ORDIN Nr. 9 din 27 decembrie 2001

pentru punerea în aplicare a Normelor privind conditiile pentru administrarea fondului asigurarilor de viata, investitiile si evaluarea activelor, precum si calculul rezervelor matematice

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 43 din 22 ianuarie 2002

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 27 alin. (1) si ale art. 47 pct. 1 lit. e) si f) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor,
potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 27 noiembrie 2001, prin care s-au adoptat Normele privind conditiile pentru administrarea fondului asigurarilor de viata, investitiile si evaluarea activelor, precum si calculul rezervelor matematice,

emite urmatorul ordin:

ART. 1

Începând cu data de 1 ianuarie 2002 se pun în aplicare Normele privind conditiile pentru administrarea fondului asigurarilor de viata, investitiile si evaluarea activelor, precum si calculul rezervelor matematice, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,

Nicolae Eugen Crisan


ANEXA 1


NORME

privind conditiile pentru administrarea fondului asigurarilor de viata, investitiile si evaluarea activelor, precum si calculul rezervelor matematice


ART. 1

Administrarea fondului asigurarilor de viata se va face cu respectarea prevederilor cap. V din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, precum si ale prezentelor norme.

ART. 2

Investirea si evaluarea activelor admise sa reprezinte rezervele tehnice aferente asigurarilor de viata se fac cu respectarea prevederilor art. 1 si 2 din Normele nr. 6/2001 emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, cu exceptia prevederilor referitoare la depozitele bancare în lei, care se evalueaza la valoarea nominala la care se adauga dobânda la vedere calculata pentru perioada scursa de la data constituirii depozitului pâna la data evaluarii.

ART. 3

Alegerea instrumentelor de investire pentru activele admise sa reprezinte rezervele tehnice aferente asigurarilor de viata se va efectua tinându-se seama de natura obligatiilor asumate pentru fiecare tip de produs de asigurare de viata, astfel încât sa existe concordanta între durata contractului de asigurare si termenele pentru care se opteaza la investire.

ART. 4

La investirea activelor admise sa reprezinte rezervele tehnice aferente asigurarilor de viata asiguratorul va respecta urmatoarele reguli de dispersare:

a) titlurile de stat pot reprezenta 100% din totalul rezervelor tehnice aferente asigurarilor de viata, iar titlurile emise de autoritati ale administratiei publice locale pot reprezenta 25% din totalul rezervelor tehnice aferente asigurarilor de viata;

b) investitia într-un teren sau o constructie ori într-un numar mai mare de constructii si terenuri care formeaza un întreg si care pot fi considerate ca o singura investitie nu va putea depasi 10% din totalul rezervelor tehnice aferente asigurarilor de viata; investitia efectuata în mai multe terenuri sau constructii nu va putea depasi 40% din totalul rezervelor tehnice aferente asigurarilor de viata;

c) depozitele bancare nu vor putea depasi 60% din totalul rezervelor tehnice aferente asigurarilor de viata;

d) actiunile cotate, obligatiunile si alte titluri cu venit fix nu vor putea depasi 20% din totalul rezervelor tehnice aferente asigurarilor de viata, cu exceptia celor aferente produselor de asigurare prevazute la pct. III.3 din Normele nr. 3/2001 privind clasele de asigurari care pot fi practicate de societatile de asigurare, emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, pentru care investitiile în titlurile aceluiasi emitent nu pot depasi 5% din totalul plasamentelor în actiuni cotate, obligatiuni si alte titluri cu venit fix;

e) categoria alte active nu va putea depasi 20% din totalul rezervelor tehnice aferente asigurarilor de viata, cu exceptia creantelor de la agenti de asigurare sau de la asigurati, în masura în care aceste creante sunt restante de mai putin de 3 luni si sunt aferente produselor de asigurare prevazute la pct. III.1 lit. a) din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001, iar ponderea lor în totalul primelor încasate nu este mai mare de 25% .

ART. 5

(1) Asiguratorii trebuie sa dispuna în orice moment de suficiente active lichide pentru a putea acoperi cel putin 10% din sumele de rascumparare pentru contractele la care este garantata o valoare de rascumparare si de 0,5% din sumele asigurate pentru asigurarile de deces.

(2) În categoria activelor lichide se includ:

a) Titlurile de stat, a caror tranzactionare se poate realiza numai prin banci comerciale autorizate si supravegheate de catre Banca Nationala a României, având un capital social subscris si varsat echivalent a cel putin 10 milioane euro.

b) Depozitele bancare al caror plasament nu depaseste 25% într-o singura banca, dar nu mai mult de 20% într-o banca apartinând aceluiasi grup financiar sau care este actionar semnificativ al asiguratorului respectiv. Depozitele se vor constitui numai în banci comerciale al caror capital social subscris si varsat este echivalentul a cel putin 10 milioane de euro, iar în cazul sucursalelor bancilor straine capitalul de dotare va fi echivalentul a cel putin 4 milioane euro.

Constituirea depozitelor colaterale în vederea garantarii unor instrumente bancare (scrisori de garantie, credite, avalizarea unor efecte de comert si alte instrumente de credit) se va efectua numai cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

c) Disponibilitatile în conturi curente si casierie.

ART. 6

Plasamentele financiare de orice natura în strainatate se vor efectua numai cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

ART. 7

(1) Rezerva matematica reprezinta valoarea actuariala a obligatiilor financiare ale asiguratorului dupa deducerea valorii actuariale a obligatiilor financiare ale asiguratului. Pentru contractele de asigurare de viata la care se prevede dreptul asiguratului de a participa la beneficiile obtinute din fructificarea rezervei matematice asiguratorii vor constitui rezerva pentru beneficii si risturnuri*1), conform obligatiilor asumate.

(2) Pentru formele de asigurare de viata prevazute la pct. III.1 lit. a) si b), III.2, III.4 si III.5 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001 asiguratorii au obligatia de a constitui rezerve tehnice aferente acestor asigurari, inclusiv rezerve matematice, cu respectarea urmatoarelor principii:

a) valoarea rezervelor tehnice aferente asigurarilor de viata va fi calculata printr-o evaluare actuariala prospectiva suficient de prudenta, luându-se în calcul toate obligatiile viitoare, asa cum acestea sunt determinate în conditiile politei pentru fiecare contract existent;

b) folosirea unei metode retrospective este permisa, daca se poate arata ca rezervele tehnice rezultate nu sunt mai scazute decât cele care ar fi determinate în cazul utilizarii unui calcul prospectiv suficient de prudent sau daca o metoda prospectiva nu poate fi utilizata pentru un anumit produs de asigurari de viata;

c) calculul actuarial al rezervei matematice se va efectua luându-se în considerare ani întregi de asigurare, iar pentru constituirea rezervei matematice, la încheierea exercitiului financiar, se va utiliza în calcul interpolarea liniara. În timpul exercitiului financiar rezerva matematica se poate calcula si simplificat, pe baza metodelor statistico-matematice, prin care rezultatul obtinut sa fie cât mai apropiat de cel care ar fi rezultat din calculul actuarial, dar numai cu aprobarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;

d) în cazul contractelor în care este garantata o valoare de rascumparare, valoarea rezervelor matematice va fi în orice moment cel putin la fel de mare ca si valoarea garantata în momentul respectiv;

e) rata dobânzii tehnice va fi aleasa pe baze prudentiale, tinându-se seama de rentabilitatea anticipata a investitiilor;

f) se vor utiliza tabele de mortalitate a populatiei României, publicate de Institutul National de Statistica.

*1) Evidentiata potrivit reglementarilor contabile specifice domeniului asigurarilor.


ART. 8

Asiguratorii vor pune la dispozitie detinatorilor politelor de asigurari de viata, la cerere, valorile sumelor de rascumparare, inclusiv valorile aferente rezervelor pentru beneficii si risturnuri.

ART. 9

Pentru formele de asigurare prevazute la pct. III.1 lit. c) din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001 asiguratorii au obligatia de a constitui rezerve tehnice aferente acestor asigurari, cu respectarea urmatoarelor principii:

a) rezerva de prime se calculeaza lunar prin însumarea cotelor-parti din primele nete subscrise, aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel încât diferenta dintre volumul primelor nete subscrise si aceasta rezerva sa reflecte primele nete alocate partii din riscurile expirate la data calcularii. Aceasta rezerva se calculeaza separat pentru fiecare contract, iar suma rezultatelor astfel obtinute reprezinta rezerva de prime totala.

Determinarea marimii rezervei de prime (Rp) se face utilizându-se relatia:


   Rp = (x : Pp) x Psn,

în care:

x - numarul de zile corespunzator perioadei neexpirate a contractului;

Pp - perioada contractului, exprimata în numar de zile;

Psn - primele nete subscrise pentru contractul respectiv.


Cu toate acestea, rezerva de prime poate fi calculata, cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, si pe baza metodelor statistice si în special, a metodelor proportionale sau forfetare, atunci când va rezulta aproximativ aceeasi valoare ca si în cazul calculelor individuale;

b) rezerva de daune se creeaza si se actualizeaza lunar, în baza estimarilor pentru avizarile de daune primite de asigurator, astfel încât fondul creat sa fie suficient pentru acoperirea platii acestor daune.

Rezerva de daune se constituie pentru daunele raportate si în curs de lichidare si se calculeaza pentru fiecare contract de asigurare la care s-a notificat producerea evenimentului asigurat, pornindu-se de la cheltuielile previzibile care vor fi efectuate în viitor pentru lichidarea acestor daune.

Rezerva de daune care trebuie constituita va fi obtinuta prin însumarea valorilor calculate pentru fiecare contract.

Asiguratorii au obligatia de a întocmi si de a mentine o evidenta distincta a daunelor avizate, care sa permita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sa controleze în orice moment cuantumul si modalitatea de constituire a rezervei de daune;

c) rezerva de daune neavizate se creeaza si se ajusteaza cel putin la încheierea exercitiului financiar, daca reglementarile asiguratorului nu prevad altfel, în baza estimarilor acestuia, a datelor statistice sau a calculelor actuariale pentru daunele întâmplate, dar neavizate.

Pentru calcularea rezervei de daune neavizate asiguratorii pot utiliza orice metoda statistica ce va avea la baza fie date din evidentele proprii, fie date din raportul informativ anual al pietei asigurarilor publicat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;

d) rezerva pentru riscuri neexpirate se calculeaza pe baza estimarii daunelor care vor aparea dupa închiderea exercitiului financiar, în cazul în care se constata ca daunele estimate în viitor depasesc rezervele de prime constituite pentru un anumit tip de contract de asigurare si, drept urmare, în perioadele viitoare rezerva de prime calculata în conformitate cu lit. a) nu va fi suficienta pentru acoperirea daunelor ce vor aparea în perioadele urmatoare.

Determinarea marimii rezervei pentru riscuri neexpirate (Rm) se face utilizându-se relatia:


   Rm = Dest - Rp,

în care:

Dest - daunele estimate care vor aparea în perioadele viitoare;

Rp - rezerva de prime.


ART. 10

Pentru formele de asigurare prevazute la pct. III.3 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001, asiguratorii au obligatia de a constitui rezerve tehnice aferente acestor asigurari, cu respectarea urmatoarelor principii:

a) pentru asigurarile de viata legate de investitii rezerva tehnica se va constitui la nivelul valorii activelor pentru care expunerea la riscul de investitii este transferata asiguratului;

b) în cazul în care asigurarile de viata legate de investitii ofera o rata garantata a dobânzii sau alte tipuri de garantii, se vor constitui suplimentar rezerve similare celor mentionate la art. 7.

ART. 11

În cazul anularii, rezilierii, denuntarii sau încetarii valabilitatii unui contract de asigurare asiguratorul va efectua si operatiuni contabile de eliberare a rezervelor tehnice aferente contractelor respective.

ART. 12

Asiguratorii au obligatia de a acoperi rezervele tehnice aferente acestei activitati cu active echivalente, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

ART. 13

Nu vor fi acceptate ca acoperire pentru rezervele tehnice aferente asigurarilor de viata plasamentele în banci sau în alte societati de investitii care nu mai deruleaza operatiuni curente în legatura cu obiectul lor de activitate si/sau care sub orice forma si-au încetat activitatea si nu si-au respectat obligatiile fata de terti.

ART. 14

Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000.