Lege nr. 345 din 1 iunie 2002

privind taxa pe valoarea adaugata

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 1 iunie 2002

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Sfera de aplicare


SECTIUNEA 1
Operatiuni impozabile

Art. 1. - (1) Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect care se datoreaza bugetului de stat. Prezenta lege stabileste regulile referitoare la taxa pe valoarea adaugata.
(2) Se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata operatiunile care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa constituie o livrare de bunuri, o prestare de servicii efectuata cu plata sau o operatiune asimilata acestora;
b) sa fie efectuate de persoane impozabile, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1);
c) sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 2 alin. (2).
(3) Prin operatiuni cu plata se intelege obligativitatea existentei unei legaturi directe intre operatiunea efectuata si contrapartida obtinuta.
(4) Se cuprind, de asemenea, in sfera taxei pe valoarea adaugata importurile de bunuri.
Art. 2. - (1) In sensul prezentei legi, prin persoana impozabila se intelege orice persoana, indiferent de statutul sau juridic, care efectueaza de o maniera independenta activitati economice de natura celor prevazute la alin. (2), oricare ar fi scopul si rezultatul acestor activitati.
(2) Activitatile economice la care se face referire la alin. (1) sunt activitatile producatorilor, comerciantilor, prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, agricole si cele ale profesiunilor libere sau asimilate. De asemenea, constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obtinerii de venituri.
(3) In sensul prezentei legi, nu actioneaza de o maniera independenta angajatii sau orice alte persoane care sunt legate de un angajator printr-un contract individual de munca sau prin orice alte instrumente juridice care stabilesc relatia angajator-angajat in ceea ce priveste conditiile de munca, remunerarea si responsabilitatile angajatorului.
(4) Institutiile publice nu sunt considerate persoane impozabile pentru activitatile lor administrative, sociale, educative, culturale, sportive, de ordine publica, de aparare si siguranta statului, pe care le desfasoara in calitate de autoritati publice, chiar daca pentru desfasurarea acestor activitati percep taxe, redevente, cotizatii sau onorarii.
(5) Institutiile publice sunt considerate persoane impozabile pentru operatiunile efectuate, inclusiv cele prevazute la alin. (4), in cazurile in care tratarea lor ca persoane neimpozabile pentru aceste operatiuni conduce la distorsiuni concurentiale. Institutiile publice sunt considerate persoane impozabile pentru activitatile mentionate in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
Art. 3. - (1) Prin livrare de bunuri se intelege transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor detinute de proprietar catre beneficiar, direct sau prin persoanele care actioneaza in numele acestora.
(2) In sensul prezentei legi, prin bunuri la care se face referire la alin. (1) se intelege:
a) bunurile mobile corporale, cum sunt: materiile prime, materialele, obiectele de inventar, mijloacele fixe care pot fi detasate;
b) bunurile imobile, cum sunt: locuintele, constructiile industriale, comerciale, agricole sau cele destinate pentru alte activitati, terenurile agricole, terenurile pentru constructii si cele adiacente constructiilor, inclusiv cele aferente localitatilor urbane sau rurale pe care sunt amplasate constructii sau alte amenajari;
c) bunurile de natura mobila care nu pot fi detasate fara a fi deteriorate sau fara a antrena deteriorarea imobilelor insesi sau care devin bunuri imobiliare prin destinatie;
d) energia electrica si termica, gazele, agentul frigorific.
(3) Sunt considerate livrari de bunuri in sensul alin. (1):
a) vanzarea de bunuri cu plata in rate;
b) trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, in schimbul unei despagubiri;
c) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor in urma executarii silite.
(4) Este asimilata livrarilor de bunuri preluarea de catre persoane impozabile a bunurilor achizitionate sau fabricate de catre acestea pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit, daca taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial. Se excepteaza de la aceste prevederi bunurile acordate in mod gratuit, in limitele si potrivit destinatiilor prevazute prin lege.
(5) Operatiunile privind schimbul de bunuri au efectul a doua livrari separate. In cazul transferului dreptului de proprietate asupra unui bun de catre doua sau mai multe persoane impozabile, prin intermediul mai multor tranzactii, fiecare tranzactie se considera o livrare separata, fiind impozitata distinct, chiar daca bunul respectiv este transferat direct beneficiarului final. Acelasi regim se aplica in cazul schimbului de bunuri cu servicii.
(6) Nu se considera livrare de bunuri transferul total sau partial al activelor si pasivelor unei persoane impozabile, cu plata sau cu titlu gratuit, efectuat cu ocazia operatiunilor de fuziune si divizare a societatilor comerciale.
(7) Nu se considera livrare de bunuri aportul in natura la capitalul social al unei societati comerciale, in cazul in care beneficiarul este o persoana impozabila care are dreptul de a deduce total taxa pe valoarea adaugata, daca taxa ar fi aplicabila la transferul respectiv. In acest caz beneficiarul este considerat a fi succesorul celui care efectueaza transferul. In situatia in care beneficiarul este o persoana impozabila care nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata sau are dreptul de deducere partial, potrivit art. 23, operatiunea se considera livrare de bunuri, daca taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial.
Art. 4. - (1) Se considera prestare de servicii orice activitate care nu constituie livrare de bunuri in sensul art. 3. Astfel de operatiuni pot fi:
a) orice munca fizica sau intelectuala;
b) lucrari de constructii-montaj;
c) transport de persoane si marfuri;
d) servicii de posta si telecomunicatii, de transmisiuni radio si TV;
e) inchirierea, arendarea si concesionarea de bunuri mobile sau imobile;
f) operatiuni de intermediere sau de comision;
g) reparatii de orice natura;
h) cesiuni si concesiuni ale drepturilor de autor, brevete, licente, marci de fabrica si de comert, titluri de participare si alte drepturi similare;
i) servicii de publicitate;
j) operatiuni bancare, financiare, de asigurare si/sau reasigurare;
k) punerea la dispozitie de personal;
l) mandatarea;
m) asigurarea sau cedarea unei clientele, exclusivitatea asupra unei vanzari sau cumparari;
n) angajamentul de a nu exercita o activitate economica sau un drept dintre cele mentionate la lit. h);
o) amenajarea de spatii de parcare, de depozitare si de camping;
p) activitatile hoteliere si de alimentatie publica;
r) asigurarea accesului la retelele de comunicatii si a posibilitatii de utilizare a acestora;
s) prestatiile consilierilor, inginerilor, avocatilor, notarilor publici, executorilor judecatoresti, auditorilor, expertilor contabili, birourilor de studii si alte prestatii similare, precum si prelucrarea de date si furnizarea de informatii;
t) operatiuni de leasing.
(2) Efectuarea unor servicii, potrivit unui ordin emis de/sau in numele unei autoritati publice sau potrivit legii, se considera prestare de servicii in sensul alin. (1).
(3) Urmatoarele operatiuni sunt asimilate cu prestarile de servicii:
a) utilizarea bunurilor care fac parte din activele persoanei impozabile in alte scopuri decat cele legate de activitatea sa economica sau pentru a fi puse la dispozitie, in vederea utilizarii in mod gratuit, altor persoane fizice sau juridice, daca taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor bunuri a fost dedusa total sau partial;
b) prestarile de servicii efectuate in mod gratuit de persoana impozabila in alte scopuri decat cele legate de activitatea sa economica, pentru uzul personal al angajatilor sai sau al altor persoane, daca taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor prestari a fost dedusa total sau partial.
(4) Nu sunt asimilate cu prestarile de servicii utilizarea bunurilor si prestarile de servicii mentionate la alin. (3), efectuate in limitele si potrivit destinatiilor prevazute prin lege.
(5) Schimbul de servicii are efectul a doua prestari separate, fiecare dintre ele fiind supusa impozitarii. In cazul prestarii unui serviciu de catre mai multe persoane impozabile, prin tranzactii succesive, fiecare tranzactie se considera o prestare separata si se impoziteaza distinct, chiar daca serviciul respectiv este prestat direct catre beneficiarul final.
(6) Persoana impozabila care actioneaza in nume propriu, dar in contul unei alte persoane, luand parte la prestari de servicii, se considera ca a primit si a prestat ea insasi acele servicii.
Art. 5. - Prin import de bunuri se intelege introducerea in tara de bunuri provenind din strainatate de catre orice persoana, indiferent de statutul sau juridic, direct sau prin intermediari, plasate in regim vamal de import sau in regimuri vamale suspensive.


SECTIUNEA a 2-a
Locul operatiunilor impozabile

Art. 6. - (1) Locul unei livrari de bunuri se considera a fi in Romania atunci cand, potrivit prevederilor alin. (2) si (3), este situat pe teritoriul Romaniei.
(2) Se considera a fi locul livrarii:
a) locul de unde a pornit expeditia bunurilor sau transportul catre beneficiar, indiferent daca bunurile sunt expediate sau transportate de furnizor, de beneficiar sau de terti;
b) locul unde se gasesc bunurile in momentul cand are loc livrarea, in cazul in care bunurile nu sunt expediate sau transportate.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2) lit. a), locul livrarii bunurilor pentru importatorul definit la art. 13 alin. (1) se considera a fi situat in Romania in cazul in care locul de unde a pornit expeditia sau transportul se afla in afara Romaniei, insa destinatia finala este in Romania.
(4) Livrarile si importurile de bunuri pentru care locul operatiunii se considera a fi in Romania se supun regimurilor de impozitare prevazute in prezenta lege.
Art. 7. - (1) Locul prestarilor de servicii se considera a fi in Romania cand prestatorul isi are stabilit in Romania sediul activitatii economice sau un sediu stabil de la care sunt prestate serviciile ori, in lipsa unui astfel de sediu, domiciliul sau resedinta sa obisnuita, cu urmatoarele exceptii pentru care locul prestarii este:
a) locul unde sunt situate bunurile de natura imobiliara, pentru lucrarile de constructii-montaj executate pentru realizarea, repararea si intretinerea bunurilor imobile, indiferent de locul unde este situat sediul prestatorului - in tara sau in strainatate. Acelasi regim se aplica si inchirierii de bunuri imobile, operatiunilor de leasing avand ca obiect utilizarea bunurilor imobile, serviciilor de arhitectura, proiectare, de coordonare a lucrarilor de constructii, precum si serviciilor prestate de alte persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata cu activitate in domeniul bunurilor imobile - studii, expertize, reparatii si alte prestari ale agentilor imobiliari;
b) locul de plecare a transportului de bunuri sau de persoane, respectiv locul de sosire a transportului aferent bunurilor importate:
1. pentru transportul de bunuri sau de persoane, locul prestarii se considera a fi in Romania, daca locul de plecare a transportului se afla in Romania, indiferent daca locul de sosire a transportului se afla in Romania sau in strainatate;
2. pentru transportul de bunuri cu locul de plecare in strainatate, locul prestarii se considera a fi in Romania, daca locul de sosire a transportului se afla in Romania;
c) locul unde beneficiarul are stabilit sediul activitatii sau, in lipsa acestuia, domiciliul stabil al acestuia. In aceasta categorie se incadreaza:
1. inchirierea de bunuri mobile corporale;
2. operatiunile de leasing avand ca obiect utilizarea bunurilor mobile;
3. cesiunile si/sau concesiunile dreptului de autor, de brevete, de licente, de marci de fabrica si de comert si alte drepturi similare;
4. serviciile de publicitate;
5. serviciile consultantilor, inginerilor, birourilor de studii, avocatilor, expertilor contabili si alte servicii similare;
6. prelucrarea de date, furnizarea de informatii, realizarea si/sau furnizarea de programe informatice si/sau licente de programe informatice;
7. operatiunile bancare, financiare, de asigurare si/sau de reasigurare;
8. punerea la dispozitie de personal;
9. prestarile intermediarilor care intervin in furnizarea serviciilor prevazute la pct. 1-8;
d) locul unde serviciile sunt prestate efectiv; in aceasta categorie se cuprind urmatoarele activitati:
1. culturale, artistice, sportive, stiintifice, educative, de divertisment sau similare, inclusiv serviciile accesorii si cele ale organizatorilor de astfel de activitati;
2. prestarile accesorii transportului, cum sunt: incarcarea-descarcarea mijloacelor de transport, manipularea, paza si/sau depozitarea marfurilor si alte servicii similare;
3. expertize privind bunurile mobile corporale;
4. lucrari efectuate asupra bunurilor mobile corporale.
(2) Prestarile de servicii pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania se supun regimurilor de impozitare prevazute in prezenta lege.


SECTIUNEA a 3-a
Regimuri de impozitare

Art. 8. - (1) Operatiunile impozabile cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se clasifica, din punct de vedere al regimului de impozitare, astfel:
a) operatiuni taxabile, la care se aplica cota standard a taxei pe valoarea adaugata; nivelul cotei standard se stabileste prin prezenta lege;
b) operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, pentru care furnizorii si/sau prestatorii au dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si/sau serviciilor achizitionate, destinate realizarii operatiunilor respective; in prezenta lege aceste operatiuni sunt prevazute la art. 11 alin. (1) si la art. 12;
c) operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata fara drept de deducere, pentru care furnizorii/prestatorii nu au dreptul la deducerea taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si/sau serviciilor achizitionate, destinate realizarii operatiunilor respective; in prezenta lege aceste operatiuni sunt prevazute la art. 9;
d) operatiuni de import scutite de taxa pe valoarea adaugata; in prezenta lege aceste operatiuni sunt prevazute la art. 10.
(2) Operatiunile scutite de taxa pe valoarea adaugata sunt reglementate prin lege si nu se admite extinderea lor prin analogie.
(3) Operatiunile scutite de la plata taxei pe valoarea adaugata prin alte acte normative decat prin prezenta lege se considera operatiuni scutite fara drept de deducere in situatia in care actele normative respective nu prevad in mod expres posibilitatea furnizorilor/prestatorilor de a exercita dreptul de deducere.
(4) Operatiunile desfasurate in zonele libere se supun regimurilor de impozitare si regulilor prevazute in prezenta lege.
(5) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi operatiunile la care, prin alte acte normative in vigoare, se prevede aplicarea cotei zero a taxei pe valoarea adaugata se considera operatiuni scutite cu drept de deducere.
(6) Se interzice utilizarea notiunii "cota zero" in actele normative care vor fi elaborate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi.


SECTIUNEA a 4-a
Operatiuni scutite

SUBSECTIUNEA 1
Scutiri in interiorul tarii

Art. 9. - (1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata urmatoarele activitati de interes general:
a) spitalizarea, ingrijirile medicale, inclusiv veterinare, si operatiunile strans legate de acestea, desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati, indiferent de forma de organizare si de titularul dreptului de proprietate, respectiv: spitale, sanatorii, centre de sanatate rurale sau urbane, dispensare, cabinete si laboratoare medicale, centre de ingrijire medicala si de diagnostic, statii de salvare si alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de activitati, precum si cantinele organizate pe langa aceste unitati. Sunt, de asemenea, scutite serviciile de cazare, masa si tratament prestate cumulat de catre persoane impozabile autorizate care isi desfasoara activitatea in statiuni balneoclimaterice si a caror contravaloare este decontata pe baza de bilete de tratament, precum si serviciile funerare prestate de unitatile sanitare;
b) prestarile de servicii efectuate in cadrul profesiunii lor de catre tehnicienii dentari, precum si livrarea de proteze dentare efectuata de catre stomatologi si de catre tehnicienii dentari, indiferent de forma de organizare si de titularul dreptului de proprietate;
c) prestarile de ingrijire si supraveghere la domiciliu a persoanelor, efectuate de personal specializat cu exercitarea profesiunilor medicale si paramedicale;
d) livrarile de organe, de sange si de lapte uman;
e) activitatea de invatamant prevazuta la art. 15 alin. (5) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, desfasurata de unitatile autorizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si care sunt cuprinse in sistemul national de invatamant, precum si achizitionarea de catre acestea de documentatie tehnica si materiale de constructii destinate invatamantului de stat si particular, precum si de aparatura, utilaje, publicatii si dotari pentru procesul didactic. Sunt, de asemenea, scutite cantinele organizate pe langa unitatile cuprinse in sistemul national de invatamant autorizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
f) prestarile de servicii si livrarile de bunuri strans legate de asistenta si protectia sociala, efectuate de institutiile publice, institutiile de interes public sau de alte organisme recunoscute ca avand caracter social;
g) prestarile de servicii si livrarile de bunuri strans legate de protectia copiilor si tinerilor, efectuate de institutiile publice, institutiile de interes public sau de alte organisme recunoscute ca avand caracter social;
h) prestarile de servicii si livrarile de bunuri furnizate membrilor in interesul lor colectiv, in schimbul unei cotizatii fixate conform statutului, de organizatii fara scop patrimonial ce au obiective de natura politica, sindicala, religioasa, patriotica, filozofica, filantropica sau civica, in conditiile in care aceasta scutire nu provoaca distorsiuni de concurenta;
i) serviciile ce au stransa legatura cu practicarea sportului sau a educatiei fizice prestate de organizatii fara scop patrimonial in beneficiul persoanelor care practica sportul sau educatia fizica;
j) prestari de servicii culturale si livrarile de bunuri legate nemijlocit de acestea, efectuate de institutii publice;
k) prestarile de servicii si livrarile de bunuri efectuate de unitati ale caror operatiuni sunt scutite, conform lit. a) si lit. e)-j), cu ocazia manifestarilor destinate sa le aduca sprijin financiar si organizate in profitul lor exclusiv, cu conditia ca aceste scutiri sa nu produca distorsiuni concurentiale;
l) realizarea si difuzarea programelor de radio si televiziune, cu exceptia celor de publicitate;
m) vanzarea de filme sau licente de filme destinate difuzarii prin televiziune, cu exceptia celor de publicitate;
n) transportul bolnavilor sau ranitilor cu vehicule special amenajate si autorizate in acest sens.
(2) Alte operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata:
a) activitatile de cercetare-dezvoltare si inovare pentru realizarea programelor, subprogramelor, proiectelor si temelor componente ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, precum si actiunile cuprinse in acestea, in baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Planului national de cercetare si inovare prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii, aprobata si modificata prin Legea nr. 95/1998, cu modificarile si completarile ulterioare. Sunt, de asemenea, scutite activitatile de cercetare-dezvoltare si inovare finantate in parteneriat international, regional si bilateral;
b) livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate de producatorii agricoli individuali;
c) urmatoarele operatiuni bancare si financiare:
1. acordarea de credite, inclusiv acordarea de imprumuturi de asociatii/actionarii societatilor comerciale in vederea asigurarii resurselor financiare ale societatii, precum si acordarea de imprumuturi de catre orice persoana fizica sau juridica, in conditiile prevazute la art. 100 din titlul VI - Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare - din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificarile ulterioare;
2. operatiunile prevazute la art. 8 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, efectuate de bancile persoane juridice romane, sucursalele din Romania ale bancilor persoane juridice straine, organisme financiar-bancare internationale, casele de economii, casele de ajutor reciproc, cooperativele de credit si alte societati de credit, casele de schimb valutar, precum si alte persoane juridice autorizate sa desfasoare activitati bancare, cu exceptia urmatoarelor operatiuni: operatiunile de leasing financiar, inchirierea de casete de siguranta, tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor cu metale pretioase, obiecte confectionate din acestea si/sau pietre pretioase, expertizare de studii de fezabilitate, acordarea de consultanta, evaluari de patrimoniu;
3. operatiunile specifice efectuate de Banca Nationala a Romaniei, reglementate in mod expres prin Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare. Nu sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata achizitiile de aur, argint, alte metale si pietre pretioase, efectuate de Banca Nationala a Romaniei de la persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata;
4. operatiunile de investitii financiare, de intermediere financiara, de valori mobiliare si instrumente financiare derivate, precum si alte instrumente financiare;
5. intermedierea in plasamentul de valori mobiliare si oferirea de servicii legate de acesta;
d) gestiunea fondurilor comune de plasament si a fondurilor comune de creanta efectuate de Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, Fondul Roman de Garantare a Creditelor pentru Intreprinzatorii Privati - S.A., Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A., Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A., precum si de alte organisme constituite in acest scop;
e) operatiunile de asigurare si de reasigurare, precum si prestarile de servicii aferente acestor operatiuni efectuate de intermediarii in operatiuni de asigurare;
f) activitatile de organizare si exploatare a jocurilor de noroc, efectuate de Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. si contribuabilii autorizati de Comisia de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc;
g) livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate cu detinuti de unitatile din sistemul penitenciar;
h) lucrarile de constructii, amenajari, reparatii si intretinere executate pentru monumente comemorative ale combatantilor, eroilor, victimelor de razboi si ale Revolutiei din decembrie 1989, precum si pentru muzee, case memoriale, monumente istorice si de arhitectura;
i) incasarile din taxele de intrare la castele, muzee, targuri si expozitii, gradini zoologice si botanice, biblioteci, precum si operatiunile care intra in sfera de aplicare a impozitului pe spectacole;
j) editarea, tiparirea si/sau vanzarea de manuale scolare si/sau de carti, exclusiv activitatea de publicitate;
k) livrarile de proteze de orice fel, accesorii ale acestora, precum si de produse ortopedice;
l) transportul fluvial al localnicilor in Delta Dunarii si pe relatiile Orsova-Moldova Noua, Braila-Harsova, Galati-Grindu;
m) valorificarea obiectelor si vesmintelor de cult, tiparirea cartilor de cult, teologice sau cu continut bisericesc, necesare practicarii cultului, precum si a celor asimilate obiectelor de cult, potrivit art. 1 din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, cu modificarile ulterioare;
n) transferul dreptului de proprietate al bunurilor catre Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, ca efect al darii in plata pentru stingerea obligatiei de plata a debitorului, total sau partial, conform prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobata si modificata prin Legea nr. 409/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata activitatile persoanelor impozabile cu venituri din operatiuni taxabile declarate sau, dupa caz, realizate anual, de pana la 1,5 miliarde lei inclusiv. In situatia realizarii unor venituri superioare plafonului de impozitare de 1,5 miliarde lei in cursul unui an fiscal, persoanele impozabile au obligatia sa solicite inregistrarea ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Dupa inscrierea ca platitori de taxa pe valoarea adaugata persoanele impozabile respective nu mai beneficiaza de scutire chiar daca ulterior realizeaza venituri inferioare plafonului de 1,5 miliarde lei. Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care in anul 2001 au realizat venituri din operatiuni taxabile sub plafonul de 1,5 miliarde lei, pot solicita scoaterea din evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.
(4) Plafonul de impozitare de 1,5 miliarde lei stabilit la alin. (3) este valabil pentru anul fiscal 2002. De la data de 1 ianuarie pana la data de 31 decembrie 2003 plafonul de impozitare se stabileste la suma de 1,7 miliarde lei, iar de la data de 1 ianuarie 2004 si in continuare plafonul de impozitare se stabileste la 2 miliarde lei.
(5) Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri care au fost destinate exclusiv realizarii de operatiuni scutite in baza prezentului articol, daca taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor respective nu a fost dedusa.
(6) Persoanele impozabile pot opta pentru plata taxei pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la alin. (3).


SUBSECTIUNEA a 2-a
Operatiuni scutite la import

Art. 10. - Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata:
a) bunurile importate destinate comercializarii in regim duty-free, precum si prin magazinele pentru servirea in exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora;
b) bunurile introduse in tara de calatori sau de alte persoane fizice cu domiciliul in tara ori in strainatate, in conditiile si in limitele stabilite prin hotarare a Guvernului, potrivit regimului vamal aplicabil persoanelor fizice;
c) reparatiile si transformarile la nave si aeronave romanesti in strainatate, precum si carburantii si alte bunuri, aprovizionate din strainatate, destinate utilizarii pe nave si/sau aeronave;
d) importul de bunuri a caror livrare este scutita de taxa pe valoarea adaugata in interiorul tarii. Acelasi regim se aplica pentru serviciile efectuate de prestatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania, potrivit prevederilor art. 7;
e) licente de filme si programe, drepturi de transmisie, abonamente la agentii de stiri externe si altele de aceasta natura, destinate activitatii de radio si televiziune;
f) importul de bunuri primite in mod gratuit cu titlu de ajutoare sau donatii destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de aparare a sanatatii, cultural, artistic, educativ, stiintific, sportiv, de protectie si ameliorare a mediului, de protectie si conservare a monumentelor istorice si de arhitectura si importurile de bunuri finantate direct din imprumuturi nerambursabile, acordate Romaniei de organisme internationale, de guverne straine si/sau de organizatii nonprofit si de caritate, in conditii stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi;
g) importul urmatoarelor bunuri: mostrele fara valoare comerciala, materialele publicitare si de documentare, bunurile de origine romana, bunurile straine care, potrivit legii, devin proprietatea statului, bunurile reparate in strainatate sau bunurile care le inlocuiesc pe cele necorespunzatoare calitativ, returnate partenerilor externi in perioada de garantie, bunurile care se inapoiaza in tara ca urmare a unei expedieri eronate, echipamentele pentru protectia mediului stabilite prin hotarare a Guvernului.


SUBSECTIUNEA a 3-a
Scutiri pentru exporturi sau alte operatiuni similare
si pentru transportul international

Art. 11. - (1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata:
a) exportul de bunuri, transportul si prestarile de servicii legate direct de exportul bunurilor, precum si bunurile comercializate prin magazinele duty-free;
b) transportul international de persoane in si din strainatate, precum si prestarile de servicii legate direct de acesta;
c) transportul de marfa si de persoane, in si din porturile si aeroporturile din Romania, cu nave si aeronave sub pavilion romanesc, comandate de beneficiari din strainatate;
d) trecerea mijloacelor de transport de marfuri si de calatori cu mijloace de transport fluvial specializate, intre Romania si statele vecine;
e) transportul, prestarile de servicii accesorii transportului, precum si alte prestari de servicii aferente marfurilor din import si a caror contravaloare este inclusa in baza de impozitare conform art. 19 alin. (1) si (2);
f) livrarile de bunuri destinate utilizarii pe nave si aeronave sau incorporarii in nave si aeronave, care presteaza transporturi internationale de persoane si de marfuri;
g) prestarile de servicii efectuate in aeroporturi aferente aeronavelor in trafic international, precum si prestarile de servicii efectuate in porturi aferente navelor de comert maritim si pe fluvii internationale;
h) reparatiile la mijloacele de transport contractate cu beneficiari din strainatate;
i) alte prestari de servicii efectuate de persoane impozabile cu sediul in Romania, contractate cu beneficiari din strainatate, in conditiile prevazute prin normele de aplicare a prezentei legi;
j) prestarile de servicii pentru navele aflate in proprietatea companiilor de navigatie care isi desfasoara activitatea in regimul special maritim sau operate de acestea, precum si livrarile de nave in intregul lor catre aceste companii;
k) livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si a personalului acestora, pe baza de reciprocitate; livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora;
l) bunurile cumparate din expozitiile organizate in Romania, precum si din reteaua comerciala, expediate sau transportate in strainatate de catre cumparatorul care nu are domiciliul sau sediul in Romania;
m) livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice;
n) constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult religios;
o) livrarile de utilaje, echipamente si prestarile de servicii legate nemijlocit de operatiunile petroliere, realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, in baza Legii petrolului nr. 134/1995;
p) livrarile de utilaje, echipamente si prestarile de servicii aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni";
r) prestarile de servicii efectuate de intermediari care actioneaza in numele sau in contul altuia, atunci cand intervin in operatiunile prevazute in prezentul articol.
(2) Pentru operatiunile prevazute la alin. (1) lit. a)-c), e)-g), i) si r) justificarea regimului de scutire se realizeaza pe baza documentelor stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.
(3) Pentru operatiunile prevazute la alin. (1) lit. k)-p) aplicarea regimului de scutire se realizeaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
(4) Pentru lucrarile de constructie de locuinte, extindere, consolidare si reabilitare a locuintelor existente, nefinalizate la data intrarii in vigoare a prezentei legi, restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente perioadei in care au beneficiat de aplicarea cotei zero, conform prevederilor art. 17 lit. B.n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, cu modificarile ulterioare, se realizeaza conform procedurii stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.


SUBSECTIUNEA a 4-a
Scutiri speciale legate de traficul international de bunuri

Art. 12. - Se scutesc de taxa pe valoarea adaugata urmatoarele operatiuni, cu conditia ca acestea sa nu duca la utilizare si/sau consumare finala:
a) operatiunile de perfectionare activa prevazute la cap. VII, sectiunea a IV-a din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei;
b) bunurile realizate in regim de perfectionare activa, potrivit prevederilor cap. VII, sectiunea a IV-a, art. 111 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 141/1997, de persoane impozabile cu sediul in Romania, contractate cu beneficiari din strainatate si care din dispozitia acestora sunt livrate in antrepozite vamale aflate pe teritoriul Romaniei;
c) introducerea in tara de bunuri plasate in regim vamal suspensiv cu exonerarea totala de la plata drepturilor de import, potrivit prevederilor Codului vamal al Romaniei;
d) introducerea de bunuri in zonele libere direct din strainatate, in vederea simplei depozitari a acestora, fara intocmirea de formalitati vamale;
e) introducerea de marfuri in zonele libere direct din strainatate, precum si operatiunile comerciale de vanzare-cumparare a acestora intre diversi operatori in perimetrul zonelor libere si care ulterior acestor operatiuni parasesc in aceeasi stare teritoriul zonelor libere cu destinatie externa, fara intocmirea de declaratii vamale;
f) prestarile de servicii legate direct de operatiunile prevazute la lit. a)-e).


CAPITOLUL II
Persoane obligate la plata taxei pe valoarea adaugata

Art. 13. - (1) Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se plateste de catre:
a) persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, pentru operatiuni taxabile;
b) titularii operatiunilor de import de bunuri efectuat direct, prin comisionari sau terte persoane juridice care actioneaza in numele si din ordinul titularului operatiunii de import, indiferent daca sunt sau nu inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata la organele fiscale, cu exceptia importurilor scutite conform art. 10;
c) persoanele fizice, pentru bunurile introduse in tara potrivit regulamentului vamal aplicabil acestora;
d) persoanele juridice sau persoanele fizice cu sediul ori cu domiciliul stabil in Romania, beneficiare ale prestarilor de servicii prevazute la art. 7 alin. (1) lit. c), efectuate de prestatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, cu exceptia celor scutite de taxa pe valoarea adaugata, indiferent daca sunt sau nu inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata la organele fiscale.
(2) In situatia in care persoana care realizeaza operatiuni taxabile nu are sediul sau domiciliul stabil in Romania, aceasta este obligata sa desemneze un reprezentant fiscal domiciliat in Romania, care se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce ii revin conform prevederilor prezentei legi.
(3) Beneficiarii prestarilor de servicii pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania, potrivit criteriilor de aplicare teritoriala stabilite la art. 7, sunt obligati la plata taxei pe valoarea adaugata, daca prestatorii din strainatate nu au indeplinit obligatia desemnarii unui reprezentant fiscal domiciliat in Romania.


CAPITOLUL III
Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata

Art. 14. - Faptul generator al taxei pe valoarea adaugata ia nastere in momentul efectuarii livrarii de bunuri si/sau in momentul prestarii serviciilor, cu exceptiile prevazute de prezenta lege.
Art. 15. - Pentru operatiunile prevazute mai jos faptul generator al taxei pe valoarea adaugata ia nastere la:
a) data inregistrarii declaratiei vamale, in cazul bunurilor plasate in regim de import;
b) data primirii facturii externe pentru serviciile contractate de persoane impozabile din Romania cu prestatori cu sediul sau domiciliul in strainatate, pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania;
c) data platii prestatorului extern, in cazul platilor efectuate fara factura pentru serviciile contractate de persoane impozabile din Romania cu prestatori cu sediul sau domiciliul in strainatate, pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania;
d) data la care bunurile aflate intr-un regim vamal suspensiv sunt plasate in regim de import;
e) data stabilirii debitului pe baza de factura pentru prestarile de servicii care dau loc la decontari sau plati succesive, acestea fiind considerate ca au fost efectuate in momentul expirarii perioadelor aferente acestor decontari sau plati;
f) data vanzarii bunurilor catre beneficiari, in cazul operatiunilor efectuate prin intermediari sau prin consignatie;
g) data emiterii documentelor in care se consemneaza preluarea de catre persoane impozabile a unor bunuri achizitionate sau fabricate de catre acestea pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestea sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane fizice ori juridice in mod gratuit;
h) data documentelor prin care se confirma prestarea de catre persoane impozabile a unor servicii in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestea sau pentru alte persoane fizice ori juridice in mod gratuit;
i) data colectarii monedelor din masina pentru marfurile vandute prin masini automate;
j) termenele de plata a ratelor prevazute in contracte pentru operatiunile de leasing.
Art. 16. - (1) Exigibilitatea este dreptul organului fiscal de a pretinde platitorului de taxa pe valoarea adaugata, la o anumita data, plata taxei datorate bugetului de stat.
(2) Exigibilitatea ia nastere concomitent cu faptul generator, cu exceptiile prevazute de prezenta lege.
(3) Pentru livrarile de bunuri cu plata in rate exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine la data prevazuta pentru plata ratelor.
(4) Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata este anticipata faptului generator atunci cand:
a) factura fiscala este emisa inaintea efectuarii livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor;
b) contravaloarea bunurilor sau a serviciilor se incaseaza inaintea efectuarii livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor;
c) se incaseaza avansuri, cu exceptia avansurilor acordate pentru:
1. plata importurilor si a datoriei vamale stabilite potrivit legii;
2. realizarea productiei destinate exportului;
3. efectuarea de plati in contul clientului;
4. livrari de bunuri si prestari de servicii scutite de taxa pe valoarea adaugata.
(5) Pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii care se efectueaza continuu - energie electrica, energie termica, gaze naturale, apa, servicii telefonice si altele similare - exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine la data stabilirii debitului beneficiarului pe baza de factura fiscala sau alt document legal.
(6) Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferente avansurilor incasate de persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care au castigat licitatii pentru efectuarea obiectivelor finantate din credite acordate de organismele financiare internationale statului roman sau garantate de acesta, ia nastere la data facturarii situatiilor de lucrari.
(7) Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferente sumelor constituite drept garantie pentru acoperirea eventualelor reclamatii privind calitatea lucrarilor de constructii-montaj ia nastere la data incheierii procesului-verbal de receptie definitiva sau, dupa caz, la data incasarii sumelor, daca incasarea este anterioara acestuia.
(8) Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata pentru lucrarile imobiliare intervine la data incasarii avansurilor pe baza de situatii de lucrari, dar antreprenorii pot sa opteze pentru plata taxei pe valoarea adaugata la data livrarii, in conditii stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.
Art. 17. - (1) Pentru livrarile de masini industriale, mijloace de transport destinate realizarii de activitati productive, utilaje tehnologice, instalatii, echipamente, aparate de masura si control, automatizari si produse de software, care au fost produse cu cel mult un an inaintea vanzarii si nu au fost niciodata utilizate, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata se amana in urmatoarele conditii:
a) pe perioada de realizare a investitiei, pana la punerea in functiune a acesteia, respectiv pana la data de 25 a lunii urmatoare datei de punere in functiune a investitiei, dar nu mai mult de 12 luni de la data inceperii investitiei, cand livrarile respective se efectueaza catre intreprinderile mici si mijlocii, astfel cum sunt definite in Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile ulterioare, precum si catre societatile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice romane, persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, cu modificarile ulterioare, care isi au sediul si isi desfasoara activitatea in zona defavorizata, in vederea efectuarii de investitii in zonele defavorizate;
b) pe perioada de realizare a investitiei, pana la punerea in functiune a acesteia, respectiv pana pe data de 25 a lunii urmatoare datei de punere in functiune a investitiei, dar nu mai mult de 30 de luni de la data inregistrarii statistice la Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, cand livrarile respective se efectueaza catre persoane impozabile care realizeaza investitii care se incadreaza in prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie.
(2) Amanarea exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata, prevazuta la alin. (1), se realizeaza astfel:
a) beneficiarii prevazuti la alin. (1) au obligatia sa achite in numele furnizorului taxa pe valoarea adaugata direct la bugetul statului, la termenele prevazute. Taxa achitata devine deductibila si se inscrie in decontul de taxa pe valoarea adaugata din luna respectiva. Cu suma achitata la bugetul de stat se va diminua corespunzator datoria fata de furnizor. In situatia in care beneficiarii nu achita taxa pe valoarea adaugata la bugetul de stat la termenele prevazute la alin. (1) vor fi obligati sa plateasca majorari de intarziere in cuantumul stabilit pentru neplata obligatiilor fata de bugetul de stat;
b) furnizorii vor inregistra ca taxa neexigibila taxa pe valoarea adaugata aferenta livrarilor prevazute la alin. (1), pentru care nu mai au obligatia de plata la bugetul de stat. In luna in care beneficiarii achita taxa pe valoarea adaugata respectiva la bugetul de stat, taxa devine exigibila, dar furnizorii isi vor reduce corespunzator suma taxei colectate la bugetul de stat si concomitent vor reduce datoria beneficiarilor consemnata in conturile de clienti. Furnizorii nu vor fi obligati la plata de majorari de intarziere pentru neplata in termen de catre beneficiari a sumelor reprezentand taxa pe valoarea adaugata a carei exigibilitate a fost amanata.
(3) Atestarea dreptului de amanare a exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata se realizeaza in conditii stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
(4) Prevederile prezentului articol se aplica numai in conditiile in care beneficiarii livrarilor prevazute la alin. (1) sunt inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata la organele fiscale.


CAPITOLUL IV
Baza de impozitare

SECTIUNEA 1
In interiorul tarii

Art. 18. - (1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita din:
a) pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii, altele decat cele prevazute la lit. b) si c), din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni, exclusiv taxa pe valoarea adaugata;
b) preturile de achizitie sau, in lipsa acestora, pretul de cost, determinat la momentul livrarii/prestarii, pentru operatiunile prevazute la art. 3 alin. (4) si la art. 4 alin. (3);
c) compensatia pentru operatiunile prevazute la art. 3 alin. (3) lit. b) si la art. 4 alin. (2).
(2) Sunt cuprinse in baza de impozitare:
a) impozitele, taxele, daca prin lege nu se prevede altfel, exclusiv taxa pe valoarea adaugata;
b) cheltuieli accesorii cum ar fi: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, decontate cumparatorului sau clientului.
(3) Nu se cuprind in baza de impozitare urmatoarele:
a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret acordate de furnizori direct clientilor in vederea stimularii vanzarilor, in conditiile prevazute in contractele incheiate;
b) penalizarile, precum si sumele reprezentand daune-interese stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva, solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale;
c) dobanzile percepute pentru: plati cu intarziere, vanzari cu plata in rate, operatiuni de leasing;
d) sumele achitate de furnizor sau prestator in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia;
e) ambalajele care circula intre furnizorii de marfa si clienti, prin schimb, fara facturare.
(4) Baza de impozitare se reduce corespunzator:
a) in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, preturile sau alte elemente cuprinse in facturi ori in alte documente legal aprobate, precum si in cazul retururilor de pana la 15% din presa scrisa;
b) in situatia in care reducerile de pret prevazute la alin. (3) lit. a) sunt acordate conform contractelor incheiate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;
c) in cazul in care cumparatorii returneaza ambalajele in care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circula prin facturare.


SECTIUNEA a 2-a
La importul de bunuri

Art. 19. - (1) Pentru bunurile importate baza de impozitare este constituita din valoarea in vama, determinata potrivit legii, la care se adauga taxele vamale, comisionul vamal, accizele si alte taxe datorate potrivit legii.
(2) Sunt cuprinse in baza de impozitare, in masura in care nu au fost cuprinse in baza de impozitare determinata potrivit alin. (1), cheltuieli accesorii cum ar fi: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport si asigurare care intervin dupa intrarea bunului in tara pana la primul loc de destinatie a bunurilor.
(3) Prin primul loc de destinatie se intelege locul care figureaza pe documentul de transport care insoteste bunurile la intrarea in tara.
(4) Nu sunt cuprinse in baza de impozitare elementele prevazute la art. 18 alin. (3) lit. a)-c) si e).
(5) In cazul in care elementele care servesc la determinarea bazei de impozitare la import sunt exprimate intr-o valuta straina, cursul de schimb la care se face evaluarea este cel stabilit pentru calculul valorii in vama.


CAPITOLUL V
Cotele de impozitare si calculul taxei pe valoarea adaugata

Art. 20. - (1) In Romania cota standard a taxei pe valoarea adaugata este de 19% si se aplica operatiunilor impozabile, cu exceptia celor scutite de taxa pe valoarea adaugata.
(2) Cota de taxa pe valoarea adaugata aplicabila este cea in vigoare la data la care ia nastere faptul generator al taxei pe valoarea adaugata.
(3) Pentru cazurile in care exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata nu coincide cu faptul generator, prevazute la art. 16 alin. (3)-(6), se aplica cotele in vigoare la data la care taxa devine exigibila. Pentru operatiunile prevazute la art. 16 alin. (4), in situatia modificarii cotelor, se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data la care ia nastere faptul generator al taxei pe valoarea adaugata. Regularizarea se efectueaza prin refacturarea integrala a contravalorii livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii cu cotele in vigoare la data la care ia nastere faptul generator si scaderea in cadrul aceleiasi facturi a sumelor facturate anterior.
Art. 21. - (1) Taxa pe valoarea adaugata se calculeaza prin aplicarea cotei standard asupra bazei de impozitare determinate in conditiile stabilite in cap. IV.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), taxa pe valoarea adaugata se calculeaza prin aplicarea cotei recalculate, determinata potrivit metodologiei stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi, asupra:
a) sumelor obtinute din vanzarea bunurilor comercializate prin comertul cu amanuntul - magazine comerciale, consignatii, unitati de alimentatie publica sau alte unitati care au relatii directe cu populatia, ale caror preturi cuprind si taxa pe valoarea adaugata;
b) sumelor obtinute din unele prestari de servicii - transport, posta, telefon, telegraf si altele de aceeasi natura - ale caror tarife practicate cuprind si taxa pe valoarea adaugata;
c) sumelor obtinute din vanzarea de bunuri pe baza de licitatie, pe baza de evaluare sau de expertiza, precum si pentru alte situatii similare;
d) compensatiei, pentru transferul dreptului de proprietate a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile in domeniul public, in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.


CAPITOLUL VI
Regimul deducerilor

Art. 22. - (1) Dreptul de deducere ia nastere in momentul in care taxa pe valoarea adaugata deductibila devine exigibila.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru operatiunile prevazute mai jos dreptul de deducere ia nastere:
a) la data platii efective sau, dupa caz, la data compensarii cu taxa pe valoarea adaugata de rambursat din decontul lunii precedente, pentru bunurile din import care beneficiaza de suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata in vama, prevazute la art. 29 lit. D.c);
b) la data platii efective, sau, dupa caz, la data compensarii cu taxa pe valoarea adaugata de rambursat din decontul lunii precedente, pentru prestarile de servicii prevazute la art. 29 lit. D.d)-f);
c) la data platii efective la bugetul de stat pentru operatiunile prevazute la art. 17.
(3) Au dreptul la deducerea taxei pe valoarea adaugata numai persoanele impozabile inregistrate la organele fiscale teritoriale ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
(4) Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata au dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor destinate realizarii de:
a) operatiuni taxabile;
b) livrari de bunuri si/sau prestari de servicii scutite de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 11 alin. (1) si la art. 12;
c) actiuni de sponsorizare, publicitate, protocol, precum si pentru alte actiuni prevazute in legi, cu respectarea limitelor si destinatiilor prevazute in acestea;
d) operatiuni rezultand din activitati economice prevazute la art. 2 alin. (2), efectuate in strainatate, care ar da drept de deducere daca aceste operatiuni ar fi realizate in interiorul tarii;
e) operatiuni prevazute la art. 3 alin. (6) si (7), daca taxa pe valoarea adaugata ar fi aplicabila transferului respectiv.
(5) Taxa pe valoarea adaugata prevazuta la alin. (4) pe care persoana impozabila are dreptul sa o deduca este:
a) taxa pe valoarea adaugata datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaza sa ii fie livrate, si pentru prestarile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaza sa ii fie prestate de catre o alta persoana impozabila inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata;
b) taxa pe valoarea adaugata achitata, pentru bunurile importate prevazute la art. 29 lit. D.b);
c) taxa pe valoarea adaugata achitata sau compensata cu taxa de rambursat din decontul lunii precedente, pentru bunurile din import care beneficiaza de suspendarea platii taxei in vama prevazute la art. 29 lit. D.c);
d) taxa pe valoarea adaugata achitata sau compensata cu taxa de rambursat din decontul lunii precedente, pentru prestarile de servicii prevazute la art. 29 lit. D.d)-f);
e) taxa pe valoarea adaugata achitata de beneficiar in numele furnizorului, pentru operatiunile prevazute la art. 17.
(6) Bunurile si serviciile achizitionate pentru realizarea operatiunilor prevazute la alin. (4) cuprind materiile prime si materialele, combustibilul si energia, piesele de schimb, obiectele de inventar si de natura mijloacelor fixe, precum si alte bunuri si servicii ce urmeaza a se reflecta in cheltuielile de productie, de investitii sau de circulatie, dupa caz.
Art. 23. - (1) Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si/sau serviciilor care sunt utilizate de catre o persoana impozabila pentru efectuarea atat de operatiuni ce dau drept de deducere, cat si de operatiuni care nu dau drept de deducere se determina in raport cu gradul de utilizare a bunurilor si/sau serviciilor respective la realizarea operatiunilor care dau drept de deducere.
(2) Modul de determinare a gradului de utilizare a bunurilor si/sau serviciilor la realizarea operatiunilor care dau drept de deducere se stabileste prin normele de aplicare a prezentei legi.
Art. 24. - (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata orice persoana impozabila trebuie sa justifice suma taxei cu urmatoarele documente:
a) pentru deducerea prevazuta la art. 22 alin. (5) lit. a), cu facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, emise pe numele sau, de catre persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata;
b) pentru deducerea prevazuta la art. 22 alin. (5) lit. b), cu declaratia vamala de import sau actul constatator al organelor vamale;
c) pentru deducerea prevazuta la art. 22 alin. (5) lit. c), cu declaratia vamala emisa pe numele sau si documentul care confirma achitarea taxei pe valoarea adaugata sau, in cazul compensarii, decontul de taxa pe valoarea adaugata aferent lunii precedente, din care rezulta taxa de rambursat, si nota contabila prin care s-a efectuat compensarea;
d) pentru deducerea prevazuta la art. 22 alin. (5) lit. d), cu documentul care confirma achitarea taxei pe valoarea adaugata sau, in cazul compensarii, decontul de taxa pe valoarea adaugata aferent lunii precedente, din care rezulta taxa de rambursat, si nota contabila prin care s-a efectuat compensarea;
e) pentru deducerea prevazuta la art. 22 alin. (5) lit. e), cu facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, emise pe numele sau, de catre persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata si documentul care confirma achitarea taxei pe valoarea adaugata.
(2) Nu poate fi dedusa taxa pe valoarea adaugata aferenta intrarilor referitoare la:
a) operatiuni care nu au legatura cu activitatea economica a persoanelor impozabile;
b) bunuri/servicii achizitionate de furnizori/prestatori in contul clientilor si care apoi se deconteaza acestora;
c) servicii de transport, hoteliere, alimentatie publica si altele de aceeasi natura, prestate pentru persoane impozabile care desfasoara activitate de intermediere in turism;
d) bauturi alcoolice si produse din tutun destinate actiunilor de protocol;
e) bunurile lipsa sau depreciate calitativ in timpul transportului, neimputabile, pe baza documentelor intocmite pentru predarea-primirea bunurilor de la transportator si pentru inregistrarea lor in gestiunea persoanei impozabile.
(3) Taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii obiectivelor proprii de investitii, stocurilor de produse cu destinatie speciala finantate din sumele incasate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale de catre persoane impozabile inregistrate la organele fiscale ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, se deduce potrivit prevederilor art. 22. Cu taxa pe valoarea adaugata dedusa pentru realizarea obiectivelor proprii de investitii se vor reintregi in mod obligatoriu disponibilitatile de investitii. Sumele deduse in cursul anului fiscal pentru obiectivele proprii de investitii pot fi utilizate numai pentru plati aferente aceluiasi obiectiv de investitii pentru care s-au primit alocatiile de la bugetul de stat sau bugetele locale. La incheierea exercitiului financiar sumele deduse si neutilizate se vireaza la bugetul de stat sau la bugetele locale in conturile si la termenele stabilite prin normele metodologice anuale privind incheierea exercitiului financiar-bugetar si financiar-contabil, emise de Ministerul Finantelor Publice. Unitatile care au la finele anului fiscal taxa de rambursat, rezultata din decontul de taxa pe valoarea adaugata, pot compensa aceasta taxa cu sumele deduse si neutilizate datorate bugetului de stat sau bugetelor locale pentru operatiunile prevazute in acest alineat.
Art. 25. - (1) Dreptul de deducere se exercita lunar prin scaderea taxei deductibile din suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata facturata pentru bunurile livrate si/sau serviciile prestate, denumita taxa colectata.
(2) Exercitarea dreptului de deducere nu se face pentru fiecare operatiune, ci pentru ansamblul operatiunilor realizate in cursul unei luni.
(3) Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste lunar pe baza de deconturi ale platitorilor de taxa pe valoarea adaugata, ca diferenta intre taxa colectata si taxa dedusa potrivit legii. In situatia in care taxa dedusa potrivit legii este mai mare decat taxa colectata, rezulta taxa de rambursat, iar in situatia in care taxa colectata este mai mare decat taxa dedusa potrivit legii, rezulta taxa de plata la bugetul de stat.
Art. 26. - (1) Taxa de rambursat pentru luna de raportare stabilita prin decontul de taxa pe valoarea adaugata conform art. 25 alin. (3) se regularizeaza in ordinea urmatoare:
a) prin compensarea efectuata de persoana impozabila in limita taxei ramase de plata rezultate din decontul lunii anterioare sau din deconturile lunilor urmatoare, dupa caz, fara avizul organului fiscal, la intocmirea decontului de taxa pe valoarea adaugata;
b) prin compensarea cu alte impozite si taxe datorate bugetului de stat de persoana impozabila, efectuata de organele fiscale din oficiu sau, dupa caz, la solicitarea expresa a persoanei impozabile, in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de compensare;
c) rambursarea efectuata de organele fiscale.
(2) Taxa de plata stabilita prin decontul de taxa pe valoarea adaugata conform art. 25 alin. (3) se achita bugetului de stat la termenul prevazut la art. 29 lit. D.a).
Art. 27. - (1) Rambursarea diferentei de taxa, ramase dupa compensarea realizata conform art. 26 alin. (1) si dupa scaderea taxei corespunzatoare sumelor neachitate din facturile furnizorilor/prestatorilor, determinata potrivit prevederilor alin. (4), se efectueaza de organele fiscale teritoriale, in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de rambursare, pe baza documentatiei stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice si a verificarilor efectuate de organele de control fiscal.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), organele fiscale teritoriale vor efectua, la solicitarea persoanelor impozabile care se incadreaza in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi, rambursari de taxa pe valoarea adaugata, in termen de 15 zile de la data depunerii cererii de rambursare, cu verificarea ulterioara a documentatiei prevazute la alin. (1), respectiv semestrial.
(3) Rambursarea taxei pe valoarea adaugata poate fi solicitata lunar.
(4) In vederea solutionarii cererilor de rambursare organele de control fiscal au obligatia sa determine valoarea taxei deductibile corespunzatoare sumelor neachitate din facturile furnizorilor/prestatorilor din tara, pentru care persoanele impozabile nu beneficiaza de rambursarea efectiva a sumelor de la bugetul de stat. Prin achitare, in sensul prezentei legi, se intelege orice mod de stingere a obligatiilor fata de furnizori/prestatori.
(5) Persoanele impozabile care beneficiaza de rambursarea taxei pe valoarea adaugata, potrivit alin. (2), au obligatia sa determine si sa declare pe propria raspundere valoarea taxei deductibile corespunzatoare sumelor neachitate din facturile furnizorilor/prestatorilor din tara, pentru care nu beneficiaza de rambursare efectiva a sumelor de la bugetul de stat. Cu ocazia verificarii documentatiei, la termenele stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi, organele de control fiscal au obligatia sa verifice exactitatea datelor din declaratia pe propria raspundere.
Art. 28. - Prin normele de aplicare a prezentei legi se stabilesc conditiile in care, pentru rambursarile de taxa pe valoarea adaugata, organele de control fiscal ale Ministerului Finantelor Publice pot solicita constituirea de garantii personale sau solidare, in conditiile legii.


CAPITOLUL VII
Obligatiile platitorilor de taxa pe valoarea adaugata

Art. 29. - Persoanele impozabile care realizeaza operatiuni taxabile si/sau operatiuni scutite cu drept de deducere au urmatoarele obligatii:
A. Cu privire la inregistrarea la organele fiscale:
a) la inceperea activitatii, precum si in cazurile si in conditiile stabilite prin prezenta lege, persoanele impozabile sunt obligate sa se inregistreze ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, urmand procedurile privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe;
b) sa solicite organului fiscal scoaterea din evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, in caz de incetare a activitatii, in termen de 15 zile de la data actului legal in care se consemneaza situatia respectiva.
B. Cu privire la intocmirea documentelor:
a) sa consemneze livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii in facturi fiscale sau in alte documente legal aprobate si sa completeze in mod obligatoriu urmatoarele date: denumirea, adresa si codul fiscal ale furnizorului/prestatorului si, dupa caz, ale beneficiarului, data emiterii, denumirea bunurilor livrate si/sau a serviciilor prestate, cantitatile, dupa caz, pretul unitar, valoarea bunurilor/serviciilor fara taxa pe valoarea adaugata, suma taxei pe valoarea adaugata. Pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii cu valoarea taxei pe valoarea adaugata mai mare de 50 milioane lei inclusiv, la aceste documente se anexeaza si copia de pe documentul legal care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
b) persoanele impozabile platitoare de taxa pe valoarea adaugata sunt obligate sa solicite de la furnizori/prestatori facturi fiscale ori documente legal aprobate si sa verifice intocmirea corecta a acestora, iar pentru operatiunile cu o valoare a taxei pe valoarea adaugata mai mare de 50 milioane lei sunt obligate sa solicite si copia de pe documentul legal care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorului/prestatorului. Primirea si inregistrarea in contabilitate de facturi fiscale sau alte documente legal aprobate care nu contin datele prevazute a fi completate in mod obligatoriu la lit. a), precum si lipsa copiei de pe documentul legal care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorului/prestatorului in cazul cumpararilor cu o valoare a taxei pe valoarea adaugata mai mare de 50 milioane lei inclusiv, determina pierderea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente;
c) persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata nu au obligatia sa emita facturi fiscale in cazul urmatoarelor operatiuni:
1. transport cu taximetre, precum si transport de persoane pe baza de bilete de calatorie si abonamente;
2. vanzari de bunuri si/sau prestari de servicii consemnate in documente specifice aprobate prin acte normative in vigoare;
3. vanzari de bunuri si/sau prestari de servicii pentru populatie pe baza de documente fara nominalizari privind cumparatorul. La cererea cumparatorilor, furnizorii/prestatorii pot sa emita facturi fiscale pe care vor inscrie: suma incasata, numarul si data documentului prin care s-a efectuat plata de catre beneficiar;
d) importatorii sunt obligati sa intocmeasca declaratia vamala de import, direct sau prin reprezentanti autorizati, sa determine baza de impozitare pentru bunurile importate potrivit art. 19 si sa calculeze taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat.
C. Cu privire la evidenta operatiunilor:
a) sa tina evidenta contabila potrivit legii, astfel incat sa poata determina baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate, precum si cea deductibila aferenta intrarilor;
b) sa asigure conditiile necesare pentru emiterea documentelor, prelucrarea informatiilor si conducerea evidentelor prevazute de reglementarile in domeniul taxei pe valoarea adaugata;
c) sa intocmeasca si sa depuna lunar la organul fiscal, pana la data de 25 a lunii urmatoare inclusiv, decontul privind taxa pe valoarea adaugata, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice;
d) sa furnizeze organelor fiscale toate justificarile necesare in vederea stabilirii operatiunilor realizate atat la sediul principal, cat si la subunitati;
e) sa contabilizeze distinct veniturile si cheltuielile rezultate din operatiunile asocierilor in participatiune. Drepturile si obligatiile legale privind taxa pe valoarea adaugata revin asociatului care contabilizeaza veniturile si cheltuielile potrivit contractului incheiat intre parti. La sfarsitul perioadei de raportare veniturile si cheltuielile, inregistrate pe naturi, se transmit pe baza de decont fiecarui asociat, in vederea inregistrarii acestora in contabilitatea proprie. Sumele decontate intre parti fara respectarea acestor prevederi se supun taxei pe valoarea adaugata in cotele prevazute de lege.
D. Cu privire la plata taxei pe valoarea adaugata:
a) sa achite taxa pe valoarea adaugata datorata, potrivit decontului intocmit lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare inclusiv;
b) sa achite taxa pe valoarea adaugata, aferenta bunurilor plasate in regim de import, la organul vamal, cu exceptia operatiunilor de import scutite de taxa pe valoarea adaugata;
c) prin derogare de la prevederile lit. b), se suspenda plata taxei pe valoarea adaugata la organele vamale pentru:
1. masinile industriale, mijloacele de transport destinate realizarii de activitati productive, utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari, care au fost produse cu cel mult un an inainte de intrarea lor in tara si nu au fost niciodata utilizate, importate de catre intreprinderile mici si mijlocii astfel cum sunt definite in Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, in vederea realizarii de investitii, pe perioada de realizare a investitiei, pana la punerea in functiune a acesteia, dar nu mai mult de 12 luni de la data inceperii investitiei;
2. masinile industriale, utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari, mijloace de transport destinate realizarii de activitati productive, care au fost produse cu cel mult un an inainte de intrarea lor in tara si nu au fost niciodata utilizate, importate de catre societatile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice romane, precum si de catre persoanele fizice si asociatiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificarile ulterioare, care isi au sediul si isi desfasoara activitatea in zona defavorizata, in vederea efectuarii de investitii in zonele defavorizate, pe perioada de realizare a investitiei, pana la punerea in functiune a acesteia, dar nu mai mult de 12 luni de la data inceperii investitiei;
3. masinile industriale, utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari, mijloace de transport destinate realizarii de activitati productive, care au fost produse cu cel mult un an inainte de intrarea lor in tara si nu au fost niciodata utilizate, importate de catre persoane impozabile care realizeaza investitii care se incadreaza in prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, pe perioada de realizare a investitiei, pana la punerea in functiune a acesteia, dar nu mai mult de 30 de luni de la data inregistrarii statistice la Ministerul Dezvoltarii si Prognozei;
4. masinile industriale, utilajele, instalatiile, echipamentele care se importa in vederea efectuarii si derularii investitiilor prin care se realizeaza o unitate productiva noua, se dezvolta capacitatile existente sau se retehnologizeaza fabrici, sectii, ateliere, precum si pentru masinile agricole, pe termen de 120 de zile de la data efectuarii importului. De asemenea, se suspenda plata taxei pe valoarea adaugata la organele vamale, pe termen de 60 de zile, pentru materiile prime care nu se produc in tara sau sunt deficitare, importate in vederea realizarii obiectului de activitate. Atestarea dreptului de a beneficia de suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata in vama pentru importurile prevazute la pct. 1-4 se face in conditii stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice;
d) sa achite taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor de leasing, corespunzator sumelor si termenelor de plata prevazute in contractele incheiate cu locatori/finantatori din strainatate. Taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor operatiuni se achita si de persoanele, indiferent de statutul lor juridic, care nu sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata. In cazul in care, la expirarea contractului de leasing, bunurile care au facut obiectul acestuia trec in proprietatea beneficiarului, se datoreaza taxa pe valoarea adaugata pentru valoarea la care se face transferul de proprietate al bunurilor respective;
e) sa achite taxa pe valoarea adaugata aferenta serviciilor contractate cu prestatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania, potrivit art. 7 alin. (1) lit. c), exclusiv operatiunile de leasing contractate cu locatori/finantatori din strainatate, care sunt reglementate la lit. d), in termen de 7 zile de la data primirii facturii externe. Pentru platile efectuate fara factura taxa pe valoarea adaugata se plateste concomitent cu plata prestatorului extern. Taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor operatiuni se achita si de persoanele, indiferent de statutul lor juridic, care nu sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata;
f) sa achite, in termen de 7 zile de la data primirii facturii externe, taxa pe valoarea adaugata aferenta serviciilor contractate cu prestatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania, potrivit art. 7 alin. (1) lit. a), b) si d), in situatia in care prestatorul de servicii nu si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania. Taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor operatiuni se achita si de persoanele, indiferent de statutul lor juridic, care nu sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata;
g) sa achite taxa datorata bugetului de stat, anterior datei depunerii cererii la organul fiscal pentru scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in caz de incetare a activitatii;
h) in cazul persoanelor impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, daca din decontul privind taxa pe valoarea adaugata din luna precedenta rezulta taxa de rambursat, acestea au dreptul sa compenseze aceasta suma cu suma datorata potrivit prevederilor lit. c)-f).


CAPITOLUL VIII
Dispozitii finale

Art. 30. - Modelul si continutul formularelor de facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, jurnale pentru cumparari, jurnale pentru vanzari, borderouri zilnice de vanzare/incasare si alte documente necesare in vederea aplicarii prevederilor prezentei legi se stabilesc de Ministerul Finantelor Publice si sunt obligatorii pentru platitorii de taxa pe valoarea adaugata.
Art. 31. - (1) Corectarea taxei pe valoarea adaugata determinate in mod eronat, inscrisa in facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, de persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, se va efectua astfel:
a) in cazul in care documentul nu a fost transmis catre beneficiar, acesta se anuleaza si se emite un nou document;
b) in cazul in care documentul a fost transmis beneficiarului, corectarea erorilor se efectueaza prin emiterea unui nou document cu valorile inscrise cu semnul minus, in care se va mentiona numarul documentului corectat si concomitent se emite un nou document corect. Documentele respective se vor inregistra in jurnalul de vanzari, respectiv de cumparari, si vor fi preluate in deconturile intocmite de furnizor si, respectiv, de beneficiar pentru luna in care a avut loc corectarea.
(2) Reducerea bazei de impozitare prevazuta la art. 18 alin. (4) se realizeaza prin emiterea de catre furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii a unor noi documente cu valorile inscrise cu semnul minus, care vor fi transmise si beneficiarului. Documentele respective se vor inregistra in jurnalul de vanzari, respectiv de cumparari, si vor fi preluate in deconturile intocmite de furnizor si, respectiv, de beneficiar pentru luna in care s-a efectuat reducerea.
Art. 32. - (1) Organele de control fiscal au dreptul sa efectueze verificari si investigatii la persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adaugata, privind respectarea prezentei legi, inclusiv asupra inregistrarilor contabile. In acest scop persoanele impozabile au obligatia sa prezinte evidentele si documentele aferente.
(2) In situatia in care, in urma verificarii efectuate, rezulta erori sau abateri de la normele legale, organele de control fiscal au obligatia de a stabili cuantumul taxei pe valoarea adaugata deductibile si facturate.
(3) In cazul in care facturile fiscale, evidentele contabile sau datele necesare pentru calcularea bazei de impozitare lipsesc ori sunt incomplete in ceea ce priveste cantitatile, preturile si/sau tarifele practicate pentru livrari de bunuri si/sau prestari de servicii, organele de control fiscal vor proceda la impozitare prin estimare.
Art. 33. - Pentru neplata integrala sau a unei diferente din taxa pe valoarea adaugata in termenul stabilit, persoanele impozabile datoreaza majorari de intarziere si penalitati de intarziere calculate conform legislatiei privind calculul si plata sumelor datorate pentru neachitarea la termen a impozitelor si taxelor.
Art. 34. - Actele de control emise de organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice pentru constatarea obligatiilor de plata privind taxa pe valoarea adaugata constituie titluri de creanta, care devin titluri executorii in conditiile legii.
Art. 35. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 29 si 30 se sanctioneaza conform Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.
(2) Depunerea cu intarziere a decontului de taxa pe valoarea adaugata se sanctioneaza conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, aprobata si modificata prin Legea nr. 73/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 36. - Determinarea, cu rea-credinta, de catre persoane impozabile a sumei taxei pe valoarea adaugata de rambursat si obtinerea nelegala, in acest fel, a unor sume de bani de la organele fiscale constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 7 ani.
Art. 37. - Solutionarea contestatiilor asupra sumelor privind taxa pe valoarea adaugata, constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor Publice, se face conform prevederilor legale in vigoare.
Art. 38. - Pentru aplicarea unitara a prevederilor legale privind taxa pe valoarea adaugata se constituie in cadrul Ministerului Finantelor Publice Comisia centrala fiscala, condusa de secretarul de stat cu atributii in domeniul politicii si legislatiei fiscale. Componenta si atributiile comisiei se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice. Deciziile Comisiei centrale fiscale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 39. - In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, va aproba normele de aplicare a dispozitiilor acesteia.
Art. 40. - Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 iunie 2002, cu exceptia prevederilor art. 27 alin. (2) care intra in vigoare la data de 1 octombrie 2002. Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 547/2001;
b) prevederile art. 5 referitoare la scutirea de taxa pe valoarea adaugata din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 1 octombrie 1992, cu modificarile ulterioare;
c) prevederile referitoare la scutirea de taxa pe valoarea adaugata ale art. 42 alin. (1) pentru sursele de finantare prevazute la art. 33 alin. (1) lit. c) din Legea partidelor politice nr. 27/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 29 aprilie 1996, cu modificarile ulterioare;
d) prevederile art. 37 liniutele 3 si 4 din Ordonanta Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii si exploatarii unor tronsoane de cai de comunicatii terestre - autostrazi si cai ferate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 136/1996, cu modificarile ulterioare;
e) prevederile art. 173 alin. (3) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificarile ulterioare;
f) prevederile art. 4 alin. 2 referitoare la taxa pe valoarea adaugata din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 15 aprilie 1998, cu modificarile ulterioare;
g) prevederile art. 4 alin. (2) referitoare la scutirea de taxa pe valoarea adaugata din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobanzi clasificate in categoria "pierdere" la Banca Agricola - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 166/1998, cu modificarile ulterioare;
h) prevederile art. 3 lit. a), art. 4 si art. 5 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 23/2000, cu modificarile ulterioare;
i) prevederile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim international, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 326 din 29 august 1998, cu modificarile ulterioare;
j) prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 545 din 8 noiembrie 1999, cu modificarile ulterioare;
k) prevederile art. 76 referitoare la scutirea de taxa pe valoarea adaugata din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificarile ulterioare;
l) prevederile art. 26 alin. (2) referitoare la scutirea de taxa pe valoarea adaugata din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 409/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
m) prevederile art. 211 si 214 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum a fost modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 297/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2001, aprobata si modificata prin Legea nr. 415/2001;
n) prevederile art. 2 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 14/1995 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 3 februarie 1995, aprobata prin Legea nr. 70/1995, cu modificarile ulterioare;
o) prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 356 din 3 iulie 2001.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 14 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU


Bucuresti, 1 iunie 2002.
Nr. 345.

ANEXA

LISTA
activitatilor la care se refera art. 2 alin. (5)


1. Telecomunicatii
2. Furnizarea de apa, gaze, energie electrica, energie termica si agent frigorific
3. Transportul de bunuri
4. Serviciile prestate de porturi si aeroporturi
5. Transportul de pasageri
6. Livrarea de bunuri noi produse pentru vanzare
7. Activitatea targurilor si expozitiilor comerciale
8. Depozitarea
9. Activitatile organelor de publicitate comerciala
10. Activitatile agentiilor de calatorie
11. Activitatea magazinelor pentru personal
12. Inchirierea si/sau concesionarea de bunuri mobile si/sau imobile.

Hotarare nr. 598 din 13 iunie 2002

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 437 din 22 iunie 2002

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 39 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. - Se aproba Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE


Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu


Bucuresti, 13 iunie 2002.
Nr. 598.


ANEXA

NORME
de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata


Guvernul Romaniei

Norma

din 13 iunie 2002

de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 437 din 22 iunie 2002


CAPITOLUL I
Sfera de aplicare

SECTIUNEA 1
Operatiuni impozabile

Art. 1. - (1) Se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata operatiunile efectuate in Romania care indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, denumita in continuare lege. In situatia in care cel putin una dintre conditiile respective nu este indeplinita, operatiunile nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Se cuprind, de asemenea, in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata importurile de bunuri. Operatiunile care se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata sunt operatiuni impozabile si sunt supuse regulilor prevazute prin lege referitoare la taxa pe valoarea adaugata.
(2) Sunt considerate operatiuni efectuate in Romania livrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru care locul livrarii, respectiv locul prestarii, este considerat a fi in Romania potrivit art. 6 si 7 din lege.
(3) Operatiunile desfasurate in interiorul zonelor libere, precum si livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate din Romania pentru unitati din zonele libere si cele efectuate de unitati din zonele libere pentru unitati din Romania sunt considerate operatiuni efectuate in Romania, fiind supuse regulilor prevazute de lege privind taxa pe valoarea adaugata.
(4) Pentru a se cuprinde in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii trebuie sa fie efectuate cu plata. Aceasta conditie implica existenta unei legaturi directe intre operatiune si contrapartida obtinuta. Pentru a se determina daca o operatiune poate fi plasata in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata trebuie ca aceasta sa aduca un avantaj clientului si pretul sa fie in legatura cu avantajul primit, astfel:
a) conditia referitoare la existenta unui avantaj in folosul clientului este indeplinita atunci cand exista un angajament al furnizorului sau al prestatorului de a furniza un bun sau un serviciu determinabil unei persoane care asigura finantarea sau, in absenta acestuia, atunci cand operatiunea a fost efectuata, sa permita sa se stabileasca un asemenea angajament. Aceasta conditie este compatibila cu faptul ca serviciul a fost colectiv, nu a fost masurabil cu exactitate sau se inscrie in cadrul unei obligatii legale;
b) conditia referitoare la existenta unei legaturi intre operatiune si contrapartida obtinuta este respectata chiar daca pretul nu reflecta valoarea normala a operatiunii, este achitat sub forma de abonamente, servicii sau bunuri, ia forma unei sume calificate drept rabat, nu este platit de catre beneficiar, ci de un tert.
Art. 2. - (1) In sensul art. 2 alin. (2) din lege, o activitate economica nu va include vanzarea de catre persoanele fizice a locuintelor proprietate personala sau a altor bunuri care sunt folosite de catre acestea pentru scopuri personale.
(2) Nu constituie activitate economica, in sensul art. 2 alin. (2) din lege, activitatea de incasare a sumelor cuvenite bugetelor locale potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 50 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, incepand cu data de 1 ianuarie 2003, efectuata de catre persoane impozabile care au ca obiect de activitate administrarea si intretinerea locurilor publice.
(3) In intelesul prezentelor norme, institutiile publice, prevazute la art. 2 alin. (4) din lege, sunt cele definite la art. 1 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte institutii si/sau organisme a caror infiintare este reglementata prin lege sau hotarare a Guvernului, iar activitatile prevazute prin actul normativ de infiintare nu pot fi desfasurate si de alti operatori economici.
(4) Institutiile publice sunt persoane impozabile pentru:
a) activitatile enumerate in anexa la lege;
b) activitatile prevazute la art. 2 alin. (4) din lege, care conduc la distorsiuni concurentiale in situatia in care institutiile publice nu ar fi tratate ca persoane impozabile pentru aceste operatiuni, chiar daca sunt efectuate in calitate de autoritate publica. Cand aceeasi activitate este desfasurata de mai multi operatori economici, dintre care unii beneficiaza de un tratament fiscal preferential din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, astfel incat contravaloarea bunurilor livrate si/sau a serviciilor prestate de acestia nu este grevata de taxa pe valoarea adaugata, fata de ceilalti operatori economici care sunt obligati sa greveze contravaloarea livrarilor de bunuri si/sau a prestarilor de servicii efectuate cu taxa pe valoarea adaugata, rezulta distorsiuni concurentiale;
c) alte activitati efectuate in aceleasi conditii legale ca si cele aplicabile operatorilor economici, chiar daca sunt prestate in calitate de autoritate publica.
(5) Institutiile publice nu sunt persoane impozabile pentru urmatoarele activitati:
a) vanzarea catre persoane fizice a imobilelor sau a partilor de imobile, aflate in proprietatea statului, in scop de locuinta, date in folosinta inainte de introducerea taxei pe valoarea adaugata;
b) inchirierea de imobile sau parti ale acestora, aflate in proprietatea statului, in scop de locuinta;
c) livrarile de bunuri dobandite dupa data de 1 iulie 1993, pentru care nu au avut drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata.
(6) Directiile generale ale finantelor publice nu sunt considerate persoane impozabile pentru valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate in proprietatea privata a statului potrivit legii.
(7) Livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate in mod gratuit de organizatiile fara scop patrimonial nu sunt considerate activitati economice.
Art. 3. - In sensul art. 3 din lege se considera livrari de bunuri:
a) vanzarea de bunuri cu plata in rate;
b) trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, in schimbul unei despagubiri;
c) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor prin executare silita, daca debitorul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata;
d) orice distribuire de active de catre o societate comerciala catre asociatii sau actionarii sai, inclusiv o distribuire de active legate de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a societatii, cu exceptia transferului total al activelor si pasivelor prevazut la art. 3 alin. (6) din lege;
e) bunurile constatate lipsa pe baza de inventariere, atat cele imputabile, cat si cele neimputabile, cu exceptia celor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b) din prezentele norme;
f) produsele agricole retinute drept plata in natura a prestatiei efectuate de persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care presteaza servicii pentru obtinerea si/sau prelucrarea produselor agricole, precum si plata in natura a arendei.
Art. 4. - (1) Nu sunt considerate livrari de bunuri in sensul art. 3 din lege:
a) intrarile si iesirile de bunuri constituite in rezerve de mobilizare la persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, mandatate in acest scop. Bunurile respective constituie livrare de bunuri la scoaterea din acest regim si la livrarea catre alti beneficiari;
b) bunurile distruse ca urmare a unor calamitati sau a altor cauze de forta majora;
c) scoaterea in mod gratuit a unor cantitati de produse din rezervele de stat pentru acordarea de ajutoare umanitare externe sau interne.
(2) Bunurile acordate si/sau serviciile prestate in mod gratuit, precum si punerea la dispozitie in mod gratuit de bunuri care fac parte din activele persoanei impozabile, potrivit limitelor si destinatiilor prevazute de lege, cum sunt actiunile de sponsorizare, mecenat, protocol si alte actiuni stabilite prin lege, nu sunt asimilate cu livrarile de bunuri si/sau cu prestarile de servicii. Incadrarea in plafoanele legale se determina pe baza datelor raportate prin situatiile financiare anuale. Depasirea plafonului constituie operatiune asimilata livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii, daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata corespunzatoare depasirii, respectiv se colecteaza taxa pe valoarea adaugata. Nu se iau in calcul pentru incadrarea in aceste limite sponsorizarile, actiunile de mecenat sau alte actiuni prevazute prin legi, acordate in numerar. Taxa pe valoarea adaugata colectata, aferenta depasirii plafonului, se calculeaza si se include la rubrica de regularizari din decontul intocmit pentru luna in care persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata au depus situatiile financiare anuale, dar nu mai tarziu de termenul legal de depunere a acestora.
(3) Preluarea de catre persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata a unor bunuri din activitatea proprie pentru a fi utilizate in scopul desfasurarii activitatii economice a acestora nu este considerata livrare de bunuri. Aceleasi prevederi se aplica si prestarilor de servicii.
Art. 5. - (1) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (7) din lege, aportul in natura la capitalul social al unei societati comerciale, efectuat intre doua persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul are drept de deducere integral a taxei pe valoarea adaugata, nu constituie livrare de bunuri, daca taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total ori partial. Persoana impozabila care a acordat aportul in natura are drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) lit. e) din lege.
(2) Aportul in natura la capitalul social acordat de o persoana impozabila inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, care pentru bunurile respective a exercitat dreptul de deducere total sau partial, unei persoane impozabile care nu are drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata, fie datorita faptului ca nu este inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, fie datorita faptului ca operatiunile desfasurate de aceasta nu dau drept de deducere, constituie livrare de bunuri. In acest caz beneficiarul va evidentia in patrimoniul sau contravaloarea bunului primit, inclusiv taxa pe valoarea adaugata.
(3) Aportul in natura acordat de o persoana impozabila inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata unei persoane impozabile care are drept de deducere partiala a taxei pe valoarea adaugata constituie livrare de bunuri, daca taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial. La persoana impozabila care a acordat aportul in natura, precum si la beneficiar taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunii respective se inscrie in decontul de taxa pe valoarea adaugata, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, fara a avea loc plati efective intre cele doua unitati in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata.
Art. 6. - Importul de bunuri care se constituie aport in natura la capitalul social al unei societati comerciale, efectuat de o persoana straina, se cuprinde in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 5 din lege. Persoana impozabila care primeste aportul in natura poate sa isi exercite dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata in conditiile legii.


SECTIUNEA a 2-a
Locul operatiunilor impozabile

Art. 7. - (1) Livrarile de bunuri pentru care locul livrarii nu este considerat in Romania nu sunt operatiuni impozabile in Romania.
(2) Bunurile provenite din strainatate, plasate in regim de import, pentru care locul livrarii este considerat a fi in Romania, sunt operatiuni impozabile in Romania.
(3) Bunurile provenite din strainatate, plasate in regimuri vamale suspensive, sunt operatiuni impozabile in Romania numai in situatia in care destinatia finala a acestora este in Romania, respectiv daca sunt plasate in regim de import. Bunurile provenite din strainatate, care se afla in regimuri vamale suspensive de perfectionare activa, admitere temporara cu exonerarea totala de la plata drepturilor de import, tranzit vamal, precum si introducerea de marfuri straine in zonele libere direct din strainatate fara intocmirea de formalitati vamale sunt supuse regimurilor de impozitare si regulilor prevazute in lege si in prezentele norme, cu conditia ca destinatia finala a acestora sa nu fie in Romania, respectiv utilizarea si/sau consumul final al acestora sa nu fie in Romania.
Art. 8. - (1) In sensul art. 7 alin. (1) din lege locul prestarilor de servicii este considerat a fi in Romania, daca sediul activitatii economice, sediul stabil sau, in absenta acestora, domiciliul ori resedinta obisnuita a prestatorului de la care sunt prestate serviciile este amplasata in Romania, cu exceptiile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a)-d) din lege.
(2) Pentru operatiunile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a) din lege locul prestarii este situat in tara in care este situat bunul imobil, iar taxa pe valoarea adaugata este datorata de prestator, daca operatiunile sunt taxabile.
(3) Pentru operatiunile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b) pct. 1 din lege locul prestarii pentru transportul de persoane este situat in tara in care se afla locul de plecare a transportului de persoane. Transportul de persoane pentru care punctul de plecare se afla in strainatate, iar punctul de sosire se afla in Romania nu este operatiune impozabila in Romania, iar persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata beneficiaza de dreptul de deducere potrivit art. 22 alin. (4) lit. d) din lege. Pentru transportul de marfa sau de persoane al carui punct de plecare este in Romania, locul prestarii este in Romania, indiferent daca locul de sosire se afla in Romania sau in strainatate. Pentru transportul de marfa prevazut la art. 7 alin. (1) lit. b) pct. 2 din lege locul prestarii se afla in Romania, daca locul de plecare se afla in strainatate si locul destinatiei finale se afla in Romania. Taxa pe valoarea adaugata pentru transporturile al caror loc de prestare este considerat a fi in Romania se datoreaza de prestator numai in situatia in care operatiunile sunt taxabile.
(4) Pentru operatiunile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. c) din lege locul prestarii este situat in tara in care beneficiarul isi are stabilit sediul activitatii sau, in lipsa acestuia, domiciliul stabil al acestuia. Daca operatiunile sunt taxabile, beneficiarii care au sediul sau domiciliul in Romania si au contractat cu prestatori din strainatate operatiuni de natura celor prevazute la art. 7 alin. (1) lit. c) din lege sunt obligati la plata taxei pe valoarea adaugata. Operatiunile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. c) din lege, efectuate de prestatori din Romania, contractate cu beneficiari din strainatate, nu sunt impozabile in Romania, iar prestatorii au dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) lit. d) din lege.
(5) Pentru operatiunile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege locul prestarii se afla in tara in care operatiunile respective sunt prestate efectiv, chiar daca prestatorul nu are stabilit in tara respectiva sediul activitatii economice sau un sediu stabil de la care sunt prestate serviciile ori, in lipsa unui astfel de sediu, domiciliul sau resedinta sa obisnuita. Taxa pe valoarea adaugata este in sarcina prestatorului, daca operatiunile sunt taxabile, si se datoreaza in tara in care se situeaza locul prestarii.
(6) Prestarile de servicii pentru care locul prestarii nu este in Romania nu sunt operatiuni impozabile in Romania.
(7) Persoanele straine care nu sunt inregistrate in Romania ca platitori de taxa pe valoarea adaugata si efectueaza livrari de bunuri si/sau prestari de servicii pentru care locul livrarii, respectiv locul prestarii, este considerat a fi in Romania sunt obligate sa desemneze un reprezentant fiscal domiciliat in Romania. In cazul in care acestea nu isi desemneaza un reprezentant fiscal in Romania, beneficiarii operatiunilor respective vor fi obligati sa plateasca taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor respective.


SECTIUNEA a 3-a
Operatiuni scutite

A. Scutiri in interiorul tarii
Art. 9. - (1) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. a) din lege, cuprinde spitalizarea, ingrijirile medicale umane si veterinare, inclusiv operatiunile strans legate de acestea, desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati, indiferent de forma de organizare si de titularul dreptului de proprietate, cum sunt: spitale, sanatorii, centre de diagnostic, centre medicale, centre de sanatate rurale sau urbane, dispensare TBC, cabinete si laboratoare medicale, centre de ingrijire si asistenta, centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica, alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de activitati, precum si cantinele organizate pe langa aceste unitati.
(2) Operatiunile care sunt strans legate de spitalizare si ingrijirile medicale umane si veterinare includ medicamentele, bandajele si alte bunuri similare care sunt furnizate pacientilor la momentul tratamentului, precum si hrana si cazarea acestora in unitatile care asigura spitalizarea si ingrijirile medicale.
(3) Scutirea prevazuta la art. 9 alin. (1) din lege nu se va aplica pentru: furnizarea de medicamente, bandaje si alte bunuri similare, efectuata de catre persoane care nu ofera tratament medical, spitalizare sau tratament veterinar, precum farmaciile.
(4) Sunt, de asemenea, scutite, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din lege, serviciile de cazare, masa si tratament prestate cumulat de catre persoane impozabile autorizate care isi desfasoara activitatea in statiuni balneoclimaterice si a caror contravaloare este decontata pe baza de bilete de tratament, precum si serviciile funerare prestate de unitatile sanitare.
Art. 10. - In sensul art. 9 alin. (1) lit. f) din lege se acorda scutire de taxa pe valoarea adaugata pentru prestarile de servicii si livrarile de bunuri strans legate de asistenta si protectia sociala, efectuate de institutiile publice, institutiile de interes public sau de alte organisme recunoscute ca avand caracter social, cum sunt: caminele de batrani si de pensionari, centrele de integrare prin terapie ocupationala, centrele de plasament autorizate sa desfasoare activitati de asistenta sociala, caminele pentru elevi si studenti.
Art. 11. - Potrivit art. 9 alin. (1) lit. g) din lege sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata prestarile de servicii si livrarile de bunuri care sunt strans legate de protectia copiilor si tinerilor, efectuate de institutiile publice, institutiile de interes public sau de alte organisme recunoscute ca avand caracter social, cum sunt: centre-pilot pentru tineri cu handicap, case de copii, centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap, alte organisme care au ca obiect de activitate asigurarea supravegherii, intretinerii, educarii sau petrecerii timpului liber a tinerilor.
Art. 12. - (1) In sensul art. 9 alin. (1) lit. h) din lege sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata prestarile de servicii si livrarile de bunuri furnizate membrilor lor in interesul lor colectiv, in schimbul unei cotizatii fixate conform statutului, de organizatii fara scop patrimonial ce au obiective de natura politica, sindicala, patronala, profesionala, religioasa, patriotica, filozofica, filantropica sau civica, precum si obiective de reprezentare a intereselor membrilor lor, in conditiile in care aceasta scutire nu provoaca distorsiuni de concurenta.
(2) Cuantumul cotizatiilor este stabilit de organul de conducere abilitat, conform statutului propriu al organizatiilor fara scop patrimonial prevazute la alin. (1).
(3) Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti si camerele de comert si industrie teritoriale sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata pentru activitatile desfasurate in favoarea membrilor in contul cotizatiilor incasate in baza art. 6 din Decretul-lege nr. 139/1990 privind camerele de comert si industrie din Romania.
Art. 13. - Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 9 alin. (1) lit. i) din lege, prestarile de servicii ce au stransa legatura cu practicarea sportului sau a educatiei fizice, efectuate in beneficiul persoanelor care practica sportul sau educatia fizica de catre organizatii fara scop patrimonial, cum sunt: cluburile sportive, bazele sportive de antrenament, hotelurile si cantinele pentru uzul exclusiv al sportivilor. Nu sunt scutite incasarile pentru publicitate, precum si incasarile din cedarea drepturilor de transmitere la radio si la televiziune a manifestarilor sportive.
Art. 14. - Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 9 alin. (1) lit. k) din lege, prestarile de servicii si livrarile de bunuri efectuate de unitati ale caror operatiuni sunt scutite, conform art. 9 alin. (1) lit. a), e), f), g), h), i) si j) din lege, cu ocazia manifestarilor destinate sa le aduca sprijin financiar si organizate in profitul lor exclusiv, cu conditia ca aceste scutiri sa nu produca distorsiuni concurentiale. Astfel de activitati pot fi: reprezentatii teatrale, coregrafice sau cinematografice, expozitii, concerte, conferinte, cu conditia ca veniturile obtinute din aceste activitati sa serveasca numai la acoperirea cheltuielilor unitatilor care le-au organizat.
Art. 15. - Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 9 alin. (1) lit. l) din lege, realizarea, difuzarea si/sau retransmisia programelor de radio si/sau de televiziune, cu exceptia celor de publicitate, efectuate de unitatile care produc si/sau difuzeaza programele audiovizuale, precum si de unitatile care au ca obiect de activitate difuzarea prin cablu a programelor audiovizuale. Lucrarile efectuate pentru receptionarea programelor audiovizuale sunt supuse taxei pe valoarea adaugata.
Art. 16. - Este scutita de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 9 alin. (1) lit. m) din lege, vanzarea de filme sau licente de filme destinate a fi difuzate la televiziune, cu exceptia filmelor sau licentelor de filme care sunt destinate sa faca publicitate unui anume produs sau persoane. Prin film se intelege productia artistica, inclusiv suportul material pe care este inregistrat. Reproducerea filmelor si/sau a benzilor video dupa original, serviciile de prelucrare a filmelor nelegate de difuzarea la televiziune nu sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata.
Art. 17. - Este scutita de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 9 alin. (1) lit. n) din lege, activitatea de transport al bolnavilor si ranitilor cu vehicule special amenajate si autorizate in acest sens, efectuata de statiile de salvare, indiferent de forma de organizare si de titularul dreptului de proprietate, sau de alte unitati autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei pentru desfasurarea acestei activitati.
Art. 18. - Potrivit art. 9 alin. (2) lit. c) pct. 3 din lege sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata operatiunile specifice efectuate de Banca Nationala a Romaniei, reglementate in mod expres prin Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare. Sunt, de asemenea, scutite operatiunile specifice preluate de la Banca Nationala a Romaniei de catre Societatea Nationala de Transfer de Fonduri si Decontari - S.A., pentru care este autorizata de Banca Nationala a Romaniei.
Art. 19. - Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 9 alin. (2) lit. g) din lege, livrarile de bunuri efectuate de unitatile din sistemul penitenciar, in situatia in care aceste bunuri sunt realizate in cadrul acestor unitati folosindu-se munca detinutilor. Sunt, de asemenea, scutite de taxa pe valoarea adaugata prestarile de servicii efectuate folosindu-se munca detinutilor de catre unitatile din sistemul penitenciar.
Art. 20. - Potrivit art. 9 alin. (2) lit. i) din lege sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata incasarile din taxele de intrare la castele, muzee, targuri si expozitii, gradini zoologice si botanice, biblioteci, precum si operatiunile care intra in sfera impozitului pe spectacole, reglementate prin Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole. Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata sumele incasate din vanzarea biletelor si a abonamentelor, pentru care se datoreaza impozitul pe spectacole de catre unitatea de exploatare, precum si sumele repartizate din incasari proprietarilor si difuzorilor de filme, in activitatea de exploatare si de difuzare de filme cinematografice pentru public.
Art. 21. - (1) In sensul art. 9 alin. (2) lit. j) din lege sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata:
a) editarea si/sau tiparirea de: carti, manuale scolare, dictionare si/sau enciclopedii, carti ilustrate pentru copii, carti de desenat pentru copii, albume de pictura, caiete speciale pentru elevi, atlasuri si alte tiparituri care au codul ISBN, inclusiv cele inregistrate pe suport magnetic;
b) vanzarea de: carti, manuale scolare, dictionare si/sau enciclopedii, carti ilustrate pentru copii, carti de desenat pentru copii, albume de pictura, caiete speciale pentru elevi, atlasuri si alte tiparituri care au codul ISBN, inclusiv cele inregistrate pe suport magnetic, indiferent de modul de vanzare, direct sau prin intermediari.
(2) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la alin. (1), nu se aplica veniturilor provenite din publicitate si nici editarii, tiparirii sau vanzarii de tiparituri care sunt exclusiv destinate publicitatii.
Art. 22. - Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 9 alin. (2) lit. k) din lege:
a) livrarea de proteze medicale de orice fel si accesorii ale acestora. Proteza medicala reprezinta orice dispozitiv medical care este destinat sa fie introdus si sa ramana implantat in corpul uman sau intr-un orificiu al acestuia, partial ori total, prin interventie medicala sau chirurgicala, alte dispozitive medicale utilizate pentru inlocuirea unei parti a corpului uman, precum si orice alte dispozitive care se poarta sau se duc in mana, necesare compensarii unei deficiente ori infirmitati. Accesoriul unei proteze este un articol care este prevazut in mod special de catre producator pentru a fi utilizat impreuna cu proteza medicala;
b) livrarea de produse ortopedice, cum sunt: fotolii rulante si/sau alte vehicule similare pentru invalizi, parti si/sau accesorii de fotolii rulante sau de vehicule similare pentru invalizi, articole si/sau aparate de ortopedie, inclusiv centuri si/sau bandaje medico-chirurgicale si carje, atele, gutiere si alte articole pentru fracturi, articole si aparate de proteza ortopedice.
Art. 23. - (1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 9 alin. (3) si (4) din lege, activitatile persoanelor impozabile cu venituri din operatiuni taxabile declarate sau, dupa caz, realizate anual, pana la plafonul de impozitare prevazut de lege inclusiv. Persoanele impozabile care la infiintare nu au fost inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, deoarece au declarat ca realizeaza venituri anuale sub plafonul de impozitare prevazut de lege, au obligatia sa solicite inregistrarea ca platitori de taxa pe valoarea adaugata in conformitate cu prevederile legale in vigoare, daca in cursul unui an fiscal realizeaza venituri din operatiuni taxabile superioare plafonului de impozitare. Dupa inscrierea ca platitori de taxa pe valoarea adaugata persoanele impozabile respective nu mai beneficiaza de scutire chiar daca ulterior realizeaza venituri inferioare plafonului de impozitare stabilit de lege.
(2) Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care in anul 2001 au realizat venituri din operatiuni taxabile sub plafonul de 1,5 miliarde lei, pot solicita scoaterea din evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata. De asemenea, pot solicita scoaterea din evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata persoanele impozabile care s-au inregistrat ca platitori de taxa pe valoarea adaugata de la 1 ianuarie 2002 pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in situatia in care nu au realizat venituri din operatiuni taxabile mai mari de 600 milioane lei inclusiv. Persoanele impozabile care solicita scoaterea din evidenta trebuie sa faca dovada achitarii obligatiei de plata privind taxa pe valoarea adaugata din ultimul decont privind taxa pe valoarea adaugata. Persoanele impozabile care nu indeplinesc aceasta obligatie nu pot beneficia de prevederile art. 9 alin. (3) din lege, respectiv nu pot solicita scoaterea din evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata. Cererea de scoatere din evidenta se depune la organul fiscal teritorial pana la data de 30 septembrie 2002.
(3) Nu pot solicita scoaterea din evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata persoanele impozabile care au realizat in anul 2001 venituri din operatiuni taxabile sub plafonul de impozitare de 1,5 miliarde lei, dar au realizat venituri din astfel de operatiuni de peste 600 milioane lei de la 1 ianuarie 2002 pana la 31 mai 2002.
(4) Persoanele impozabile au obligatia de a corecta costurile de achizitie a materiilor prime, materialelor, marfurilor si altor bunuri existente in stoc la sfarsitul lunii in care se solicita scoaterea din evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata. In acest sens se vor inventaria stocurile de bunuri si se va determina taxa pe valoarea adaugata aferenta acestora, care va fi inclusa in costul de achizitie a bunurilor din stoc. Din punct de vedere contabil, suma taxei pe valoarea adaugata aferente stocului se inregistreaza in debitul contului de stocuri corespunzator prin creditul contului 4426 "T.V.A. deductibila" si se inscrie in decontul de taxa pe valoarea adaugata cu semnul minus, in luna in care s-a efectuat inventarierea stocului. Persoanele impozabile care tin evidenta marfurilor la preturi cu amanuntul inregistreaza concomitent si stingerea contului 4428 "T.V.A. neexigibila" prin articolul contabil:
371 = 4428, cu suma in rosu.
(5) Organele fiscale vor opera scoaterea din evidenta a platitorilor de taxa pe valoarea adaugata, care au depus cereri in acest sens, cu data de 1 a lunii urmatoare depunerii cererii.
(6) Persoanele impozabile care au fost scoase din evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 9 alin. (3) din lege, nu pot solicita ulterior inregistrarea prin optiune ca platitori de taxa pe valoarea adaugata. Persoanele impozabile care nu au depus cereri pentru a solicita scoaterea din evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata pana la data de 30 septembrie 2002 raman in evidenta, cu obligatia respectarii prevederilor legii si ale prezentelor norme, si nu mai pot solicita ulterior scoaterea din evidenta.
Art. 24. - Se incadreaza in prevederile art. 9 alin. (5) din lege livrarile de bunuri care au fost achizitionate dupa data de 1 iulie 1993, daca acestea au fost destinate exclusiv realizarii de operatiuni scutite, pentru care nu s-a exercitat dreptul de deducere.
B. Operatiuni scutite la import
Art. 25. - Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 10 lit. b) din lege, bunurile introduse in tara de calatori sau de alte persoane fizice cu domiciliul in tara ori in strainatate, in conditiile si in limitele stabilite prin hotarare a Guvernului, potrivit regimului vamal aplicabil acestora, fara plata taxelor vamale.
Art. 26. - (1) Scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 10 lit. f) din lege, pentru importul de bunuri primite in mod gratuit cu titlu de ajutoare sau donatii destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de aparare a sanatatii, cultural, artistic, educativ, stiintific, sportiv, de protectie si ameliorare a mediului, de protectie si conservare a monumentelor istorice si de arhitectura, se acorda de catre birourile vamale de control si vamuire, pe baza unei declaratii pe propria raspundere semnate de reprezentantul legal al importatorului sau de persoana imputernicita de acesta, prin care se confirma ca bunurile sunt destinate scopurilor mentionate. Reprezentantii legali isi asuma intreaga raspundere privind corecta declarare a scopului pentru care se realizeaza importurile. Declaratiile nereale atrag raspunderea civila sau penala, dupa caz, potrivit prevederilor Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei. Declaratia pe propria raspundere se intocmeste in trei exemplare originale, dintre care un exemplar se depune la biroul vamal la care se face declaratia vamala de import, un exemplar se depune la organul fiscal teritorial, iar al treilea exemplar se pastreaza la documentele financiar-contabile ale beneficiarului. Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata, prevazuta de lege, bunurile respective trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie trimise de expeditor catre destinatar fara nici un fel de obligatii de plata;
b) sa nu faca obiectul unor comercializari ulterioare;
c) sa fie folosite numai in scopurile pentru care au fost importate. La schimbarea destinatiei bunurilor importatorii sunt obligati sa indeplineasca formalitatile legale privind importul marfurilor si sa achite taxa pe valoarea adaugata aferenta importului.
(2) Prin imprumuturi nerambursabile acordate Romaniei, in sensul art. 10 lit. f) din lege, se intelege imprumuturile acordate de organisme internationale, de guverne straine si/sau de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate, ai caror beneficiari isi au sediul stabil in Romania si care sunt consemnate in acorduri, protocoale si/sau intelegeri, memorandumuri, incheiate cu guverne straine sau cu organisme internationale. Importurile achitate din fondul de contrapartida constituit din contravaloarea in lei a ajutoarelor primite de Romania sub forma de bunuri si de servicii sunt considerate ca fiind finantate direct din imprumuturi nerambursabile.
(3) Orice import finantat din sursele prevazute la alin. (1) se considera finantat direct din imprumuturi nerambursabile.
(4) Scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 10 lit. f) din lege, pentru importul de bunuri finantate direct din imprumuturi nerambursabile, acordate de organisme internationale sau de guverne straine, se acorda de catre birourile vamale de control si vamuire, pe baza documentelor care atesta ca acestea sunt finantate din imprumuturi nerambursabile.
(5) Scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 10 lit. f) din lege, pentru importul de bunuri finantate direct din imprumuturi nerambursabile, acordate de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate, se acorda de catre birourile vamale de control si vamuire, pe baza documentelor care atesta ca acestea sunt finantate din imprumuturi nerambursabile si sunt destinate realizarii unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de aparare a sanatatii, cultural, artistic, educativ, stiintific, sportiv, de protectie si ameliorare a mediului, de protectie si conservare a monumentelor istorice si de arhitectura. Documentele prin care se atesta sursa de finantare si destinatia bunurilor importate sunt acorduri, protocoale si/sau intelegeri, memorandumuri, incheiate cu organizatii nonprofit si de caritate din strainatate.
(6) Pentru bunurile importate prevazute la alin. (1)-(4) organele de control fiscal si ale Garzii financiare sunt obligate sa urmareasca destinatia data bunurilor respective si, in cazul in care se constata schimbarea acesteia, sa sesizeze organele vamale pentru luarea masurilor ce decurg din aplicarea legii. Taxele si impozitele astfel datorate se stabilesc si se urmaresc pe o perioada de 5 ani de la data intrarii in tara a bunurilor.
(7) In sensul art. 10 lit. g) din lege bunurile straine care, potrivit legii, devin proprietatea statului sunt:
a) bunurile care sunt abandonate printr-o declaratie scrisa data autoritatilor vamale;
b) bunurile pentru care la expirarea termenului de pastrare, acordat de autoritatea vamala, titularii nu au reglementat situatia vamala a acestora;
c) bunurile confiscate de autoritatile competente potrivit legii.
C. Scutiri pentru exporturi sau alte operatiuni similare si pentru transportul international
Art. 27. - (1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. a) din lege, exportul de bunuri, transportul si prestarile de servicii legate direct de exportul bunurilor, precum si bunurile comercializate prin magazinele duty-free. Exportul consta in livrari de bunuri efectuate de persoane impozabile pentru beneficiari cu sediul in strainatate si care sunt transportate in afara teritoriului tarii, cu indeplinirea formalitatilor vamale de export.
(2) Pentru exportul realizat direct de persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care actioneaza in nume propriu, justificarea regimului de scutire se face cu:
a) factura externa si factura fiscala pe care se inscrie "scutit cu drept de deducere";
b) declaratia vamala de export, vizata de organele vamale;
c) documentul care atesta efectuarea transportului international, dupa caz, in functie de conditia de livrare.
(3) Pentru exportul realizat in nume propriu de persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, in cazul in care, potrivit contractului incheiat intre producator si exportator, livrarea bunurilor catre beneficiarul extern se face direct de unitatea producatoare, beneficiaza de scutire atat unitatea exportatoare, cat si unitatea producatoare.
a) Unitatea exportatoare va justifica regimul de scutire pe baza documentelor prevazute la alin. (2).
b) Unitatea producatoare va justifica regimul de scutire cu:
1. contractul incheiat cu unitatea exportatoare;
2. factura fiscala emisa catre unitatea exportatoare, cu mentiunea "scutit cu drept de deducere";
3. copie de pe documentul de transport international, dupa caz, in functie de conditia de livrare. Denumirea producatorului si localitatea vor fi inscrise in documentul de transport international sau, dupa caz, in anexa la acesta va fi inscrisa specificatia bunurilor exportate de fiecare unitate producatoare;
4. copie de pe declaratia vamala de export, vizata de unitatea vamala, in care la rubrica 31 se inscriu denumirea producatorului si localitatea. In situatia in care exista mai multi producatori care trebuie mentionati, in declaratia vamala de export se inscrie "conform anexei continand producatorii - localitatea". Anexa va fi certificata prin semnatura si stampila de catre declarant si se va atasa la declaratia vamala de export.
(4) In situatia bunurilor care necesita prelucrari succesive realizate de unitati diferite din tara, precum si incorporarea altor bunuri, inclusiv ambalajele, iar produsul finit este exportat de o singura unitate, beneficiaza de scutire de taxa pe valoarea adaugata fiecare unitate care a participat la realizarea produsului finit si a contractat contravaloarea bunurilor sau a prestatiei efectuate cu acelasi beneficiar din strainatate, care este si destinatarul bunurilor exportate, precum si unitatea care realizeaza exportul produsului finit. Predarea bunurilor intre unitatile din tara se efectueaza din dispozitia beneficiarului extern, potrivit prevederilor contractuale, pe baza avizului de insotire a marfii, cu mentiunea "nu se factureaza".
a) Unitatea exportatoare va justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata pe baza documentelor prevazute la alin. (2).
b) Unitatile producatoare/prelucratoare justifica scutirea cu:
1. contractul incheiat cu partenerul extern, din care sa rezulte cantitatile de bunuri ori prelucrarile contractate si unitatile din tara la care se face predarea acestora, precum si termenul pentru justificarea exportului cu copie de pe declaratia vamala de export, vizata de organul vamal;
2. factura externa si factura fiscala, pe care se inscrie "scutit cu drept de deducere", emise catre beneficiarul extern;
3. avizul de insotire a marfii, cu mentiunea "nu se factureaza".
(5) Pentru exportul realizat prin comisionari justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata de catre comitent se realizeaza pe baza urmatoarelor documente:
a) copie de pe factura externa;
b) contractul incheiat cu comisionarul, din care sa rezulte cantitatile de bunuri, precum si termenul pentru justificarea exportului cu copie de pe declaratia vamala de export, vizata de organul vamal, si copie de pe lista-anexa la declaratia vamala, in care comisionarul a inscris denumirea unitatii proprietare a marfurilor exportate;
c) factura fiscala emisa de comitent catre comisionar, pe care se inscrie mentiunea "scutit cu drept de deducere-export in comision".
(6) Comisionarul justifica scutirea pentru comision, in baza art. 11 alin. (1) lit. r) din lege, cu urmatoarele documente:
a) factura externa;
b) declaratia vamala de export, vizata de organele vamale, si lista-anexa la declaratia vamala, in care comisionarul a inscris denumirea unitatii proprietare a marfurilor exportate;
c) documentul care atesta efectuarea transportului international, dupa caz, in functie de conditia de livrare;
d) factura fiscala pentru comision, pe care se inscrie mentiunea "scutit cu drept de deducere";
e) contractul incheiat intre comitent si comisionar, in care se prevede termenul de realizare a exportului.
(7) Pentru transportul marfurilor exportate la destinatie in strainatate beneficiaza de scutire de taxa pe valoarea adaugata transportatorii, in baza art. 11 alin. (1) lit. a) din lege, si casele de expeditii, in baza art. 11 alin. (1) lit. a) si r) din lege. Justificarea scutirii, in functie de tipul transportului, se face astfel:
a) in cazul transportului auto, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate sau comenzile acestora; documentul de transport international, vizat de organele vamale, sau copie de pe acesta pentru casele de expeditie;
b) in cazul transporturilor combinate sau prin conducte, legate direct de exportul bunurilor, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate sau comenzile acestora; copie de pe declaratia vamala de export, vizata de organele vamale; documentul specific de transport vizat de organele vamale;
c) in cazul transportului feroviar, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate sau comenzile acestora; documentul de transport international pe caile ferate, care sa poarte stampila statiei de expeditie pentru transportator, sau copie de pe acesta pentru casele de expeditie; documentul de transmitere a vagonului la calea ferata vecina, care sa confirme iesirea marfii din tara pentru trasportator;
d) in cazul transportului fluvial, maritim, aerian, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate sau comenzile acestora; documentul specific de transport, vizat de organele vamale.
(8) Pentru alte prestari de servicii legate direct de exportul bunurilor scutirea de taxa pe valoarea adaugata se justifica cu:
a) contractul incheiat cu unitatea exportatoare ori cu beneficiarul din strainatate sau cu intermediari care actioneaza in numele ori in contul acestora sau comenzile date de acestia;
b) documente prezentate de exportator ori de intermediarul care actioneaza in numele ori in contul sau, din care sa rezulte ca operatiunile respective sunt legate direct de exportul bunurilor, sau factura externa, in cazul prestarilor de servicii contractate cu beneficiari din strainatate sau cu intermediari care actioneaza in numele ori in contul acestora.
(9) Pentru bunurile comercializate in cursul unei luni prin magazine duty-free scutirea de taxa pe valoarea adaugata se justifica cu:
a) declaratia vamala de export, pentru bunurile din productia interna;
b) declaratia vamala de import, pentru marfurile provenite direct din strainatate, din antrepozite sau din zonele libere.
Art. 28. - (1) Transportul international de persoane, pentru care se aplica scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 11 alin. (1) lit. b) din lege, este transportul pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania potrivit art. 7 alin. (1) lit. b) din lege.
(2) Transportul international auto de persoane este scutit de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 11 alin. (1) lit. b) din lege, daca durata acestuia pe parcurs extern depaseste 24 de ore. Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata de catre transportatori se face cu urmatoarele documente:
a) licenta de transport;
b) caietul de sarcini al licentei de traseu, dupa caz;
c) foaia de parcurs sau alte documente din care sa rezulte data de iesire/intrare din/in tara, vizate de organul vamal;
d) diagrama biletelor de calatorie sau, dupa caz, facturile fiscale in cazul curselor ocazionale;
e) factura fiscala pe care se inscrie "scutit cu drept de deducere" pentru contravaloarea biletelor vandute, in situatia in care vanzarea biletelor se face prin intermediari.
(3) Pentru transportul international aerian, fluvial, maritim, feroviar de persoane justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata se face de catre transportatori cu:
a) documentele specifice de transport, din care sa rezulte traseul transportului, data de iesire/intrare din/in tara, dupa caz;
b) factura fiscala pe care se inscrie "scutit cu drept de deducere" in situatia in care biletele de calatorie au fost vandute prin intermediari;
c) borderoul/diagrama biletelor de calatorie vandute sau, dupa caz, facturile fiscale in cazul curselor ocazionale.
(4) Persoanele impozabile care vand bilete pentru transportul international de persoane sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata pentru aceste operatiuni, conform art. 11 alin. (1) lit. b) si r) din lege. Justificarea scutirii se face cu:
a) borderoul/diagrama biletelor de calatorie vandute;
b) factura fiscala pentru comision, pe care se inscrie mentiunea "scutit cu drept de deducere", sau, dupa caz, factura primita de la transportator pentru biletele vandute.
(5) Agentiile companiilor aeriene straine care functioneaza pe teritoriul Romaniei beneficiaza de scutire de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarile de bilete aferente transportului international de persoane, conform art. 11 alin. (1) lit. b) si r) din lege, pe baza de reciprocitate acordata companiilor aeriene romane care au deschise agentii in strainatate. Raspunderea pentru verificarea respectarii conditiilor de reciprocitate revine Directiei generale de servicii transport aerian si aeroporturi din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei. Aceasta va comunica Ministerului Finantelor Publice lista cuprinzand tarile in care companiile aeriene romane au deschise agentii, daca acestea beneficiaza in tarile respective de rambursarea taxei pe valoarea adaugata si in ce conditii. Informatiile respective vor fi actualizate ori de cate ori intervin modificari in relatiile reciproce dintre tari.
(6) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarile de bilete efectuate in Romania de agentiile companiilor aeriene straine se realizeaza prin restituirea de catre Ministerul Finantelor Publice, prin directiile generale ale finantelor publice judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, a taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate necesitatilor de functionare a agentiilor. Restituirea taxei pe valoarea adaugata se efectueaza trimestrial, pe baza de cerere depusa de agentiile companiilor aeriene straine la directiile generale ale finantelor publice judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti. Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata vor fi justificate numai cu documente aferente cumpararilor efectuate in trimestrul pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata, insotite de documentele care atesta efectuarea platii contravalorii bunurilor si serviciilor pana la data depunerii cererii.
(7) Directiile generale ale finantelor publice judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti analizeaza cererile de restituire, precum si documentele insotitoare. In urma verificarii si analizei se intocmeste o nota in care se consemneaza numarul si data cererii, rezultatul verificarii si propunerea restituirii sau, dupa caz, respingerea cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata. Nota se aproba de directorul general al directiei generale a finantelor publice judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti.
(8) In cazul aprobarii restituirii taxei pe valoarea adaugata, se intocmesc comunicarile catre trezorerie, precum si comunicarea catre solicitant. In baza comunicarii primite trezoreria va intocmi ordine de plata tip trezorerie pentru fiecare agentie, in care se va inscrie suma care se restituie.
Art. 29. - In sensul prevederilor art. 11 alin. (1) lit. c) din lege sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata transporturile de marfa si/sau de persoane efectuate cu nave sau aeronave sub pavilion romanesc, comandate de beneficiari din strainatate, direct sau prin case de expeditie, pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania. Justificarea scutirii se face cu documentele care confirma efectuarea transportului. Pentru transporturile de marfa si/sau de persoane efectuate cu nave sau aeronave sub pavilion romanesc, comandate de beneficiari din strainatate, direct sau prin case de expeditie, efectuate intre doua porturi/aeroporturi din strainatate, locul prestarii este in strainatate, iar transportatorii beneficiaza de dreptul de deducere potrivit art. 22 alin. (4) lit. d) din lege.
Art. 30. - (1) Pentru transportul marfurilor importate, a carui contravaloare este inclusa in baza de impozitare conform art. 19 alin. (1) si (2) din lege, transportatorii, respectiv casele de expeditie, vor justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 11 alin. (1) lit. e) din lege, in functie de tipul transportului, astfel:
a) in cazul transportului auto, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu unitatea importatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu furnizorul din strainatate sau comenzile acestora, documentul de transport international sau copie de pe acesta pentru casele de expeditie, copie de pe declaratia vamala de import;
b) in cazul transporturilor prin conducte si al transporturilor combinate, legate direct de importul bunurilor, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu unitatea importatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu furnizorul din strainatate sau comenzile acestora, documentul specific de transport, copie de pe declaratia vamala de import;
c) in cazul transportului feroviar, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu unitatea importatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu furnizorul din strainatate sau comenzile acestora; documentul de transport international pe caile ferate, care sa poarte stampila statiei de expeditie pentru transportator, sau copie de pe acesta pentru casele de expeditie; documentul de transmitere a vagonului de la calea ferata vecina, care sa confirme intrarea marfii in tara pentru transportator, copie de pe declaratia vamala de import;
d) in cazul transportului fluvial, maritim, aerian, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu unitatea importatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu furnizorul din strainatate sau comenzile acestora; documentul specific de transport, copie de pe declaratia vamala de import.
(2) Prestarile de servicii accesorii transportului si alte prestari de servicii aferente marfurilor din import, a caror contravaloare a fost inclusa in valoarea in vama potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) si (2) din lege, se justifica de unitatile prestatoare cu:
a) contractul incheiat cu unitatea transportatoare, cu importatorul marfurilor ori cu beneficiarul din strainatate sau cu intermediari care actioneaza in numele ori in contul acestora sau comenzile date de acestia;
b) documente prezentate de transportator sau de importatorul marfurilor ori de intermediarul care actioneaza in numele sau in contul sau, din care sa rezulte ca prestarile de servicii respective sunt accesorii transportului sau sunt aferente marfurilor importate; factura externa, in cazul prestarilor de servicii contractate cu beneficiari din strainatate sau cu intermediari care actioneaza in numele ori in contul acestora.
Art. 31. - (1) Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care efectueaza livrari de bunuri destinate utilizarii pe nave sau aeronave ori incorporarii in nave sau aeronave, sub pavilion romanesc, care presteaza transporturi de persoane si/sau de marfuri in trafic international, vor justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 11 alin. (1) lit. f) din lege, cu documentul stampilat si semnat de agentul vamal, care atesta ca bunurile respective au fost efectiv introduse la bordul navei sau al aeronavei, si factura fiscala cu mentiunea "scutit cu drept de deducere".
(2) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru bunuri destinate utilizarii pe nave sau aeronave ori incorporarii in nave sau aeronave, sub pavilion strain, care presteaza transporturi internationale de persoane si/sau de marfuri, se face cu:
a) factura externa si factura fiscala, pe care se inscrie "scutit cu drept de deducere";
b) declaratia vamala de export, vizata de organele vamale.
Art. 32. - Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 11 alin. (1) lit. g) din lege, se face cu factura fiscala pe care se inscrie "scutit cu drept de deducere" sau, dupa caz, si cu factura externa, precum si cu documente specifice din care sa rezulte ca serviciile sunt prestate in porturi sau in aeroporturi si sunt aferente aeronavelor in trafic international, navelor de comert maritim si pe fluvii internationale.
Art. 33. - (1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 11 alin. (1) lit. i) din lege, operatiunile efectuate de persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, contractate cu beneficiari cu sediul sau domiciliul in strainatate ori cu intermediari care actioneaza in numele sau in contul acestora, privind:
a) servicii prestate in contul beneficiarilor cu sediul in strainatate, pentru bunurile din import aflate in perioada de garantie;
b) transportul si prestarile de servicii accesorii transportului, aferente marfurilor in tranzit pe teritoriul Romaniei;
c) servicii constand in efectuarea de studii, prospectiuni de piata, asistenta de specialitate;
d) serviciile a caror contravaloare a fost inclusa in valoarea in vama aferenta bunurilor din import;
e) servicii postale efectuate pe teritoriul Romaniei de operatorii prevazuti de Ordonanta Guvernului nr. 70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Postale Universale de la Beijing (1999), aprobata prin Legea nr. 670/2001, constand in preluarea si distribuirea trimiterilor postale din strainatate, inclusiv servicii financiar-postale.
(2) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru serviciile prevazute la alin. (1) lit. a), c) si d) se face cu:
a) facturile externe si facturile fiscale;
b) contractele incheiate cu partenerii externi sau comenzile acestora.
(3) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru serviciile prevazute la alin. (1) lit. b) se face cu:
a) documentul specific de transport, declaratia vamala de tranzit, factura fiscala pe care se inscrie "scutit cu drept de deducere" si, dupa caz, factura externa, emise catre beneficiarul transportului sau casa de expeditie, in cazul transportatorilor;
b) copie de pe documentul specific de transport si de pe declaratia vamala de tranzit, factura fiscala pe care se inscrie "scutit cu drept de deducere" sau, dupa caz, si factura externa, catre beneficiarul transportului, in cazul caselor de expeditie;
c) contractele incheiate cu beneficiarul transportului sau cu casele de expeditie ori comenzile acestora, factura fiscala pe care se inscrie "scutit cu drept de deducere" sau, dupa caz, si factura externa, copie de pe declaratia vamala de tranzit, in cazul unitatilor care presteaza servicii accesorii transportului marfurilor in tranzit pe teritoriul Romaniei.
(4) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru serviciile prevazute la alin. (1) lit. e) se face cu documentele specifice postale internationale.
Art. 34. - Intermediarii care actioneaza in numele sau in contul altuia justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 11 alin. (1) lit. r) din lege, potrivit prevederilor art. 27-33 din prezentele norme, atunci cand intervin in operatiunile scutite de taxa conform art. 11 alin. (1) lit. a)-c), e)-g) si i) din lege.
Art. 35. - (1) Operatiunile prevazute la art. 11 alin. (1) lit. a)-c), e)-g), i) si r) din lege, pentru care nu se justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor prezentelor norme, sunt supuse cotei standard a taxei pe valoarea adaugata.
(2) Contractele cu partenerii externi, prevazute la art. 27-33 din prezentele norme, vor fi traduse in limba romana si certificate pe propria raspundere de catre persoanele impozabile care au incheiate astfel de contracte. Aceleasi prevederi se aplica si pentru contractele incheiate de persoanele impozabile prevazute la art. 36-39 din prezentele norme.
D. Scutiri speciale legate de traficul international de bunuri
Art. 36. - (1) Plasarea unor bunuri sub regim de perfectionare activa este supusa reglementarilor Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei in ceea ce priveste drepturile de import. In conformitate cu prevederile art. 12 lit. a) din lege, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata operatiunile de transformare sau prelucrare a marfurilor straine/marfurilor importate pe teritoriul Romaniei, destinate a fi reexportate/exportate, sub forma de produse compensatoare, prevazute la cap. VII sectiunea a IV-a din Legea nr. 141/1997.
(2) Persoanele impozabile care au incheiat contracte de perfectionare activa cu beneficiari din strainatate si care realizeaza exportul sau, dupa caz, reexportul produselor compensatoare vor justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata pe baza urmatoarelor documente:
a) contractul incheiat cu beneficiarul din strainatate sau comanda acestuia;
b) autorizatia pentru perfectionare activa, eliberata de organele vamale;
c) factura externa si factura fiscala pe care se inscrie "scutit cu drept de deducere";
d) declaratia vamala de export sau, dupa caz, de reexport, vizata de organele vamale, sau copie de pe declaratia vamala de export ori, dupa caz, de reexport, intocmita de unitatea care realizeaza exportul/reexportul produselor compensatoare, in cazul unitatilor care au cesionat regimul de perfectionare activa;
e) documentul care atesta efectuarea transportului international, dupa caz.
(3) Persoanele impozabile care au incheiat contracte de prelucrare cu titularul autorizatiei pentru operatiunile de perfectionare activa beneficiaza de scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru aceste operatiuni, in conformitate cu prevederile art. 12 lit. f) din lege, pe baza urmatoarelor documente:
a) contractul incheiat cu titularul autorizatiei pentru operatiunile de perfectionare activa sau comanda acestuia, din care sa rezulte termenul pentru justificarea exportului cu copie de pe declaratia vamala de export, vizata de organul vamal;
b) copie de pe autorizatia pentru operatiunile de perfectionare activa;
c) factura fiscala pe care se inscrie "scutit cu drept de deducere", pentru operatiunile de prelucrare prestate.
(4) Se interzice facturarea bunurilor date spre prelucrare de catre titularul operatiunii de perfectionare activa sau de persoana careia i-a fost cesionat regimul de perfectionare activa, catre unitatile care realizeaza prelucrarea acestora. Bunurile respective vor fi predate spre prelucrare pe baza avizului de insotire a marfii. Unitatile care au realizat prelucrarea vor preda bunurile titularului operatiunii de perfectionare activa sau persoanei careia i-a fost cesionat regimul de perfectionare activa, pe baza avizului de insotire a marfii si a facturii fiscale pentru contravaloarea prestatiei efectuate.
(5) Pentru transportul produselor compensatoare la destinatie in strainatate transportatorii, respectiv casele de expeditie, vor justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata pe baza documentelor prevazute la art. 27 alin. (7) din prezentele norme.
(6) Pentru prestari de servicii legate direct de exportul produselor compensatoare scutirea se justifica pe baza documentelor prevazute la art. 27 alin. (8) din prezentele norme.
Art. 37. - (1) Conform prevederilor art. 12 lit. b) din lege unitatile care plaseaza, din dispozitia beneficiarilor din strainatate, in antrepozite vamale aflate pe teritoriul Romaniei produse compensatoare realizate in regim de perfectionare activa, potrivit prevederilor art. 111 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 141/1997, beneficiaza de scutirea de taxa pe valoarea adaugata, care se justifica cu urmatoarele documente:
a) contractul incheiat cu beneficiarul din strainatate;
b) autorizatia pentru operatiunile de perfectionare activa, eliberata de directia regionala vamala in a carei raza teritoriala se afla titularul operatiunii respective;
c) factura externa si factura fiscala pe care se inscrie "scutit cu drept de deducere";
d) autorizatia de antrepozitare;
e) declaratia vamala de antrepozitare, vizata de organele vamale.
(2) Sunt, de asemenea, scutite de taxa pe valoarea adaugata prestarile de servicii legate direct de operatiunile prevazute la alin. (1). Acestea se justifica cu:
a) contractul incheiat cu unitatea care plaseaza bunurile in antrepozit vamal, cu beneficiarul din strainatate sau cu intermediari care actioneaza in numele ori in contul acestora sau comenzile date de acestia;
b) documente prezentate de unitatea care plaseaza bunurile in antrepozit vamal sau de intermediarul care actioneaza in numele ori in contul sau, din care sa rezulte ca operatiunile respective sunt legate direct de exportul bunurilor, ori factura externa, in cazul prestarilor de servicii contractate cu beneficiari din strainatate sau cu intermediari care actioneaza in numele ori in contul acestora.
Art. 38. - Scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 12 lit. c) din lege, se aplica bunurilor plasate in regim de admitere temporara cu exonerare totala de la plata drepturilor de import, precum si prestarilor de servicii legate direct de aceste operatiuni.
Art. 39. - (1) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 12 lit. d) si e) din lege, se acorda pentru:
a) introducerea de bunuri straine in zonele libere direct din strainatate, in vederea simplei depozitari, fara intocmirea de formalitati vamale;
b) operatiunile comerciale de vanzare-cumparare a marfurilor straine intre diversi operatori din zona libera si intre acestia si persoane fizice sau juridice din afara zonei libere;
c) scoaterea de bunuri straine din zona libera in afara tarii, fara intocmirea de declaratii vamale de export;
d) transportul, ambalarea, marcarea si alte prestari de servicii legate direct de operatiunile prevazute la lit. a)-c).
(2) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la alin. (1), se acorda atat timp cat bunurile straine nu sunt importate sau plasate sub un alt regim vamal, dupa care se vor aplica regulile sau regimul de impozitare in functie de regimul vamal sub care sunt plasate bunurile straine.
(3) Bunurile straine care sunt introduse din zonele libere in Romania ori care se consuma sau se utilizeaza in zonele libere vor fi supuse reglementarilor prevazute la art. 126-134 din Legea nr. 141/1997 sau, dupa caz, reglementarilor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata.


CAPITOLUL II
Persoane obligate la plata taxei pe valoarea adaugata

Art. 40. - (1) Desemnarea reprezentantului fiscal se face pe baza de cerere depusa de persoana straina la organul fiscal la care reprezentantul propus este inregistrat ca platitor de impozite si taxe. Cererea trebuie insotita de:
a) declaratia de incepere a activitatii, care sa cuprinda: data, volumul si natura activitatii pe care o va desfasura in Romania;
b) copie de pe actul de constituire in strainatate a persoanei impozabile respective;
c) acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant fiscal, prin care acesta sa se angajeze sa indeplineasca obligatiile ce ii revin conform legii si in care acesta trebuie sa precizeze natura operatiunilor si valoarea estimata a acestora.
(2) Nu se admite decat un singur reprezentant fiscal pentru ansamblul operatiunilor taxabile sau scutite cu drept de deducere, desfasurate de persoana straina in Romania. Nu se admite coexistenta mai multor reprezentanti fiscali cu angajamente limitate. Pot fi desemnate ca reprezentanti fiscali orice persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
(3) Organul fiscal verifica indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) si (2) si, in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii, comunica decizia luata atat persoanei straine, cat si persoanei propuse ca reprezentant fiscal de aceasta. In cazul acceptarii cererii, concomitent cu transmiterea deciziei de aprobare se indica si codul fiscal atribuit reprezentantului fiscal, care trebuie sa fie diferit de codul fiscal atribuit pentru activitatea proprie a acestuia. Atribuirea codului fiscal se face de catre Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice. In cazul respingerii cererii decizia se comunica ambelor parti, cu motivarea refuzului.
(4) Reprezentantul fiscal, dupa ce a fost acceptat de organul fiscal competent, este angajat pentru toate operatiunile efectuate in Romania de persoana straina, atat timp cat dureaza mandatul sau.
(5) Reprezentantul fiscal poate sa renunte la angajamentul asumat printr-o cerere adresata organului fiscal. In cerere trebuie sa precizeze ultimul decont de taxa pe valoarea adaugata pe care il va depune in aceasta calitate si sa propuna o data ulterioara depunerii cererii, cand va lua sfarsit mandatul sau. De asemenea, este obligat sa precizeze daca renuntarea la mandat se datoreaza incetarii activitatii persoanei straine. In cazul in care persoana straina isi continua activitatea in Romania, cererea poate fi acceptata numai dupa ce persoana straina a intocmit toate formalitatile necesare desemnarii unui alt reprezentant fiscal. Dupa incetarea activitatii persoanei straine sau dupa inlocuirea reprezentantului fiscal desemnat de aceasta, reprezentantului fiscal ii revin toate obligatiile referitoare la plata taxei pe valoarea adaugata, a majorarilor de intarziere, penalitatilor de intarziere si a amenzilor, in termenele prevazute de lege. Reprezentantul fiscal poate cere organului fiscal competent sa efectueze, intr-un termen de pana la 5 luni de la data retragerii mandatului, un control de fond al operatiunilor efectuate sub responsabilitatea sa. Aprobarea cererii de renuntare la angajamentul asumat de reprezentantul fiscal se va face de catre organul fiscal, sub rezerva ca acesta ramane raspunzator de neregulile ce vor fi descoperite ulterior, daca acestea rezulta din vina lui sau din complicitatea dintre el si persoana straina ori alte persoane.
(6) Obligatiile reprezentantului fiscal privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata aferente operatiunilor efectuate in Romania de catre persoana straina sunt cele prevazute de legislatia romana pentru platitorii de taxa pe valoarea adaugata cu sediul in Romania. Persoana straina transmite reprezentantului fiscal factura externa destinata beneficiarului sau, fara a indica in aceasta suma taxei pe valoarea adaugata datorate, precum si doua copii de pe factura respectiva. Reprezentantul fiscal emite factura fiscala potrivit reglementarilor in vigoare in Romania, aplicand taxa pe valoarea adaugata asupra bazei de impozitare stabilite prin transformarea in lei a contravalorii in valuta a livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii din factura externa, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data emiterii facturii fiscale. In facturile fiscale, la rubrica destinata furnizorului vor fi inscrise denumirea si adresa reprezentantului fiscal, precum si de codul fiscal romanesc atribuit reprezentantului fiscal al persoanei straine. Exemplarul original al facturii fiscale se transmite beneficiarului impreuna cu factura externa originala emisa de persoana straina.
(7) Decontul de taxa pe valoarea adaugata, depus de reprezentantul fiscal, va cuprinde exclusiv operatiunile rezultate din activitatea desfasurata in Romania de persoana straina pe care o reprezinta. In situatia in care reprezentantul fiscal este mandatat de mai multe persoane straine, acesta va depune cate un decont pentru fiecare persoana straina pe care o reprezinta. Pentru activitatea proprie, pentru care reprezentantul fiscal este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, se intocmeste un decont distinct, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru platitorii de taxa pe valoarea adaugata cu sediul in Romania.
(8) Exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor achizitionate din tara de persoana straina, destinate operatiunilor taxabile sau scutite cu drept de deducere, realizate de aceasta in Romania, se face potrivit prevederilor cap. VI "Regimul deducerilor" din lege. Pentru exercitarea dreptului de deducere reprezentantul fiscal trebuie, de regula, sa detina documentele originale prevazute de lege. Cu aprobarea organului fiscal la care este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, reprezentantul fiscal poate justifica deducerea taxei pe valoarea adaugata pe baza fotocopiei de pe factura originala, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) persoana straina justifica organului fiscal obligatia legala impusa de tara unde aceasta este stabilita, de a detine facturi originale la sediul societatii straine;
b) fotocopiile sa fie certificate de societatea straina ca sunt conforme cu originalul;
c) persoana straina trebuie sa se angajeze in scris ca va pune, temporar, facturile originale la dispozitie reprezentantului fiscal, la cererea organului fiscal, pentru control.
(9) Persoanele straine care realizeaza operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere in Romania nu au obligatia sa desemneze un reprezentant fiscal domiciliat in Romania, in urmatoarele situatii:
a) cand taxa pe valoarea adaugata este in sarcina beneficiarului potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. c) din lege;
b) daca au subunitati prin care isi desfasoara activitatea, inregistrate ca platitori de impozite si taxe in Romania;
c) cand realizeaza livrari de bunuri sau prestari de servicii scutite de taxa pe valoarea adaugata.
(10) In situatia in care persoana straina nu isi desemneaza un reprezentant fiscal domiciliat in Romania, obligatia platii taxei pe valoarea adaugata aferente operatiunilor taxabile desfasurate de aceasta pe teritoriul Romaniei revine beneficiarilor.
(11) Societatile comerciale care cedeaza o parte din veniturile realizate din vanzarea produselor supuse taxei pe valoarea adaugata vor determina suma cuvenita partenerului extern prin aplicarea cotei prevazute in contractele incheiate asupra sumelor obtinute din vanzarea produselor, exclusiv taxa pe valoarea adaugata. Reflectarea in contabilitate a vanzarii bunurilor se face dupa cum urmeaza:
411 = % - cu valoarea totala a facturii;

701 - cu pretul de vanzare al produselor finite, exclusiv T.V.A.
colectata si suma cuvenita partenerului strain;
462 - cu suma cuvenita partenerului strain;
4427 - cu suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata, determinata
prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra sumelor cumulate din
conturile 701 si 462;

462 = 446 - cu impozitul pe redevente, retinut din suma datorata partenerului strain;
446 = 5121 - cu impozitul virat la bugetul de stat;
462 = 5121 - cu suma achitata partenerului strain.


CAPITOLUL III
Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata

Art. 41. - (1) Operatiunile legate import-export, realizate, in baza Hotararii Guvernului nr. 276/1995 privind efectuarea de operatiuni legate de import-export, incheiate la nivel de agent economic, cu completarile ulterioare, de catre persoanele impozabile cu activitate de comert exterior, privind: importul de produse energetice si materii prime de baza, legat de exportul de produse liberalizate la export, precum si importul de materiale, componente, subansambluri, echipamente si utilaje pentru productie, legat de exportul de produse finite rezultate, sunt supuse taxei pe valoarea adaugata astfel:
a) la intrarea bunurilor in tara importatorul este obligat sa intocmeasca declaratia vamala de import, sa plateasca taxa pe valoarea adaugata aferenta si, in mod corespunzator, sa isi exercite dreptul de deducere in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare;
b) bunurile din import predate producatorilor in vederea realizarii produselor ce urmeaza a fi exportate, a caror contravaloare reprezinta plata importului, se factureaza la preturi negociate plus taxa pe valoarea adaugata;
c) produsele realizate de unitatile producatoare, livrate unitatilor cu activitate de comert exterior pentru plata bunurilor din import primite de la acestea, se factureaza la preturile negociate plus taxa pe valoarea adaugata.
(2) Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferente operatiunilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c) ia nastere, atat la furnizor, cat si la beneficiar, la data livrarii produselor la export.
(3) Operatiunile legate import-export se justifica cu urmatoarele documente:
a) licenta de operatiune;
b) contractele incheiate de unitatea cu activitate de comert exterior cu partenerul extern si cu producatorii interni, din care sa rezulte ca operatiunile nu se fac cu plata, ci prin compensatii valorice;
c) documentele prevazute la art. 27 alin. (2) din prezentele norme.
Art. 42. - (1) In sensul art. 15 lit. d) din lege faptul generator al taxei pe valoarea adaugata pentru bunurile provenind din strainatate, introduse in tara in regimuri vamale suspensive, intervine la data la care acestea sunt plasate in regim vamal de import.
(2) Pentru bunurile exportate care s-au returnat faptul generator al taxei pe valoarea adaugata intervine la data la care bunurile respective sunt valorificate catre beneficiarii interni.
Art. 43. - Pentru operatiunile de intermediere in turism exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata ia nastere la data prestarii serviciilor turistice.
Art. 44. - (1) Pentru lucrarile imobiliare care se finalizeaza intr-un bun imobil antreprenorii pot sa opteze pentru plata taxei pe valoarea adaugata la data la care ia nastere faptul generator al taxei, respectiv data livrarii, pentru lucrarile imobiliare care indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
a) sunt executate in cadrul unui contract unic care prevede obligatia antreprenorului de a asigura procurarea, instalarea sau incorporarea bunurilor mobile in lucrarea respectiva;
b) valoarea materialelor si aparatelor necesare pentru functionarea instalatiilor sau incorporate in lucrarile imobiliare depaseste 50% din pretul negociat intre antreprenor si beneficiar.
(2) Optiunea se comunica organului fiscal teritorial la care antreprenorul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, printr-o declaratie prin care acesta se obliga sa colecteze, la efectuarea livrarii, taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor care se incadreaza in prevederile alin. (1). Declaratia de optiune se comunica pentru fiecare lucrare imobiliara.
(3) Dupa comunicarea optiunii se interzice antreprenorilor facturarea taxei pe valoarea adaugata inainte de efectuarea livrarii pentru lucrarile imobiliare respective.
(4) Nerespectarea conditiilor prevazute la alin. (1)-(3) atrage anularea optiunii si obligarea la colectarea taxei pe valoarea adaugata aferente avansurilor incasate.
(5) Antreprenorul poate renunta oricand la aceasta optiune, situatie in care are obligatia de a colecta taxa pe valoarea adaugata aferenta avansurilor incasate.


CAPITOLUL IV
Baza de impozitare

Art. 45. - In cazul platii in natura valoarea tuturor bunurilor si/sau serviciilor primite trebuie sa asigure acoperirea integrala a contravalorii bunurilor livrate sau, dupa caz, a serviciilor prestate.
Art. 46. - Pentru determinarea bazei de impozitare la livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii contractate in valuta, a caror decontare se face in lei la cursul de schimb valutar din ziua platii, furnizorul sau, dupa caz, prestatorul este obligat sa intocmeasca concomitent factura fiscala atat in valuta, cat si in lei. Baza de impozitare se corecteaza cu diferenta de pret rezultata ca urmare a modificarii cursului pietei valutare in vigoare la data incasarii facturii fata de cel utilizat la data facturarii. Furnizorul este obligat sa emita factura fiscala, in negru pentru sumele suplimentare incasate sau, dupa caz, in rosu pentru sumele de scazut.
Art. 47. - (1) Baza de impozitare se determina integral la livrarea bunurilor si/sau prestarea serviciilor, chiar daca prin contract se prevede plata in rate.
(2) In cazul operatiunilor cu plata in rate taxa pe valoarea adaugata determinata integral potrivit prevederilor alin. (1) se inregistreaza in contul 4428 "TVA neexigibila", urmand ca, pe masura ce aceasta devine exigibila, sa fie inregistrata in creditul contului 4427 "TVA colectata" prin debitul contului 4428 "TVA neexigibila".
Art. 48. - Pentru locatia de gestiune baza de impozitare este constituita din suma convenita prin contractul incheiat de parti.
Art. 49. - Baza de impozitare pentru echipamentul de lucru si/sau de protectie, suportat partial de salariati, este constituita din contravaloarea care este suportata de salariati.
Art. 50. - Pentru bunurile vandute in regim de consignatie baza de impozitare este constituita din:
a) suma obtinuta din vanzarea bunurilor incredintate de platitorii de taxa pe valoarea adaugata. Pentru bunurile incredintate vandute platitorii de taxa pe valoarea adaugata respectivi sunt obligati sa emita facturi fiscale cel mai tarziu in ultima zi a lunii in care s-a efectuat vanzarea;
b) suma reprezentand comisionul aplicat asupra vanzarilor de bunuri apartinand neplatitorilor de taxa pe valoarea adaugata sau scutite de taxa pe valoarea adaugata.
Art. 51. - (1) Persoanele impozabile inregistrare ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care realizeaza activitate de intermediere in turism, determina baza de impozitare pentru aceasta activitate prin scaderea din pretul sau tariful total incasat de la clienti, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, a urmatoarelor elemente:
a) pretul, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, facturat de prestatorii serviciilor de transport, hoteliere, de restaurant si de alti prestatori;
b) cheltuielile efectuate de agentie sau de organizatorul de circuite turistice, cum ar fi cheltuielile privind: asigurarea auto a mijlocului de transport, taxe pentru viza, diurna si cazare pentru sofer, taxe de autostrada, taxe de parcare, combustibil.
(2) Taxa pe valoarea adaugata colectata, aferenta activitatii de intermediere in turism, se calculeaza prin aplicarea cotei recalculate de 15,966% asupra bazei de impozitare determinate potrivit prevederilor alin. (1). Din taxa pe valoarea adaugata colectata se scade taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si/sau serviciilor achizitionate, destinate necesitatilor proprii de functionare a unitatilor care realizeaza activitate de intermediere in turism.
(3) Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care presteaza servicii de turism folosind mijloace proprii sau inchiriate, cum sunt mijloace de transport, hoteluri, restaurante, determina baza de impozitare pe baza preturilor si a tarifelor negociate cu beneficiarii serviciilor turistice.
(4) Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care presteaza atat operatiuni de intermediere, cat si servicii turistice folosind mijloace proprii sau inchiriate, determina baza de impozitare distinct pentru fiecare activitate.
Art. 52. - (1) Pentru vanzarile de bunuri in regim second-hand, baza de impozitare se determina la livrarea bunurilor si este constituita din suma reprezentand diferenta dintre pretul de vanzare obtinut, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, si pretul de cumparare al bunurilor respective. Taxa pe valoarea adaugata colectata, aferenta vanzarilor de bunuri in regim second-hand, se calculeaza prin aplicarea cotei recalculate de 15,966% asupra sumei astfel determinate.
(2) Prin livrare de bunuri in regim second-hand, in sensul taxei pe valoarea adaugata, se intelege vanzarea de catre persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata de bunuri second-hand achizitionate din tara de la persoane fizice sau juridice care nu sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
(3) Prin bunuri second-hand, in sensul taxei pe valoarea adaugata, se intelege bunuri mobile corporale care au fost utilizate anterior achizitionarii si urmeaza sa fie reparate, imbunatatite sau vandute ca atare, cu exceptia lucrarilor de arta, obiectelor de antichitate, obiectelor de colectie, metalelor si pietrelor pretioase.
Art. 53. - Pentru operatiunile realizate de casele de amanet baza de impozitare este constituita din:
a) valoarea obtinuta din vanzarea bunurilor care devin proprietatea casei de amanet, ca urmare a nerestituirii imprumutului;
b) pretul de achizitie pentru bunurile care devin proprietatea casei de amanet si sunt utilizate potrivit art. 3 alin. (4) din lege.
Art. 54. - Pentru a putea fi excluse din baza de impozitare, rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret, prevazute la art. 18 alin. (3) lit. a) din lege, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie efective si in sume exacte in beneficiul clientului;
b) sa nu constituie, in fapt, remunerarea unui serviciu sau o contrapartida pentru o prestatie oarecare;
c) sa fie reflectate in facturi fiscale sau in alte documente legale.
Art. 55. - (1) Penalizarile, precum si sumele reprezentand daune-interese stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva, solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale, se exclud din baza de impozitare numai daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate.
(2) Nu se exclud din baza de impozitare sumele incasate pentru acoperirea prejudiciilor provocate de distrugerea, deteriorarea, nerestituirea in termen a bunurilor inchiriate sau altele similare, care, in fapt, reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate.
Art. 56. - (1) Sumele achitate de furnizor/prestator in contul clientului se deconteaza acestuia pe baza unei facturi fiscale pe care se inscrie mentiunea "factura de decontare - pentru plati in numele clientului", insotita de copii de pe facturile achitate in numele clientului. In factura fiscala de decontare vor fi evidentiate facturile fiscale sau alte documente legal aprobate care au fost achitate, baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata aferenta. Furnizorul/prestatorul nu exercita dreptul de deducere pentru sumele achitate in numele clientului si nu colecteaza taxa pe valoarea adaugata din factura fiscala de decontare. De asemenea, nu va inregistra aceste sume in conturile de cheltuieli, respectiv de venituri, sumele respective contabilizandu-se prin contul 462 "Creditori diversi", inclusiv taxa pe valoarea adaugata. Clientul are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata inscrise in factura fiscala de decontare, insotita de copiile de pe documentele fiscale in baza carora a fost intocmita.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica numai in situatia in care furnizorii/prestatorii si clientul sunt persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
Art. 57. - (1) Ambalajele care circula prin facturare se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata la livrare, urmand ca la restituirea acestora suma impozabila sa fie redusa corespunzator, prin intocmirea unor facturi in rosu sau cu semnul minus, de catre unitatea care a livrat ambalajele initial, care vor fi inregistrate in mod obligatoriu atat in contabilitatea furnizorului, cat si in contabilitatea beneficiarului.
(2) Ambalajele de circulatie, cum sunt navetele, buteliile, sticlele, borcanele, la schimb intre furnizorii de marfa si beneficiari, nu se factureaza si nu intra in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata la livrare.
(3) Prevederile alin. (2) se aplica si in conditiile in care beneficiarii nu detin cantitatile de ambalaje necesare efectuarii schimbului, dar acestia primesc de la furnizorii de marfa ambalajele necesare in schimbul unei garantii banesti.
(4) Beneficiarii care au primit ambalaje in schimbul unei garantii au obligatia sa comunice periodic furnizorului, dar nu mai tarziu de termenul legal pentru efectuarea inventarierii anuale, cantitatile de ambalaje scoase din evidenta ca urmare a distrugerii, uzurii, lipsurilor sau altor cauze de aceeasi natura. Pe baza datelor comunicate de beneficiari, furnizorii sunt obligati sa factureze cu taxa pe valoarea adaugata cantitatile de ambalaje respective, in termen de 3 zile de la data comunicarii.
(5) Regimul circulatiei ambalajelor pe baza de schimb se aplica in mod obligatoriu in relatiile cu neplatitorii de taxa pe valoarea adaugata, la livrare.


CAPITOLUL V
Cotele de impozitare si calculul taxei pe valoarea adaugata

Art. 58. - (1) Cotele aplicate operatiunilor taxabile sunt cele in vigoare la data la care ia nastere faptul generator al taxei pe valoarea adaugata, cu exceptia operatiunilor prevazute la art. 20 alin. (3) din lege, pentru care se aplica cotele in vigoare la data la care taxa pe valoarea adaugata devine exigibila. Livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate pana la data de 31 mai 2002, justificate cu documente de expeditie si transport, cu procese-verbale de receptie sau cu alte documente similare, din care sa rezulte ca livrarea si/sau prestarea au fost efectuate pana la data mentionata, vor fi facturate cu cotele in vigoare la data efectuarii operatiunilor respective.
(2) Modul de calcul al cotei recalculate, prevazuta la art. 21 alin. (2) din lege, este urmatorul: (cota taxei/cota taxei + 100) x 100. Nivelul cotei standard recalculate este de 15,966%.


CAPITOLUL VI
Regimul deducerilor

Art. 59. - Taxa pe valoarea adaugata este deductibila la beneficiari in momentul in care aceasta este exigibila la furnizori si/sau prestatori, cu exceptiile prevazute la art. 22 alin. (2) din lege.
Art. 60. - (1) Dreptul de deducere prevazut la alin. (4) al art. 22 din lege se refera la achizitiile de bunuri si/sau de servicii destinate realizarii operatiunilor prevazute la acelasi alineat, inclusiv pentru realizarea de investitii necesare efectuarii de astfel de operatiuni.
(2) Actiunile de sponsorizare, publicitate, protocol, precum si alte actiuni prevazute in legi, efectuate in limitele si potrivit destinatiilor prevazute in acestea, nu constituie livrare de bunuri si/sau prestare de servicii, conform art. 3 alin. (4) si art. 4 alin. (4) din lege. Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata au dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata pentru achizitiile destinate realizarii acestor actiuni, in conformitate cu art. 22 alin. (4) lit. c) din lege.
(3) Actiunile prevazute la alin. (2), efectuate peste limitele prevazute de legi, precum si nerespectarea destinatiilor prevazute de acestea constituie livrare de bunuri si/sau prestare de servicii conform art. 3 alin. (4), respectiv art. 4 alin. (3) din lege, si se supun regulilor de impozitare a operatiunilor taxabile, respectiv se colecteaza taxa pe valoarea adaugata aferenta si se deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor.
(4) Microintreprinderile care se incadreaza in prevederile Ordonantei Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor, pentru bunurile acordate in cadrul actiunilor de protocol, au dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata pentru achizitiile destinate realizarii acestor actiuni ca si unitatile care sunt impuse in baza actelor normative care reglementeaza impozitul pe profit.
(5) Persoanele impozabile care desfasoara in strainatate operatiuni care, daca ar fi efectuate in Romania, ar da drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata au dreptul la deducerea taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate in tara, destinate realizarii acestor operatiuni. Prin operatiuni efectuate in strainatate se intelege prestarile de servicii pentru care locul prestarii se situeaza in strainatate, potrivit prevederilor art. 7 din lege, si livrarile de bunuri pentru care locul livrarii este situat in strainatate, potrivit prevederilor art. 6 din lege.
(6) Taxa pe valoarea adaugata aferenta materiilor prime si materialelor, produselor finite, produselor in curs de fabricatie si marfurilor existente in stoc la inceputul lunii in care persoanele impozabile au fost luate in evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, precum si celor destinate realizarii bunurilor si serviciilor al caror regim de taxa pe valoarea adaugata se modifica in sensul trecerii de la scutire fara drept de deducere la taxare se deduce potrivit prevederilor art. 22 din lege, pe baza de inventariere si conform documentelor legale de provenienta.
(7) In situatia scoaterii din evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, precum si a modificarii regimului de taxa pe valoarea adaugata in sensul trecerii de la taxare la scutire fara drept de deducere, pentru bunurile de natura materiilor prime, materialelor si marfurilor existente in stoc la data respectiva, stabilite pe baza de inventariere, dreptul de deducere exercitat la achizitia bunurilor se recalculeaza corespunzator noului regim de impozitare.
(8) Pentru bunurile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b) si c) din prezentele norme taxa pe valoarea adaugata dedusa initial nu se recalculeaza.
Art. 61. - (1) In sensul art. 23 din lege, dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor de bunuri si/sau de servicii se exercita in functie de gradul de utilizare a acestora la realizarea operatiunilor care dau drept de deducere, prevazute la art. 22 alin. (4) din lege.
(2) Persoanele impozabile care efectueaza atat operatiuni care dau drept de deducere, cat si operatiuni care nu dau drept de deducere vor determina taxa pe valoarea adaugata de dedus astfel:
a) achizitiile de bunuri si/sau de servicii destinate realizarii de operatiuni care dau drept de deducere se inscriu in jurnalul pentru cumparari, care se intocmeste separat pentru aceste operatiuni, iar taxa pe valoarea adaugata aferenta acestora se deduce integral. In situatia in care se efectueaza investitii destinate exclusiv realizarii de operatiuni care dau drept de deducere, intrarile aferente acestora se inregistreaza in acelasi jurnal si se deduce integral taxa pe valoarea adaugata aferenta. Nu pot fi inregistrate in acest jurnal achizitiile de bunuri si/sau de servicii pentru care la data achizitiei nu se cunoaste destinatia certa pentru operatiuni cu drept de deducere. Acestea vor fi inscrise in jurnalul pentru cumparari aferent achizitiilor de bunuri si/sau de servicii destinate atat realizarii de operatiuni care dau drept de deducere, cat si celor care nu dau drept de deducere, prevazut la lit. c). Daca ulterior aceste bunuri/servicii au fost utilizate exclusiv pentru operatiuni care dau drept de deducere, se vor efectua regularizari pentru ca taxa aferenta sa fie dedusa integral;
b) taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor de bunuri si/sau de servicii destinate exclusiv realizarii de operatiuni care nu dau drept de deducere, precum si de investitii care sunt destinate realizarii de astfel de operatiuni nu va fi dedusa. Aceste operatiuni se vor evidentia intr-un jurnal pentru cumparari separat;
c) achizitiile de bunuri si/sau de servicii destinate atat realizarii de operatiuni care dau drept de deducere, cat si celor care nu dau drept de deducere, precum si de investitii destinate realizarii acestor operatiuni se evidentiaza in jurnalul pentru cumparari intocmit separat. Taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor operatiuni se deduce pe baza de pro rata.
(3) Este obligatorie evidenta separata a gestiunilor de bunuri, potrivit destinatiei prevazute la alin. (2).
(4) Pro rata se determina ca raport intre: veniturile obtinute din operatiuni care dau drept de deducere, la numarator, iar la numitor veniturile de la numarator plus veniturile obtinute din operatiuni care nu dau drept de deducere, subventii, alocatii de la bugetul de stat sau bugetele locale, precum si orice alte venituri din care este finantata activitatea. Se exclud din calculul pro rata veniturile financiare, astfel cum sunt prevazute in Regulamentul privind aplicarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, daca acestea nu provin din activitatea profesionala specifica cu caracter financiar, efectuata de unitati care desfasoara activitati financiar-bancare. Unitatile care realizeaza investitii proprii finantate din subventii si/sau alocatii de la bugetul de stat sau bugetele locale nu vor lua in calculul pro rata aceste sume. Pro rata se determina de regula anual, astfel cum este prevazut la alin. (5) si (6), situatie in care elementele prevazute la numitor si numarator sunt cumulate pentru intregul an fiscal, iar prin exceptie aceasta poate fi determinata lunar, conform prevederilor alin. (8), in acest caz elementele prevazute la numitor si numarator fiind cele efectiv realizate in cursul fiecarei luni.
(5) Pro rata aplicabila provizoriu pentru un an este pro rata definitiva determinata pentru anul precedent sau pro rata determinata corespunzator regimului taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor prevazute a fi realizate in anul curent. Persoanele impozabile vor comunica in scris organului fiscal teritorial la inceputul anului fiscal, dar nu mai tarziu de data de 25 februarie, nivelul pro rata aplicat, precum si modul de determinare a acesteia. Taxa pe valoarea adaugata de dedus se determina prin aplicarea pro rata provizorie utilizata asupra taxei pe valoarea adaugata deductibile, aferenta achizitiilor destinate atat realizarii de operatiuni care dau drept de deducere, cat si celor care nu dau drept de deducere. Incepand cu data de 1 iunie 2002 persoanele impozabile vor pastra pro rata provizorie determinata la inceputul anului 2002 si utilizata pana la 31 mai 2002, pana la determinarea pro rata definitiva potrivit prevederilor alin. (6).
(6) Pro rata definitiva se determina in luna decembrie in functie de realizarile efective din cursul anului, conform formulei de calcul prevazute la alin. (4), si se inscrie in decontul de taxa pe valoarea adaugata, intocmit pentru luna decembrie. Regularizarea deducerilor operate dupa pro rata provizorie se realizeaza pe baza pro rata definitiva, astfel:
I. In anul 2002:
a) pentru lunile ianuarie-mai 2002 pro rata definitiva se aplica asupra taxei pe valoarea adaugata deductibile, rezultata din deconturile privind taxa pe valoarea adaugata, depuse in aceasta perioada. Diferenta dintre suma rezultata si suma efectiv dedusa pe baza pro rata provizorie se cumuleaza cu suma obtinuta potrivit lit. b);
b) pentru lunile iunie-noiembrie 2002 pro rata definitiva se aplica asupra taxei pe valoarea adaugata deductibile, aferenta achizitiilor prevazute la alin. (2) lit. c), rezultata din deconturile privind taxa pe valoarea adaugata, depuse pentru aceasta perioada. Diferenta dintre suma rezultata si suma efectiv dedusa pe baza pro rata provizorie se cumuleaza cu suma obtinuta potrivit lit. a) si se inscrie la randul 10 din decont. Pentru achizitiile destinate atat realizarii de operatiuni care dau drept de deducere, cat si celor care nu dau drept de deducere, din luna decembrie se aplica pro rata definitiva.
II. Dupa 31 decembrie 2002, pentru lunile ianuarie-noiembrie ale fiecarui an fiscal se aplica pro rata definitiva asupra taxei pe valoarea adaugata deductibile, aferenta achizitiilor prevazute la alin. (2) lit. c), rezultata din deconturile privind taxa pe valoarea adaugata, depuse pentru aceasta perioada. Diferenta dintre suma rezultata si suma dedusa pe baza pro rata provizorie se inscrie la randul 10 din decont. Pentru achizitiile destinate atat realizarii de operatiuni care dau drept de deducere, cat si celor care nu dau drept de deducere, din luna decembrie se aplica pro rata definitiva.
(7) In situatia in care pro rata calculata potrivit alin. (4) nu asigura determinarea corecta a taxei de dedus, organele fiscale teritoriale pot aproba aplicarea de pro rate speciale, la solicitarea persoanelor impozabile in cauza, pe baza justificarii prezentate. Pro rata speciala poate sa fie determinata pe baza altor elemente decat cele prevazute la alin. (4), astfel incat sa permita exercitarea dreptului de deducere cat mai corect posibil. Daca aprobarea a fost acordata in timpul anului, persoanele impozabile au obligatia sa recalculeze taxa pe valoarea adaugata dedusa de la inceputul anului pe baza pro rata speciala, aprobata. Persoanele impozabile pot renunta la aplicarea pro rata speciala numai la inceputul unui an calendaristic si sunt obligate sa anunte organele fiscale.
(8) La cererea justificata a persoanelor impozabile organele fiscale la care acestea sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata pot aproba ca pro rata sa fie determinata lunar, potrivit prevederilor alin. (4). In anul in care a fost acordata aprobarea persoanele impozabile au obligatia sa recalculeze taxa pe valoarea adaugata dedusa de la inceputul anului pe baza pro rata lunara. Persoanele impozabile pot renunta la aplicarea pro rata lunara numai la inceputul unui an fiscal si sunt obligate sa anunte organele fiscale. Pro ratele lunare efectiv realizate sunt definitive si nu se regularizeaza la sfarsitul anului.
(9) Persoanele impozabile care au aplicat pana la data de 31 mai 2002 criterii specifice de deducere a taxei pe valoarea adaugata, aprobate de organele fiscale teritoriale, vor continua aplicarea acestora si a pro rata lunara determinata potrivit alin. (4), pana la sfarsitul anului 2002.
(10) Taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si/sau serviciilor achizitionate inainte de punerea in functiune a unui obiectiv de investitii, dedusa potrivit prevederilor alin. (2), se recalculeaza la sfarsitul anului calendaristic urmator celui de punere in functiune a investitiei, astfel:
a) daca investitia este utilizata exclusiv pentru operatiuni care nu dau drept de deducere, taxa pe valoarea adaugata dedusa initial se recalculeaza integral;
b) daca investitia este utilizata pentru operatiuni atat cu drept de deducere, cat si fara drept de deducere, taxa pe valoarea adaugata dedusa initial se recalculeaza pe baza pro rata definitiva determinata la sfarsitul anului calendaristic urmator celui de punere in functiune a investitiei.
Art. 62. - (1) Documentele legale prevazute la art. 24 alin. (1) lit. a) din lege, in baza carora persoanele impozabile pot deduce taxa pe valoarea adaugata, sunt: exemplarul original al facturii fiscale sau alte documente specifice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora sau prin ordine ale ministrului finantelor publice, emise in baza Hotararii Guvernului nr. 831/1997, bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale, aprobate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, apartinand unitatilor de desfacere a carburantilor auto, daca sunt stampilate si au inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehiculului. Pentru achizitiile de bunuri supuse accizelor documentul legal de deducere a taxei pe valoarea adaugata este exemplarul original al facturii fiscale speciale utilizate pentru circulatia acestor produse, vizata de supraveghetorul fiscal. Facturile fiscale sau alte documente legale emise pe numele salariatilor unei persoane impozabile, aflati in deplasare in interesul serviciului, pentru cazarea in hoteluri sau alte unitati similare, sunt documente legale de deducere a taxei pe valoarea adaugata, insotite de decontul de deplasare intocmit conform prevederilor legale.
(2) Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata inscrise in documentele pentru achizitii de bunuri si/sau de servicii se exercita in functie de data facturii fiscale sau a altui document legal, daca acesta s-a primit pana la data depunerii decontului taxei pe valoarea adaugata. Taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor de bunuri si sau de servicii din cursul unei luni calendaristice se inscrie in jurnalul pentru cumparari si este preluata corespunzator in decontul privind taxa pe valoarea adaugata, intocmit pentru luna respectiva. Documentele de achizitii primite dupa data depunerii decontului intocmit pentru luna respectiva se includ in deconturile intocmite pentru lunile urmatoare.
(3) Pentru importurile efectuate prin comisionari taxa pe valoarea adaugata, inscrisa in declaratia vamala de import sau in actul constatator intocmit de organele vamale, se deduce numai de catre unitatea beneficiara, pe baza documentelor respective, transmise in copie certificata de comisionari.
Art. 63. - (1) Taxa pe valoarea adaugata de rambursat pentru luna de raportare, prevazuta la art. 26 alin. (1) lit. a) din lege, este constituita din taxa pe valoarea adaugata intermediara de rambursat, determinata ca diferenta intre taxa dedusa si taxa colectata in luna de raportare si/sau taxa de rambursat din decontul lunii precedente, preluata in decontul lunii de raportare.
(2) Compensarea diferentei de taxa, prevazuta la art. 26 alin. (1) lit. b) din lege, ramasa dupa aplicarea prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) din lege, se efectueaza de organele fiscale, care vor proceda astfel:
a) vor efectua compensarea, pe baza controlului efectuat, in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de compensare, in situatia in care persoanele impozabile solicita compensarea fara a solicita si rambursarea taxei pe valoarea adaugata. Persoanele impozabile trebuie sa depuna la organul fiscal teritorial cererea de compensare, conform modelului prezentat in anexa nr. 1, precum si decontul de taxa pe valoarea adaugata din care rezulta suma de rambursat;
b) vor compensa din oficiu, pe baza controlului efectuat cu ocazia rambursarii cu control anticipat, suma reprezentand alte impozite si taxe datorate bugetului de stat, in limita sumei de rambursat, in situatia in care persoanele impozabile solicita rambursarea taxei pe valoarea adaugata. La rambursarea cu control ulterior compensarea din oficiu se efectueaza pe baza datelor din Fisa platitorului de impozite si taxe, iar controlul se efectueaza o data cu cel pentru rambursarea cu control ulterior. In ambele cazuri nu se depune cerere de compensare.
(3) La efectuarea operatiunilor de compensare nu se tine seama de taxa pe valoarea adaugata din facturile neachitate furnizorilor/prestatorilor.
(4) Dupa depunerea cererii de compensare la organul fiscal competent, suma respectiva, verificata si confirmata de organul de control, nu mai poate fi inclusa in decont si retinuta din taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor sau serviciilor facturate in perioada urmatoare celei pentru care s-a solicitat compensarea.
Art. 64. - (1) Persoanele impozabile care solicita rambursarea taxei pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 27 alin. (1) din lege, denumita rambursare cu control anticipat, vor depune la organul fiscal teritorial cererea de rambursare prevazuta in anexa nr. 2, pe care au bifat caseta "rambursare cu control anticipat", insotita de decontul de taxa pe valoarea adaugata din care rezulta suma de rambursat. Organele fiscale vor rambursa, in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, sumele rezultate in urma verificarii documentatiei stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
(2) In vederea solutionarii cererilor de rambursare cu control anticipat organele fiscale vor proceda astfel:
a) vor determina taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor neachitate furnizorilor de bunuri si/sau prestatorilor de servicii, pana la data incheierii controlului;
b) din suma de rambursat rezultata din ultimul decont de taxa pe valoarea adaugata, corectata cu eventualele diferente rezultate in urma verificarii, se scade taxa aferenta facturilor neachitate, determinandu-se astfel taxa aferenta facturilor achitate;
c) vor restitui suma taxei pe valoarea adaugata aferente facturilor achitate, determinata potrivit lit. b), in cazul in care persoana impozabila nu are impozite si taxe datorate bugetului de stat si neachitate pana la data efectuarii controlului;
d) daca suma compensata este mai mica decat taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor achitate, vor restitui diferenta dintre taxa aferenta facturilor achitate si suma compensata din oficiu, conform prevederilor art. 63 alin. (2) lit. b) din prezentele norme, in cazul in care persoana impozabila are impozite si taxe datorate bugetului de stat neachitate la data efectuarii controlului;
e) nu vor proceda la rambursare daca in urma compensarii efectuate din oficiu suma compensata este mai mare sau egala cu taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor achitate.
(3) Rambursarea cu control anticipat a taxei pe valoarea adaugata se va efectua tinandu-se seama si de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In cazul in care organele de control propun, in urma verificarii, aprobarea rambursarii partiale a taxei pe valoarea adaugata sau respingerea cererii, vor mentiona in actul de control intocmit motivele si cauzele care determina situatia respectiva. Prin actul de control se va stabili modul de evidentiere, respectiv pe cheltuieli sau preluarea in decontul lunii urmatoare a sumelor neadmise la rambursare, in functie de cauze.
(5) Dupa depunerea cererii de rambursare cu control anticipat la organul fiscal competent, suma respectiva, verificata si confirmata de organul fiscal, nu mai poate fi inclusa in decont si retinuta din taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor sau serviciilor facturate in perioada urmatoare celei pentru care s-a solicitat rambursarea. Sumele prevazute in decontul lunii precedente pentru care nu s-a primit, pana la data depunerii decontului lunii urmatoare, confirmarea sau aprobarea rambursarii se pot prelua in decontul lunii urmatoare, in aceasta situatie considerandu-se ca persoana impozabila a renuntat la cererea de rambursare.
(6) Persoanele impozabile care solicita rambursarea taxei pe valoarea adaugata cu verificarea semestriala a documentatiei, potrivit prevederilor art. 27 alin. (2) din lege, denumita rambursare cu control ulterior, au obligatia sa depuna la organul fiscal teritorial decontul de taxa pe valoarea adaugata, din care rezulta suma de rambursat, si cererea de rambursare, pe care au bifat caseta "rambursare cu control ulterior".
(7) Persoanele impozabile care solicita rambursarea cu control ulterior a taxei pe valoare adaugata au obligatia sa respecte prevederile alin. (5) al art. 27 din lege. Se va tine seama de facturile achitate furnizorilor pana la data depunerii cererii. Organele fiscale teritoriale au obligatia sa intocmeasca fisa de analiza de risc, prevazuta in anexa nr. 3, in termen de 10 zile lucratoare de la data depunerii cererii de rambursare. Grila de analiza de risc, cuprinsa in fisa de analiza de risc, se actualizeaza semestrial prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice. Daca punctajul rezultat din fisa de analiza de risc este mai mic de 135 de puncte inclusiv, organele fiscale teritoriale vor proceda astfel:
a) in situatia in care persoana impozabila nu are impozite si taxe datorate bugetului de stat neachitate la termenele legale, vor restitui suma taxei pe valoarea adaugata aferente facturilor achitate, rezultata din cererea de rambursare;
b) daca suma de compensat este mai mica decat taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor achitate, vor restitui diferenta dintre taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor achitate, rezultata din cererea de rambursare, si suma compensata din oficiu potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) lit. b) din prezentele norme;
c) in cazul in care suma de compensat este mai mare sau egala cu taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor achitate, se respinge cererea de rambursare cu control ulterior, persoana impozabila avand posibilitatea sa solicite compensarea prevazuta la art. 63 alin. (2) lit. a) din prezentele norme.
(8) Daca punctajul rezultat din fisa de analiza de risc este mai mare de 135 de puncte exclusiv, organele fiscale au obligatia sa instiinteze persoanele impozabile care nu au intrunit punctajul necesar si sa le transmita o copie de pe fisa de analiza de risc, in termen de 10 zile lucratoare de la data depunerii cererii de rambursare. Persoanele impozabile pot solicita, in termen de 3 zile de la data primirii instiintarii, reanalizarea punctajului acordat. In termen de doua zile de la data cand au fost sesizate organele fiscale vor reanaliza punctajul acordat si, in functie de rezultat, vor proceda la efectuarea rambursarii sau, dupa caz, vor comunica raspunsul negativ persoanei impozabile. Persoana impozabila a carei cerere de rambursare cu control ulterior a fost respinsa si dupa reanalizarea punctajului poate solicita rambursarea potrivit prevederilor art. 27 alin. (1) din lege, situatie in care va depune o alta cerere de rambursare in care a bifat caseta "cu control anticipat".
(9) Pentru rambursarile cu control ulterior organele de control fiscal au obligatia sa efectueze semestrial verificarea documentatiei stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. Data de referinta pentru stabilirea datelor la care se vor efectua controalele este data aprobarii primei rambursari cu control ulterior, urmand ca de la aceasta data controalele sa se efectueze din sase in sase luni, daca in intervalele respective au fost acordate numai rambursari cu control ulterior. Daca in perioadele respective se efectueaza si rambursari cu control anticipat, controlul acestora va cuprinde in mod obligatoriu si perioada anterioara pentru care persoana impozabila a beneficiat de rambursare cu control ulterior. Dupa efectuarea unei rambursari cu control anticipat, termenul de referinta pentru stabilirea datelor la care se vor efectua controalele rambursarilor cu control ulterior este data primei rambursari cu control ulterior efectuate dupa cea cu control anticipat.
(10) Subunitatile tip sedii secundare fara personalitate juridica, inregistrate ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata, beneficiaza de rambursare numai daca unitatea centrala si toate subunitatile componente si-au achitat taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat.
Art. 65. - Prevederile art. 63 si 64 din prezentele norme, referitoare la rambursarea cu control ulterior efectuata in baza art. 27 alin. (2) din lege, se vor aplica incepand cu data de 1 octombrie 2002.
Art. 66. - (1) Organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pot solicita persoanelor impozabile care au depus cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata cu control anticipat, pentru sume ce depasesc 1 miliard de lei, garantii personale sau solidare in situatia in care rambursarea este solicitata ca urmare a efectuarii unor exporturi a caror contravaloare in valuta neincasata pana la data incheierii controlului este egala sau mai mare decat suma solicitata la rambursare.
(2) Garantia se constituie printr-un depozit banesc sau printr-o scrisoare de garantie bancara emisa de o banca autorizata de Banca Nationala a Romaniei, astfel:
a) pentru sume de rambursat cuprinse intre 1 si 10 miliarde lei inclusiv, garantia se va constitui in procent de 20% din suma solicitata la rambursare;
b) pentru sume de rambursat de peste 10 miliarde lei exclusiv, garantia se va constitui in procent de 30% din suma solicitata la rambursare.
(3) Organele fiscale vor debloca garantiile constituite, proportional cu contravaloarea exporturilor avute in vedere la data constituirii garantiei, care au fost incasate ulterior.


CAPITOLUL VII
Obligatiile platitorilor

Art. 67. - (1) Potrivit prevederilor art. 29 lit. A din lege persoanele impozabile care realizeaza operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere au obligatia, in conditiile prevazute de lege, sa se declare ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, urmand procedurile privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe. De asemenea, au obligatia sa solicite organului fiscal scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, conform reglementarilor legale in vigoare, in caz de incetare a activitatii, in termen de 15 zile de la data actului legal in care se consemneaza situatia respectiva.
(2) Persoanele, indiferent de statutul lor juridic, care realizeaza in exclusivitate operatiuni pentru care nu au calitatea de persoana impozabila sau operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata fara drept de deducere, nu vor fi inregistrate sau, dupa caz, vor fi scoase din evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, la solicitarea acestora.
(3) Sunt supuse obligatiei de inregistrare ca platitori de taxa pe valoarea adaugata si institutiile publice prevazute la art. 2 alin. (5) din lege, in situatia in care realizeaza activitati pentru care au calitatea de persoana impozabila. Poate fi inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata institutia publica in ansamblul sau ori, dupa caz, in functie de natura activitatilor desfasurate, numai partea din structura organizatorica prin care sunt realizate operatiunile taxabile si/sau scutite cu drept de deducere.
(4) Subunitatile tip sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - pot fi inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata in urmatoarele conditii:
a) unitatea centrala sa fie inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata;
b) sa aiba acceptul unitatii centrale si al organului fiscal la care aceasta este inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata;
c) sa aiba conditii asigurate pentru respectarea prevederilor art. 29 din lege.
(5) Pentru persoanele impozabile care, potrivit legii, indeplinesc conditiile de platitori de taxa pe valoarea adaugata, dar nu au depus declaratie de inregistrare fiscala sau, dupa caz, declaratie de mentiuni, in vederea luarii in evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, organele fiscale vor proceda astfel:
a) vor stabili diferenta dintre taxa pe valoarea adaugata la care persoana impozabila ar fi avut drept de deducere, conform documentelor legale aferente achizitiilor de bunuri si/sau de servicii, si taxa pe valoarea adaugata pe care ar fi avut obligatia sa o colecteze, aferenta bunurilor livrate si serviciilor prestate;
b) in situatia in care, potrivit metodologiei prevazute la lit. a), rezulta o diferenta de taxa datorata bugetului de stat, vor calcula majorarile si penalitatile de intarziere legale pentru intarzierea platii, vor aplica sanctiunile prevazute de lege si vor lua masuri pentru intrarea in legalitate.
(6) Daca, potrivit metodologiei prevazute la alin. (5) lit. a), rezulta ca taxa pe valoarea adaugata pe care persoana impozabila ar fi avut dreptul sa o deduca este mai mare decat taxa pe care ar fi avut obligatia sa o colecteze, aceasta nu are dreptul sa solicite bugetului restituirea sumei respective, consecinta a neindeplinirii obligatiei de a se inregistra ca platitor de taxa pe valoarea adaugata. Organele fiscale vor aplica sanctiunile prevazute de lege si vor lua masuri pentru intrarea in legalitate.
Art. 68. - (1) Pentru bunurile livrate cu aviz de insotire furnizorii sunt obligati ca in termen de 3 zile lucratoare de la data livrarii sa emita facturi fiscale si sa le transmita beneficiarilor. Bunurile livrate fara aviz de insotire se factureaza la data livrarii. La constituirea unei societati comerciale, pentru aportul in natura la capitalul social factura fiscala se emite de persoana care contribuie la aportul in natura la capitalul social al noii societati, dupa inregistrarea ca platitor de impozite si taxe a acestei societati. Pentru avansurile incasate se aplica si prevederile alin. (5).
(2) Pentru prestarile de servicii, altele decat cele prevazute la alin. (3) si (4), prestatorii sunt obligati sa emita facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, la data finalizarii prestarii serviciilor sau, dupa caz, la sfarsitul lunii in care prestarea serviciilor a fost finalizata, in functie de natura acestora. Pentru avansurile incasate se aplica si prevederile alin. (5).
(3) Pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii care se efectueaza continuu - energie electrica si termica, gaze naturale, apa, servicii telefonice si altele similare - facturarea se face in termen de 3 zile de la data intocmirii documentelor prin care furnizorii/prestatorii au stabilit cantitatile livrate si serviciile prestate, dar nu mai tarziu de finele lunii urmatoare celei in care s-a efectuat livrarea/prestarea. Pentru avansurile incasate se aplica si prevederile alin. (5).
(4) Pentru prestarile de servicii decontate pe baza de situatii de lucrari, cum sunt lucrarile de constructii-montaj, facturarea se face la data confirmarii situatiilor de lucrari de catre beneficiarii acestora. In situatia in care se incaseaza avansuri, se aplica si prevederile alin. (5).
(5) Pentru avansuri furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii sunt obligati sa emita facturi fiscale in termen de 3 zile de la data incasarii sumelor. Aceste prevederi se aplica si pentru lucrarile imobiliare care se finalizeaza intr-un bun imobil, pentru care antreprenorii nu au optat pentru amanarea exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata la livrare. Facturile fiscale pentru avansuri se regularizeaza prin stornare la data emiterii facturii fiscale pentru contravaloarea integrala a livrarilor de bunuri si/sau a prestarilor de servicii. Persoanele impozabile care realizeaza activitate de vanzare de bunuri pe baza de contracte de vanzare-cumparare catre persoane fizice, cu plata esalonata sunt forma de avansuri, livrarea bunurilor efectuandu-se dupa achitarea integrala a contravalorii marfurilor contractate, nu au obligatia sa intocmeasca facturi fiscale pentru avansurile incasate decat la livrarea bunurilor. Pentru avansurile incasate taxa pe valoarea adaugata se colecteaza pe baza de borderou de vanzare (incasare).
(6) Pentru avansurile prevazute la pct. 1-4 ale lit. c) a alin. (4) al art. 16 din lege persoanele impozabile nu au obligatia sa emita facturi fiscale. La solicitarea beneficiarilor persoanele impozabile pot emite facturi fiscale fara taxa pe valoarea adaugata pentru aceste avansuri, regularizarea acestora si facturarea finala urmand a fi efectuate in termen de 3 zile lucratoare de la data livrarii si/sau prestarii, in functie de regimul de impozitare al operatiunii.
(7) Transferul proprietatii bunurilor in executarea creantelor, in situatia in care bunurile au fost predate pe baza de intelegere intre debitor si creditor, se consemneaza in facturi fiscale de catre debitor, daca operatiunea constituie livrare de bunuri potrivit prevederilor art. 3 lit. c) din prezentele norme.
(8) In cazul bunurilor supuse executarii silite, daca operatiunea constituie livrare de bunuri potrivit prevederilor art. 3 lit. c) din prezentele norme, obligatia intocmirii facturii fiscale revine persoanei fizice sau juridice abilitate prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor respective, care va proceda astfel:
a) va emite factura fiscala de executare silita, in trei exemplare, cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (2) lit. c) din lege, in situatia in care bunurile au fost vandute prin licitatie. Originalul facturii fiscale de executare silita se transmite cumparatorului, respectiv adjudecatarului, iar exemplarul al doilea se transmite debitorului executat silit;
b) va incasa contravaloarea bunurilor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, de la cumparator, iar taxa pe valoarea adaugata va fi virata bugetului de stat in termen de 3 zile lucratoare de la data incasarii de la cumparator. O copie de pe documentul prin care s-a efectuat plata taxei pe valoarea adaugata va fi transmisa debitorului;
c) taxa pe valoarea adaugata din facturile fiscale de executare silita va fi inregistrata de catre persoanele fizice sau juridice abilitate prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor supuse executarii silite, in alte conturi contabile decat cele specifice taxei pe valoarea adaugata. In situatia in care persoana fizica sau juridica abilitata prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor supuse executarii silite este inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, nu va evidentia in decontul privind taxa pe valoarea adaugata operatiunile respective.
(9) In situatia in care executarea silita a fost efectuata potrivit prevederilor alin. (8), debitorul are urmatoarele obligatii:
a) sa inregistreze in evidenta proprie operatiunea de livrare de bunuri, pe baza facturii fiscale de executare silita transmise de persoana fizica sau juridica abilitata prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta. In situatia in care se prevede plata in rate a bunurilor, taxa pe valoarea adaugata se colecteaza la data stabilita pentru plata ratelor;
b) sa inregistreze, pe baza documentului de plata transmis de persoana fizica sau juridica abilitata prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor, taxa pe valoarea adaugata la randul 23 din decontul privind taxa pe valoarea adaugata.
(10) Cumparatorii/adjudecatarii isi vor exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata pe baza facturilor fiscale de executare silita. In situatia in care se prevede plata in rate a bunurilor, taxa pe valoarea adaugata se deduce la data stabilita pentru plata ratelor.
Art. 69. - (1) Persoanele fizice sau juridice care nu indeplinesc conditiile de luare in evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata nu au dreptul sa emita facturi fiscale sau alte documente cu taxa pe valoarea adaugata pentru vanzari de bunuri si/sau prestari de servicii.
(2) Persoanele care incalca prevederile alin. (1) sunt obligate sa procedeze astfel:
a) vor vira la bugetul de stat o suma egala cu taxa pe valoarea adaugata declarata pe factura fiscala sau pe alt document, daca aceasta a fost incasata de la beneficiar. Pentru neplata in termenul stabilit de lege a acestor sume se datoreaza majorari si penalitati de intarziere calculate de la data incasarii, conform legislatiei privind calculul si plata sumelor datorate pentru neachitarea la termen a impozitelor si taxelor;
b) in situatia in care contravaloarea bunurilor livrate si/sau a serviciilor prestate inscrise in factura fiscala sau in alt document nu a fost incasata, total sau partial, de la beneficiar, persoanele mentionate la alin. (2) sunt obligate sa storneze facturile sau documentele emise cu taxa pe valoarea adaugata si, concomitent, sa intocmeasca facturi sau alte documente fara taxa pe valoarea adaugata.
Art. 70. - (1) Taxa pe valoarea adaugata de plata, stabilita prin decontul de taxa pe valoarea adaugata intocmit lunar, se achita, pana la data de 25 a lunii urmatoare inclusiv, la bugetul de stat in conturile deschise la trezoreria statului in acest scop.
(2) Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care au in structura subunitati tip sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - care nu sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, vor intocmi un singur decont de taxa pe valoarea adaugata pentru intreaga activitate, pe baza deconturilor privind taxa pe valoarea adaugata completate de aceste subunitati pana la randul 17 inclusiv. Subunitatile nu vor completa randurile 8 si 13 din decontul privind taxa pe valoarea adaugata pe care il transmit unitatii centrale. Deconturile privind taxa pe valoarea adaugata intocmite de subunitatile neinregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata nu se depun la organele fiscale.
(3) Taxa pe valoarea adaugata datorata potrivit prevederilor art. 29 lit. D.b) din lege se achita la organele vamale.
(4) La persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata operatiunile prevazute la art. 29 lit. D.c)-f) din lege vor fi evidentiate contabil astfel:
a) inregistrarea obligatiei de plata a taxei pe valoarea adaugata:

4428 = 446
"T.V.A. neexigibila" "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"

Operatiunea se inscrie in jurnalul pentru cumparari in coloanele 9 si 10, corespunzator destinatiei bunurilor si/sau serviciilor, potrivit prevederilor art. 61 alin. (2) din prezentele norme;
b) inregistrarea stingerii obligatiei de plata prin plata efectiva a taxei pe valoarea adaugata:

446 = 512 sau alt cont de disponibilitati
"Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" "Disponibil in cont curent"
4426 = 4428
"T.V.A. deductibila" "T.V.A. neexigibila"

Operatiunea se inscrie in jurnalul pentru cumparari in coloanele 7 si 8, corespunzator destinatiei bunurilor si/sau serviciilor, potrivit prevederilor art. 61 alin. (2) din prezentele norme, pe baza documentului de plata a taxei pe valoarea adaugata;
c) inregistrarea stingerii obligatiei de plata prin compensarea efectuata potrivit art. 29 lit. D.h) din lege:

446 = 4424
"Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" "T.V.A. de rambursat"
4426 = 4428
"T.V.A. deductibila" "T.V.A. neexigibila"

Operatiunea se inscrie in jurnalul pentru cumparari in coloanele 7 si 8, corespunzator destinatiei bunurilor si/sau serviciilor, potrivit prevederilor art. 61 alin. (2) din prezentele norme, pe baza notei contabile in care se consemneaza operatiunea de compensare pe care se inscrie in mod obligatoriu data;
d) in situatia in care plata sau compensarea taxei pe valoarea adaugata se efectueaza in termenele prevazute la art. 29 lit. D.c)-f) din lege, se pot efectua direct urmatoarele inregistrari contabile:
1. in cazul platii:

4426 = 512 sau alt cont de disponibilitati
"T.V.A. deductibila" "Disponibil in cont curent"

2.in cazul compensarii:

4426 = 4424
"T.V.A. deductibila" "T.V.A. de rambursat"

Inregistrarile in jurnalul pentru cumparari se efectueaza potrivit prevederilor lit. b) si/sau c).
(5) La persoanele care nu sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata operatiunile prevazute la art. 29 lit. D.d)-f) din lege vor fi evidentiate contabil astfel:
635 = 446 - cu taxa pe valoarea adaugata datorata;
446 = 5121 sau alt cont de disponibilitati - cu taxa pe valoarea adaugata platita.


CAPITOLUL VIII
Dispozitii finale

Art. 71. - (1) Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care au facturat in mod eronat operatiuni scutite fara drept de deducere cu taxa pe valoarea adaugata, sunt obligate sa urmeze procedura stabilita la art. 31 alin. (1) din lege, in vederea facturarii corecte, fara taxa pe valoarea adaugata, a acestor operatiuni.
(2) Taxa pe valoarea adaugata datorata conform prevederilor art. 29 lit. D.c)-f) din lege, constatata de organele de control fiscal ca neachitata in termenul legal si neevidentiata in contabilitate, va fi achitata in termenele prevazute de legislatia in vigoare privind controlul fiscal si nu va fi inregistrata in decontul de taxa pe valoarea adaugata. Pentru neplata in termenul stabilit de lege a acestor sume se datoreaza majorari si penalitati de intarziere calculate conform legislatiei privind calculul si plata sumelor datorate pentru neachitarea la termen a impozitelor si taxelor.
(3) Taxa pe valoarea adaugata datorata conform prevederilor art. 29 lit. D.c)-f) din lege, constatata de organele de control fiscal ca neachitata in termenul legal, dar evidentiata in contabilitate, va fi achitata in termenele prevazute de legislatia in vigoare privind controlul fiscal si va fi inregistrata in decontul de taxa pe valoarea adaugata intocmit pentru luna in care plata se efectueaza. Pentru neplata in termenul stabilit de lege a acestor sume se datoreaza majorari si penalitati de intarziere calculate conform legislatiei privind calculul si plata sumelor datorate pentru neachitarea la termen a impozitelor si taxelor.
(4) Diferentele de taxa pe valoarea adaugata constatate de organele de control fiscal se platesc sau se restituie in termenele prevazute de legislatia in vigoare privind controlul fiscal. Sumele respective nu se includ in deconturile de taxa pe valoarea adaugata. Pentru neplata in termenul stabilit de lege a acestor sume se datoreaza majorari si penalitati de intarziere calculate conform legislatiei privind calculul si plata sumelor datorate pentru neachitarea la termen a impozitelor si taxelor.
(5) Unitatile prestatoare de servicii turistice care au incheiat, pana la data de 31 mai 2002 inclusiv, contracte ferme cu beneficiari din strainatate pot aplica, pana la data de 31 decembrie 2002 inclusiv, pentru contractele respective, regimul de scutire de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere.
(6) Unitatile prestatoare de servicii turistice care opteaza pentru regimul de scutire de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, prevazut la alin. (5), sunt obligate la plata contributiei de 3% la Fondul pentru dezvoltarea si promovarea turismului, calculata asupra veniturilor incasate din aceste contracte dupa data de 1 iunie 2002 inclusiv.
(7) Persoanele juridice, precum si persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, cu modificarile ulterioare, care au incheiat contracte ferme de import pana la data de 31 mai 2002 inclusiv, beneficiaza, pentru contractele respective, pana la data de 31 decembrie 2002 inclusiv, de regimul fiscal si procedurile aplicabile drepturilor de import, in vigoare pana la data de 31 mai 2002 inclusiv.
(8) Actelor aditionale la contractele prevazute la alin. (7) si contractelor de import, incheiate dupa data de 1 iunie 2002 inclusiv, le sunt aplicabile prevederile legale in vigoare dupa aceasta data in ceea ce priveste drepturile de import.
(9) Persoanele juridice care achizitioneaza bunuri din import in baza unor acorduri incheiate cu organisme internationale, ratificate pana la data de 31 mai 2002 inclusiv, beneficiaza pentru achizitiile respective, pana la data de 31 decembrie 2002 inclusiv, de regimul fiscal si procedurile aplicabile drepturilor de import, in vigoare pana la data de 31 mai 2002 inclusiv.
(10) Constructiile de locuinte realizate prin Agentia Nationala pentru Locuinte pe baza de contracte ferme incheiate cu societati de constructii pana la data de 31 mai 2002 inclusiv beneficiaza de scutire cu drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata pana la finalizarea constructiei, potrivit termenilor contractuali, inclusiv celor introdusi prin acte aditionale impuse de situatii tehnice justificate.
(11) Persoanele, indiferent de statutul lor juridic, care au incheiat, pana la data de 31 mai 2002 inclusiv, contracte ferme pentru constructii de locuinte cu persoane juridice si/sau fizice autorizate sa efectueze lucrari de constructii, beneficiaza de scutire de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, pentru contractele respective, pana la data de 31 decembrie 2002 inclusiv.
(12) Conditiile in care se aplica prevederile alin. (10) si (11) se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
(13) In sensul prezentelor norme contractele ferme reprezinta contracte valabil incheiate a caror data de intrare in vigoare este anterioara datei de 1 iunie 2002.
(14) Prevederile prezentelor norme sunt aplicabile de la data intrarii in vigoare a legii.
Art. 72. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentele norme.


ANEXA Nr. 1*)
la norme


*) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

 ------------
| ROMANIA  |
|  ------  |       TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
| |M.F.P.| |
|  ------  |        CERERE DE COMPENSARE
| MINISTERUL |
| FINANTELOR |
| PUBLICE  |
 ------------

 ---------------------------------------------------------------------------
|                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _             |
| CODUL FISCAL AL PLATITORULUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            |
|                                      |
| DENUMIREA ............................................................... |
| Localitatea ...................., str. ................. nr. ............ |
|                                      |
|                                      |
 ---------------------------------------------------------------------------

Solicit compensarea sumei de .............. rezultata din decontul aferent 
lunii ............, anul ........... cu urmatoarele impozite si taxe datorate bugetului de stat:
1. Impozit pe venit ..................................
2. Impozit pe profit ....................................
3. Alte impozite si taxe datorate bugetului de stat .........................

Numele si prenumele ............................, functia .................................
Semnatura si stampila .....................................................................

 --------------------------------------------------------------------------------------------
| CADRUL REZERVAT ORGANULUI FISCAL                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Se aproba compensarea sumei de ........................|Organul fiscal ....... Codul .......|
|Nu se aproba compensarea sumei de .....................|Numarul de īnregistrare ............|
|Numele persoanei care aproba compensarea ..............|Data depunerii(ZZ/LL/AA) .../.../...|
|Functia ..... Semnatura .... Data(ZZ/LL/AA) .../.../...|Primit               |
 --------------------------------------------------------------------------------------------

Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"

ANEXA Nr. 2*)
la norme


*)Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

 ------------
| ROMANIA  |
|  ------  |       TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
| |M.F.P.| |
|  ------  |        CERERE DE RAMBURSARE
| MINISTERUL |
| FINANTELOR |
| PUBLICE  |
 ------------

 ---------------------------------------------------------------------------
|                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _             |
| CODUL FISCAL AL PLATITORULUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            |
|                                      |
| DENUMIREA ............................................................... |
| Localitatea ...................., str. ................. nr. ............ |
|                                      |
|                                      |
 ---------------------------------------------------------------------------

Solicit
rambursare cu control anticipat [ ]
rambursare cu control ulterior [ ]

in contul nr ..........., deschis la ........................

Suma de rambursat rezultata din decontul aferent lunii ......, anul
........, este de ........ lei.
Suma solicitata la rambursare este de ................ lei.*)

*) se va inscrie in cazul solicitarii rambursarii cu
control anticipat suma de rambursat din decontul lunii precedente,
iar pentru rambursarea cu control ulterior numai suma aferenta
facturilor achitate.

Declar pe proprie raspundere ca suma solicitata la rambursare este
aferenta facturilor achitate furnizorilor/prestatorilor din tara
din care rezulta taxa pe valoarea adaugata
deductibila.**)

**)
declaratia pe proprie raspundere este valabila numai pentru
contribuabilii care solicita rambursarea cu control
ulterior.

Numele si prenumele ............................ functia ..................................
Semnatura si stampila .....................................................................

 --------------------------------------------------------------------------------------------
| CADRUL REZERVAT ORGANULUI FISCAL                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Se aproba rambursarea sumei de ........................|Organul fiscal ....... Codul .......|
|Nu se aproba rambursarea sumei de .....................|Numarul de inregistrare ............|
|Suma de reportat in decontul lunii urmatoare ..........|Data depunerii (ZZ/LL/AA)      |
|Numele persoanei care aproba rambursarea ..............|.../.../...             |
|Functia .... Semnatura .... Data (ZZ/LL/AA) .../.../...|Primit               |
 --------------------------------------------------------------------------------------------

M.F.P.
cod 14.13.03.02
Tiparit
la R.A. "Imprimeria Nationala"

ANEXA Nr. 3*)
la norme


*) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
A JUDETULUI/MUNICIPIULUI .............

                FISA DE ANALIZA DE RISC
           PENTRU RAMBURSAREA TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA
                 CU CONTROL ULTERIOR

I. Date privind persoana impozabila:

1. Denumire ...............................................
2. Cod fiscal .............................................
3. Adresa .................................................
II. Numarul si data cererii de rambursare ............
III. Grila de analiza de risc:
 ------------------------------------------------------------------------------ 
|Nr. | Criteriile                       |Punctaj|Punctaj|
|crt.|                             |    |acordat|
|----+---------------------------------------------------------+-------+-------|
| 1 |Suma solicitata la rambursare:              |    |    |
|  |                             |    |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |a) pana la 500 milioane, inclusiv            | 0   |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |b) intre 500 milioane, exclusiv si 1,5 miliarde lei,   |    |    |
|  |  inclusiv                       | 15  |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |c) intre 1,5 miliarde, exclusiv si 5 miliarde, inclusiv | 25  |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |d) peste 5 miliarde                   | 40  |    |
|----+---------------------------------------------------------+-------+-------|
| 2 |Daca este prima cerere de rambursare           | 50  |    |
|----+---------------------------------------------------------+-------+-------|
| 3 |Total sume rambursate in ultimele 6 luni, pentru care nu |    |    |
|  |s-a efectuat controlul:                 |    |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |a) pana la 1 miliard, inclusiv              | 0   |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |b) intre 1 miliard, exclusiv si 2 miliarde, inclusiv   | 5   |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |c) intre 2 miliarde, exclusiv si 5 miliarde, inclusiv  | 10  |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |d) peste 5 miliarde                   | 15  |    |
|----+---------------------------------------------------------+-------+-------|
| 4 |Rata respingerilor sumelor solicitate la rambursare   |    |    |
|  |in ultimele 6 luni, calculata dupa formula: total    |    |    |
|  |sume respinse la rambursare/total sume solicitate la   |    |    |
|  |rambursare 6 100                     |    |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |a) pana la 10%, inclusiv                 | 0   |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |b) intre 10%, exclusiv si 30%, inclusiv         | 10  |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |c) intre 30%, exclusiv si 50 %, inclusiv         | 25  |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |d) intre 50%, exclusiv si 80%, inclusiv         | 35  |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |e) peste 80%                       | 50  |    |
|----+---------------------------------------------------------+-------+-------|
| 5 |Comportamentul persoanei impozabile in ceea ce      |    |    |
|  |priveste plata impozitelor si taxelor datorate      |    |    |
|  |bugetului de stat, in ultimele 6 luni:          |    |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |a) daca a efectuat maximum 5 plati cu intarziere     | 0   |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |b) daca a efectuat mai mult de 5 plati cu        | 5   |    |
|  |intarziere, inclusiv                   |    |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |c) daca are restante la plata care pot fi compensate   | 10  |    |
|  |din suma de rambursat                  |    |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |d) daca are restante la plata mai mari decat suma de   | 30  |    |
|  |rambursat, esalonate la plata              |    |    |
|----+---------------------------------------------------------+-------+-------|
| 6 |Daca activitatea desfasurata include si:         |    |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |a) producerea si/sau comercializarea urmatoarelor    | 40  |    |
|  |produse: bauturi alcoolice, produse din tutun, cafea   |    |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |b) comercializarea de fier vechi, busteni si lemn    | 40  |    |
|  |neprelucrat                       |    |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |c) activitati imobiliare                 | 10  |    |
|----+---------------------------------------------------------+-------+-------|
| 7 |Forma juridica:                     |    |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |a) societate comerciala cu capital integral strain;   | 30  |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |b) societate comerciala cu capital mixt;         | 20  |    |
|----+---------------------------------------------------------+-------+-------|
| 8 |Conditii de exercitare a activitatii:          |    |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |a) daca perioada de la infiintarea persoanei impozabile | 35  |    |
|  |pana la solicitarea rambursarii este mai mica de 2 ani, |    |    |
|  |inclusiv                         |    |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |b) daca in ultimii doi ani si-a schimbat sediul social  | 25  |    |
|----+---------------------------------------------------------+-------+-------|
| 9 |Daca in ultimele 12 luni nu a depus la organul fiscal:  |    |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |a) un decont privind taxa pe valoarea adaugata      | 20  |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |b) mai multe deconturi privind taxa pe valoarea adaugata | 40  |    |
|----+---------------------------------------------------------+-------+-------|
| 10 |Daca a fost sanctionat cu ocazia controalelor fiscale  |    |    |
|  |efectuate in ultimii doi ani pentru evaziune fiscala cu: |    |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |a) amenda contraventionala si diferente suplimentare   | 30  |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |b) intocmirea de dosar penal               | 70  |    |
|----+---------------------------------------------------------+-------+-------|
| 11 |Perioada scursa de la ultimul control de fond:      |    |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |a) maxim 12 luni                     | 0   |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |b) intre 12 luni si 24 de luni, inclusiv         | 10  |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |c) peste 24 de luni                   | 20  |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |d) nu a avut control de fond de la infiintare      | 30  |    |
|----+---------------------------------------------------------+-------+-------|
| 12 |Daca a avut activitatea suspendata in ultimul an     | 30  |    |
|----+---------------------------------------------------------+-------+-------|
| 13 |Daca a inregistrat pierderi:               |    |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |a) in ultimul an                     | 10  |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |b) in ultimii doi ani consecutiv             | 25  |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |c) in ultimii trei ani consecutiv            | 40  |    |
|  |---------------------------------------------------------+-------+-------|
|  |TOTAL PUNCTAJ ACORDAT                  | x   |    |
 ------------------------------------------------------------------------------

Conducatorul unitatii,
..............................