ORDIN Nr. 8 din 2 octombrie 2002

pentru punerea în aplicare a Normelor privind masurile prudentiale pentru practicarea asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde)

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 740 din 10 octombrie 2002

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor,
potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din 24 septembrie 2002, prin care s-au adoptat Normele privind masurile prudentiale pentru practicarea asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde),
presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se pun în aplicare Normele privind masurile prudentiale pentru practicarea asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde), cuprinse în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Directia generala asigurari obligatorii din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Nicolae Eugen Crisan

ANEXA 1

NORME
privind masurile prudentiale pentru practicarea asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde)

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27), art. 5 lit. a) si h), art. 8 alin. (1), art. 20 si ale art. 25 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor adopta prezentele norme prin care se prevad principalele functii ale Biroului Român Carte Verde, dispozitiile privind constituirea, administrarea si gestionarea Fondului Comun Carte Verde, forma si continutul rapoartelor referitoare la asigurarea de raspundere civila a autovehiculelor Carte Verde.

ART. 1
(1) Asiguratorii autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în România, modificate potrivit art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, tinând seama de prevederile Normelor privind clasele care pot fi practicate de societatile de asigurari si ale Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, membri ai Biroului Român Carte Verde, pot elibera documente internationale de asigurare Carte Verde în baza unui mandat acordat de catre acesta.
(2) Asiguratorii emitenti de documente internationale de asigurare Carte Verde îsi desfasoara activitatea prin asociatia profesionala Biroul Român Carte Verde, în baza propriului statut, cu conducere executiva proprie, sub denumirea Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România, birou constituit cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(3) Asiguratorii mandatati de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România, denumit în continuare BAAR, pentru practicarea asigurarilor de raspundere civila pentru autovehicule Carte Verde sunt obligati sa respecte prevederile Conventiei Tip Inter Birouri Carte Verde si dispozitiile cuprinse în Statutul BAAR avizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
ART. 2
(1) Potrivit dispozitiilor Conventiei Tip Inter Birouri Carte Verde si în conformitate cu prevederile cuprinse în Statutul BAAR avizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, BAAR îndeplineste urmatoarele functii:
- mandateaza, dintre asiguratorii autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sa practice asigurarile obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, pe cei care vor putea elibera documente internationale de asigurare Carte Verde, în baza prevederilor legale în vigoare, potrivit criteriilor stabilite de Adunarea generala a BAAR si avizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
- emite documente internationale de asigurare Carte Verde si le distribuie membrilor sai;
- stabileste nivelul minim al tarifelor de prime si limita maxima a cheltuielilor de achizitionare pentru asigurarea Carte Verde, cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
- urmareste modul de respectare a prevederilor privind drepturile si obligatiile stipulate în conventiile Tip Inter Birouri Carte Verde;
- reprezinta membrii BAAR în relatiile interne si cu strainatatea privind asigurarea de raspundere civila a autovehiculelor Carte Verde, inclusiv în cadrul Consiliului Birourilor;
- încheie, semneaza si denunta conventii bilaterale cu celelalte birouri nationale din tarile care au aderat la Conventia internationala Carte Verde sau conventii bilaterale cu birourile nationale de compensatie care nu au aderat la aceasta conventie, dar care emit documente de asigurare similare;
- instrumenteaza si lichideaza, direct sau prin corespondent, daunele cauzate prin accidente de autovehicule produse pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile Conventiei Tip Inter Birouri Carte Verde;
- reprezinta în fata autoritatilor si instantelor de judecata din România, direct sau prin corespondent nominalizat, societatile straine de asigurare emitente ale documentelor internationale Carte Verde, în vederea apararii drepturilor si intereselor acestora;
- poate revoca mandatul de membru al BAAR pentru asiguratorii care încalca prevederile legale din domeniu si actele proprii;
- stabileste si aplica sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor conventiilor Tip Inter Birouri Carte Verde si a reglementarilor interne BAAR, cu informarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(2) BAAR va informa periodic Comisia de Supraveghere a Asigurarilor cu privire la eliberarea/retragerea mandatelor, aplicarea de sanctiuni, reclamatiile si sesizarile primite din partea altor birouri nationale si fraudele depistate.
ART. 3
(1) BAAR are obligatia de a mentine Fondul Comun Carte Verde, fond deja constituit, destinat garantarii rambursarii catre birourile gestionare din strainatate a sumelor platite de acestea cu titlu de despagubiri pentru pagube produse de asiguratii de raspundere civila Carte Verde ai societatilor de asigurare membre ale BAAR, si în calitate de birou gestionar national, de a plati sumele datorate catre terte persoane pagubite, în România, precum si de a garanta deconturile corespondentilor nominalizati, neonorate în termen de doua luni de catre societatile de asigurare din strainatate, respectiv de birourile emitente care au eliberat documentele internationale de asigurare Carte Verde. De asemenea, BAAR are obligatia de a pastra Fondul Comun Carte Verde la o banca autorizata de Banca Nationala a României.
(2) Fondul Comun Carte Verde va avea urmatoarele resurse financiare:
a) contributia initiala a asiguratorilor emitenti de documente internationale Carte Verde;
b) contributii lunare si speciale ale asiguratorilor emitenti de documente internationale Carte Verde.
(3) Contributia initiala si contributiile lunare, precum si termenele de plata a acestora vor fi stabilite prin Normele privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului Comun Carte Verde, emise de BAAR; pentru îndeplinirea obiectivului fondului prevazut la alin. (1) se stabileste contributia initiala, care nu poate fi mai mica de 1,5% din volumul total de prime încasate pe polita Carte Verde în anul 2001 de catre fiecare societate membra a BAAR, si contributia lunara procentuala, care nu poate fi mai mica de 6% din total volum lunar de prime brute încasate pentru polite Carte Verde încheiate în perioada de raportare de catre fiecare societate membra a BAAR.
(4) În cazul în care resursele Fondului Comun Carte Verde sunt insuficiente pentru garantarea rambursarii catre birourile gestionare din strainatate a sumelor platite de acestea cu titlu de despagubiri pentru pagube produse de asiguratii de raspundere civila Carte Verde ai societatilor de asigurare membre ale BAAR, Adunarea generala a BAAR poate dispune plata de catre societatile membre a unei contributii speciale cu titlu de garantie, în functie de necesitati, stabilind cuantumul efectiv, precum si termenul de plata a acesteia.
(5) Asiguratorii emitenti de documente internationale Carte Verde platesc contributia initiala si contributiile lunare la termenele stabilite în Normele privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului Comun Carte Verde, emise de BAAR.
(6) Pentru nevirarea la termen a contributiilor prevazute la alin. (2) BAAR va calcula majorari de întârziere, în conformitate cu reglementarile în vigoare referitoare la sumele nevirate la termen la bugetul de stat.
(7) Asiguratorii mandatati de BAAR sa emita documente internationale Carte Verde sunt obligati sa depuna pâna la sfârsitul anului 2002, la Fondul Comun Carte Verde - conform esalonarii stabilite de Adunarea generala a BAAR din 22 aprilie 2002 -, o contributie speciala în suma de 225.000 euro, cu titlu de garantie pentru raspunderile asumate în practicarea asigurarilor Carte Verde. Începând cu anul 2003 cuantumul garantiei poate fi modificat de Adunarea generala a BAAR.
Sumele depuse în Fondul Comun Carte Verde cu titlu de garantie, pe masura reîntregirii acestora, vor fi returnate societatii care a contribuit, în cazul în care aceasta se retrage din BAAR, dar nu înainte de lichidarea fara datorii a propriului portofoliu Carte Verde.
În cazul în care resursele Fondului Comun Carte Verde vor deveni insuficiente dupa retragerea sumelor depuse cu titlu de garantie, Adunarea generala a BAAR este obligata sa dispuna în baza alin. (4) plata de catre societatile membre a unei contributii speciale cu titlu de garantie care sa acopere în proportie de 100% sumele retrase.
Cererea retragerii din BAAR a unei societati, precum si fundamentarea lichidarii fara datorii a propriului portofoliu Carte Verde vor fi prezentate într-o nota de fundamentare care se va supune aprobarii în Adunarea generala a BAAR.
(8) BAAR are autoritatea sa administreze si sa gestioneze Fondul Comun Carte Verde, în calitate de birou platitor, si obligatia de a efectua plati din acest fond în conformitate cu prevederile sectiunii V art. 11 lit. g) din Conventia Tip Inter Birouri Carte Verde.
(9) Normele privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului Comun Carte Verde, emise de BAAR, vor fi revizuite si adaptate conform prezentelor norme si vor fi supuse avizarii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.
(10) BAAR va comunica lunar Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor situatia încasarilor si platilor efectuate din acest fond, în forma prevazuta în anexa nr. 1.
(11) BAAR recupereaza de la asiguratorii emitenti de documente internationale Carte Verde sumele platite din fond în numele si pentru contul acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar la propunerea Consiliului director, Adunarea generala a BAAR poate stabili împotriva respectivilor asiguratori:
- suspendarea temporara a mandatului privind dreptul de a elibera documente de asigurare internationala Carte Verde, perioada în care societatii în cauza îi este interzis sa încheie asigurari Carte Verde direct sau prin intermediari;
- excluderea din BAAR si retragerea mandatului privind dreptul de a elibera documente de asigurare internationala Carte Verde.
Sumele recuperate vor reîntregi Fondul Comun Carte Verde.
ART. 4
(1) Asiguratorii emitenti de documente internationale Carte Verde, potrivit prevederilor art. 5 lit. h) din Legea nr. 32/2000, sunt obligati sa prezinte Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor toate documentele si informatiile solicitate care privesc asigurarea de raspundere civila a autovehiculelor Carte Verde.
(2) Asiguratorii emitenti de documente internationale Carte Verde vor tine evidente lunare care privesc contractele încheiate pentru aceasta asigurare, care sa contina informatii referitoare la numarul de carti verzi încheiate, numarul si volumul despagubirilor avizate, numarul si valoarea daunelor lichidate, numarul si volumul despagubirilor nelichidate, separat pentru persoane fizice si juridice, volumul total al obligatiilor la care este expus asiguratorul, programul de reasigurare, sumele virate la Fondul Comun Carte Verde.
În contabilitatea asiguratorului autorizat si mandatat pentru practicarea asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde) se vor efectua urmatoarele înregistrari contabile pentru contributiile la Fondul Comun Carte Verde:
- contributiile initiale si lunare destinate constituirii Fondului Comun Carte Verde se evidentiaza astfel:

643 "Cheltuielile cu alte = 477 "Fonduri speciale - impozite, taxe si taxe si varsaminte varsaminte asimilate" asimilate" - analitic distinct - analitic distinct

- contributiile speciale cu titlu de garantie la Fondul Comun Carte Verde se evidentiaza astfel:

267 "Creante imobilizate = 544 "Conturi curente la banci" si alte plasamente - analitic distinct financiare" - analitic distinct

(3) Asiguratorii vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor rapoarte trimestriale, întocmite în baza informatiilor si datelor cuprinse în evidentele lunare, precizate la alin. (2), în forma prevazuta în anexa nr. 2, pâna la data de 30 a lunii urmatoare trimestrului expirat.
(4) Programul de reasigurare mentionat la alin. (2) va cuprinde copia contractelor de reasigurare, notele de acoperire a brokerilor de asigurare, lista reasiguratorilor, cu mentionarea cotei de participare a fiecaruia, precum si alte documente sau informatii solicitate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. Aceste documente vor fi transmise în termen de o luna de la publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se vor retransmite obligatoriu în momentul reînnoirii contractelor de reasigurare.
(5) Raportarea privind virarea contributiei la Fondul Comun Carte Verde va fi prezentata lunar pâna la data de 30 a lunii urmatoare, în forma prevazuta în anexa nr. 3.
ART. 5
(1) Emiterea documentelor internationale de asigurare Carte Verde fara ca asiguratorii emitenti sa fie autorizati de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sa practice asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule si clasa 10 aferenta asigurarilor generale din Normele nr. 3/2001 privind clasele de asigurari care pot fi practicate de societatile de asigurare, precum si fara mandatul BAAR este interzisa.
(2) Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de catre societatile de asigurare se sanctioneaza potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000.
(3) Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de catre BAAR se sanctioneaza, potrivit art. 8 alin. (2) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu revocarea sau modificarea avizului acordat conform art. 25 alin. (3) din aceeasi lege.
ART. 6
Documentele internationale Carte Verde emise pâna la data intrarii în vigoare a prezentelor norme produc efecte depline asupra celor care au emis si emit documente Carte Verde cu acordul BAAR, precum si asupra acestuia, având în continuare drepturile si obligatiile instituite de prevederile Conventiei Tip Inter Birouri Carte Verde.
ART. 7
Anexele nr. 1 - 3*) fac parte integranta din prezentele norme.
*) Anexele nr. 1 - 3 sunt reproduse în facsimil.


ANEXA 1
la norme

SITUATIA ÎNCASARILOR SI PLATILOR DIN FONDUL COMUN CARTE VERDE

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Penalitatile calculate
B - Euro
C - Echivalent lei

- Încasari pe luna .......                     - Mii Lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Numele |Total volum|Contributia|Contributia| Diferenta |A|Documentul|
|crt.|societatilor|prime brute| la fondul | la fondul |  de   | |  de  |
|  | membre BAAR|încasate de| comun CV | comun CV |contributie| |plata/data|
|  |  care  | asigurare | datorata | virata  | nevirata | |     |
|  | practica | raportate |      |      |      | |     |
|  | polita CV | la care se|      |      |      | |     |
|  |      | aplica % |      |      |      | |     |
|____|____________|___________|___________|___________|___________|_|__________|
| 1.|      |      |      |      |      | |     |
|____|____________|___________|___________|___________|___________|_|__________|
| 2.|      |      |      |      |      | |     |
|____|____________|___________|___________|___________|___________|_|__________|
| 3.|      |      |      |      |      | |     |
|____|____________|___________|___________|___________|___________|_|__________|
| 4.|      |      |      |      |      | |     |
|____|____________|___________|___________|___________|___________|_|__________|
| 5.|      |      |      |      |      | |     |
|____|____________|___________|___________|___________|___________|_|__________|
| 6.|      |      |      |      |      | |     |
|____|____________|___________|___________|___________|___________|_|__________|
| 7.|      |      |      |      |      | |     |
|____|____________|___________|___________|___________|___________|_|__________|
|  |      |      |      |      |      | |     |
|____|____________|___________|___________|___________|___________|_|__________|

- Plati efectuate catre birourile corespondente în
numele membrilor BAAR pe luna .........
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Numele | Total plati |  Plati efectuate - defalcate pe birouri  |
|crt.|societatilor|  efectuate/ | corespondente sau societati care au achitat|
|  | membre BAAR|  societate  | despagubiri în contul politelor CV emise de|
|  |  care  |        |         membri BAAR        |
|  | practica |_______________|____________________________________________|
|  | polita CV |  |     |Biroul CV |Biroul CV| Biroul CV | Biroul CV |
|  |      |  |     | german | maghiar | ......... | ......... |
|  |      | B |   C  |__________|_________|___________|___________|
|  |      |  |     | B | C | B | C | B | C | B | C |
|____|____________|____|__________|____|_____|____|____|_____|_____|_____|_____|
| 1.|      |  |     |  |   |  |  |   |   |   |   |
|____|____________|____|__________|____|_____|____|____|_____|_____|_____|_____|
| 2.|      |  |     |  |   |  |  |   |   |   |   |
|____|____________|____|__________|____|_____|____|____|_____|_____|_____|_____|
| 3.|      |  |     |  |   |  |  |   |   |   |   |
|____|____________|____|__________|____|_____|____|____|_____|_____|_____|_____|
| 4.|      |  |     |  |   |  |  |   |   |   |   |
|____|____________|____|__________|____|_____|____|____|_____|_____|_____|_____|
| 5.|      |  |     |  |   |  |  |   |   |   |   |
|____|____________|____|__________|____|_____|____|____|_____|_____|_____|_____|
| 6.|      |  |     |  |   |  |  |   |   |   |   |
|____|____________|____|__________|____|_____|____|____|_____|_____|_____|_____|
|  |      |  |     |  |   |  |  |   |   |   |   |
|____|____________|____|__________|____|_____|____|____|_____|_____|_____|_____|

ANEXA 2
la norme

RAPORTARE PRIVIND SUBSCRIEREA PE POLITA CARTE VERDE

Societatea .......................
Perioada de raportare ............ trimestrul 200......

A. Prime încasate, cumulat de la începutul exercitiului financiar ............................ mii Lei.
B.

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Numar de polite CV, cumulat de la începutul exercitiului financiar
B - Numar de daune avizate, cumulat de la începutul exercitiului financiar
C - Numar de daune nelichidate, cumulat de la momentul mandatarii ca emitent CV
D - Numar de daune nelichidate, cumulat de la începutul exercitiului financiar de raportare
E - Rezerva aferenta daunelor nelichidate de la momentul mandatarii ca emitent CV

                                 - Mii Lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Forma  | | |  Despagubiri platite, cumulat de la începutul  | | | |
|crt.| juridica a | | |      exercitiului financiar         | | | |
|  |asiguratului| | |__________________________________________________| | | |
|  |      |A|B| Pentru daune avizate în | Pentru daune avizate |C|D|E|
|  |      | | | exercitiile financiare |  în exercitiul   | | | |
|  |      | | | anterioare exercitiului | financiar de raportare| | | |
|  |      | | | financiar de raportare |            | | | |
|  |      | | |__________________________|_______________________| | | |
|  |      | | | Vatamari |  Daune  | Vatamari |  Daune  | | | |
|  |      | | | corporale | materiale | corporale | materiale | | | |
|  |____________|_|_|____________|_____________|___________|___________|_|_|_|
|  |   a   |b|c|   d   |   e   |   f   |   g   |h|i|j|
|____|____________|_|_|____________|_____________|___________|___________|_|_|_|
| 1. |Persoane  | | |      |       |      |      | | | |
|  |fizice   | | |      |       |      |      | | | |
|____|____________|_|_|____________|_____________|___________|___________|_|_|_|
| 2. |Persoane  | | |      |       |      |      | | | |
|  |juridice  | | |      |       |      |      | | | |
|____|____________|_|_|____________|_____________|___________|___________|_|_|_|

ANEXA 3
la norme

RAPORTARE PRIVIND CONTRIBUTIA EMITENTILOR DE CV LA FONDUL COMUN CARTE VERDE

Societatea .............................
Perioada aferenta raportarii ...........

- Mii Lei -
 ______________________________________________________________________________
|Luna| Total volum prime brute  | Fondul Comun| Suma |Penalitati| Documentul |
|  | de asigurare pe polita CV | Carte Verde |virata|     |de plata/data|
|  | la care se aplica .....% | datorat   |   |     |       |
|____|___________________________|_____________|______|__________|_____________|
|  |              |       |   |     |       |
|____|___________________________|_____________|______|__________|_____________|