ORDIN nr. 7 din 25 octombrie 2001

pentru modificarea si completarea Normelor nr. 5/2001 privind metodologia de calcul si de evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale.

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 26 octombrie 2001

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 21 alin. (4) si ale art. 47 pct. 1 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 9 octombrie 2001, prin care s-au adoptat Normele nr. 5/2001,
emite urmatorul ordin:

Art. I. - Normele nr. 5/2001 privind metodologia de calcul si de evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 666 din 23 octombrie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins: "(4) Rezerva de egalizare nu poate depasi valoarea calculata prin aplicarea unui procent de 3,5% asupra volumului de prime nete subscrise, in anul pentru care se face calculul."
2. Dupa articolul 6 se introduc articolele 7-9 cu urmatorul cuprins: "Art. 7. - (1) Rezerva de catastrofa se creeaza prin aplicarea lunara a unui procent de minimum 5% asupra volumului de prime brute subscrise, aferente contractelor care acopera riscuri catastrofale, pana cand fondul de rezerva atinge cel putin nivelul retinerii proprii sau 10% din acumularea raspunderilor asumate prin contractele ce acopera riscuri catastrofale; aceasta rezerva este destinata acoperirii despagubirilor aferente daunelor de natura catastrofala. (2) Pentru urmarirea modului de calcul al acestei rezerve asiguratorii vor tine o evidenta separata a contractelor care acopera riscuri de catastrofa. Art. 8. - Calculul rezervei de prime se va efectua in valuta in care s-a incasat prima, iar calculul rezervei de daune se va efectua in valuta in care urmeaza sa se plateasca despagubirea. Art. 9. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor."


Art. II. - Normele nr. 5 privind metodologia de calcul si de evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale, cu modificarile aduse prin prezentul ordin, vor fi republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,

Nicolae Eugen Crisan

Bucuresti, 25 octombrie 2001. Nr. 7.