HOTARARE nr. 95 din 18 februarie 1999pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 983/1998
privind reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si terenurilor

EMITENT: GUVERNUL Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 23 februarie 1999 In temeiul art. 107 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei, precum si al prevederilor art. 10 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare,

Guvernul Romaniei hotaraste:

ARTICOL UNIC

Hotararea Guvernului nr. 983/1998 privind reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si terenurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 31 decembrie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1. - Societatile comerciale, indiferent de forma de proprietate, regiile autonome, institutele nationale de cercetare si celelalte categorii de agenti economici pot proceda la reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, precum si a imobilizarilor corporale in curs de natura cladirilor si constructiilor speciale, existente in patrimoniul lor la 30 iunie 1998.

Agentii economici care se afla in procedura de dizolvare sau de lichidare administrativa conform Legii nr. 31/1990, republicata, nu vor proceda la reevaluarea activelor imobilizate prevazute la alineatul precedent."

2. Alineatul 2 al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:

"Coeficientii de actualizare care stau la baza reevaluarii, stabiliti de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, sunt orientativi si pot fi ajustati de catre agentii economici, in plus sau in minus, in functie de utilitatea si valoarea de piata a imobilizarilor supuse reevaluarii."

3. Articolul 4 se completeaza cu trei alineate cu urmatorul cuprins:

"Agentii economici care nu pot definitiva actiunea de reevaluare in termenul prevazut pentru depunerea bilantului contabil pe anul 1998 pot continua aceasta actiune pana la data de 15 iunie 1999, rezultatele acesteia urmand a fi cuprinse in raportarile contabile la data de 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 3.

Pana la aceeasi data, respectiv 15 iunie 1999, se depune si declaratia pentru stabilirea impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, de catre persoanele juridice prevazute la art. 1, care va cuprinde baza de impozitare reevaluata conform prezentei hotarari.

In situatia in care unii agenti economici au depus deja organelor in drept declaratiile cuprinzand baza impozabila reevaluata, prevazute la alineatul precedent, pot efectua eventualele corectii generate de aplicarea prevederilor art. 2 alin. 2, pana la data de 15 iunie 1999, prin depunerea unei noi declaratii."

4. Articolul 7 se abroga si se introduce un nou articol 7 cu urmatorul cuprins:

"Art. 7. - Imobilizarile corporale de natura celor prevazute la art. 1 se pot reevalua anual, pe baza indicelui de inflatie aferent fiecarui exercitiu financiar, in cazul in care cresterea anuala a acestuia depaseste 5% . Indicele de inflatie se determina de catre Comisia Nationala pentru Statistica si se comunica prin ordin al ministrului finantelor, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Rezultatele acestor reevaluari se reflecta in bilanturile contabile anuale."


PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul lucrarilor publice

si amenajarii teritoriului,

Nicolae Noica
REFERITOR LA, LEGEA 15 din 1994 Art. 10

MODIFICA, HOTARIREA 983 din 1998 emisa de Guvern Art. 1 , Art. 2

ABROGA HOTARIREA 983 din 1998 emisa de Guvern Art. 7

COMPLETEAZA, HOTARIREA 983 din 1998 emisa de Guvern Art. 4, Art. 7