HOTARARE nr. 587 din 14 septembrie 1998

pentru aprobarea Normelor Metodologice privind determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe detinute de agentii economici, necesar stabilirii valorii amortizarii incluse in cheltuielile de exploatare pe anul 1998

EMITENT: GUVERNUL

Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 24 septembrie 1998

In temeiul prevederilor art. 3 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/1998 privind reglementarea amortizarii activelor corporale pentru anul 1998,

Guvernul Romaniei hotaraste:

ARTICOL UNIC

Se aproba Normele metodologice privind determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe detinute de agentii economici, necesar stabilirii valorii amortizarii incluse in cheltuielile de exploatare pe anul 1998, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.


PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor,

Daniel Daianu

NORME METODOLOGICE

privind determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe detinute de agentii economici, necesar stabilirii valorii amortizarii incluse in cheltuielile de exploatare pe anul 1998

In conformitate cu art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/1998 privind reglementarea amortizarii activelor corporale pentru anul 1998, Ministerul Finantelor si Comisia Nationala pentru Statistica au elaborat prezentele norme metodologice.

Stabilirea gradului de utilizare a mijloacelor fixe de baza, detinute de societatile comerciale, regiile autonome si alte intreprinderi, necesar determinarii valorii amortizarii ce se va include in cheltuielile de exploatare pe anul 1998.

1. Prezentele norme metodologice se aplica de catre societatile comerciale, regiile autonome si alte intreprinderi, denumite in continuare agenti economici.

In conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/1998, agentii economici vor include in cheltuielile de exploatare pe anul 1998 amortizarea calculata in directa corelatie cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe aflate in patrimoniul acestora la data de 31 decembrie 1997.

Gradul de utilizare a mijloacelor fixe se determina in functie de mijloacele fixe de baza care definesc activitatea de exploatare a agentilor economici si participa nemijlocit la crearea de venituri, prezentate in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

2. Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza si se include in cheltuielile de exploatare, in functie de gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza, determinat astfel:

              Em, 1997
  U (%) = ------------------------------------------------- x K x Ipr,
   1997    Em, an de infiintare sau de dobandire
           a mijloacelor fixe de baza
  in care:
  Em, 1997 = indicatorul de eficienta a mijloacelor fixe de baza, realizat
        efectiv de agentii economici in anul 1997;
  Em, an de = indicatorul de eficienta a mijloacelor fixe de baza, realizat de
  infiintare agentii economici in sau de anul de infiintare sau de dobandire
  sau de   a acestora;
  dobandire
  a mijloacelor
  fixe de baza
  K     = coeficientul de corectie prevazut in col. 2, 4, 6, 8 si 10 din
        anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, dupa caz;
  Ipr    = coeficientul de pret rezultat in urma reevaluarii mijloacelor
        fixe in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului
        nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si
        modificarea capitalului social.
        La agentii economici care nu au facut reevaluarea mijloacelor
        fixe conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994, Ipr = 1;

         Valoarea de intrare a mijloacelor fixe de baza,
        reevaluate conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994,
        existente in patrimoniu la data de 31 decembrie 1997
  Ipr = ----------------------------------------------------------------- ;
        Valoarea de intrare a acelorasi mijloace fixe de baza,
        nereevaluate conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994,
          existente in patrimoniu la 31 decembrie 1997

               Venituri din exploatare*)
  Em = -------------------------------------------------------------------;
        Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe de baza**) (Vma)

  *) Pentru anii 1990-1993 inclusiv, veniturile din exploatare vor fi
    cele evidentiate in creditul contului 600 "Venituri din
    activitatea de baza", diminuat cu valoarea impozitului pe
    circulatia marfurilor, evidentiat in debitul aceluiasi cont.

    Pentru anii 1994-1997 inclusiv, veniturile din exploatare vor fi cele
    evidentiate in creditul conturilor din grupa 70 "Venituri din
    vanzari de produse, marfuri, servicii prestate si din alte
    activitati" (701-708) si din grupa 74 "Venituri din
    subventii de exploatare" (741).

    Agentii economici care pentru lucrarile si prestarile executate unor
    clienti incaseaza produse (sub forma platii in natura), pe care le
    valorifica ulterior la terti, in vederea determinarii gradului de
    utilizare a mijloacelor fixe, nu vor lua in calcul veniturile
    facturate din vanzarea produselor respective (cont 707).

    Veniturile aferente activitatii de lohn vor fi recalculate in lei pe
    baza preturilor pietei interne.

  **) Vma = V + Vmai - Vmae,
  in care:
             Vi(e) x T
  Vmai sau Vmae = ----------------------,
              12
  in care:
  Vma  = valoarea medie anuala a mijloacelor fixe de baza in anul de
      infiintare si in anul 1997;
  V   = valoarea de inventar sau de intrare a mijloacelor fixe de baza
      existente la inceputul anului;
  Vmai = valoarea medie anuala a mijloacelor fixe de baza intrate in cursul
      anului;
  Vmae = valoarea medie anuala a mijloacelor fixe de baza iesite in cursul
      anului;
  Vi(e) = valoarea de inventar sau de intrare a mijloacelor fixe de baza,
      intrate sau iesite in cursul anului de infiintare si in cursul
      anului 1997;
  T   = numarul de luni intregi incepand cu luna urmatoare celei de intrare
      a mijloacelor fixe de baza pana la sfarsitul anului de infiintare
      sau al anului 1997, respectiv numarul de luni intregi din luna
      urmatoare celei de iesire a mijloacelor fixe de baza pana la
      sfarsitul anului de infiintare sau al anului 1997.
      Se precizeaza ca in Vma nu se include valoarea mijloacelor fixe
      aflate in conservare.

Pentru agentii economici infiintati in perioada 1990-1991 rezultatul obtinut prin aplicarea formulei de calcul al gradului de utilizare a mijloacelor fixe se inmulteste cu 1.000, iar pentru agentii economici infiintati in perioada 1992-1997 se inmulteste cu 100.

3. Agentii economici care s-au infiintat in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, in perioada 1990-1991 inclusiv, vor folosi pentru determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe coeficientul (K) din coloana 2 a anexei nr. 2.

Agentii economici infiintati, in conditiile alineatului precedent, in perioada 1992-1993 vor folosi pentru determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe coeficientul (K) din coloana 4 a anexei nr. 2.

Agentii economici infiintati, in conditiile primului alineat, in perioada 1994 vor folosi pentru determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe coeficientul (K) din coloana 6 a anexei nr. 2.

Agentii economici infiintati, in conditiile primului alineat, in anul 1995 vor folosi pentru determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe coeficientul (K) din coloana 8 a anexei nr. 2, iar cei infiintati in anul 1996, coeficientul din coloana 10 a anexei nr. 2.

Agentii economici care au functionat in anul de infiintare mai putin de doua luni vor calcula gradul de utilizare a mijloacelor fixe in functie de indicatorul de eficienta a mijloacelor fixe de baza din anul urmator.

Agentii economici care au functionat in anul de infiintare mai mult de doua luni, dar mai putin de un an, vor determina gradul de utilizare a mijloacelor fixe pe baza veniturilor din exploatare realizate, reintregite la nivel de an, in functie de venitul mediu lunar realizat.

Pentru agentii economici infiintati prin divizare, gradul de utilizare a mijloacelor fixe se va determina astfel:

a) se determina ponderea mijloacelor fixe preluate de noul agent economic in totalul mijloacelor fixe detinute de agentul economic supus divizarii;

b) se determina veniturile din exploatare aferente anului de baza (fata de care se face raportarea) pentru agentul economic infiintat prin divizare, an care corespunde anului de infiintare a agentului economic supus divizarii, prin aplicarea ponderii mentionate la lit. a) asupra veniturilor totale din exploatare realizate de agentul economic supus divizarii in anul de infiintare;

c) se calculeaza indicatorul de eficienta a mijloacelor fixe de baza (Em) al anului de infiintare prin raportarea veniturilor din exploatare, determinate conform prevederilor lit. b), la valoarea medie anuala a mijloacelor fixe de baza preluate.

Agentii economici infiintati prin divizare in anul 1997 vor lua in calculul indicatorului de eficienta a mijloacelor fixe de baza (Em, 1997) veniturile din exploatare, astfel:

- pentru perioada anterioara divizarii, veniturile din exploatare se inmultesc cu ponderea mijloacelor fixe determinata conform prevederilor lit. a), la care se adauga veniturile din exploatare realizate de agentul economic infiintat prin divizare in anul 1997.

Agentii economici infiintati in anul 1997, precum si cei la care din calculul efectuat rezulta un grad de utilizare a mijloacelor fixe mai mare de 100% vor lua in considerare un grad de utilizare egal cu 100%.

La stabilirea valorii amortizarii care se include in cheltuielile activitatilor economice pe anul 1998, persoanele juridice fara scop lucrativ vor lua in calcul un grad de utilizare egal cu 100% pentru mijloacele fixe ce se utilizeaza numai la acele activitati desfasurate in scopul obtinerii de profit, aflate in patrimoniul acestora la data de 31 decembrie 1997.

In situatia in care un agent economic desfasoara mai multe activitati, gradul mediu de utilizare a mijloacelor fixe se determina utilizand un coeficient mediu anual de corectie (K), calculat pe total activitate:

                    K(i) x V(i)
  K1997 sau an de infiintare = ---------------------------,
                     100
  in care:
  K(i) = coeficientul de corectie pentru activitatea "i";
  V(i) = ponderea activitatii "i" (exprimata in procente) in
      valoarea totala a veniturilor din exploatare in anul 1997.
      Agentii economici care nu regasesc coeficientul de corectie aferent
      activitatii desfasurate, prevazute in anexa nr. 2, vor calcula
      coeficientul mediu anual pe pret (I(p)), astfel:

                        q 1997 x P 1997
  I(p) 1997 sau an de infiintare = -----------------------------------,
                    q 1997 x Pan de infiintare
  in care:
  q 1997 = cantitati livrate in anul 1997;
  P 1997 = preturi de productie 1997;
  P /an de infiintare = preturi de productie/an de infiintare.

Pentru agentii economici care, incepand cu anul infiintarii pana in anul de raportare, nu detin in patrimoniu mijloace fixe de baza, pentru celelalte mijloace fixe gradul de utilizare se considera 100% .

Aceeasi prevedere se aplica si in cazul achizitionarii de mijloace fixe de baza in anul de raportare.

4. Regularizarea amortizarii, inclusa in cheltuielile de exploatare in anul 1998, in functie de gradul de utilizare a mijloacelor fixe, in contextul prevederilor art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/1998, se va face prin stornare, cu suma in rosu, la data de 30 septembrie 1998, astfel:

681 = 281 cu suma reprezentand diferenta dintre amortizarea inclusa in

cheltuielile de exploatare si amortizarea determinata conform gradului de utilizare a mijloacelor fixe de baza.

Pentru anul 1998, amortizarea aferenta gradului de neutilizare se va inregistra ca o cheltuiala exceptionala, nedeductibila fiscal, in debitul contului 6781 "Cheltuieli exceptionale privind amortizarea imobilizarilor" pentru agentii economici, respectiv in debitul contului 6731 "Cheltuieli exceptionale privind amortizarea imobilizarilor" pentru agentii economici care activeaza in domeniul bancar.

5. Pentru mijloacele fixe date in locatie de gestiune sau inchiriate, determinarea gradului de utilizare a acestora pentru anul 1997 se va face astfel:

5.1. La locatar sau la chirias

a) In cazul in care locatarul sau chiriasul foloseste numai mijloace fixe de baza luate in locatie de gestiune sau inchiriate, acesta nu calculeaza amortizare pentru mijloacele fixe luate in locatie de gestiune sau inchiriate.

b) In cazul in care o parte din mijloacele fixe de baza sunt luate in locatie de gestiune sau inchiriate, iar restul sunt proprietatea locatarului sau chiriasului, se procedeaza dupa cum urmeaza:

- locatarul sau chiriasul calculeaza gradul de utilizare a mijloacelor fixe in functie de ponderea mijloacelor fixe de baza aflate in proprietatea sa, aplicata asupra veniturilor din exploatare realizate in anul 1997, deci numai pentru cele proprii;

- gradul de utilizare a mijloacelor fixe astfel rezultat va sta la baza determinarii amortizarii pe care locatarul sau chiriasul o va inregistra in cheltuielile de exploatare, iar restul de amortizare aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe, aflate in patrimoniul locatarului sau al chiriasului, se va reflecta in debitul contului 6871 "Cheltuieli exceptionale privind amortizarea imobilizarilor" al locatarului sau al chiriasului;

- in situatiile in care locatarul sau chiriasul, la data infiintarii sale ca societate comerciala, avea in folosinta numai mijloacele fixe de baza luate in locatie de gestiune sau inchiriate, iar in perioada urmatoare dobandeste mijloace fixe de baza proprii, gradul de utilizare a mijloacelor fixe in anul 1997 se va determina in functie de anul de raportare in care acestea au fost dobandite.

            Em, 1997
  (-----------------------------------------------------)
      Em, an de dobandire a mijloacelor fixe
          de baza proprii

Pentru determinarea veniturilor din exploatare necesare determinarii indicatorului de eficienta a mijloacelor fixe de baza se va aplica asupra totalului veniturilor din exploatare ponderea mijloacelor fixe de baza proprii in totalul mijloacelor fixe de baza.

In cazul in care mijloacele fixe de baza proprii au fost achizitionate in anul 1997, gradul de utilizare a acestora este de 100% .

5.2. La locator (inclusiv pentru societatile de leasing) sau la cel care inchiriaza

a) In cazul in care locatorul sau cel care inchiriaza a dat in locatie de gestiune sau a inchiriat o parte din mijloacele fixe de baza, iar restul a ramas in folosinta proprie, determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe aflate in patrimoniu se va face astfel:

- locatorul sau cel care inchiriaza calculeaza amortizarea mijloacelor fixe date in locatie sau inchiriate folosind gradul de utilizare de 100%;

- pentru mijloacele fixe de baza proprii, nedate in locatie de gestiune sau inchiriate, locatarul sau cel care inchiriaza calculeaza gradul de utilizare a mijloacelor fixe avand in vedere veniturile din exploatare, mai putin veniturile din redevente, din locatii de gestiune sau din chirii.

b) In cazul in care locatorul sau cel care inchiriaza realizeaza venituri din explotare numai ca urmare a locatiei de gestiune sau a inchirierii, amortizarea mijloacelor fixe date in locatie sau inchiriate se calculeaza folosind gradul de utilizare de 100% .

6. Pentru mijloacele fixe aferente asocierilor in participatiune, care nu creeaza persoane juridice noi, gradul de utilizare a mijloacelor fixe se va determina astfel:

a) pentru asocierile in participatiune a caror durata nu depaseste un an, gradul de utilizare a mijloacelor fixe este de 100% . Amortizarea se va calcula de catre proprietarul mijloacelor fixe si se va insuma cu amortizarea aferenta mijloacelor fixe ramase in exploatarea proprietarului, corectata cu gradul de utilizare a acestora;

b) pentru asocierile in participatiune care depasesc durata de un an, gradul de utilizare se va determina cu ajutorul formulei:

           Em, an de raportare
  U(%) = ------------------------------------------ x K x Ipr,
        Em, an de incepere a asocierii
  in care:
              Venituri din asocieri in participatiune
  Em, an de incepere = ------------------------------------------------- ;
   a asocierii       Valoarea de intrare a mijloacelor
                    fixe de baza
              Venituri din asocieri in participatiune
                 in anul de raportare
  Em, an de = --------------------------------------------------------------;
  raportare      Valoarea de intrare a mijloacelor fixe de baza
                  in anul de raportare
  K = coeficientul de corectie;
  Ipr = coeficientul mediu de pret
     rezultat in urma reevaluarii mijloacelor fixe in conformitate cu
     prevederile Hotararii Guvernului nr. 500/1994.

In cazul in care asocierea in participatiune a inceput dupa anul 1994, cand s-a efectuat reevaluarea mijloacelor fixe conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994, Ipr = 1. Daca asocierea s-a constituit inainte de aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 500/1994, Ipr se calculeaza conform precizarilor de la pct. 2 din prezentele norme metodologice.

Amortizarea ce urmeaza a fi inclusa in cheltuielile de exploatare se va calcula de catre proprietarul mijloacelor fixe prin insumarea amortizarii aferente mijloacelor fixe ramase in exploatare proprie, corectata cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe ramase in exploatare proprie, cu amortizarea aferenta asocierii, corectata cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza din cadrul asocierii. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe folosite in asociere se va reflecta la proprietarul mijloacelor fixe in debitul contului 6871 "Cheltuieli exceptionale privind amortizarea imobilizarilor".

In cazul utilizarii de mijloace fixe in cadrul asocierii in participatiune, care apartin domeniului public, pentru aceste mijloace fixe nu se calculeaza amortizare.

7. In anul 1998 determinarea amortizarii pentru mijloacele fixe existente in patrimoniu la data de 31 decembrie 1997, care urmeaza a se include in cheltuielile de exploatare, se face pe baza amortizarii anuale, calculata la valoarea de intrare a mijloacelor fixe, stabilita conform prevederilor legale, corectata cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe realizat in anul 1997, iar la finele anului 1998 se va proceda la regularizarea amortizarii in functie de gradul de utilizare a mijloacelor fixe realizat efectiv, pe baza normelor metodologice ce vor fi elaborate de Ministerul Finantelor si de Comisia Nationala pentru Statistica.

8. Pentru mijloacele fixe de natura obiectelor de inventar, incluse in aceasta categorie conform Hotararii Guvernului nr. 105/1997 privind majorarea valorii de intrare a mijloacelor fixe, amortizarea se include in cheltuielile de exploatare fara a se tine seama de gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza.

9. Pe data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, isi inceteaza aplicabilitatea Normele metodologice comune ale Ministerului Finantelor si Comisiei Nationale pentru Statistica nr. 18.845/1.224/1997, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 19 februarie 1997, si Normele metodologice nr. 180.200/1995, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 106/1995 cu exceptia pct. 1 si 2, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 1 februarie 1995.

ANEXA 1

la normele metodologice

SITUATIA

mijloacelor fixe de baza pe ramurile si activitatile economiei nationale

--------------------------------------------------------------------------------
                   Grupa de mijloace   Codul de clasificare
                    fixe careia     a mijloacelor fixe
 Ramurile si activitatile       ii apartin     care intra in com-
                   mijloacele fixe de  ponenta mijloacelor
                     baza        fixe de baza
--------------------------------------------------------------------------------
A. Agricultura
1. Agricultura si servicii auxiliare - a) grupa 1   1.2.
  cultura vegetala; cresterea anima-  b) grupa 2   2.2.2.; 2.2.3.; 2.2.4.;
  lelor; servicii auxiliare (cu            2.2.5.; 2.7.1.; 2.7.2.;
  exceptia activitatilor veterinare)          2.7.3.; 2.7.4.; 2.7.5.;
                            2.7.6.; 2.7.7.; 2.7.9.;
                            2.7.13.; 2.7.19.
                    c) grupa 3   3.21.1.; 3.21.2.; 3.21.3
                    d) grupa 4   4.9.1.
                    e) grupa 5   5.2.2.
                    f) grupa 6   6.1.; 6.2.
B. Silvicultura, exploatarea forestiera
  si economia vanatului
1. Silvicultura, exploatarea forestiera a) grupa 2   2.2.2.; 2.2.4.; 2.3.2.;
  si economia vanatului                2.3.3.; 2.3.4.; 2.4.4.3.
                            2.4.4.4.; 2.4.2.1.
                    b) grupa 3   3.8.1.; 3.8.2.; 3.8.9.;
                            3.9.5.
                    c) grupa 5   5.2.2.; 5.3.19.; 5.3.20.
                    d) grupa 6   6.2.5.; 6.2.8.
C. Piscicultura si pescuitul
1. Piscicultura si pescuitul      a) grupa 2   2.2.1.
                    b) grupa 3   3.14.5.; 3.14.14.
                    c) grupa 5   5.3.4.; 5.3.10.; 5.3.12.
                            5.3.13.; 5.3.20.;
                            5.3.21.; 5.3.31.;
                            5.3.32.
D. Industria extractiva
1. Industria extractiva de produse
  energetice, din care:
1.1. Extractia si prepararea carbunelui a) grupa 2   2.1.1.; 2.1.4.; 2.1.7.;
                            2.1.8.; 2.1.9.; 2.1.10.;
                            2.1.11.; 2.1.12.;
                            2.1.13.; 2.1.16.;
                            2.1.18.; 2.4.4.
                    b) grupa 3   3.1.; 3.17.2.
                    c) grupa 5   5.1.4.; 5.1.6.
1.2. Extractia petrolului si gazelor
   naturale (exclusiv prospectiunile) a) grupa 2   2.1.2.; 2.1.3.; 2.8.1.
                    b) grupa 3   3.2.2.; 3.2.3.; 3.2.5.;
                            3.2.6.; 3.6.1.; 3.6.4.;
                            3.16.1.3.2.; 3.16.2;
                            3.17.6.
                    c) grupa 4   4.1.2.; 4.8.
1.3. Extractia si prepararea minereuri-
   lor radioactive          a) grupa 2   2.1.4.; 2.1.7.; 2.1.8.;
                            2.1.9.; 2.1.10.;
                            2.1.11.; 2.1.12.;
                            2.1.13.; 2.1.16.;
                            2.1.18.
                    b) grupa 3   3.1.1.-3.1.12.; 3.17.1.;
                            3.17.2.
2. Industria extractiva de produse
  neenergetice
2.1. Extractia si prepararea minere-  a) grupa 2   2.1.4.; 2.1.7.; 2.1.8.;
   urilor metalifere                 2.1.9.; 2.1.10.; 2.1.11.
                            2.1.12.; 2.1.13.; 2.1.16
                            2.1.18.; 2.4.4.
                    b) grupa 3   3.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.;
                            3.1.4.; 3.1.6.; 3.1.7.;
                            3.1.8.; 3.1.9.; 3.1.12.;
                            3.17.2.
2.2. Extractia si prepararea minereu-
   rilor neferoase si rare      a) grupa 2   2.1.4.; 2.1.7.; 2.1.8.;
                            2.1.9.; 2.1.10.; 2.1.11.
                            2.1.12.; 2.1.13.; 2.1.16
                            2.1.18.; 2.4.4.
                    b) grupa 3   3.1.1.-3.1.4.; 3.1.7.-
                            3.1.10.; 3.1.12.; 3.17.2
3. Alte activitati extractive      a) grupa 2   2.1.1., 2.1.2.; 2.1.4.;
                            2.1.7.; 2.1.8.; 2.1.9.;
                            2.1.10.; 2.1.11.; 2.1.12
                            2.1.13.; 2.1.14.; 2.1.16
                            2.1.18.
                    b) grupa 3   3.1.1.; 3.1.2.; 3.1.4.;
                            3.1.7.; 3.1.8.; 3.1.9.;
                            3.1.12.; 3.2.1.; 3.6.1.7
                            3.6.5.; 3.16.4.1.1.;
                            3.17.2.1.; 3.17.2.2.;
                            3.17.2.3.; 3.20.1.1.;
                            3.20.1.2.
                    c) grupa 5   5.1.1.; 5.2.2.6.;
                            5.6.5.1.; 5.6.6.;
                            5.6.7.1.
E. Industria prelucratoare
1. Industria alimentara, a bauturilor  a) grupa 1   1.1.1.
  si tutunului             b) grupa 3   3.14.
2. Industria textila si a produselor  a) grupa 1   1.1.1.
  textile               b) grupa 3   3.11.
3. Industria confectiilor din textile,
  blanuri si piele           a) grupa 1   1.1.1.
                    b) grupa 3   3.12.; 3.13.3.; 3.13.4
4. Industria pielariei si incaltamintei a) grupa 1   1.1.1.
                    b) grupa 3   3.13.1.; 3.13.2.; 3.13.3
                            3.13.4.
5. Industria de prelucrare a lemnului  a) grupa 1   1.1.1.; 1.1.2.
                    b) grupa 3   3.8.1.-3.8.8.
6. Industria celulozei, hartiei si   a) grupa 1   1.1.1.; 1.1.2.
  cartonului              b) grupa 3   3.9.1.; 3.9.2.; 3.9.3.;
                            3.9.4.
7. Edituri, poligrafie si reproducerea
  inregistrarilor pe suporturi     a) grupa 1   1.1.1.; 1.1.2.;
                    b) grupa 3   3.15.1.; 3.26.1.
8. Industria de prelucrare a titeiului, a) grupa 1   1.1.1.; 1.1.2.
  cocsificarea carbunelui si tratarea b) grupa 2   2.1.14; 2.1.15.
  combustibililor nucleari       c) grupa 3   3.3.1.; 3.6.2.; 3.6.3.;
                            3.6.4.
9. Industria chimica si a fibrelor
  sintetice si artificiale       a) grupa 1   1.1.1.; 1.1.2.
                    b) grupa 2   2.1.14.; 2.1.15.; 2.1.18
                    c) grupa 3   3.5.; 3.6.1.; 3.6.2.;
                            3.6.3.; 3.6.5.; 3.11.;
                            3.17.1.; 3.17.2.2.;
                            3.17.3.; 3.17.5.; 3.17.6
                            3.17.7.
                    d) grupa 4   4.8.
10. Industria altor produse din     a) grupa 1   1.1.1.; 1.1.2.
  minerale nemetalice         b) grupa 2   2.1.14.; 2.4.4.4.2.;
                            2.5.8.2.
                    c) grupa 3   3.7.1.; 3.7.2.; 3.7.3.;
                            3.7.4.; 3.7.5.; 3.7.6.;
                            3.7.7.; 3.7.8.; 3.10.1.;
                            3.10.2.; 3.10.3.; 3.10.4
11.Industria metalurgica        a) grupa 1   1.1.1.; 1.1.2.
                    b) grupa 3   3.3.1.; 3.3.2.; 3.3.3.;
                            3.3.4.; 3.3.5.; 3.3.6.;
                            3.3.7.; 3.4.1.; 3.4.2.;
                            3.4.3.; 3.5.10.;
                            3.5.11.; 3.5.12;
                            3.5.13.; 3.5.14.; 3.5.15
                            3.5.16.
12. Industria constructiilor metalice  a) grupa 1   1.1.1.; 1.1.2.
  si a produselor din metal      b) grupa 3   3.5.1.-3.5.8.; 3.5.17.;
                            3.5.18.; 3.5.27.; 3.5.28
                            3.5.29.; 3.5.32; 3.5.34.
13. Industria de masini si echipamente a) grupa 1   1.1.1.; 1.1.2.
                    b) grupa 3   3.5.1.-3.5.18.
14. Industria de echipamente electrice a) grupa 1   1.1.1.; 1.1.2.
  si optice              b) grupa 3   3.5.19.-3.5.25.; 3.5.36.
15. Industria mijloacelor de transport a) grupa 1   1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.a;
                            1.4.1.2.
                    b) grupa 2   2.1.9.2.a; 2.4.2.1.4.;
                            2.4.3.1.; 2.4.3.2.;
                            2.4.3.2.2.; 2.4.3.3.;
                            2.4.3.4.; 2.4.3.5.;
                            2.5.1.2.; 2.5.6.2.;
                            2.5.8.2.; 2.6.2.1.
                    c) grupa 3   3.3.3.; 3.3.4.; 3.3.6.;
                            3.3.7.; 3.4.3.; 3.5.1.-
                            3.5.19.; 3.5.27.; 3.5.29
                            3.5.30-3.5.35.; 3.6.1.;
                            3.6.2.1.; 3.6.3.5.;
                            3.6.3.6.; 3.8.6.; 3.8.7.
                            3.16.1.4.; 3.18.; 3.19.;
                            3.22.3.3.
                    d) grupa 5   5.1.7.; 5.3.5.7.; 5.3.7.
                            5.6.2.2.; 5.6.4.5.;
                            5.22.19.1.
16. Alte activitati industriale     a) grupa 1   1.1.1.; 1.1.2.
                    b) grupa 3   3.5.1.-3.5.8.; 3.5.11.;
                            3.5.12.; 3.5.13.; 3.5.14
                            3.5.29.; 3.5.32.; 3.5.33
                            3.5.34.; 3.8.6.; 3.8.8.;
                            3.9.4.; 3.18.; 3.19.
F. Energia electrica si termica, gaze
  si apa
1. Productia, transportul si distribu- a) grupa 2   2.1.5.; 2.1.6.; 2.1.14.;
  tia de energie electrica si termica,         2.1.15.; 2.3.1.; 2.6.1.;
  gaze si apa calda                  2.6.2.; 2.8.1.; 2.8.2.;
                            2.8.3.; 2.8.4.; 2.9.7.
                    b) grupa 3   3.16.1.-3.16.5; 3.17.1
2. Captarea, tratarea si distributia  a) grupa 2   2.3.9.; 2.7.1.-2.7.9.;
  apei                         2.7.10.; 2.7.11.; 2.7.13
                            2.7.14.; 2.7.16.; 2.7.18
                            2.7.19.
                    b) grupa 3   3.17.1.
G. Constructii
                    a) grupa 1   1.1.1.-1.1.3.
                    b) grupa 3   3.2.1.; 3.20.1.-3.20.9.
                    c) grupa 5   5.2.2.; 5.6.1.; 5.6.2.;
                            5.6.4.1.; 5.6.5.; 5.6.7.
H. Comert
                    a) grupa 1   1.4.
                    b) grupa 2   2.1.10.; 2.5.8.2.; 2.8.1
                            2.9.1.
                    c) grupa 3   3.8.2.; 3.17.1.;
                            3.17.2.3.; 3.23.
                    d) grupa 4   4.1.2.1.; 4.9.
                    e) grupa 7   7.8.2.; 7.9.2.; 7.9.3.
I. Hoteluri si restaurante
                    a) grupa 1   1.4.; 1.5.
                    b) grupa 2   2.9.1.
                    c) grupa 3   3.23.; 3.24.1.
                    d) grupa 7   7.8.2.; 7.9.3.
J. Transport si depozitare
                    a) grupa 1   1.3.
                    b) grupa 2   2.1.5.; 2.3.1.; 2.3.2.;
                            2.3.7.; 2.3.9.; 2.4.1.1.
                            2.4.1.2.; 2.4.1.3.2.;
                            2.4.1.8;
                            2.4.2.1.; 2.4.3.1.-
                            2.4.3.5.; 2.4.6.2.;
                            2.4.6.3.; 2.5.1.; 2.5.3.
                            -2.5.9.; 2.5.12.-2.5.14.
                            2.6.1.3.; 2.7.9.2.;
                            2.7.19.; 2.8.1.
                    c) grupa 3   3.17.1.; 3.22.1.-3.22.4.
                    d) grupa 5   5.1.1.-5.1.3.; 5.1.5.;
                            5.1.8.; 5.2.1.; 5.2.2.;
                            5.3.1.; 5.3.2.; 5.3.3.;
                            5.3.4.; 5.3.7.; 5.3.8.;
                            5.3.10.; 5.3.16.-5.3.20;
                            5.3.23.; 5.3.24.; 5.3.25
                            5.4.1.; 5.4.3.; 5.5.1.;
                            5.5.2.; 5.6.1.-5.6.8.
K. Posta si telecomunicatii
                    a) grupa 1   1.3.1.; 1.3.2.
                    b) grupa 2   2.4.6.
                    c) grupa 3   3.22.5.; 3.22.6.
                    d) grupa 5   5.2.2.
L. Prestari de servicii
1. Informatica si activitati conexe   a) grupa 1   1.4.1.-1.4.3.
                    b) grupa 4   4.9.
2. Cercetare-dezvoltare, proiectare   a) grupa 1   1.1.1.; 1.1.3.; 1.5.
                    b) grupa 2   2.9.1.
                    c) grupa 3   3.1.; 3.2.; 3.5.;
                            3.16.4.1.; 3.17.
                    d) grupa 4   4.1.-4.9.
                    e) grupa 5   5.2.2.
                    f) grupa 7   7.9.1.
3. Alte activitati de servicii prestate
  in principal agentilor economici
3.1. Activitati juridice, contabilita- a) grupa 1   1.4.1.-1.4.3.
   te, consulting
                    b) grupa 4   4.9.
                    c) grupa 7   7.9.1.
3.2. Activitati de proiectare, ur-   a) grupa 1   1.4.1.-1.4.3.
   banism, inginerie si alte servicii b) grupa 4   4.9.
   tehnice              c) grupa 7   7.9.1.
3.3. Activitati de testari si analize  a) grupa 1   1.4.1.-1.4.3.
   tehnice              b) grupa 4   4.1.-4.7.; 4.9.
3.4. Publicitate            a) grupa 1   1.4.1.-1.4.3.
                    b) grupa 3   3.26.1.-3.26.3.
                    c) grupa 7   7.9.1.
3.5. Activitati financiare, bancare si a) grupa 1   1.4.1.-1.4.3.
   de asigurari            b) grupa 4   4.9.
                    c) grupa 7   7.8.1.1.; 7.9.2.
3.6. Activitati de invatamant      a) grupa 1   1.5.
                    b) grupa 7   7.8.1.; 7.9.1.
3.7. Activitati de sanatate       a) grupa 1   1.5.
                    b) grupa 3   3.25.
3.8. Alte activitati de servicii
   colective, sociale si personale
3.8.1. Salubritate si alte activitati  a) grupa 1   1.5.
    similare             b) grupa 3   3.24.2.; 3.24.5.
3.8.2. Activitati recreative, culturale a) grupa 1   1.5.
    si sportive           b) grupa 2   2.9.1.
                    c) grupa 3   3.22.; 3.22.7.; 3.26.1.-
                            3.26.4.
                    d) grupa 4   4.9.
3.8.3. Alte activitati de servicii   a) grupa 1   1.1.1.-1.1.3.; 1.3.1.;
                            1.4.; 1.5.
                    b) grupa 2   2.3.3.1.; 2.3.3.2.;
                            2.3.4.2.; 2.3.7.;
                            2.3.8.1.; 2.3.8.2.;
                            2.4.2.1.3.; 2.4.3.1.;
                            2.4.3.5.; 2.4.5.2.3.;
                            2.4.6.3.; 2.5.1.2.;
                            2.6.1.3.; 2.7.9.2.;
                            2.7.10.1.
                    c) grupa 3   3.1.9.; 3.2.; 3.5.1.;
                            3.5.2.; 3.5.3.; 3.5.5.-
                            3.5.8.; 3.5.10.; 3.5.11.
                            3.5.12.; 3.5.17.; 3.5.18
                            3.6.2.; 3.6.16.; 3.8.5.;
                            3.8.6.; 3.8.8.; 3.16.3.;
                            3.16.4.; 3.17.; 3.20.1-
                            3.20.9.; 3.22.3.4.;
                            3.22.3.6.; 3.22.3.7.;
                            3.24.1.; 3.24.6.; 3.26.6
                            3.51.7.
                    d) grupa 4   4.1.1.; 4.3.; 4.5.; 4.9.
                    e) grupa 5   5.2.2.; 5.3.7.; 5.3.9.;
                            5.3.12.; 5.3.18.; 5.3.20
                            5.3.25.; 5.3.26.; 5.6.
                    f) grupa 7   7.2.; 7.6.
--------------------------------------------------------------------------------

MINISTERUL FINANTELOR

Directia generala a participatiilor statului,

administratia monopolului de stat

si a bunurilor proprietatea statului

ANEXA 2

la normele metodologice

SITUATIA

coeficientului de corectie in functie de care se determina gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza

--------------------------------------------------------------------------------
          Coefici- Coefi- Coefi- Coefi- Co- Coefi Co- Coefi Co- Coefi
          entul  cien- cien- cien- efi cien efi cien efi cien
          mediu  tul  tul  tul  cie tul  cie tul  cie tul
 Specificatie   anual  de   mediu de  ntul de  ntul de  ntul de
          de pret corec- anual co-  me- co-  me- co-  me- co-
          97/90  tie  de   rec-  diu rec  diu rec- diu rec-
          lp    K=1/  pret  tie   a- tie  a-  tie  a- tie
              lp   97/92 K=1/  nu- K=  nu- K=  nu- K=
                  lp   lp   al  1/  al  1/  al 1/
                         de  lp  de  lp  de lp
                         p     p     p
                         r     r     r
                         e     e     e
                         t     t     t
                         97/    97/    97/
                         94     95     96
                         lp     lp     lp
--------------------------------------------------------------------------------
    0       1    2   3   4   5  6  7   8  9  10
--------------------------------------------------------------------------------
Industria extractiva
Extractia si pre-  473.99 0.002 30.25 0.033 5.26 0.190 4.36 0.229 2.92 0.342
pararea antracitu-
lui si a huilei
Extractia si pre-  412.45 0.002 30.04 0.033 5.09 0.196 4.26 0.235 2.88 0.347
pararea carbunelui
brun si a ligni-
tului
Extractia petro-   627.65 0.002 44.99 0.022 8.26 0.121 6.74 0.148 4.24 0.236
lului brut
Extractia gazelor  456.01 0.002 54.06 0.018 8.77 0.114 8.20 0.122 6.31 0.158
naturale
Extractia si prepa- 361.16 0.003 32.54 0.031 4.29 0.233 3.48 0.287 2.38 0.420
rarea minereurilor
feroase
Extractia si prepa- 225.80 0.004 28.97 0.035 6.79 0.147 4.97 0.201 3.25 0.308
rarea minereurilor
neferoase si rare
(exclusiv minereuri-
le radioactive)
Extractia pietrei  419.50 0.002 32.27 0.031 5.54 0.181 3.50 0.286 2.22 0.450
pentru constructii
Extractia pietrei  463.28 0.002 30.04 0.033 6.20 0.161 3.75 0.267 2.52 0.397
calcaroase, gipsului
si a cretei
Extractia pietrisu- 586.79 0.002 26.01 0.038 4.45 0.225 3.63 0.275 2.40 0.417
lui si nisipului
Extractia argilei si 335.66 0.003 24.55 0.041 4.66 0.215 3.37 0.297 2.36 0.424
a caolinului
Extractia si prepa- 146.57 0.007 15.61 0.064 4.17 0.240 3.43 0.292 2.40 0.417
rarea minereurilor
pentru industria
chimica
Extractia si prepa- 886.85 0.001 40.85 0.024 5.54 0.181 3.54 0.282 2.75 0.364
rarea sarii
Extractia si prepa- 217.20 0.005 20.51 0.049 4.89 0.204 3.46 0.289 2.31 0.433
rarea altor minere-
uri nemetalifere
Industria prelucratoare
alimentara si bauturi
Productia, prelucra- 389.32 0.003 44.64 0.022 4.52 0.221 3.50 0.286 2.61 0.383
rea si conservarea
carnii (exclusiv car-
nea de pasare)
Productia, prelucra- 488.90 0.002 46.37 0.022 4.57 0.219 3.81 0.262 2.51 0.398
rea si conservarea
carnii de pasare
Produse pe baza de  408.81 0.002 38.78 0.026 4.26 0.235 3.02 0.331 2.19 0.457
carne (inclusiv din
carne de pasare)
Prelucrarea si con- 683.00 0.001 61.25 0.016 5.86 0.171 4.42 0.226 2.78 0.360
servarea pestelui si
a produselor din
peste
Prepararea sucurilor 221.62 0.005 30.31 0.033 4.32 0.231 2.49 0.402 2.08 0.481
din fructe si legume
Prelucrarea si con- 386.40 0.003 39.20 0.026 4.63 0.216 2.56 0.391 1.99 0.503
servarea fructelor
si legumelor
Fabricarea uleiu-  484.65 0.002 43.43 0.023 5.20 0.192 4.23 0.236 2.56 0.391
rilor si grasimilor
brute
Fabricarea uleiu-  374.12 0.003 49.10 0.020 3.92 0.255 3.13 0.319 2.12 0.472
rilor si grasimilor
rafinate
Fabricarea margari- 286.07 0.003 32.86 0.030 4.51 0.222 3.27 0.306 2.15 0.465
nici si produselor
comestibile similare
Fabricarea produse- 578.82 0.002 67.66 0.015 5.27 0.190 4.51 0.222 2.70 0.370
lor lactate si bran-
zeturilor
Fabricarea ingheta- 275.84 0.004 37.44 0.027 4.90 0.204 3.78 0.265 2.10 0.476
tei
Fabricarea produse- 584.30 0.002 40.26 0.025 5.71 0.175 3.79 0.264 2.67 0.375
lor de morarit
Fabricarea amidonu- 398.64 0.003 34.37 0.029 4.26 0.235 3.67 0.272 2.17 0.461
lui si a produselor
din amidon
Fabricarea produse- 398.00 0.003 32.83 0.030 4.24 0.236 3.32 0.301 2.05 0.488
lor pentru hrana
animalelor
Produse de panifi-  409.50 0.002 88.05 0.011 5.70 0.175 4.34 0.230 3.08 0.325
catie si patiserie
Fabricarea biscuiti- 312.21 0.003 28.81 0.035 4.49 0.223 3.41 0.293 2.21 0.452
lor, piscoturilor si
a altor produse si-
milare
Fabricarea zaharului 234.74 0.004 24.32 0.041 3.35 0.299 2.80 0.357 1.89 0.529
Fabricarea de cacao, 290.46 0.003 30.56 0.033 4.52 0.221 3.13 0.319 1.98 0.505
ciocolata si produse
zaharoase
Fabricarea pastelor 390.63 0.003 34.44 0.029 5.43 0.184 4.26 0.235 2.80 0.357
fainoase alimentare
si a altor produse
fainoase
Prelucrarea ceaiului 385.09 0.003 55.57 0.018 11.90 0.084 7.07 0.141 3.66 0.273
si a cafelei
Fabricarea condi-  235.48 0.004 30.29 0.033 3.47 0.288 2.35 0.426 1.97 0.508
mentelor
Fabricarea altor   313.97 0.003 35.61 0.028 4.68 0.214 3.76 0.266 2.34 0.427
produse alimentare
Fabricarea bauturi- 149.09 0.007 23.91 0.042 3.09 0.324 2.58 0.388 1.59 0.629
lor alcoolice
distilate
Fabricarea alco-   348.94 0.003 20.69 0.048 3.52 0.284 2.75 0.364 1.82 0.549
olului etilic de
fermentatie
Fabricarea vinului  331.01 0.003 47.87 0.021 4.44 0.225 2.49 0.402 1.67 0.599
din struguri
Fabricarea altor ba- 140.13 0.007 28.54 0.035 3.55 0.282 2.44 0.410 1.67 0.599
uturi nedistilate,
obtinute prin fermen-
tare
Fabricarea berii   371.05 0.003 55.01 0.018 4.40 0.227 3.22 0.311 2.00 0.500
Fabricarea maltului 611.00 0.002 56.53 0.018 5.87 0.170 4.55 0.220 2.24 0.446
Productia de ape   171.31 0.006 25.16 0.040 5.22 0.192 3.53 0.283 2.06 0.485
minerale
Fabricarea bautu-  338.55 0.003 49.01 0.020 5.95 0.168 3.91 0.256 2.62 0.382
rilor nealcoolice
Industria tutunului 462.61 0.002 113.58 0.009 8.12 0.123 5.93 0.169 3.09 0.324
Textile si produse
textile
Pregatirea fibrelor 262.51 0.004 27.51 0.036 4.66 0.215 3.25 0.308 2.21 0.452
si filarea in fire
tip bumbac
Pregatirea fibrelor  89.40 0.011 26.22 0.038 4.93 0.203 2.93 0.341 1.98 0.505
si filarea in fire
tip lana cardata
Pregatirea fibrelor 258.04 0.004 24.80 0.040 3.99 0.251 2.81 0.356 2.15 0.465
si filarea in fire
tip lana pieptanata
Pregatirea fibrelor 343.71 0.003 42.30 0.024 4.49 0.223 3.59 0.279 2.51 0.398
si filarea in fire
tip in-canepa-iuta
Fabricarea atei   295.58 0.003 27.92 0.036 4.92 0.203 3.53 0.283 2.44 0.410
Tesaturi tip bumbac 229.60 0.004 27.32 0.037 4.74 0.211 2.99 0.334 2.06 0.485
Tesaturi tip lana  248.10 0.004 30.32 0.033 4.33 0.231 3.17 0.315 1.84 0.543
cardata
Tesaturi tip lana  270.94 0.004 28.99 0.034 4.86 0.206 3.24 0.309 2.08 0.481
pieptanata
Tesaturi tip matase 313.00 0.003 27.02 0.037 4.65 0.215 3.36 0.298 2.23 0.448
Tesaturi tip in-   186.95 0.005 27.76 0.036 5.43 0.184 3.56 0.281 2.22 0.450
canepa-iuta
Alte tesaturi    463.53 0.002 28.09 0.036 3.86 0.259 3.03 0.330 2.08 0.481
Fabricarea de ar-  288.41 0.003 25.42 0.039 4.38 0.228 3.05 0.328 1.88 0.532
ticole confectionate
din textile (cu ex-
ceptia imbracamintei
si lenjeriei de corp)
Fabricarea de covoa- 148.90 0.007 17.91 0.056 3.92 0.255 2.64 0.379 1.73 0.578
re si mochete
Fabricarea de tex-  312.67 0.003 27.38 0.037 4.56 0.219 3.11 0.322 2.17 0.461
tile netesute si a
articolelor din aces-
tea (exclusiv con-
fectiile pentru im-
bracaminte
Fabricarea altor ar- 633.36 0.002 41.43 0.024 5.42 0.185 3.23 0.310 2.26 0.442
ticole textile
Fabricarea de metra- 162.47 0.006 22.80 0.044 3.77 0.265 3.49 0.287 2.01 0.498
je prin tricotare
sau crosetare
Fabricarea de cio-  174.78 0.006 27.38 0.037 4.90 0.204 3.24 0.309 2.10 0.476
rapi, sosete si cio-
rapi pantalon
Fabricarea de pu-  155.40 0.006 27.68 0.036 5.34 0.187 3.42 0.292 2.63 0.380
lovere, veste si ar-
ticole similare tri-
cotate
Fabricarea de imbra- 224.70 0.004 31.91 0.031 5.27 0.190 3.86 0.259 2.40 0.417
caminte tricotata
(exclusiv lenjeria
de corp tricotata)
Fabricarea lenjeriei 183.85 0.005 24.58 0.041 4.42 0.226 3.37 0.297 2.01 0.498
de corp tricotate
Confectii din tex-
tile, blanuri si
piele
Fabricarea de ar-  297.41 0.003 29.65 0.034 4.52 0.221 2.89 0.346 1.72 0.581
ticole de imbraca-
minte din piele si
din inlocuitori de
piele (cu exceptia
celor din blana)
Fabricarea altor ar- 141.94 0.007 26.69 0.037 4.73 0.211 3.36 0.298 2.17 0.461
ticole de imbraca-
minte (exclusiv len-
jeria de corp)
Fabricarea de ar-  197.87 0.005 32.88 0.030 4.45 0.225 3.79 0.264 2.43 0.412
ticole de lenjerie
de corp
Fabricarea altor ar- 229.40 0.004 35.25 0.028 4.30 0.233 3.07 0.326 2.08 0.481
ticole de imbracamin-
te si accesorii
Confectionarea ar-  184.46 0.005 33.12 0.030 4.60 0.217 3.11 0.322 1.98 0.505
ticolelor din blana
Pielarie si incaltaminte
Tabacirea si fini-  462.32 0.002 30.44 0.033 4.49 0.223 3.27 0.306 2.54 0.394
sarea pieilor
Fabricarea artico-  247.74 0.004 31.74 0.032 5.39 0.186 4.37 0.229 2.16 0.463
lelor de voiaj si
marochinarie, a ar-
ticolelor de harna-
sament
Fabricarea incalta- 253.83 0.004 31.47 0.032 4.68 0.214 3.49 0.287 2.28 0.439
mintei din piele si
din inlocuitori
Fabricarea incalta- 385.45 0.003 31.31 0.032 4.92 0.203 3.34 0.299 2.14 0.467
mintei din cauciuc
si din materiale
plastice
Prelucrarea lemnului
Prelucrarea bruta a 371.34 0.003 25.40 0.039 3.85 0.260 3.02 0.331 2.07 0.483
lemnului si impreg-
narea lemnului
Fabricarea de produ- 474.78 0.002 32.87 0.030 4.72 0.212 3.49 0.287 2.42 0.413
se stratificate din
lemn
Fabricarea de ele-  519.46 0.002 34.64 0.029 3.79 0.264 3.12 0.321 2.09 0.478
mente de dulgherie
si tamplarie pentru
constructii
Productia de ambala- 347.89 0.003 29.23 0.034 4.46 0.224 3.00 0.333 2.19 0.457
je din lemn
Fabricarea altor   324.70 0.003 19.50 0.051 3.46 0.289 2.29 0.437 1.75 0.571
produse din lemn
Fabricarea articole- 531.01 0.002 31.97 0.031 5.66 0.177 5.63 0.178 3.18 0.314
lor din pluta, din
impletituri din nu-
iele si alte
materiale
Celuloza, hartie si
carton
Fabricarea celulozei 622.14 0.002 24.44 0.041 3.87 0.258 2.79 0.358 2.00 0.500
Fabricarea hartiei  382.07 0.003 21.97 0.046 3.88 0.258 2.55 0.392 1.85 0.541
si cartonului
Fabricarea hartiei  416.64 0.002 27.36 0.037 5.21 0.192 3.70 0.270 2.22 0.450
si a cartonului
ondulat si a ambala-
jelor din hartie si
carton
Fabricarea produse- 142.15 0.007 11.78 0.085 3.20 0.313 2.61 0.383 2.04 0.490
lor de uz gospoda-
resc sau sanitar si
a hartiei de toaleta
Fabricarea articole- 352.83 0.003 20.37 0.049 3.31 0.302 2.23 0.448 1.67 0.599
lor de papetarie
Edituri, poligrafie
si reproducerea in-
registrarilor pe su-
porturi
Editarea cartilor, 1.963.29 0.001 151.39 0.007 10.64 0.094 6.11 0.164 2.88 0.347
brosurilor si a al-
tor publicatii
Editarea revistelor 279.08 0.004 41.28 0.024 2.93 0.341 1.96 0.510 1.58 0.633
si a periodicelor
Editarea suporturi-  68.84 0.015 17.29 0.058 3.26 0.307 2.26 0.442 1.58 0.633
lor pentru inregis-
trari audio
Tiparirea ziarelor  194.17 0.005 33.95 0.029 3.71 0.270 2.69 0.372 1.57 0.637
Alte activitati de  302.74 0.003 44.76 0.022 4.79 0.209 2.64 0.379 1.50 0.667
tiparire
Prelucrarea titeiului,
cocsificarea carbunelui
si tratarea combusti-
bililor nucleari
Cocsificarea car-  485.66 0.002 25.31 0.040 4.27 0.234 3.26 0.307 2.24 0.446
bunelui
Prelucrarea titeiu- 466.80 0.002 28.04 0.036 5.76 0.174 4.36 0.229 3.11 0.322
lui
Chimie si fibre
sintetice si artificiale
Fabricarea coloran- 341.11 0.003 20.56 0.049 4.91 0.204 4.62 0.216 2.92 0.342
tilor si a pigmenti-
lor
Fabricarea altor   461.06 0.002 26.31 0.038 5.01 0.200 3.78 0.265 2.57 0.389
produse chimice
anorganice de baza
Fabricarea altor   532.86 0.002 26.65 0.038 4.66 0.215 3.40 0.294 2.25 0.444
produse chimice
organice de baza (cu
exceptia petrochi-
miei)
Fabricarea ingrasa- 434.55 0.002 31.32 0.032 5.64 0.177 3.82 0.262 2.50 0.400
mintelor si produse-
lor azotoase
Fabricarea materia- 493.56 0.002 31.83 0.031 5.18 0.193 3.68 0.272 2.63 0.380
lelor plastice
primare
Fabricarea cauciucu- 371.29 0.003 28.82 0.035 4.94 0.202 3.34 0.299 2.29 0.437
lui sintetic
Fabricarea produse- 438.20 0.002 28.46 0.035 5.65 0.177 3.40 0.294 2.53 0.395
lor petrochimice de
baza
Fabricarea pestici-1.005.04 0.001 90.53 0.011 5.58 0.179 5.51 0.181 3.15 0.317
delor si a altor
produse agrochimice
Fabricarea vopsele- 642.92 0.002 34.63 0.029 5.61 0.178 3.14 0.318 2.33 0.429
lor si a lacurilor
Fabricarea produse- 165.30 0.006 14.36 0.070 5.71 0.175 3.49 0.287 2.64 0.379
lor farmaceutice de
baza
Fabricarea prepara- 216.78 0.005 27.57 0.036 4.14 0.242 3.91 0.256 2.94 0.340
telor farmaceutice
Fabricarea sapunuri- 338.14 0.003 40.21 0.025 5.25 0.190 4.20 0.238 2.22 0.450
lor, detergentilor
si a produselor de
intretinere
Fabricarea parfumu- 235.65 0.004 31.04 0.032 4.76 0.210 3.63 0.275 1.90 0.526
rilor si a produse-
lor cosmetice
Fabricarea explozi- 283.47 0.004 28.99 0.034 4.21 0.238 3.21 0.312 2.22 0.450
bililor
Fabricarea cleiuri-3.533.00    122.81 0.008 7.80 0.128 4.42 0.226 2.27 0.441
lor si gelatinelor
Fabricarea prepara- 261.32 0.004 39.89 0.025 4.66 0.215 3.77 0.265 2.23 0.448
telor chimice de uz
fotografic
Fabricarea altor   487.32 0.002 24.34 0.041 4.99 0.200 2.81 0.356 2.20 0.455
produse chimice
Fabricarea fibrelor 417.45 0.002 22.32 0.045 4.52 0.221 3.11 0.322 2.20 0.455
si firelor sintetice
si artificiale
Prelucrarea cauciucului
si a maselor plastice
Fabricarea pneurilor 276.74 0.004 20.39 0.049 4.80 0.208 3.22 0.311 2.03 0.493
si a camerelor de
aer
Fabricarea altor   454.91 0.002 21.16 0.047 4.50 0.222 3.22 0.311 2.22 0.450
produse din cauciuc
Fabricarea placilor, 401.33 0.002 29.25 0.034 5.24 0.191 3.38 0.296 2.25 0.444
foliilor, tuburilor,
profilurilor din ma-
terial plastic
Fabricarea articole- 581.83 0.002 37.94 0.026 5.94 0.168 4.08 0.245 2.45 0.408
lor de ambalaj din
material plastic
Fabricarea artico-  276.33 0.004 33.60 0.030 5.21 0.192 3.13 0.319 2.41 0.415
lelor din material
plastic pentru cons-
tructii
Fabricarea altor ar- 400.94 0.002 26.73 0.037 5.03 0.199 3.30 0.303 2.43 0.412
ticole din material
plastic
Alte produse din minerale
nemetalice
Fabricarea sticlei  486.09 0.002 24.64 0.041 4.39 0.228 3.44 0.291 2.27 0.441
plate
Prelucrarea si faso- 678.26 0.001 75.62 0.013 4.24 0.236 2.85 0.351 2.48 0.403
narea sticlei plate
Fabricarea articole- 415.75 0.002 36.48 0.027 4.22 0.237 3.76 0.266 2.41 0.415
lor din sticla
Fabricarea fibrelor 252.65 0.004 30.09 0.033 4.28 0.234 2.81 0.356 1.99 0.503
din sticla
Fabricarea de sti-  440.45 0.002 31.41 0.032 5.81 0.172 3.87 0.258 2.56 0.391
clarie tehnica
Fabricarea articole- 108.21 0.009 18.71 0.053 3.28 0.305 2.54 0.394 1.94 0.515
lor ceramice pentru
uz gospodaresc si
ornamental
Fabricarea de obiec- 485.36 0.002 31.47 0.032 6.10 0.164 4.40 0.227 2.71 0.369
te sanitare din ce-
ramica
Fabricarea produse- 448.58 0.002 28.31 0.035 5.29 0.189 3.73 0.268 2.47 0.405
lor ceramice
refractare
Fabricarea placilor 309.15 0.003 27.89 0.036 4.78 0.209 3.66 0.273 2.12 0.472
si dalelor din cera-
mica
Fabricarea caramizi- 358.12 0.003 37.86 0.026 6.07 0.165 4.42 0.226 2.71 0.369
lor, tiglelor si a
altor produse pentru
constructii
Fabricarea cimentu- 681.80 0.001 32.23 0.031 4.73 0.211 4.01 0.249 2.59 0.386
lui
Fabricarea varului  736.46 0.001 32.99 0.030 5.12 0.195 3.73 0.268 2.57 0.389
Fabricarea elemen-  460.98 0.002 35.02 0.029 5.36 0.187 3.72 0.269 2.25 0.444
telor din beton pen-
tru constructii
Fabricarea betonului 167.12 0.006 35.15 0.028 5.16 0.194 4.37 0.229 2.82 0.355
Fabricarea produse- 503.62 0.002 24.01 0.042 4.59 0.218 3.79 0.264 2.43 0.412
lor din azbociment
Taierea, fasonarea  488.33 0.002 31.92 0.031 3.90 0.256 3.04 0.329 2.14 0.467
si finisarea pietrei
Fabricarea de pro-  454.41 0.002 37.24 0.027 6.21 0.161 4.59 0.218 2.84 0.352
duse abrazive
Fabricarea altor   371.70 0.003 29.96 0.033 4.93 0.203 3.77 0.265 2.36 0.424
produse din minerale
nemetalice
Matalurgie
Productia de metale 409.73 0.002 24.81 0.040 4.60 0.217 3.51 0.285 2.25 0.444
feroase sub forme
primare si semifa-
bricate
Tuburi (tevi) din  305.62 0.003 17.23 0.058 3.62 0.276 2.85 0.351 1.99 0.503
fonta
Tuburi (tevi) din  592.08 0.002 29.10 0.034 4.77 0.210 3.52 0.284 2.32 0.431
otel
Tragere la rece   321.94 0.003 20.92 0.048 4.18 0.239 3.60 0.278 2.20 0.455
Laminare la rece   363.61 0.003 23.14 0.043 4.57 0.219 3.63 0.275 2.25 0.444
Alte profiluri obti- 239.74 0.004 17.45 0.057 4.22 0.237 3.33 0.300 2.19 0.457
nute la rece
Trefilare      473.32 0.002 26.79 0.037 4.89 0.204 3.53 0.283 2.19 0.457
Alte produse     721.56 0.001 34.94 0.029 5.12 0.195 3.91 0.256 2.75 0.364
metalurgice
Productia aluminiu- 367.69 0.003 29.43 0.034 5.27 0.190 3.45 0.290 2.52 0.397
lui
Prelucrarea alumi- 589.28 0.002 34.34 0.029 490.51 0.002 4.06 0.246 2.90 0.345
niului
Productia plumbului, 159.82 0.006 19.77 0.051 5.94 0.168 4.94 0.202 3.25 0.308
zincului si cosito-
rului
Productia cuprului  227.52 0.004 22.98 0.044 5.26 0.190 3.93 0.254 2.62 0.382
Prelucrarea cuprului 315.79 0.003 26.13 0.038 4.99 0.200 3.19 0.313 2.26 0.442
Productia altor me- 641.58 0.002 20.90 0.048 3.37 0.297 2.99 0.334 2.01 0.498
tale neferoase
Turnarea fontei   355.99 0.003 26.66 0.038 5.33 0.188 3.99 0.251 2.68 0.373
Turnarea otelului  725.96 0.001 37.90 0.026 5.99 0.167 3.88 0.258 2.37 0.422
Turnarea metalelor 1.456.62 0.001 85.39 0.012 9.90 0.101 6.83 0.146 5.21 0.192
neferoase usoare
Turnarea altor meta- 333.99 0.003 26.87 0.037 5.80 0.172 3.88 0.258 2.46 0.407
le neferoase
Constructii metalice
si produse din metal
Constructii metalice 350.55 0.003 34.28 0.029 4.79 0.209 3.90 0.256 2.60 0.385
si parti componente
Structuri si tampla- 554.54 0.002 43.16 0.023 4.58 0.218 2.77 0.361 1.85 0.541
rii metalice
Productia de rezer- 315.42 0.003 20.83 0.048 3.98 0.251 3.21 0.312 1.83 0.546
voare, cisterne si
containere metalice
Productia genera- 1.841.12 0.001 19.87 0.050 2.18 0.459 2.62 0.382 1.57 0.637
toarelor de aburi
(cu exceptia
cazanelor pentru
incalzire centrala
cu apa calda)
Fabricarea produse- 321.74 0.003 24.46 0.041 4.81 0.208 3.30 0.303 2.01 0.498
lor metalice obtinu-
te prin deformare
plastica; metalurgia
pulberilor
Fabricarea produse- 279.88 0.004 23.66 0.042 4.52 0.221 3.70 0.270 1.80 0.556
lor de taiat
Fabricarea sculelor 319.19 0.003 32.77 0.031 6.44 0.155 4.16 0.240 2.25 0.444
de mana
Fabricarea articole- 288.66 0.003 30.31 0.033 3.71 0.270 2.80 0.357 1.89 0.529
lor de feronerie
Fabricarea altor ar- 282.26 0.004 23.86 0.042 4.57 0.219 3.29 0.304 2.42 0.413
ticole de fierarie
de uz gospodaresc
Fabricarea ambalaje- 424.46 0.002 28.33 0.035 4.13 0.242 3.11 0.322 2.22 0.450
lor din metale usoare
Fabricarea articole- 294.84 0.003 28.33 0.035 5.36 0.187 3.79 0.264 2.31 0.433
lor din fire metalice
Fabricarea de suru- 322.56 0.003 27.42 0.036 5.09 0.196 3.31 0.302 2.12 0.472
buri, buloane, lan-
turi si arcuri
Fabricarea altor ar- 398.18 0.003 28.10 0.036 4.53 0.221 3.09 0.324 2.00 0.500
ticole din metal
Constructii
Cladiri industriale 921.04 0.001 35.30 0.028 5.99 0.167 3.28 0.305 2.17 0.461
Cladiri agricole   913.85 0.001 35.36 0.028 5.77 0.173 3.28 0.305 2.16 0.463
Cladiri pentru tran- 863.61 0.001 25.65 0.039 6.05 0.165 3.34 0.299 2.20 0.455
sport si telecomuni-
catii cu caracter
civil
Cladiri pentru tran- 899.57 0.001 34.52 0.029 6.17 0.162 3.33 0.300 2.22 0.450
sport si telecomuni-
catii cu caracter
productiv
Cladiri pentru afa- 826.30 0.001 32.99 0.030 5.99 0.167 3.39 0.295 2.20 0.455
ceri, comert
Cladiri pentru de-  887.34 0.001 34.29 0.029 5.99 0.167 3.33 0.300 2.20 0.455
pozitare
Cladiri de locuit  842.06 0.001 31.49 0.032 5.88 0.170 3.36 0.298 2.19 0.457
Cladiri pentru in-  815.01 0.001 32.89 0.030 5.96 0.168 3.35 0.299 2.21 0.452
vatamant, stiinta,
arta, cultura
Cladiri pentru ocro- 845.20 0.001 32.64 0.031 5.90 0.169 3.32 0.301 2.19 0.457
tirea sanatatii,
asistenta sociala,
cultura fizica si
agrement
Cladiri administra- 819.33 0.001 32.84 0.030 5.94 0.168 3.35 0.299 2.21 0.452
tive
Constructii speciale 851.16 0.001 32.87 0.030 6.00 0.167 3.21 0.312 2.14 0.467
industriale
Constructii speciale 904.65 0.001 34.68 0.029 5.92 0.169 3.24 0.309 2.13 0.469
agricole
Constructii hidro-  781.77 0.001 31.50 0.032 5.32 0.188 2.99 0.334 2.08 0.481
tehnice
Constructii speciale 894.28 0.001 35.70 0.028 5.54 0.181 3.15 0.317 2.14 0.467
pentru transport si
telecomunicatii
Constructii pentru  782.47 0.001 30.45 0.033 5.79 0.173 3.27 0.306 2.18 0.459
depozitare
Constructii pentru  741.33 0.001 29.31 0.034 5.26 0.190 2.97 0.337 1.99 0.503
transportul energiei
electrice
Constructii pentru  841.49 0.001 34.34 0.029 5.79 0.173 3.11 0.322 2.10 0.476
alimentare cu apa si
canalizare
Constructii pentru  755.44 0.001 28.75 0.035 5.03 0.199 3.09 0.324 2.06 0.485
transportul si dis-
tributia produselor
petroliere, gazelor,
conducte tehnologice
si pentru termoficare
Alte constructii   825.24 0.001 32.45 0.031 5.97 0.168 3.24 0.309 2.16 0.463
speciale
Masini si echipamente
Fabricarea de motoa- 497.01 0.002 20.30 0.049 6.18 0.162 2.08 0.481 1.76 0.568
re si turbine (cu
exceptia motoarelor
pentru avioane, ve-
hicule si motoci-
clete)
Fabricarea de pompe 465.40 0.002 34.33 0.029 6.30 0.159 4.36 0.229 2.33 0.429
si compresoare
Fabricarea lagarelor,414.92 0.002 30.86 0.032 4.81 0.208 3.75 0.267 2.05 0.488
angrenajelor si or-
ganelor mecanice de
transmisie
Fabricarea cuptoare- 357.24 0.003 27.65 0.036 4.23 0.236 2.81 0.356 1.95 0.513
lor industriale si
arzatoarelor
Fabricarea echipa-  129.08 0.008 14.73 0.068 4.14 0.242 2.95 0.339 2.01 0.498
mentelor de ridicat
si manipulat
Fabricarea echipa-  323.29 0.003 19.09 0.052 3.71 0.270 2.84 0.352 1.88 0.532
mentelor de ventilare
si conditionare a
aerului (cu exceptia
celor pentru uz cas-
nic)
Fabricarea altor   423.37 0.002 29.84 0.034 5.32 0.188 3.45 0.290 2.01 0.498
echipamente de utili-
zare generala
Fabricarea tractoa- 538.73 0.002 39.01 0.026 6.55 0.153 4.04 0.248 2.31 0.433
relor
Fabricarea altor ma- 276.82 0.004 32.03 0.031 5.18 0.193 3.40 0.294 2.36 0.424
sini si utilaje agri-
cole si forestiere
Fabricarea masinilor-778.55 0.001 79.11 0.013 9.33 0.107 6.26 0.160 3.37 0.297
unelte
Fabricarea utilaje- 185.54 0.005 18.43 0.054 3.33 0.300 3.52 0.284 1.90 0.526
lor pentru metalur-
gie
Fabricarea utilaje- 424.59 0.002 36.05 0.028 5.46 0.183 4.09 0.244 2.14 0.467
lor pentru mine, ca-
riere si constructii
Fabricarea utilaje- 270.03 0.004 33.12 0.030 5.38 0.186 3.10 0.323 2.15 0.465
lor pentru prelucra-
rea produselor ali-
mentare, bauturilor
si tutunului
Fabricarea utilaje- 167.62 0.006 18.63 0.054 4.38 0.228 3.06 0.327 1.84 0.543
lor pentru industria
textila, imbracamin-
te si pielarie
Fabricarea altor ma- 214.05 0.005 35.52 0.028 6.23 0.161 3.96 0.253 2.64 0.379
sini si utilaje spe-
cifice
Fabricarea de masini 310.13 0.003 21.23 0.047 3.85 0.260 2.80 0.357 1.87 0.535
si aparate electro-
casnice
Fabricarea de apara- 350.31 0.003 28.23 0.035 5.29 0.189 3.36 0.298 2.35 0.426
te neelectrice
Mijloace ale tehnicii
de calcul si de birou
Fabricarea calcula-  8.99 0.111 15.25 0.066 1.72 0.581 1.40 0.714 1.20 0.833
toarelor si altor
echipamente electro-
nice
Masini si aparate
electrice
Productia de motoare,463.90 0.002 26.47 0.038 5.27 0.190 3.34 0.299 2.10 0.476
generatoare si
transformatoare elec-
trice
Productia de aparate 270.83 0.004 28.17 0.035 4.79 0.209 3.15 0.317 2.02 0.495
pentru distributie
si comanda electrica
Productia de fire,  380.85 0.003 26.95 0.037 5.04 0.198 3.45 0.290 2.40 0.417
cabluri electrice si
optice izolate
Productia de acumu- 289.98 0.003 24.83 0.040 4.93 0.203 3.42 0.292 2.15 0.465
latori, baterii si
pile electrice
Productia de lampi  273.69 0.004 29.31 0.034 4.32 0.231 3.02 0.331 2.17 0.461
electrice si echipa-
mente de iluminat
Productia de compo- 293.49 0.003 19.80 0.051 4.00 0.250 3.11 0.322 2.10 0.476
nente electrice pen-
tru motoare si vehi-
cule
Productia altor   284.95 0.004 19.63 0.051 3.81 0.262 2.64 0.379 1.94 0.515
componente electrice
Echipamente, aparate
de radio, televiziune
si comunicatii
Productia tuburilor 309.11 0.003 41.53 0.024 5.84 0.171 3.36 0.298 2.35 0.426
electronice si a
altor componente
electronice
Productia de emita- 121.22 0.008 42.37 0.024 4.46 0.224 2.55 0.392 1.53 0.654
toare radio-televi-
ziune, echipamente
si aparate telefo-
nice si telegrafice
Productia de recep- 190.26 0.005 25.27 0.040 4.28 0.234 3.01 0.332 2.23 0.448
toare de radio si
televizoare; aparate
de inregistrare si
reproducere audio
si video
Aparatura si instrumente
medicale, de precizie
si optice si ceasornicarie
Productia de apara- 276.77 0.004 50.06 0.020 4.31 0.232 3.32 0.301 2.37 0.422
tura si instrumente
medicale
Productia de apara- 230.41 0.004 34.47 0.029 5.10 0.196 3.41 0.293 2.16 0.463
te si instrumente de
masura, verificare si
control (cu exceptia
echipamentelor de
masura, reglare si
control pentru proce-
se industriale)
Executia de echipa- 394.60 0.003 39.17 0.026 7.29 0.137 2.99 0.334 2.06 0.485
mente de masura, re-
glare si control pen-
tru procesele indus-
triale
Productia de apara- 642.11 0.002 96.48 0.010 7.53 0.133 5.07 0.197 2.86 0.350
tura si instrumente
optice si fotografice
Productia de ceasuri 175.01 0.006 26.52 0.038 4.58 0.218 2.92 0.342 2.31 0.433
Mijloace de transport
rutier
Productia de auto-  479.14 0.002 34.84 0.029 5.38 0.186 3.46 0.289 2.14 0.467
vehicule
Productia de carose- 360.31 0.003 28.83 0.035 6.54 0.153 3.42 0.292 2.22 0.450
rii, remorci si semi-
remorci
Productia de piese  374.40 0.003 25.84 0.039 4.78 0.209 3.31 0.302 2.10 0.476
si accesorii pentru
autovehicule si mo-
toare de autovehicule
Alte mijloace de
transport
Productia si repara- 445.89 0.002 25.12 0.040 4.35 0.230 2.87 0.348 2.02 0.495
rea mijloacelor de
transport feroviar si
a materialului rulant
Productia de motoci- 90.97 0.011 17.69 0.057 3.22 0.311 1.60 0.625 1.48 0.676
clete
Productia de bici-  441.36 0.002 40.30 0.025 5.05 0.198 3.56 0.281 2.25 0.444
clete
Mobilier si alte
activitati neclasificate
Productia de scaune 308.72 0.003 31.64 0.032 4.80 0.208 3.37 0.297 2.14 0.467
(exclusiv din metal)
Productia de mobi-  205.02 0.005 24.96 0.040 4.36 0.229 3.10 0.323 1.94 0.515
lier pentru birouri
si magazine (exclusiv
din metal)
Productia de mobi-  285.58 0.004 31.08 0.032 4.39 0.228 3.35 0.299 2.16 0.463
lier pentru bucatarii
Productia altor ti- 216.27 0.005 26.82 0.037 3.97 0.252 3.02 0.331 2.04 0.490
puri de mobilier
Productia de mobi-  296.80 0.003 28.27 0.035 2.51 0.398 2.38 0.420 1.63 0.613
lier din metal pen-
tru birouri si maga-
zine
Fabricarea articole- 266.91 0.004 27.67 0.036 5.86 0.171 4.57 0.219 1.43 0.699
lor sportive
Fabricarea jocurilor 236.40 0.004 34.92 0.029 4.87 0.205 3.22 0.311 2.04 0.490
si jucariilor
Alte produse manufac-342.93 0.003 28.02 0.036 3.92 0.255 2.74 0.365 1.85 0.541
turiere
Energie electrica si
termica, gaze si apa
Transportul si dis- 421.84 0.002 28.52 0.035 5.21 0.192 4.36 0.229 3.14 0.318
tributia energiei
electrice
Transportul si dis- 476.97 0.002 32.93 0.030 5.83 0.172 4.90 0.204 3.58 0.279
tributia aburului si
apei calde
Tratarea si distri- 943.79 0.001 49.96 0.020 6.45 0.155 3.92 0.255 2.63 0.380
butia apei
Marfuri alimentare
Marfuri alimentare  358.92 0.003 37.26 0.027 4.53 0.221 3.42 0.292 2.51 0.398
Marfuri nealimentare
Marfuri nealimentare 308.20 0.003 39.11 0.026 4.55 0.220 3.51 0.285 2.53 0.395
Servicii
Servicii       327.13 0.003 49.49 0.020 5.81 0.172 4.06 0.246 2.77 0.361
Confectionat, repa- 204.69 0.005 34.84 0.029 4.05 0.247 3.19 0.313 2.38 0.420
rat si curatat
Confectionat si re- 181.59 0.006 25.75 0.039 2.93 0.341 3.04 0.329 2.27 0.441
parat imbracaminte
Confectionat si re- 181.20 0.006 35.74 0.028 4.79 0.209 3.40 0.294 2.56 0.391
parat incaltaminte
Confectionat si re-
parat mobila     198.61 0.005 41.51 0.024 4.76 0.210 3.05 0.328 2.38 0.420
Curatatorii si spa-
latorii       401.12 0.002 50.99 0.020 6.17 0.162 3.96 0.253 2.57 0.389
Apa, canal, salubri- 771.78 0.001 92.11 0.011 9.84 0.102 4.76 0.210 2.96 0.338
tate
Cinematografie, tea- 312.76 0.003 54.36 0.018 6.61 0.151 3.89 0.257 2.90 0.345
tre, muzee si chel-
tuieli cu invataman-
tul
Reparatii auto, elec-255.62 0.004 34.13 0.029 3.89 0.257 2.79 0.358 2.24 0.446
trice si lucrari foto
Ingrijire medicala  321.90 0.003 48.74 0.021 6.89 0.145 4.63 0.216 3.05 0.328
Igiena si cosmetica 325.81 0.003 52.19 0.019 5.19 0.193 3.58 0.279 2.59 0.386
Transport urban   398.79 0.003 45.66 0.022 5.76 0.174 4.20 0.238 2.69 0.372
Transport interurban 341.09 0.003 46.60 0.021 7.49 0.134 4.58 0.218 2.73 0.366
C.F.R.        271.62 0.004 42.33 0.024 8.76 0.114 5.72 0.175 3.11 0.322
Rutier        210.45 0.005 34.92 0.029 5.70 0.175 4.03 0.248 2.57 0.389
Aerian        630.95 0.002 51.22 0.020 9.49 0.105 5.01 0.200 3.34 0.299
Fluvial       839.87 0.001 119.54 0.008 21.38 0.047 6.31 0.158 3.45 0.290
Posta si tele-    262.78 0.004 54.24 0.018 7.85 0.127 5.51 0.181 3.72 0.269
comunicatii
Restaurante, cafene- 382.86 0.003 43.61 0.023 4.33 0.231 3.34 0.299 2.42 0.413
le, cantine
Alte servicii cu ca- 186.98 0.005 32.49 0.031 3.93 0.254 2.66 0.376 2.13 0.469
racter industrial*)
Alte servicii**)   621.38 0.002 70.81 0.014 7.83 0.128 4.98 0.201 3.10 0.323
Plata cazarii in  1.393.88 0.001 98.95 0.010 9.72 0.103 6.03 0.166 3.30 0.303
unitati hoteliere
Prestari de servicii
Informatica si ac-  188.84 0.005 31.69 0.032 4.48 0.223 3.01 0.332 1.98 0.505
tivitati conexe
Cercetare-dezvoltare,188.84 0.005 31.69 0.032 4.48 0.223 3.01 0.332 1.98 0.505
proiectare
Activitati juridice, 188.84 0.005 31.69 0.032 4.48 0.223 3.01 0.332 1.98 0.505
contabilitate, con-
sulting
Activitati de proiec-188.84 0.005 31.69 0.032 4.48 0.223 3.01 0.332 1.98 0.505
tare, urbanism, in-
ginerie si alte ser-
vicii tehnice
Activitati de tes-  188.84 0.005 31.69 0.032 4.48 0.223 3.01 0.332 1.98 0.505
tari si analize teh-
nice
Publicitate     188.84 0.005 31.69 0.032 4.48 0.223 3.01 0.332 1.98 0.505
Activitati financia- 479.67 0.002 51.21 0.020 6.51 0.154 3.91 0.256 2.32 0.431
re, bancare si de
asigurari
Activitati de inva- 126.04 0.008 30.42 0.033 4.38 0.228 2.68 0.373 1.98 0.505
tamant
Activitati de sana- 209.03 0.005 31.65 0.032 4.46 0.224 3.01 0.332 1.98 0.505
tate
Salubritate si    77.36 0.013 20.13 0.050 3.73 0.268 2.76 0.362 1.98 0.505
altele
Activitati recreati- 534.58 0.002 62.68 0.016 5.67 0.176 3.35 0.299 1.98 0.505
ve, culturale, spor-
tive
Alte activitati de  438.50 0.002 49.97 0.020 5.33 0.188 3.43 0.292 1.98 0.505
servicii
Agricultura
Productia vegetala  156.43 0.006  0.26 3.846 3.87 0.258 2.91 0.344 2.18 0.459
Productia animala  195.34 0.005  0.30 3.333 4.23 0.236 2.98 0.336 2.13 0.469
Servicii agricole  180.14 0.006 32.73 0.031 3.84 0.260 2.81 0.356 2.09 0.478
Silvicultura
Silvicultura     426.42 0.002 28.50 0.035 4.28 0.234 3.04 0.329 2.07 0.483
Piscicultura si
pescuit
Piscicultura si   756.56 0.001 61.75 0.016 6.14 0.163 4.42 0.226 2.78 0.360
pescuit
--------------------------------------------------------------------------------

  *) Alte servicii cu caracter industrial:
  - Daracit lana
  - Argasit, tabacit, vopsit piei de oaie
  - Incadrat tablou
  - Aplicat petic pentru vulcanizare
  - Confectionarea unei chei tip yale
  - Legat volum
  - Vopsit haina din piele
  - Confectionat sipca pentru zugraveli
  - Vopsit fire lana
  - Confectionat usa, fereastra
  - Executat acoperis, din tabla
  - Executat zidarie si tencuieli
  - Inlocuit jgheab
  - Executat placaje, pardoseli
  - Zugravit, tencuieli interioare
  - Cumparari locuinte.
  **) Alte servicii:
  - Servicii casnice (spalat geamuri, rufe; scuturat covoare; frecat podele)
  - Ingrijire copil
  - Cursuri de instruire soferi
  - Cazare scolara
  - Anunt la mica publicitate
  - Inchiriat casete video
  - Incarcat brichete
  - Dactilografiat, xeroxat acte
  - Servicii de parcare a autoturismelor.

NOTA:

Agentii economici care isi desfasoara activitatea in sfera serviciilor sau a prestarilor de servicii si la care coeficientul mediu anual de pret rezultat in urma preturilor practicate prezinta abateri mari fata de cel stabilit in anexa nr. 2 vor solicita aprobare, pentru utilizarea coeficientului de corectie (K), de la Directia generala a regiilor autonome si participatiilor statului din cadrul Ministerului Finantelor, pe baza unei documentatii intocmite conform metodologiei prezentate la pct. 3 lit. c) penultimul alineat, avizata in prealabil de Comisia Nationala pentru Statistica.
MODIFICA NORMA 180200 din 1995 emisa de Min. Finantelor

ABROGA, NORMA 18845 din 1997 emisa de Min. Finantelor

REFERITOR LA, HOTARIREA 500 din 1994 emisa de Guvern, HOTARIREA 105 din 1997 emisa de Guvern, ORDONANTA URG. 4 din 1998 Art. 3