CONVENTIE
tip interbirouri "Carte Verde"

....................
si
....................


(fiecare din acestia denumiti în continuare "Birou" sau "Birou gestionar" sau "Birou emitent" sau "Birou de asistenta" în functie de context) au încheiat urmatoarea Conventie.

SECTIUNEA I

Obiectul conventiei


Articolul 1


Obiectul acestei conventii este îndeplinirea dispozitiilor Recomandarii nr.5, adoptate la 25 ianuarie 1949 de Comitetul Permanent de lucru pentru transporturi rutiere al Comitetului pentru transporturi interioare al Comisiei Economice ONU pentru Europa, înlocuite prin anexa 2 a Rezolutiei unificate asupra facilitatii rutiere adoptate de Comitetul Permanent de lucru la cea de-a 74-a sesiune tinuta la 25 - 29 iunie 1984 (denumite în continuare "Recomandarile de la Geneva").


Articolul 2


Consiliul Birourilor, care este compus din toate birourile nationale, este raspunzator, împreuna cu Comitetul Permanent de lucru pentru transporturi rutiere, de conducerea si functionarea sistemului "Carte Verde", împreuna cu care asigura ca fiecare Birou membru sa actioneze în deplina concordanta cu Recomandarile de la Geneva.


SECTIUNEA II

Definitii


Articolul 3


În aplicarea prezentei conventii, termenii si expresiile care urmeaza vor avea întelesurile atribuite în continuare si nu altele:


a) "Membru" - înseamna o societate de asigurare sau un grup de asiguratori, membru al unui Birou;


b) "Asigurat" - înseamna o persoana a carei raspundere civila este acoperita printr-o polita de asigurare si este titulara unui certificat de asigurare în vigoare;


c) "Vehicul" - înseamna orice vehicul terestru cu motor sau remorca, mentionat în certificatul de asigurare;


d) "Certificat de asigurare" - înseamna Cartea internationala de asigurare auto (Cartea Verde) în modelul sau modelele aprobate de Comitetul Permanent de lucru pentru transporturi rutiere;


e) "Polita de asigurare" - înseamna o polita de asigurare eliberata de un membru al Biroului emitent unui asigurat, pentru a acoperi raspunderea ce rezulta din folosirea unui autovehicul;


f) "Reclamatie" - înseamna una sau mai multe cereri de despagubire ale unor terti implicati în acelasi accident, împotriva unui asigurat, sau asiguratorului sau sau Biroului gestionar, a carui responsabilitate trebuie, conform legii din tara în care s-a petrecut accidentul, sa fie acoperita printr-o asigurare ale carei conditii si limitari sunt continute de Polita de Asigurare si sunt permise de acea lege.

g) "Birou" - înseamna organizatia înfiintata de asiguratori si recunoscuta de guvernul din acea tara ca organizatie care îndeplineste solicitarile si dispozitiile din Recomandarile de la Geneva;


h) "birou gestionar" - înseamna Biroul (si/sau un membru al acelui Birou care actioneaza sub autorizarea acestuia) care are raspunderea, în tara sa proprie, pentru gestionarea si regularizarea daunelor în conformitate cu prevederile prezentei Conventii si legii sale nationale;


i) "Birou emitent" - înseamna Biroul - "birou platitor" - (si/sau un membru al acestui Birou) sub autorizarea caruia a fost eliberat un certificat de asigurare si care este raspunzator pentru îndeplinirea obligatiilor Biroului gestionar, în conformitate cu prevederile acestei Conventii;


j) "Birou de asistenta" - înseamna Biroul care este autorizat sa gestioneze si sa regularizeze o reclamatie, în conformitate cu prevederile articolului 10 din prezenta Conventie.


SECTIUNEA III

Eliberarea si efectul certificatelor de asigurare


Articolul 4


Fiecare Birou va furniza certificate de asigurare membrilor sai pentru a fi completate de catre acestia si eliberate asiguratilor lor. Membrii unui Birou pot distribui certificate de asigurare, cu acordul acestui Birou, asiguratilor lor din orice tara în care sunt stabiliti si unde nu exista Birou sau unde este nevoie sa se asigure asistenta automobilistilor în tranzit.

Perioada de valabilitate a unui certificat de asigurare, sub rezerva unei durate minime de 15 zile, se extinde pe întreaga perioada pentru care garantia este prevazuta în polita de asigurare. Când o astfel de polita de asigurare nu acorda acoperire în strainatate fara andosare (aprobare), data de expirare care va fi mentionata pe certificatul de asigurare va fi data expirarii acoperirii conform andosarii (aprobarii).


Articolul 5


Fiecare Birou convine, în pofida tuturor dispozitiilor contrare prezentei Conventii, ca toate certificatele de asigurare pretinse a fi eliberate sub autorizarea sa si pretinse a fi completate corespunzator pentru a fi folosite în tara celeilalte parti, chiar daca erau false sau modificate ilegal, vor fi considerate, în aplicarea acestei Conventii, ca certificate de asigurare valabile numai cu conditia ca guvernul acelei tari sa mentina în vigoare un sistem care obliga prezentarea unui certificat de asigurare de catre automobilistii straini.SECTIUNEA IV

Functiile si obligatiile Biroului gestionar


Articolul 6


(a) De îndata ce Biroul gestionar ia cunostinta de producerea unui accident în care este implicat un asigurat, fara a astepta o reclamatie formala, va proceda imediat la investigarea circumstantelor producerii accidentului în scopul gestionarii cazului. Biroul gestionar va informa imediat Biroul platitor, sau pe membrul acestui Birou care a eliberat certificatul de asigurare, de toate pagubele. Orice omisiune a Biroului gestionar de a actiona astfel nu va putea fi îndreptata împotriva acestuia si nici nu va absolvi Biroul platitor de obligatiile sale prevazute de Art.11;


(b) Biroul platitor autorizeaza, prin prezenta Conventie, Biroul gestionar sa accepte dispozitia oricarei proceduri legale care poate implica plata de despagubiri rezultând dintr-un accident si sa regularizeze toate daunele;


(c) Biroul gestionar va fi raspunzator pentru actiunea oricarui mandatar pe care îl desemneaza sa se ocupe de o reclamatie. El nu va putea, fara consimtamântul scris al Biroului platitor, sa dea sau sa permita, ca o reclamatie sa fie gestionata de un mandatar sau de o persoana aflata în serviciul acestuia care, prin obligatii contractuale, este interesat financiar în acea reclamatie. Daca procedeaza asa fara un astfel de consimtamânt, dreptul sau la rambursare de catre Biroul platitor va fi redus la jumatate din suma ce i se cuvenea în mod normal.


Articolul 7


Biroul gestionar va actiona aparând interesele Biroului platitor, ca si cum el ar fi eliberat polita de asigurare si în conformitate cu prevederile legale în vigoare în tara sa.

În mod normal el se va consulta cu Biroul platitor înainte de a lua o decizie finala, dar nu are obligatia de a o face.


Articolul 8


Sub rezerva prevederilor de la art.7 de mai sus, Biroul gestionar are competenta exclusiva în toate problemele privind interpretarea prevederilor legale nationale si de regularizare a pagubelor. Totusi, când regularizarea preconizata depaseste conditiile si limitele prevederilor de raspundere civila ale legii obligatorii de asigurare auto din tara sa, dar exista acoperire prin polita de asigurare, va trebui sa consulte - numai daca nu este împiedicat de prevederile acelei legi de a actiona astfel - Biroul platitor si va obtine acordul acestuia pentru plata sumei din reclamatie care depaseste acele conditii sau limite.


Articolul 9


a) Daca un membru al Biroului Emitent (Platitor) are o sucursala sau filiala stabilita si autorizata în tara Biroului Gestionar pentru practicarea operatiunilor de asigurari auto, Biroul Gestionar îi va ceda, daca va fi solicitat, gestionarea si reglementarea despagubirilor.


b) Biroul Emitent (Platitor) poate, în numele unuia dintre membrii sai, sa ceara Biroului Gestionar sa cedeze gestionarea si reglementarea despagubirilor unui anumit membru al Biroului Gestionar. Acceptarea unei astfel de cereri va fi supusa hotarârii Biroului Gestionar.


c) Clauza facultativa

Biroul Emitent (Platitor) poate la cererea unuia dintre membrii sai sa ceara Biroului Gestionar sa cedeze gestionarea si reglementarea despagubirilor unei organizatii stabilite în tara Biroului Gestionar si specializata sa gestioneze si reglementeze, în numele asiguratorilor, despagubirile izvorâte din accidentele cauzate de un vehicul.


d) Toate Birourile Gestionare înfiintate în tari din afara Europei vor trebui sa accepte clauza facultativa a art.9.c.


e) În situatiile sus mentionate în articolele 9.b. si 9.c.:


i) Biroul Gestionar va dispune de o perioada de 3 luni pentru a accepta sau refuza desemnarea unui corespondent în tara sa.

În cazul în care Biroul Gestionar nu va raspunde într-o perioada de 3 luni, propunerea privind desemnarea corespondentului va fi considerata ca acceptata.


ii) Un birou Emitent nu va putea sa propuna un corespondent Biroului Gestionar în numele unuia dintre membrii sai înainte de a fi contactat în prealabil corespondentul respectiv, si înainte ca acesta sa fi acceptat sa-l reprezinte pe Asigurator în concordanta cu prevederile Conventiei Tip.

iii) Daca Biroul gestionar este de acord cu cererea, el da mandat corespondentului desemnat pentru gestionarea si regularizarea daunelor. Biroul se obliga sa informeze pe terti de acest mandat si sa trimita la corespondent toate notificarile referitoare la aceste reclamatii.

La rândul sau, membrul Biroului platitor, la solicitarea numirii unui anumit corespondent, se angajeaza sa încredinteze acelui corespondent toate daunele din accidentele din tara sa si sa trimita acelui corespondent toata documentatia referitoare la astfel de daune.


Ca un mandatar deplin autorizat de catre Biroul gestionar, corespondentul desemnat devine raspunzator catre acel Birou pentru gestionarea daunei si va avea în vedere orice dispozitii, generale sau speciale, primite de la Biroul gestionar.

În mod exceptional, daca se solicita, Biroul gestionar poate acorda acelasi mandat ca mai sus unui alt corespondent desemnat sa gestioneze o reclamatie anume, chiar daca acel corespondent nu a primit mandat general.


f) În toate situatiile mentionate la 9 (a), 9 (b) si 9 (c) de mai sus:


i) membru Biroului platitor se va angaja fata de Biroul gestionar, ca sucursala sa, filiala sa sau corespondentul desemnat regularizeaza daunele în deplina concordanta cu prevederile legii privind asigurarea obligatorie de raspundere civila din tara Biroului gestionar. Biroul platitor va garanta îndeplinirea acestui angajament;


ii) Biroul gestionar poate, oricând si fara a justifica, sa preia gestionarea tuturor daunelor sau, în cazul unui corespondent desemnat, sa revoce mandatul acelui corespondent pentru o reclamatie anume sau de ordin general.Articolul 10


Daca un vehicul implicat într-un accident într-o tara vizitata apartine unei categorii pentru care asigurarea nu este obligatorie, se vor aplica urmatoarele prevederi:

a) (i) Biroul în acea tara va fi numit "Birou de asistenta" ( servire);

(ii) Pentru art.3 (e) - "Polita de asigurare" - înseamna o polita de asigurare eliberata de un membru, unui asigurat.

În sensul art.3 (f) - "Reclamatie" - înseamna o cerere de despagubire cu privire la raspunderea fata de terti;


b) Daca, dupa un accident, un asigurat prezinta Biroului de asistenta un certificat de asigurare valabil pentru acea tara, acesta, la cererea asiguratului, va lua legatura cu membrul care a emis certificatul de asigurare si va aranja sa gestioneze dauna în numele sau. Conditiile lichidarii unei asemenea daune vor fi supuse aprobarii acestui membru. Taxele percepute vor fi calculate în conformitate cu art.11.SECTIUNEA V

Rambursarea catre Biroul gestionar


Articolul 11


(a) Când Biroul gestionar a rezolvat o reclamatie, va avea dreptul sa ceara, pe baza dovezii platii, rambursarea de catre Biroul platitor sau membrul acestuia care a emis certificatul de asigurare:


(i) - sumei totale platita de Biroul gestionar, cu titlu de despagubiri sau indemnizatie, precum si acele costuri si cheltuieli ale reclamantului pe care are dreptul sa le recupereze potrivit unei sentinte judecatoresti sau, în cazul în care lichidarea s-a facut printr-o întelegere cu reclamantul, întreaga suma a unei astfel de regularizari incluzând costurile si cheltuielile convenite;

(ii) - sumelor platite de Biroul gestionar pentru servicii externe, inerente instrumentarii si lichidarii fiecarei reclamatii si cheltuielile necesare unei proceduri juridice care, în circumstante asemanatoare, ar fi fost de asemenea angajate de un asigurator auto din tara în care a avut loc accidentul;


(iii) - taxei de gestiune, pentru a acoperi alte cheltuieli, calculata la rata de 15% din echivalentul sumei platite conform subparagrafului (i) de mai sus, sub rezerva unor sume minime si maxime la nivelul si pe bazele stabilite de Adunarea generala a Consiliul Birourilor;


(iv) - sumelor minime si maxime mentionate mai sus care sunt exprimate în DM, fiind calculate la rata de schimb de la data primei cereri pentru rambursarea finala.


(b) Când, dupa ce taxa de gestiune a fost platita, o dauna regularizata se redeschide sau apare o alta reclamatie rezultata din acelasi accident, eventuala diferenta care va fi platita ca taxa de gestiune va fi calculata în conformitate cu prevederile în vigoare la data cererii de rambursare a reclamatiei redeschise sau suplimentare.


(c) Rambursarea sumei calculate conform acestor prevederi, inclusiv taxa minima de gestiune, se va efectua chiar daca dauna a fost regularizata fara plata catre terti.


(d) Sumele datorate Biroului gestionar vor fi, la cerere, rambursate în tara acestuia, în valuta tarii sale si net de toate cheltuielile.


(e) Biroul platitor nu va fi raspunzator pentru nici o plata în legatura cu amenzile (penalizari) aplicate unui asigurat ce decurg din legea penala.


(f) Cererile de rambursare a platilor partiale care au fost facute de Biroul gestionar vor fi tratate în acelasi mod ca platile definitive. O taxa de gestiune va fi platita când dauna a fost lichidata definitiv si va fi calculata potrivit prevederilor aplicabile la momentul respectiv.


(g) Daca, în decurs de doua luni de la data primei cereri de rambursare, membrul Biroului platitor nu a achitat suma datorata Biroului gestionar, Biroul platitor, la primirea din partea Biroului gestionar a notificarii despre aceasta întârziere la plata, va face el însusi rambursarea în decurs de o luna de la data primirii acestei notificari. Aceasta solicitare va fi aditionala penalizarii de plata a dobânzii la care se va face referire mai jos.


(h) Daca, în decurs de doua luni de la data primei cereri catre membrul Biroului platitor pentru rambursare provizorie sau definitiva, suma nu a fost primita de Biroul gestionar sau de bancile acestuia, se va percepe o dobânda de 12% pe an la suma datorata Biroului gestionar, calculata de la data primei cereri pâna la data primirii sumei de catre Biroul gestionar.


(i) Biroul gestionar va furniza, la cerere, documentatia privind regularizarea daunei, dar fara a avea ca efect întârzierea rambursarii.SECTIUNEA VI

Arbitrajul


Articolul 12


Orice disputa între birouri cu privire la interpretarea sau efectul acestei conventii va fi deferita arbitrilor numiti conform unei proceduri stabilite de Consiliul Birourilor. Deciziile arbitrilor vor fi definitive si obligatorii pentru birourile respective. Orice decizie a arbitrilor în legatura cu o problema ce le-a fost prezentata va fi comunicata tuturor Birourilor. Arbitrii vor avea dreptul sa stabilieasca costurile arbitrajului si de cine vor fi suportate acestea.SECTIUNEA VII

Semnarea si denuntarea Conventiei


Articolul 13


(a) Fiecare parte care adera la aceasta conventie se angajeaza sa avizeze imediat Consiliul Birourilor semnarea acesteia.

(b) Oricare Birou poate denunta prezenta conventie printr-un preaviz de 12 luni, trimis prin scrisoarea recomandata celuilalt Birou. O copie a acestui preaviz trebuie trimisa simultan la Consiliul Birourilor.

(c) Dupa expirarea unei luni calendaristice de la data la care este trimis prin posta preavizul, membrii celor doua Birouri vor înceta sa emita certificate de asigurare valabile pentru cealalta tara. Ambele Birouri vor ramâne angajate prin prezenta Conventie cu privire la certificatele de asigurare eliberate astfel.


(d) Daca o tara a oricareia din partile acestei Conventii se opune transferului de fonduri, sau daca, din alte motive, transferul fondurilor necesare dintr-o tara în alta nu se poate efectua sau devine imposibil, atunci aceasta Conventie devine nula si neavenita, cu exceptia reclamatiilor pentru automobilistii care au intrat deja în acele tari.


(e) Daca un Birou nu-si îndeplineste în mod repetat obligatiile conform acestei Conventii, Consiliul Birourilor va fi avizat imediat. Consiliul Birourilor, în aceasta situatie, va stabili masurile ce vor fi luate inclusiv o posibila hotarâre, pe baza unui mandat de la membrii sai, de a anula acordurile cu Biroul din tara vizata. Anularea tuturor Conventiilor va avea ca rezultat excluderea acelui Birou dintre membrii Consiliului Birourilor.SECTIUNEA VIII

Aprobarea si data de functionare a ConventieiArticolul 14


Aceasta conventie a fost adoptata de Consiliul Birourilor la Adunarea generala de la Casablanca din 30 si 31 mai 1996 si se va aplica tuturor reclamatiilor aparute din accidente care au loc în si dupa 1 iulie 1997.