de asigurare asiguratorul va efectua si operatiunile contabile de eliberare a rezervelor tehnice aferente contractelor respective.
ART. 2
(1) Rezerva de prime se calculeaza lunar, prin însumarea cotelor-parti din primele nete subscrise, aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel încât diferenta dintre volumul primelor nete subscrise si aceasta rezerva sa reflecte primele nete alocate partii din riscurile expirate la data calcularii. Aceasta rezerva se calculeaza separat pentru fiecare contract, iar suma rezultatelor astfel obtinute reprezinta rezerva de prime totala.
(2) Determinarea marimii rezervei de prime (Rp) se face utilizându-se relatia:

Rp = (x : Pp) x Psn'

în care:
x - numarul de zile corespunzator perioadei neexpirate a contractului;
Pp - perioada contractului, exprimata în numar de zile;
Psn - primele nete subscrise pentru contractul respectiv.
(3) Totusi rezerva de prime poate fi calculata, cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, si pe baza metodelor statistice si, în special, a metodelor proportionale sau forfetare, atunci când va rezulta aproximativ aceeasi valoare ca si în cazul calculelor individuale.
(4) Pâna la intrarea în vigoare a reglementarilor contabile specifice activitatii de asigurare, la determinarea rezervei de prime se vor lua în considerare primele efectiv încasate.
ART. 3
(1) Rezerva de daune se creeaza si se actualizeaza lunar, în baza estimarilor pentru avizarile de daune primite de asigurator, astfel încât fondul creat sa fie suficient pentru acoperirea platii acestor daune.
(2) Rezerva de daune se constituie pentru daunele raportate si în curs de lichidare si se calculeaza pentru fiecare contract de asigurare la care s-a notificat producerea evenimentului asigurat, pornindu-se de la cheltuielile previzibile care vor fi efectuate în viitor pentru lichidarea acestor daune.
(3) În vederea calcularii acestei rezerve asiguratorii au obligatia de a întocmi o evidenta a daunelor raportate.
(4) Elementele care se iau în considerare în calculul rezervei de daune sunt:
- cheltuielile cu constatarea si evaluarea pagubei, aferente serviciilor prestate de terte persoane;
- valoarea estimata a despagubirii cuvenite pentru dauna avizata;
- costurile de lichidare a daunei, aferente serviciilor prestate de terte persoane;
- valoarea recuperarilor si a regreselor.
(5) În cazul pretentiilor de despagubiri care fac obiectul unei actiuni în instanta, rezerva de daune se va constitui si se va mentine la nivelul pretentiilor solicitate în instanta.
(6) În cazul daunelor refuzate la plata de asiguratori, daca acestea fac sau devin obiectul unei actiuni în instanta, rezerva de daune se va constitui si se va mentine, pâna la pronuntarea hotarârii definitive si irevocabile, la nivelul pretentiilor solicitate de asigurat în instanta, completându-se cu valoarea estimata a cheltuielilor totale de judecata dupa ce hotarârea instantei de judecata devine definitiva si irevocabila.
(7) Rezerva de daune care trebuie constituita va fi obtinuta prin însumarea valorilor calculate pentru fiecare contract.
(8) Asiguratorii au obligatia întocmirii si mentinerii unei evidente distincte a daunelor avizate, care sa permita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sa controleze în orice moment cuantumul si modalitatea de constituire a rezervei de daune.
ART. 4
(1) Rezerva de daune neavizate se creeaza si se ajusteaza cel putin la încheierea exercitiului financiar, daca reglementarile asiguratorului nu prevad altfel, în baza estimarilor acestuia, a datelor statistice sau a calculelor actuariale pentru daunele întâmplate, dar neavizate.
(2) Pentru calcularea rezervei de daune neavizate asiguratorii pot utiliza orice metoda statistica ce va avea la baza fie date din evidentele proprii, fie date statistice publicate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
ART. 5
(1) Rezerva pentru riscuri neexpirate se calculeaza pe baza estimarii daunelor ce vor aparea dupa închiderea exercitiului financiar, în cazul în care se constata ca daunele estimate în viitor depasesc rezervele de prime constituite pentru un anumit tip de contract de asigurare si, drept urmare, în perioadele viitoare rezerva de prima calculata în conformitate cu art. 2 alin. (2) nu va fi suficienta pentru acoperirea daunelor ce vor aparea în perioadele urmatoare.
(2) Determinarea marimii rezervei pentru riscuri neexpirate (Rm) se face utilizându-se relatia:

Rm = Dest. - Rp

în care:
Dest. - daunele estimate ca vor aparea în perioadele viitoare;
Rp - rezerva de prime.

ART. 6
(1) Rezerva de egalizare se creeaza în anii cu rezultate tehnice favorabile pentru constituirea surselor de acoperire a daunelor în anii în care rezultatele tehnice vor fi nefavorabile.
(2) Rezerva de egalizare are ca scop dispersia în urmatorii ani a rezultatelor favorabile obtinute în anul financiar curent.
(3) Rezerva de egalizare se va calcula numai în conditiile în care rata daunei, aferenta tuturor claselor de asigurari practicate, se situeaza sub 50% . Rata daunei se va calcula conform urmatorului raport:

     (DPnr + deltaRND)
RD = -----------------
      (PNS - deltaRP)

în care:
RD - rata daunei;
DPnr - daune platite nete de reasigurare;
deltaRND - variatia rezervei nete de daune;
PNS - prime nete subscrise;
deltaRP - variatia rezervei de prime.
(4) Rezerva de egalizare nu poate depasi valoarea calculata prin aplicarea unui procent de 3,5% asupra volumului de prime nete subscrise, în anul pentru care se face calculul.
ART. 7
(1) Rezerva de catastrofa se creeaza prin aplicarea lunara a unui procent de minimum 5% asupra volumului de prime brute subscrise, aferente contractelor care acopera riscuri catastrofale, pâna când fondul de rezerva atinge cel putin nivelul retinerii proprii sau 10% din acumularea raspunderilor asumate prin contractele ce acopera riscuri catastrofale; aceasta rezerva este destinata acoperirii despagubirilor aferente daunelor de natura catastrofala.
(2) Pentru urmarirea modului de calcul al acestei rezerve asiguratorii vor tine o evidenta separata a contractelor care acopera riscuri de catastrofa.
ART. 8
Calculul rezervei de prime se va efectua în valuta în care s-a încasat prima, iar calculul rezervei de daune se va efectua în valuta în care urmeaza sa se plateasca despagubirea.
ART. 9
Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor.