HOTARIRE nr. 449 din 27 aprilie 1990

privind unele modificari si completari ale reglementarilor in vigoare, referitoare la intocmirea devizelor in activitatea de investitii si reparatii

EMITENT: GUVERN

Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 24 aprilie 1992

Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1

In documentatiile economice ale obiectivelor de investitii si de reparatii se vor introduce preturile si tarifele legale pentru materialele, utilajele, echipamentele si, respectiv, serviciile prevazute in documentatiile tehnice, precum si retelele de salarizare in vigoare.

In cazul in care in perioada executiei lucrarilor se aproba, potrivit competentelor legale, noi preturi, noi tarife sau noi retele de salarizare, acestea se vor introduce in documentatia lucrarilor de executat, la data aprobarii lor.

ART. 2

Se aproba structura si continutul devizului general pentru obiectivele de investitii, conform anexei la prezenta hotarire.

ART. 3

Ministerul Constructiilor va introduce modificarile rezultate din prezenta hotarire in Normativul de ramura privind intocmirea devizelor de executie si va elabora norme privind modul de recalculare a devizelor pe categorii de lucrari, a devizelor pe obiecte si a devizelor generale, in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotariri.

ART. 4

Influentele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei hotariri se vor aproba de catre titularii de investitii pina la data de 30 iunie 1990, stabilindu-se in acelasi timp masuri pentru incadrarea in volumul total de investitii aprobat anul 1990.

executanta si beneficiar.

ART. 5

Prevederile prezentei hotariri se aplica la toate documentatiile obiectivelor de investitii si de reparatii, pentru volumul de lucrari care se executa dupa data de 1 ianuarie 1990.

ART. 6

Orice dispozitii contrare prezentei hotariri nu se aplica.

PRIM-MINISTRU

PETRE ROMAN

ANEXA 1

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii .....................

  ----------------------------------------------------------------------------
         1              2  3   4  5  6  7  8
  ----------------------------------------------------------------------------

PARTEA I

CAP. 1

  a) Studii si cercetari de teren (topo,
    hidro, geo etc.) efectuate pentru
    pregatirea si realizarea investi-
    tiei                 ...  x   x  x  x  ... ...
  b) Cheltuieli pentru documentare si
    experimentare             x  x   x  x  x  ... ...
  c) Cheltuieli pentru proiectare si
    asistenta tehnica din tara      x  x   x  x  x  ... ...
  d) Cheltuieli pentru proiectul tehnologic
    (know-how), studierea si tratarea ofer-
    telor, documentatia tehnica si licenta
    de fabricatie si asistenta tehnica din
    import                x  x   x  x   x  ... ...

CAP. 2

  a) Exproprieri, despagubiri, stramutari,
    demolari, demontari         ...  x   x  x   x  ... ...
  b) Costul terenului           x  x   x  x   x  ... ...
  c) Amenajarea si nivelarea terenului
    (desecari, drenaje etc.)       ...  x   x  x   x  ... ...
  d) Dotarea teritoriului - plantatii,
    imprejmuiri etc. (pe obiecte)    ...  x   x  x   x  ... ...
  e) Cheltuieli pentru protectia mediului
    inconjurator             ... ...  ... ...  ... ... ...

CAP. 3

    Investitii destinate realizarii pro-
    ductiei de baza (pe obiecte)     ... ...  ... ...  ... ... ...

CAP. 4

Investitii destinate realizarii pro- ductiei auxiliare (pe obiecte) ... ... ... ... ... ... ...

CAP. 5

    Investitii pentru transporturi si
    telecomunicatii (pe obiecte)     ... ...  ... ...  ... ... ...

CAP. 6

    Investitii pentru alimentare cu
    energie (pe obiecte)         ... ...  ... ...  ... ... ...

CAP. 7

    Investitii privind utilitatile con-
    structiei si retele pentru apa, cana-
    lizare etc.(pe obiecte)       ... ...  ... ...  ... ... ...

CAP. 8

    Investitii pentru obiecte neproduc
    tive legate din punct de vedere
    functional de productie (pe obiecte) ... ...  ... ...  ... ... ...

CAP. 9

    Investitii pentru obiecte neproduc
    tive nelegate din punct de vedere
    functional de productie (pe obiecte) ... ...  ... ...  ... ... ...

CAP. 10

    Mijloace de ridicare si transport
    independente-automacarale,
    autocamioane, electrocare etc. 
    piese de schimb, dotare
    initiala               x  x   x ...  ...  x ...

CAP. 11

  a) Costul energiei electrice pentru
    iluminarea locurilor de munca la
    lucrarile care se executa la
    lumina artificiala          ... x   ... x   x  x ...
  b) Cheltuieli necesare pentru executarea
    lucrarilor pe timp friguros     ... x   ... x   x  x ...
  c) Cheltuieli pentru constituirea fondu-
    lui de tehnica noua cu cota de 0,3%
    din care:              ... x   ... x   x  x ...
    -0,1% pentru unitatea de executie  ... x   ... x   x  x ...
    -0,2% se vireaza de beneficiari la  
    Ministerul Constructiilor       x  x   x  x   x  x ...
  d) Sporuri prevazute de lege pentru ac-
    tivitatea de constructii-montaj   ... x   ... x   x  x ...
  e) Cheltuieli cu probe, incercari si ex-
    pertize pe parcursul executiei si la
    receptie               ... ...  ... x   x  ... ...
  f) Comisionul de 0,1% aplicat la valoarea
    de constructii-montaj pentru functiona-
    rea activitatii organelor Inspectiei de
    Stat pentru Calitatea Constructiilor x  x   x  x   x  ... ...
  g) Comisionul bancii finantatoare    x  x   x  x   x  ... ...

CAP. 12

    Cheltuieli diverse si neprevazute   x  x   x  x   x  x ...

PARTEA A II-A

CAP. 13

    Cheltuieli pentru intreprinderea
    care se construieste, aprobate
    potrivit legii            x  x   x ...  ... ... ...

CAP. 14

    Cheltuieli pentru supravegherea teh
    nica pe durata realizarii investitiei x  x   x  x   x  ... ...

CAP. 15

    Cheltuieli pentru pregatirea cadre-
    lor de exploatare           x  x   x ...  ... ... ...

PARTEA a III-A

CAP. 16

    Cheltuieli si lucrari pentru orga
    nizarea executiei lucrarilor de con-
    structii-montaj           ... x   x  x   x  x ...

PARTEA A IV-A

CAP. 17

    Cheltuieli nerecuperabile provenind
    din efectuarea probelor tehnologice  x  x   x  x   x  ... ...
  TOTAL GENERAL              ... ...  ... ...  ... ... ...
  -----------------------------------------------------------------------------


  Explicatii cap tabel
  1 = Lucrari si cheltuieli care se cuprind in valoarea investitiei
  2 = Constructii si instalatii
  3 = Utilaje si echipamente tehnologice care se monteaza
  4 = Montaj utilaje si echipamente tehnologice
  5 = Utilaje independente
  6 = Dotari
  7 = Alte cheltuieli
  8 = Total
RECAPITULATIE

A. Structura cheltuielilor din devizul general:

1. TOTAL, din care:

a) constructii montaj

b) utilaje tehnologice care se monteaza si utilaje tehnologice independente (inclusiv mijloace de ridicat si transport)

c) dotari si obiecte de inventar (exclusiv utilaje tehnologice)

d) alte cheltuieli

DIN TOTAL

a) investitii colaterale

b) utilaje tehnologice primite prin transfer

c) piese de schimb

B. Investitii conexe, din care:

- Obiectivul A.......

- Obiectivul B.......

C. Valoarea fondurilor fixe care se desfiinteaza, din care:

- valoarea fondurilor fixe care se folosesc la noul obiectiv

D. Repartizarea valorii lucrarilor si cheltuielilor pe grupe de fonduri fixe pentru stabilirea valorilor de amortizare

NOTA :

1. Cota de 0,3% pentru constituirea fondului de tehnica noua in constructii (cap. 11. c) se repartizeaza astfel: 0,1% ramine la dispozitia unitatilor de executie, iar 0,2% se vireaza de catre beneficiarii de investitii la Ministerul Constructiilor o data cu plata lucrarilor de constructii-montaj executate si se va utiliza de acesta pentru introducerea tehnicii noi si cercetarii stiintifice de interes general, organizarii de concursuri in diferite domenii ale constructiilor etc.

2. Comisionul de 0,1% (cap. 11. f) se vireaza de catre beneficiarii de investitii prin unitatile bancilor finantatoare in contul organelor Inspectiei de Stat pentru Calitatea Constructiilor,o data cu plata lucrarilor de constructii-montaj executate.

3. Cheltuielile si lucrarile pentru organizarea executiei lucrarilor de constructii-montaj (cap. 16) se stabilesc de proiectant si constructor si in raport cu conditiile reale de lucru pentru fiecare obiectiv de investitii, se insusesc de beneficiari si se aproba o data cu documentatia tehnico-economica, conform competentelor stabilite de lege.

4. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute (cap. 12) se stabileste prin aplicarea unei cote de cel mult 5% asupra valorii lucrarilor si cheltuielilor prevazute in partea I a devizului general (mai putin cap. 1) din care se scade valoarea utilajelor pentru care sint stabilite preturi de catalog, care sint achizitionate, transferate sau contractate cu preturi ferme.

Din capitolul cheltuielilor diverse si neprevazute se suporta diferentele de valori ale cheltuielilor prevazute in partile I, a II-a si a IV-a ale devizului, precum si lucrarile si cheltuielile care nu au putut fi prevazute la elaborarea documentatiilor tehnico-economice.

Pentru locuinte, cota de cheltuieli diverse si neprevazute este de maximum 3,5% .

5. Cheltuielile prevazute in partea a II-a a devizului general nu pot fi folosite pentru finantarea altor cheltuieli. De asemenea, nu se admite depasirea acestor cheltuieli decit in cazuri justificate si numai cu aprobarea expresa a organului care a aprobat investitia.

6. La cap. 17 se vor prevedea numai cheltuielile nerecuperabile provenind din efectuarea probelor tehnologice. Fondurile prevazute la acest capitol nu se pot utiliza pentru acoperirea cheltuielilor la alte capitole din devizul general.

7. Valoarea pieselor de schimb care constituie dotarea initiala a noilor obiective de investitii se va cuprinde in devizul general, aceasta urmind sa se finanteze - pina la punerea in functiune a capacitatilor - din credite acordate de bancile finantatoare.

Volumul pieselor de schimb si al obiectelor de inventar de mica valoare sau scurta durata, care constituie prima dotare, se va fundamenta in documentatia tehnico-economica, iar valoarea lor va fi mentionata in mod separat intr-o nota la finele devizului general. Acestea nu se vor cuprinde in volumul investitiilor realizate si nici in valoarea fondurilor fixe puse in functiune, nefiind considerate investitii.

8. Pentru fondurile fixe care se desfiinteaza - si care nu au durata normata de serviciu expirata - contravaloarea amortismentelor ramase se include in devizul general.