HOTARIRE nr. 945 din 11 august 1990privind inventarierea si reevaluarea patrimoniului unitatilor economice de stat

EMITENT: GUVERNUL

Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 august 1990

Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1

Unitatile economice de stat vor proceda, in termen de 120 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a prezentei hotariri, la inventarierea si reevaluarea patrimoniului, precum si la dimensionarea ulterioara a capacitatii de a genera venituri, in vederea determinarii capitalului social.

ART. 2

Normele metodologice privind inventarierea si reevaluarea patrimoniului unitatilor economice de stat se aproba de catre Ministerul Finantelor si Agentia Nationala de Privatizare, urmind a fi aplicate de ministerele si departamentele in subordinea carora exista unitati economice de stat.

ART. 3

Dimensionarea ulterioara a capacitatii patrimoniului de a genera venituri se va face pe baza metodologiei elaborate de fiecare departament, in conformitate cu specificul activitatii, avind la baza rezultatele actiunii de inventariere si reevaluare a patrimoniului, precum si alte elemente necuprinse in prezent in bilanturile intreprinderilor (gradul de productivitate al tehnologiilor utilizate, nivelul de pregatire al personalului, posibilitatile de aprovizionare cu materii prime si materiale, de desfacere a produselor, terenul si locul de amplasare a unitatii, utilitatile existente, marca fabricii si alte elemente specifice unor sectoare de activitate).

Pentru elaborarea metodologiilor de lucru privind aceasta etapa se va face documentare in tara si in strainatate, astfel ca operatiunea sa se incheie concomitent cu inventarierea si reevaluarea.

ART. 4

Scoaterea din inventar a unor fonduri fixe inainte de atingerea termenelor normate se aproba de departamentele economice, cu avizul Comisiei Centrale de Inventariere si Reevaluare a Patrimoniului Unitatilor Economice de Stat.

ART. 5

Se recomanda ca prevederile prezentei hotariri sa se aplice in mod corespunzator de catre unitatile cooperatiste si obstesti.

ART. 6

Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotariri inceteaza aplicarea Hotaririi Guvernului nr. 619/1990 si a prevederilor contrare din Hotarirea Guvernului nr. 767/1990.

ART. 7

Prezenta hotarire si normele metodologice prevazute la art. 2 se vor publica in Monitorul Oficial.


PRIM-MINISTRU

PETRE ROMAN

SE APROBA

MINISTERUL FINANTELOR

Ministru

Theodor Stolojan

AGENTIA NATIONALA PENTRU

PRIVATIZARE SI DEZVOLTAREA

INTREPRINDERILOR MICI SI

MIJLOCII

Secretar de stat

Petre Terzi

NORME METODOLOGICE

privind inventarierea si reevaluarea patrimoniului unitatilor economice de stat

I. Dispozitii generale

1. Patrimoniul unitatilor economice de stat existent la 30 iunie 1990 va fi supus inventarierii si reevaluarii pe baza datelor din bilanturile contabile incheiate de acestea pentru semestrul I. 1990, actiune in care vor fi cuprinse: fondurile fixe, mijloace circulante, mijloacele si cheltuielile pentru investitii, alte active si pasive.

2. Inventarierea patrimoniului unitatilor economice de stat se va efectua cu respectarea prevederilor Normelor metodologice privind contabilitatea unitatilor economice (cap. V si VI), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 595/1970, si a precizarilor din prezentele norme.

3. La nivelul unitatii de stat se va constitui Comisia de inventariere si reevaluare a patrimoniului, compusa din director, inginer sef, contabil sef, cadre tehnice si economice de specialitate si reprezentantul oficiului juridic, aprobata de consiliul de administratie, la care participa si un delegat al organului financiar din teritoriu.

Comisia isi organizeaza colective de lucru in functie de specificul activitatii, care vor executa lucrarile de inventariere si reevaluare a patrimoniului.

Cheltuielile privind activitatea comisiilor si colectivelor se suporta pe seama costurilor de productie sau a cheltuielilor de circulatie, dupa caz.

Platile de ore suplimentare prestate pentru lucrarile comisiilor si colectivelor se vor face dupa incheierea actiunii de inventariere si reevaluare a patrimoniului la nivelul unitatii, cu respectarea reglementarilor in vigoare

4. In cadrul ministerelor si departamentelor economice se vor constitui colective de specialisti care vor sprijini si indruma comisiile de inventariere si reevaluare a patrimoniului din unitatile economice de stat.

Colectivele de specialisti vor fi coordonate de Comisia Centrala de Inventariere si Reevaluare a Patrimoniului Unitatilor Economice de Stat.

5. Membrii comisiilor si colectivelor poarta raspunderea juridica pentru corectitudinea, exactitatea si legalitatea datelor si operatiunilor privind inventarierea si reevaluarea patrimoniului.

6. Ministerele si departamentele producatoare vor elabora, cu sprijinul Departamentului pentru preturi, Departamentului comertului exterior si Comisiei Nationale de Statistica, indicii medii de actualizare a preturilor de productie si livrare, respectiv a preturilor externe de import, pe grupe de utilaje sau pe subramuri specifice. Lista indicilor medii de actualizare a preturilor va fi transmisa unitatilor economice de stat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.

II. Fondurile fixe

1. Sint supuse inventarierii si reevaluarii fondurile fixe din administrarea unitatilor economice de stat, inregistrate in contul 100 "Mijloace fixe", indiferent de locul in care acestea se afla la data inventarierii.

In actiunea de inventariere si reevaluare vor fi cuprinse fondurile fixe productive si neproductive, din activitatea de baza, auxiliara si anexa, atit cele in functiune, cit si cele existente in rezerva si conservare.

Pentru a se asigura cuprinderea unitara a tuturor fondurilor fixe in actiunea de inventariere si reevaluare, se va tine seama de urmatoarele:

a) cladirile si celelalte fonduri fixe date in folosinta gratuita scolilor profesionale si organizatiilor obstesti se inventariaza si se reevalueaza de unitatea economica de stat care le are inregistrate in contul 100 "Mijloace fixe"; pentru acestea se intocmesc liste de inventariere separate;

b) fondurile fixe date cu chirie se inventariaza si se reevalueaza de unitatile economice de stat care le-au dat cu chirie;

c) investitiile efectuate la fonduri fixe inchiriate se inventariaza si se reevalueaza de catre unitatile economice de stat care le-au luat cu chirie;

d) fondurile fixe pentru care s-au obtinut aprobarile legale de scoatere din functiune si care nu au fost demontate, demolate sau dezmembrate nu sint supuse inventarierii si reevaluarii;

e) fondurile fixe transferate in curs de demontare la unitatea predatoare, in curs de transport sau in curs de remontare la unitatea primitoare, vor fi inventariate si reevaluate la unitatile economice de stat primitoare, cu conditia intocmirii actelor de transfer pina la 30.VI.1990. In situatia in care aceste acte nu au fost perfectate pina la 30.VI.1990, aceste fonduri fixe se inventariaza si se reevalueaza de unitatile economice de stat care urmeaza sa le predea;

f) se inventariaza si se reevalueaza, separat, de catre unitatile economice de stat si fondurile fixe a caror valoare de inventar a fost recuperata pe calea amortizarii, indiferent de modul de reflectare in evidenta unitatilor economice respective.

2. Inventarierea fondurilor fixe este operatiunea de constatare a existentei reale cantitativ-materiala a fondurilor fixe, de determinare a caracteristicilor tehnico-economice si gradului de uzura fizica al fiecarui fond fix stabilit in procesul de evaluare a patrimoniului unitatilor economice de stat.

Inventarierea fondurilor fixe cuprinde:

a) inventarierea faptica a fondurilor fixe, prin intocmirea listelor de inventar potrivit anexei model nr. 1.

Inventarierea fondurilor fixe se executa de catre colectivele de lucru stabilite, in prezenta salariatilor care le au in gestiune, avindu-se in vedere:

- existenta fiecarui fond fix, a componentelor, dispozitivelor si accesoriilor acestuia, cu mentionarea datei fabricatiei;

- intocmirea de liste de inventar separate pentru fondurile fixe cu durata de serviciu normata neexpirata, dar care sint uzate moral sau au o uzura fizica avansata, precum si cele a caror utilizare nu mai este eficienta in unitatea respectiva si urmeaza a fi scoase din functiune in conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 50/1990;

b) confruntarea datelor din listele de inventariere cu cele din evidentele sintetice si analitice ale unitatii si determinarea eventualelor diferente. In situatia existentei unor diferente se va proceda potrivit reglementarilor legale in vigoare.

3. Prin reevaluarea fondurilor fixe se intelege operatiunea de stabilire a valorii ramase actualizate a fiecarui fond fix in parte existent la 30 iunie 1990, care urmeaza a fi cuprinsa in patrimoniul unitatii economice de stat.

Valoarea ramasa actualizata a unui fond fix se stabileste avindu-se in vedere:

- valoarea de inventar a fondului fix din evidenta unitatilor economice de stat;

- valoarea de inlocuire a fondului fix;

- gradul de uzura fizica estimat la 30 iunie 1990.

Prin valoarea de inlocuire a fondurilor fixe se intelege totalitatea cheltuielilor ce ar trebui efectuate la data reevaluarii pentru inlocuirea unui fond fix existent in administrarea unitatii economice de stat cu un altul in stare noua, cu caracteristici tehnico-economice similare celui cu care se inlocuieste. Valoarea de inlocuire a fondurilor fixe se determina de regula in functie de preturile de productie sau de livrare in vigoare la 30.VI.1990 si cheltuielile de achizitie si montaj actualizate.

In situatia in care pentru unele fonduri fixe nu exista preturi de productie sau de livrare, acestea se determina avind in vedere data fabricatiei, parametrii tehnico-functionali principali ai fondului fix supus reevaluarii, utilizind urmatoarele metode:

a) metoda identificarii, care consta in stabilirea identitatii fondului fix pentru care se determina valoarea de inlocuire, cu un fond fix care are pret de productie sau de livrare;

b) metoda asimilarii care consta in compararea fondului fix ce se reevalueaza cu unul din fondurile fixe cu pret de productie sau de livrare, care are parametrii esentiali foarte apropiati ca marime;

c) metoda corelarii care se aplica in situatiile cind se iau ca baza de calcul unu sau mai multe fonduri fixe asemanatoare constructiv si ca destinatie cu fondul fix ce se reevalueaza si la care marimea parametrilor difera esential fata de utilajul existent pe teren cu mai mult de +(-) 5%, fara insa ca diferenta intre marimea parametrilor tehnico-functionali sa fie exagerata. Aceasta metoda consta in:

- compararea fondului fix ce se reevalueaza cu unu sau doua fonduri fixe care au stabilite preturi de productie sau de livrare;

- stabilirea diferentei intre marimile parametrilor esentiali pentru reevaluare;

- calculul valorii de inlocuire a fondului fix se reevalueaza in raport cu valoarea de inlocuire a fondului fix sau a fondurilor fixe cu care se face corelarea prin calcule de proportionalitate simpla, interpolare sau extrapolare;

d) metoda indicilor de actualizare a preturilor de productie si de livrare, care se aplica sub forma de exceptie, in situatiile in care reevaluarea fondurilor fixe nu poate fi efectuata prin metodele anterioare.

4. Indicii medii de actualizare se determina pe baza modificarii preturilor in perioada 1970-1990, conform actelor normative, pe utilaje, grupe de utilaje sau, dupa caz, pe subramuri industriale; la cladiri si constructii speciale se determina indici medii rezultati din actualizarea preturilor in activitatea de constructii-montaj.

Fondurile fixe provenite din import se reevalueaza pe baza preturilor interne de import, formate pe baza preturilor externe la cursul de schimb la 30.VI.1990, inclusiv cheltuielile de montaj actualizate; in situatiile cind nu sint astfel de preturi, actualizarea se va face pe baza indicilor medii de modificare a preturilor externe fata de cele practicate la achizitionarea fondurilor fixe.

5. Gradul de uzura fizica estimat se determina luind in considerare durata de serviciu consumata si durata de serviciu ramasa.

a) Durata de serviciu consumata (DC) reprezinta perioada in ani de la data punerii in functiune pina la 30.VI.1990.

b) Durata de serviciu ramasa (DR) reprezinta perioada, exprimata in ani, cit fondul fix mai poate functiona pina la scoaterea efectiva din functiune, ca urmare a uzurii, tinind seama de starea concreta a fondului fix in momentul inventarierii.

La stabilirea duratelor de serviciu ramase, colectivele de lucru vor tine seama de: documentatiile tehnice intocmite cu prilejul ultimei reparatii capitale sau modernizarilor, regimul de exploatare, modul in care lucreaza si calitatea materialelor prelucrate, avariile suferite pe parcurs, duratele de servicii efective ale fondurilor fixe similare scoase din functiune etc.

c) Durata de serviciu estimata (DE) rezulta din insumarea duratei de serviciu consumata cu durata de serviciu ramasa, determinata potrivit celor aratate la lit. a) si b) de mai sus.

d) Gradul de uzura fizica estimat (U) se determina, in procente, prin raportarea duratei de serviciu consumata la durata de serviciu estimata:

     DC
  U = --- X 100
     DE

Gradul de uzura scriptica al unui fond fix exprimat in procente se stabileste prin raportarea amortizarii calculata de la data punerii in functiune a fondului fix pina la 30.VI.1990 la valoarea de inventar a fondului fix respectiv.

Gradul de uzura fizica estimat al unui fond fix poate sa fie mai mic decit gradul de uzura scriptica (de amortizare) a aceluiasi fond fix, datorita:

- executarii corespunzatoare a lucrarilor de intretinere si reparatii;

- efectuarii de lucrari de modernizare pe calea investitiilor sau cu ocazia reparatiilor capitale;

- mentinerii in stare de rezerva sau in conservare a fondurilor fixe in conditii corespunzatoare.

Gradul de uzura fizica al unui fond fix poate fi mai mare decit gradul de uzura scriptica in cazurile in care a functionat in conditii deosebite de exploatare (altele decit cele avute in vedere in cartea tehnica a acestuia) sau nu a avut o fiabilitate corespunzatoare.

In cazurile in care gradul de uzura fizica reala a unor fonduri fixe difera cu mai mult de +(-) 15% fata de gradul de uzura scriptica, consiliul de administratie al intreprinderii va analiza aceste diferente si va stabili gradul de uzura pe baza caruia se va calcula valoarea de inlocuire ramasa a fondurilor fixe respective.

6. Pentru fondurile fixe din categoriile III, IV si VI din "Clasificarea fondurilor fixe din economia nationala" se vor face estimari cu privire la decalajul tehnologic al acestora la nivelul capacitatilor de productie tinind seama de diferentele dintre performantele tehnico-functionale si economice (randamente, consumuri specifice, productivitate, costuri de productie etc.) ale capacitatilor respective, fata de nivelurile actuale ale acestor parametri realizati pe plan mondial. In efectuarea acestor estimari se va conlucra cu institutele de cercetare-proiectare de profil.

Estimarile privind decalajul tehnologic vor fi evidentiate distinct in listele de inventariere pentru fondurile fixe care compun capacitatea respectiva, fara ca, in etapa actuala, sa afecteze patrimoniul intreprinderii. Indicele care caracterizeaza decalajul tehnologic este subunitar, pornind de la valoarea 1, pentru capacitatile de productie cu performante tehnico-functionale la nivelul actual tehnic si tehnologic si se utilizeaza la determinarea capacitatii patrimoniului de a genera venituri, precum si a capitalului social.

7. In conditiile aratate mai sus, valoarea de inlocuire ramasa a fondurilor fixe se determina pe baza valorii de inlocuire si a gradului de uzura fizica estimat.

III. Mijloacele circulante

1. Sint supuse inventarierii mijloacele circulante si celelalte active din bilantul contabil incheiat la 30 iunie 1990 de catre unitatile economice de stat:

- materiile prime si materiale; semifabricate din cooperare, piese de schimb, anvelope, camere auto si materiale pentru reparatii, ansambluri si piese de schimb reconditionate; combustibil, carburanti si lubrifianti; materiale gospodaresti, rechizite si imprimate; uniforme si materiale pentru uniforme, seminte si materiale de plantat; ingrasaminte chimice si naturale; furaje si materiale de asternut; alimente; mostre; materiale pentru protectia muncii; materiale recuperabile si refolosibile; alte materiale (cont sintetic 200);

- obiecte de inventar in depozit (cont sintetic 201);

- obiecte de inventar in folosinta (cont sintetic 202);

- materiale si obiecte de inventar in curs de aprovizionare (cont sintetic 205);

- materiale si obiecte de inventar aflate la terti (cont sintetic 206);

- animale si pasari adulte de productie si reproductie (cont sintetic 210);

- animale tinere si la ingrasat (cont sintetic 211);

- produse finite (cont sintetic 220);

- semifabricate (cont sintetic 222);

- produse aflate la terti (cont sintetic 224);

- marfuri in depozit (cont sintetic 230);

- marfuri la unitatile cu amanuntul (cont sintetic 231);

- marfuri in curs de aprovizionare (cont sintetic 234);

- marfuri aflate la terti (cont sintetic 236);

- ambalaje (cont sintetic 250);

- baracamente si amenajari provizorii (cont sintetic 290);

- obiecte destinate inchirierii (cont sintetic 293);

- alte valori (cont sintetic 399);

- productie neterminata (conturi sintetice 500 si 510).

2. Inventarierea se va efectua de catre colectivele de lucru special constituite, in prezenta gestionarilor, si se va proceda la confruntarea listelor de inventar cu conturile sintetice si analitice din contabilitatea unitatii, precum si la efectuarea regularizarilor potrivit normelor legale in vigoare.

a) Materiile prime, materialele, piesele de schimb, obiectele de inventar, materialele si echipamentele de protectie noi, ambalajele din depozite etc. (conturile sintetice 200, 201, 205, 206, 210, 211) se evalueaza la preturile de aprovizionare la 30.VI.1990.

Pentru bunurile materiale din categoria celor de mai sus care sint degradate, deteriorate, partial sau total, sau neutilizabile in economie, se vor intocmi forme de declasare, potrivit legii (Decret-lege nr. 50/1990). Aceste bunuri nu se cuprind in patrimoniul unitatii.

b) Obiectele de inventar, echipamentul de protectie si de lucru, precum si ambalajele de natura obiectelor de inventar aflate in folosinta (conturi sintetice 202 si 210), se evalueaza la preturile de aprovizionare actuale. Valoarea reala a bunurilor care mai pot fi utilizate se va inscrie pe o coloana separata, determinata in functie de gradul de uzura reala a acestora. Pentru cele nefolosibile se vor intocmi formele legale de scoatere din uz.

c) Productia neterminata (din soldul conturilor 500 si 510) si semifabricatele destinate consumului propriu se evalueaza pe baza costurilor efective la 30.VI.1990, aferente produselor nefinisate si lucrarilor neterminate, la care urmeaza sa se faca in continuare operatiuni in vederea incheierii procesului de fabricatie. Cheltuielile privind comenzi si lucrari sistate, abandonate, neacoperite din lipsa de surse de finantare etc., nu se vor cuprinde in productia neterminata; aceste cheltuieli vor fi evidentiate in liste separate, urmind ca regularizarea lor sa se faca in conditiile legii.

d) Produsele finite si semifabricatele destinate vinzarii se evalueaza la preturile de livrare in vigoare la 30.VI.1990. Produsele finite si semifabricatele deteriorate total sau partial, fara miscare sau care nu pot fi valorificate, urmeaza a fi declasate in conditiile legii.

e) Marfurile (din conturile sintetice 230, 231, 234 si 236) se evalueaza la preturile de vinzare cu amanuntul, respectiv de alimentatie publica in vigoare la 30.VI.1990, din care se scade adaosul sau rabatul comercial prevazut de normele in vigoare.

f) La inventarierea baracamentelor si amenajarilor provizorii confectionate, construite sau achizitionate (cont sintetic 290) se va urmari:

- existenta pe teren a fiecarui baracament si amenajare provizorie;

- stabilirea baracamentelor si amenajarilor provizorii care nu pot fi utilizate si care urmeaza sa fie demontate sau demolate, pentru care se vor intocmi liste separate;

- determinarea gradului de uzura fizica a baracamentelor si amenajarilor provizorii.

Evaluarea baracamentelor sau amenajarilor provizorii care se cuprind in patrimoniu se face in functie de preturile de deviz si gradul de uzura fizica al fiecarui baracament si amenajare provizorie.

g) Inventarierea si evaluarea cheltuielilor anticipate (cont sintetic 530) vor urmari ca in patrimoniu sa se cuprinda numai cheltuielile efectuate, potrivit legii, pina la 30.VI.1990, care vor afecta costurile de productie sau cheltuielile de circulatie in perioadele viitoare.

3. In vederea stabilirii valorii intregului patrimoniu, in actiunea de inventariere se vor cuprinde si celelalte posturi din activul bilantului, cum sint produse, lucrari si servicii facturate (cont sintetic 225), disponibil in casa, la banca, cont curent, alte mijloace banesti, participatii externe, decontari etc.

IV. Stocuri si cheltuieli pentru investitii in curs

Sint supuse inventarierii utilajele si materialele pentru investitii (cont sintetic 910) si investitiile in curs (cont sintetic 915). Investitiile puse in functiune total sau partial pentru care nu s-au intocmit forme de inregistrare ca fonduri fixe (din cont 915), inscrise in liste de inventariere separate, se reevalueaza in mod similar cu fondurile fixe.

Valoarea investitiilor sistate, a documentatiilor tehnico-economice si a proiectelor executate pentru investitii la care s-a renuntat (pentru care se intocmesc liste separate) nu se cuprinde in patrimoniu, unitatile economice de stat urmind a proceda la scaderea acestora, potrivit normelor legale.

Materialele pentru investitii, piesele de schimb, obiectele de inventar de natura primei dotari se evalueaza la preturile de aprovizionare in vigoare la 30 iunie 1990. Produsele rezultate din probe tehnologice se evalueaza la preturile de livrare sau de valorificare, dupa caz.

Utilajele si instalatiile care necesita montaj, precum si cele predate la montaj, se evalueaza la preturile de aprovizionare in vigoare la 30 iunie 1990.

Investitiile in curs (utilaje independente, utilaje cu montaj constructii, proiecte etc.) se evalueaza la costul efectiv al acestora la 30.VI.1990 (preturi de aprovizionare pentru materiale consumate, utilaje si instalatii, valoarea lucrarilor executate de antreprenori si cota de cheltuieli indirecte pentru investitii aferente acestora).

In actiunea de inventariere si reevaluare se cuprind si celelalte posturi din activul si pasivul bilantului la grupele de investitii, in vederea determinarii valorilor certe ale acestora.

Prin pret de aprovizionare - utilizat in prezentele norme metodologice - se intelege pretul de productie sau de livrare la care se adauga cheltuielile de transport-aprovizionare, inclusiv cota bazelor.

V. Inventarierea altor posturi din pasiv

Se vor inventaria posturile de obligatii, credite bancare de orice fel, alte pasive etc. din pasivul bilantului, in vederea stabilirii si determinarii certe a fondurilor proprii, a fondurilor atrase si a obligatiilor unitatii economice respective catre personalul propriu, buget, banci si terti la data de 30.VI.1990.

VI. Unitatile economice de stat care fac inventarierea patrimoniului, potrivit prezentelor norme metodologice, nu mai efectueaza inventarierea anuala prevazuta la pct. 117 din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 595/1970.

Dupa definitivarea lucrarilor de inventariere si reevaluare a patrimoniului, discutarea si aprobarea lor in consiliile de administratie, unitatile economice vor intocmi o sinteza comparativa a activului si pasivului cert la 30.VI.1990, potrivit modelului anexa nr. 2. Un exemplar din sinteza respectiva, insotit de o nota cu probleme ce rezulta, se depune la organul ierarhic superior. Datele se centralizeaza la nivel de departament. Situatia pe total departament se depune la Agentia Nationala de Privatizare si la Ministerul Finantelor.

La nivelul unitatilor economice se va intocmi situatia determinarii patrimoniului net pe formularul model anexa nr. 3.


COMISIA CENTRALA DE INVENTARIERE SI

REEVALUARE A PATRIMONIULUI UNITATILOR

ECONOMICE DE STAT

Presedinte

Ghita Nicolae


ANEXA MODEL 1

LA NORME

SITUATIA

fondurilor fixe inventariate ce urmeaza a fi cuprinse in patrimoniul unitatii economice de stat cu valorile ramase actualizate

-------------------------------------------------------------------------------
De-    Cod  Anul Va- Amor- Va-  Gra-          Valoa-
nu-    de  de  loa- tiza- loa- dul           rea
mi- Nr. cla- fa-  rea rea  rea  de     Va-     rama-   Gra-
rea    sifi- bri- de  cal- nea- uzu-    loa- Gra-  sa     dul
   de  care ca-  in- cu-  mor- ra     rea dul  actu-   esti-
fon-      tie  ven- lata ti-  scrip-      de   ali-    mat
du- in-       tar    zata tic     de  uzu-  zata    de
lui ven-            (col (col 2      ra   col 5 x  deca-
   tar             1-  ------x100) in- fi- (100-col 6) laj
fix               col  (col 1   lo- zi- ----------- teh-
                 2)        cu- ca   100    no-
                          ire es-        lo-
                            ti-        gic
                            mat
                     %        %
-------------------------------------------------------------------------------
A   B  C  D   1   2   3    4     5  6    7    8
-------------------------------------------------------------------------------ANEXA MODEL 2

LA NORME

Intreprinderea ..................
Localitatea .....................
Forul tutelar ...................
Telefon .........................

                  SITUATIA
      comparativa a activului si pasivului la 30 iunie 1990

                                - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
           Situatia activului          Situatia pasivului
           ------------------          ------------------
              Activ                 Pasiv
           Date  rezul-             Date  rezul-
   Con-      conf. tat in Di-    Con-     conf. tat in Di-
Nr. turi  Denu-  bi-  urma  fe- Nr. turi Denu- bi-  urma  fe-
crt. sin-  mirea  lant  inven- ren- crt. sin- mirea lant  inven- ren-
   teti-      la   tarie- te    teti-    la   tarie- te
   ce       30.VI. rii si (+-)   ce      30.VI. rii si (+-)
           1990  reeva-             1990  reeva-
              luarii                luarii
-------------------------------------------------------------------------------
 A  B   C     1   2   3  A   B   C   1   2    3
-------------------------------------------------------------------------------
Mijloace fixe (la             1   Surse
valoarea ramasa ne-               pentru
amortizata, respectiv              mijloace
valoarea ramasa                 fixe
estimata)
1.a 100 Mijloace fixe
    la valoarea de
    inventar
1.b 101 Uzura mijloacelor
    fixe
   ....................
(se trec in continuare elementele de activ si pasiv cu denumirile si
  grupele din bilantul contabil (cd 10) Bilant.
-------------------------------------------------------------------------------


NOTA:

1. In aceasta situatie se cuprind numai activele si pasivele certe. Pentru fondurile fixe care nu mai pot fi utilizate in unitate (urmeaza a fi scoase din functiune, redistribuite etc.), mijloacele circulante ce se propun spre declasare, redistribuire, alte active incerte etc. se va intocmi o situatie separata, tot pe un astfel de formular, astfel incit prin insumarea celor doua situatii sa se ajunga in coloanele 1, la datele din col. 2 a bilantului incheiat la 30 iunie 1990.

2. Diferentele atit la activ cit si la pasiv vor fi explicate pe conturi, respectiv grupe de conturi:

- provenite din plusuri sau minusuri la inventar;

- provenite din actiunea de reevaluare a patrimoniului;

- provenite din bunuri care nu mai pot fi utilizate in unitate si nu pot fi inscrise in patrimoniul unitatii (fonduri fixe ce se propun pentru scoaterea din functiune, redistribuire, mijloace circulante ce se propun pentru declasare, redistribuire, debitori sau alte active sau pasive incerte).

ANEXA MODEL 3

LA NORME

SITUATIA

determinarii patrimoniului net pe baza elementelor cuprinse in prezent in bilantul unitatilor economice de stat

             - mii lei -                - mii lei -
  A. Elemente de activ         B. Elemente de pasiv
 1. Mijloace fixe la valoarea     1. Obligatii certe (din grupa B pasiv
  ramasa estimata           exclusiv soldul creditor al contului
 2. Mijloace circulante         432)
  (exclusiv creante si       2. Obligatii certe catre personalul
  decontari)              unitatii si organul ierarhic superior
 3. Creante certe (inclusiv      3. Credite bancare (din grupa B pasiv)
  decontari certe)         4. Creditori si furnizori pentru
 4. Alte active             investitii
 5. Mijloace si cheltuieli      5. Credite pentru investitii
  pentru investitii in       6. Credite pentru pierderi
  curs (din conturile
  910, 913, 915, 901,         Total B (1+2+3+4+5+6)
  902, 903, 904, 917
  si 920)               C. Patrimoniul net al unitatii
                      economice la 30 iunie 1990 (A-B)
  Total A (1+2+3+4+5)

NOTA:

In aceasta situatie se vor cuprinde numai elementele certe din activ si pasiv rezultate din actiunea de inventariere si reevaluare.
ABROGATA DE HOTARIREA 474 din 1999 emisa de Guvern

APROBA, NORMA 1 din 1990 emisa de Agentia Nationala de Privatizare

Art. 6 ABROGA, HOTARIREA 619 din 1990 emisa de Guvern, HOTARIREA 767 din 1990 emisa de Guvern