HOTARARE nr. 983 din 29 decembrie 1998privind reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor

EMITENT: GUVERNUL

Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 31 decembrie 1998

In temeiul prevederilor art. 10 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare,

Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1

MODIFICAT DE HOTARIREA 95 din 1999 emisa de Guvern

Societatile comerciale, indiferent de forma de proprietate, regiile autonome, institutele nationale de cercetare si celelalte categorii de agenti economici vor proceda la reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, precum si a imobilizarilor corporale in curs de natura cladirilor si constructiilor speciale, existente in patrimoniul lor la 30 iunie 1998.

ART. 2

MODIFICAT DE HOTARIREA 95 din 1999 emisa de Guvern

Reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, precum si a imobilizarilor corporale in curs de natura cladirilor si constructiilor speciale se va efectua conform Normelor privind reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotararea.

Coeficientii de actualizare care stau la baza reevaluarii sunt stabiliti de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

ART. 3

La incheierea actiunii de reevaluare agentii economici prevazuti la art. 1 vor inregistra diferentele din reevaluare in conturile corespunzatoare, dupa aprobarea acestora de catre adunarea generala a actionarilor, a asociatilor sau de catre consiliul de administratie, in cazul regiilor autonome, in conformitate cu metodologia contabila prevazuta in Normele privind reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor.

Pentru aceste categorii de imobilizari amortizarea aferenta gradului de neutilizare, evidentiata de agentii economici pana la data de 31 decembrie 1996 in contul in afara bilantului, se va regulariza si inregistra in conformitate cu prevederile cuprinse in anexele nr. 1 si 2 la norme.

ART. 4

COMPLETAT DE HOTARIREA 95 din 1999 emisa de Guvern

Rezultatele reevaluarii categoriilor de imobilizari prevazute la art. 1, diminuate, dupa caz, cu amortizarea aferenta gradului de neutilizare, inregistrata pana la data de 31 decembrie 1996, vor fi cuprinse in bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 1998.

ART. 5

In anul 1999 diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale si a imobilizarilor corporale in curs, prevazute la art. 1, pot fi utilizate, in conformitate cu prevederile legale, pentru majorarea capitalului social, respectiv a patrimoniului, dupa caz.

ART. 6

Incepand cu data de 1 ianuarie 1999, amortizarea imobilizarilor corporale reevaluate se calculeaza in conformitate cu prevederile legale care reglementeaza regimul amortizarii acestora.

ART. 7

ABROGAT DE HOTARIREA 95 din 1999 emisa de Guvern , COMPLETAT DE HOTARIREA 95 din 1999 emisa de Guvern

Neefectuarea reevaluarii de catre persoanele juridice prevazute la art. 1 constituie contraventie la disciplina financiara si se sanctioneaza cu amenda de la 600.000 lei la 1.000.000 lei.

Amenzile contraventionale se aplica de personalul de specialitate al Ministerului Finantelor si se suporta de persoanele vinovate.


PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul lucrarilor publice

si amenajarii teritoriului,

Laszlo Borbely, secretar de stat

ANEXA 1

NORME

privind reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor

ART. 1

MODIFICAT DE HOTARIREA 95 din 1999 emisa de Guvern

Dispozitii generale

(1) Prin operatiunea de reevaluare a cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, precum si a imobilizarilor in curs de natura cladirilor si constructiilor speciale existente in patrimoniul persoanelor juridice, prevazute la art. 1 din hotarare, se realizeaza actualizarea elementelor patrimoniale din raportarile contabile intocmite la data de 30 iunie 1998.

(2) Reevaluarea imobilizarilor corporale si a imobilizarilor corporale in curs, prevazute la art. 1 din hotarare, are ca obiectiv aducerea acestora la costul curent sau la valoarea de intrare actualizata.

(3) Pentru realizarea reevaluarii, persoanele juridice prevazute la art. 1 din hotarare vor proceda la efectuarea inventarierii imobilizarilor respective, in conformitate cu prevederile normelor aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, public in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 18 decembrie 1995.

(4) Componenta comisiilor de inventariere va fi astfel stabilita incat sa asigure un numar corespunzator de cadre cu pregatire tehnica in domeniu, care sa poata aprecia gradul de uzura fizica si morala a bunurilor inventariate.

(5) La terminarea actiunii de reevaluare a cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, precum si a imobilizarilor corporale in curs de natura cladirilor si constructiilor speciale, pe baza prevederilor prezentelor norme persoanele juridice vor determina si vor inregistra in contabilitate diferentele din reevaluare, conform monografiei prezentate in anexa nr. 2.

ART. 2

MODIFICAT DE HOTARIREA 95 din 1999 emisa de Guvern

(1) Se supun reevaluarii cladirile, constructiile speciale si terenurile, precum si imobilizarile corporale in curs de natura cladirilor si constructiilor speciale aflate in capitalul social, respectiv in patrimoniul persoanelor juridice, si evidentiate in raportarile contabile intocmite la data de 30 iunie 1998, astfel:

a) cladirile si constructiile speciale aflate in patrimoniu, evidentiate in conturile 2121 "Cladiri" si 2122 "Constructii speciale";

b) terenurile aflate in patrimoniu, evidentiate in contul 211 "Terenuri", exclusiv cele folosite in scop agricol;

c) mijloacele fixe de natura cladirilor si constructiilor speciale concesionate, date in locatie de gestiune sau inchiriate, dupa caz, si cele date in folosinta asocierilor in participatiune, conform contractelor economice incheiate, se reevalueaza de catre persoanele juridice care le au evidentiate in patrimoniu;

d) investitiile efectuate la imobilizarile de natura cladirilor si constructiilor speciale concesionate, luate cu chirie sau in locatie de gestiune, se supun reevaluarii de catre persoanele juridice care le-au efectuat si le-au inregistrat in contabilitate;

e) mijloacele fixe de natura cladirilor si constructiilor speciale trecute in conservare;

f) capacitatile puse in functiune partial, de natura cladirilor si constructiilor speciale, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca mijloace fixe;

g) imobilizarile corporale in curs privind cladirile si constructiile speciale, evidentiate in contabilitate;

h) mijloacele fixe de natura cladirilor si constructiilor speciale, la care in perioada 1 aprilie 1994-30 iunie 1998 s-au efectuat lucrari de modernizare care au majorat valoarea de inregistrare a acestor imobilizari corporale. Pentru aceste active reevaluarea se efectueaza separat pentru valoarea existenta la 31 martie 1994 si separat pentru valorile reprezentand modernizari, prin aplicarea coeficientilor corespunzatori perioadei in care s-a efectuat modernizarea;

i) activele predate in sistem leasing imobiliar, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998. Reevaluarea acestor active va avea in vedere valoarea negociata, prevazuta in contractul incheiat intre cele doua parti;

j) imobilizarile corporale si imobilizarile corporale in curs, de natura celor mentionate, apartinand patrimoniului public, inscrise in activul agentilor economici prevazuti la art. 1 din hotarare;

k) cladirile si constructiile speciale aflate la sucursalele, filialele si agentiile din strainatate se reevalueaza de catre agentii economici din tara, in cazul in care figureaza in patrimoniul acestora.

(2) Nu sunt supuse reevaluarii:

a) cladirile si constructiile speciale a caror valoare de intrare a fost recuperata integral pe calea amortizarii la data de 30 iunie 1998 sau care urmeaza a fi amortizate integral in semestrul II al anului 1998;

b) mijloacele fixe de natura cladirilor si constructiilor speciale in al caror cost de achizitie au fost incluse diferentele nefavorabile de curs valutar si dobanzile bancare in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 104/1997 si ale Hotararii Guvernului nr. 22/1998 pentru perioadele ale caror diferente au fost regularizate;

c) mijloacele fixe si lucrarile de investitii in curs de natura cladirilor si constructiilor speciale la care s-au inclus in valoarea investitiilor valoarea spezelor si comisioanelor bancare, precum si dobanzile si diferentele de curs valutar in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 3/1995 si cu precizarile privind inchiderea exercitiilor financiare (ordinele ministrului finantelor nr. 33/1996 si nr. 40/1997) pentru perioadele respective;

d) cladirile, constructiile speciale si terenurile, inclusiv imobilizarile in curs aferente acestora, care au iesit din patrimoniul agentilor economici dupa data de 30 iunie 1998, precum si cele intrate dupa aceasta data;

e) cladirile, constructiile speciale si terenurile evidentiate in afara bilantului;

f) cladirile de locuit sau locuintele de serviciu construite din fondurile statului, aflate in patrimoniul agentilor economici cu capital de stat, supuse vanzarii catre populatie.

ART. 3

(1) Pentru efectuarea reevaluarii imobilizarilor corporale se va stabili valoarea ramasa actualizata la data de 30 iunie 1998, avandu-se in vedere:

a) valoarea de intrare a cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor la data de 30 iunie 1998, inscrisa in raportarile contabile;

b) amortizarea calculata pana la data de 30 iunie 1998, evidentiata in contabilitate in creditul contului 281 "Amortizarea imobilizarilor corporale" si in debitul contului 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe";

c) coeficientii de actualizare la data de 30 iunie 1998, prevazuti in anexa nr. 3;

d) amortizarea aferenta activelor corporale pentru care s-au obtinut scutiri totale sau pentru o perioada limitata de timp la calculul amortizarii, conform art. 16 din Legea nr. 15/1994, cu modificarile ulterioare, si art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 104/1997;

e) valoarea ramasa actualizata, precum si valoarea de intrare actualizata se stabilesc conform anexei nr. 1 la prezentele norme.

(2) Persoanele juridice care nu au efectuat reevaluarile anterioare prevazute de normele legale, conform hotararilor Guvernului nr. 945/1990, nr. 26/1992 si nr. 500/1994, vor proceda la efectuarea reevaluarii cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor de la data de 1 ianuarie 1990 sau de la data intrarii acestora in capitalul social, respectiv in patrimoniu, pe baza indicilor si metodologiei prevazute de reglementarile respective.

(3) Comisiile de inventariere vor analiza diferentele din reevaluare si valorile actualizate ale imobilizarilor reevaluate in corelatie cu utilitatea bunurilor respective si cu valoarea de piata, iar in cazurile in care se vor constata supraevaluari sub subevaluari ale valorii acestora, ele vor fi eliminate.

ART. 4

COMPLETAT DE HOTARIREA 95 din 1999 emisa de Guvern

Pentru evidentierea distincta in contabilitatea agentilor economici a diferentelor rezultate in urma reevaluarii, in Planul de conturi general se introduc urmatoarele conturi:

105.01 "Diferente din reevaluarea terenurilor"

105.03 "Diferente din reevaluarea cladirilor"

105.04 "Diferente din reevaluarea constructiilor speciale"

105.05 "Diferente din reevaluarea imobilizarilor corporale in curs privind cladirile si constructiile speciale"

2111.1 "Diferente din reevaluarea terenurilor"

2121.1 "Diferente din reevaluarea cladirilor"

2122.1 "Diferente din reevaluarea constructiilor speciale"

231.1 "Diferente din reevaluarea imobilizarilor corporale in curs de natura cladirilor si constructiilor speciale".

ART. 5

Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentele norme.


ANEXA 1

la norme

Unitatea patrimoniala

SITUATIA

determinarii valorii ramase actualizate a imobilizarilor corporale supuse reevaluarii


--------------------------------------------------------------------------------
N|Denumirea|Valoarea|  Amortizarea calculata  |    |Valoarea|Coefi-|Valoa-
r|imobili- |  de  |---------------------------|    |ramasa |cient |rea
 |zarii  |inregis-|  in  | in |Amortizarea| Total |neamor- | de |actua-
c|corpora- |trare  | credit |debit |aferenta  |amorti-|tizata |actua-|lizata
r|le sau  | din  |cont 281|cont |activelor |zare  |    |lizare|
t|corpo-  |contabi-|    | 8045 |scutite  |    |    |   |
 |rale in |litate |    |   |conform  |    |    |   |
 |curs   |    |    |   |reglemen- |    |    |   |
 |     |    |    |   |tarilor  |    |    |   |
 |     |    |    |   |legale   |    |    |   |
-|---------|--------|--------|------|-----------|-------|--------|------|-------
0|  1  |  2  |  3  | 4  |  5   | 6  |  7  | 8  |  9
-|---------|--------|--------|------|-----------|-------|--------|------|-------
 |     |    |    |   |      |col.3+ |col.2  |   |col.2 x
 |     |    |    |   |      |col.4+ |col.6  |   |col.8
 |     |    |    |   |      |col.5 |    |   |
-|---------|--------|--------|------|-----------|-------|--------|------|-------
-|---------|--------|--------|------|-----------|-------|--------|------|-------
-|---------|--------|--------|------|-----------|-------|--------|------|-------
-|---------|--------|--------|------|-----------|-------|--------|------|-------
-|---------|--------|--------|------|-----------|-------|--------|------|-------
  continuare tabel
--------------------------------------------------------------------------------
Grad de uzura| Amortizarea |Diferenta|Valoarea|Diferente|Ajust-|Diferente|Ob-
 scriptica | actualizata |amorti- |ramasa | din  |tari |  de  |ser-
   (%)   |        |zare   |actua- |reevalua-| ale |inregis- |va-
       |        |     |lizata |re    |valo- |trat   |tii
       |        |     |    |calculate|rii  |     |
       |        |     |    |     |pro- |     |
       |        |     |    |     |puse |     |
       |        |     |    |     | de |     |
       |        |     |    |     |comi- |     |
       |        |     |    |     |sia  |     |
       |        |     |    |     | de |     |
       |        |     |    |     |iven- |     |
       |        |     |    |     |tari- |     |
       |        |     |    |     |ere  |     |
-------------|---------------|---------|--------|---------|------|---------|----
   10   |   11    |  12  | 13  |  14  | 15  | 16   | 17
-------------|---------------|---------|--------|---------|------|---------|----
col.6 x 100 |col.9 x col.10 |col. 11 |col. 9 |col. 9  |   |col. 14 |
-----    |----      |col. 6  |col. 11 |col. 2  |   |col. 15 |
col.2    |100      |     |    |     |   |     |
-------------|---------------|---------|--------|---------|------|---------|----
-------------|---------------|---------|--------|---------|------|---------|----
-------------|---------------|---------|--------|---------|------|---------|----
-------------|---------------|---------|--------|---------|------|---------|----
-------------|---------------|---------|--------|---------|------|---------|----

ANEXA 2

la norme

INREGISTRAREA

in contabilitate a diferentelor rezultate in urma reevaluarii terenurilor, cladirilor si a constructiilor speciale


  a) Inregistrarea diferentelor din reevaluarea terenurilor
    (col. 16 din anexa nr. 1):
    2111.1 = 105.01
  b) Inregistrarea diferentelor din reevaluarea cladirilor si constructiilor
    speciale
    (col. 16 din anexa nr. 1):
    2121.1 = 105.03
    2122.1 = 105.04
  c) Inregistrarea diferentelor din reevaluarea imobilizarilor corporale in
    curs de natura cladirilor si constructiilor speciale (col. 16 din anexa
    nr. 1):
    231.1 = 105.05
  d) Inregistrarea diferentei dintre amortizarea actualizata si cea
    inregistrata pana la data reevaluarii (col. 12 din anexa nr. 1).
    105/analitic distinct = 281/analitic distinct - din col. 12
    (amortizarea actualizata - amortizarea inregistrata)
  e) Inregistrarea amortizarii aferente gradului de neutilizare (col. 4 din
    anexa nr. 1):
    105/analitic distinct = 281/analitic distinct - din col. 4 (amortizari
    aferente gradului de neutilizare) si concomitent,
    Credit cont 8045 cu amortizarea inscrisa in col. 4 din anexa nr. 1.
    In bilantul contabil incheiat la data de 31 decembrie 1998 sumele
    reprezentand diferente din reevaluarea imobilizarilor corporale se vor
    reflecta astfel:
   * In formularul cod 10 - activ - soldurile conturilor de diferente din
    reevaluare vor fi inscrise impreuna cu soldurile conturilor de
    imobilizari respective.
   * In formularul cod 10 - pasiv - soldurile conturilor de diferente din
    reevaluari (analiticele contului 105) vor fi inscrise la capitaluri
    proprii.
  f) La inceputul anului 1999 conturile 2111.1 "Diferente din reevaluarea
    terenurilor", 2121.1 "Diferente din reevaluarea cladirilor", 2122.1
    "Diferente din reevaluarea constructiilor speciale" si 231.1 "Diferente
    din reevaluarea imobilizarilor corporale in curs de natura cladirilor si
    constructiilor speciale" se vor inchide prin debitul conturilor
    corespunzatoare de imobilizari corporale, respectiv de imobilizari
    corporale in curs, dupa caz, din Planul de conturi general in vigoare.

ANEXA 3

la norme

COEFICIENTII

de actualizare a imobilizarilor corporale in cladiri si constructii speciale, precum si a imobilizarilor corporale in curs, de natura cladirilor si a constructiilor speciale


-------------------------------------------------------------------------------
Existent|           Intrate in perioada
  la  |----------------------------------------------------------------------
30 iunie|    1994 |      1995      |      1996
 1994  |-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
    |Trim. |Trim. |Trim. |Trim. |Trim. |Trim. |Trim. |Trim. |Trim. |Trim. |
    |III  |IV  |I   |II  |III  |IV  |I   |II  |III  |IV  |
--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
 9,007 | 8,085|7,377 |5,833 |5,031 |4,630 |4,273 |3,983 |3,591 |3,090 |2,897 |
-------------------------------------------------------------------------------
continuare tabel
|------------------------------------------------------------------
|            1997        |    1998     |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|
|Trim. I   |Trim. II |Trim. III |Trim. IV |Trim. I  |Trim. II |
|      |     |     |     |     |     |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 1,722   | 1,547  | 1,422  | 1.335  | 1,070  | 1,000  |
--------------------------------------------------------------------

 Coeficientul de actualizare a pretului terenului in intervalul
 30 iunie 1994 - 30 iunie 1998 este de 7,352 .Art. 1, Art. 2, MODIFICATE DE HOTARIREA 95 din 1999 emisa de Guvern

Art. 7 ABROGAT DE HOTARIREA 95 din 1999 emisa de Guvern

Art. 4, Art. 7, COMPLETATE DE HOTARIREA 95 din 1999 emisa de Guvern