Lege nr. 547 din 17 octombrie 2001

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 676 din 25 octombrie 2001

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17 din 14 martie 2000 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, cu urmatoarele modificari:
1. La articolul 2, litera a) a alineatului 1 va avea urmatorul cuprins: "a) livrari de bunuri mobile si/sau prestari de servicii efectuate in cadrul exercitarii activitatii profesionale;"
2. La articolul 3, litera b) a alineatului 1 va avea urmatorul cuprins: "b) organizatiile cultelor religioase recunoscute legal si organizatiile care desfasoara activitati de natura religioasa, politica sau civica inregistrate legal;"
3. La articolul 6, litera A.d) va avea urmatorul cuprins: "d) persoanele care exercita profesii libere, cum ar fi: avocatii, notarii publici, indiferent de forma de exercitare a profesiei, arhitectii, inginerii, consultantii, auditorii financiari, expertii contabili si tehnici, contabilii autorizati, sau alte profesii asemanatoare desfasurate in mod independent, in conditiile legii;"
4. La articolul 6 litera A, dupa litera d) se introduce litera d*) cu urmatorul cuprins: "d*) gospodariile agricole individuale;"
5. La articolul 6 litera A, literele h)1 si k)11 vor avea urmatorul cuprins: "h)1. Banca Nationala a Romaniei, pentru operatiunile specifice reglementate in mod expres prin Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile ulterioare;

k)11. activitatile contribuabililor cu venituri din operatiuni impozabile in sensul prezentei ordonante de urgenta, declarate organului fiscal competent sau, dupa caz, realizate, de pana la 125 milioane lei anual; activitatile care indeplinesc conditiile unor operatiuni impozabile desfasurate de contribuabilii prevazuti la art. 3, cu venituri de pana la 125 milioane lei anual, realizate din astfel de operatiuni. In situatia realizarii unor venituri superioare plafonului prevazut mai sus contribuabilii mentionati la alineatul precedent devin platitori de taxa pe valoarea adaugata in conditiile si la termenele stabilite la art. 25. Dupa inscrierea ca platitori de taxa pe valoarea adaugata contribuabilii respectivi nu mai beneficiaza de scutire, chiar daca ulterior realizeaza venituri inferioare plafonului prevazut mai sus;"
6. La articolul 6, litera B.c) va avea urmatorul cuprins: "c) materiile prime si materialele importate, destinate exclusiv realizarii de produse finite care sunt exportate in termen de 90 de zile de la data efectuarii importului, pe baza de certificat eliberat in conditii stabilite de Ministerul Finantelor Publice;"
7. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins: "Art. 7. - Contribuabilii care efectueaza operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata pot opta pentru plata acestei taxe pentru intreaga activitate sau numai pentru o parte a acesteia. Aprobarea se da de catre Ministerul Finantelor Publice prin organele fiscale teritoriale si se refera la ansamblul normelor privind taxa pe valoarea adaugata, iar aplicarea se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare datei aprobarii."
8. La articolul 14, literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins: "a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret acordate de furnizori direct clientilor in vederea stimularii vanzarilor, in conditiile prevazute in contractele incheiate; b) penalizarile, precum si sumele reprezentand daune-interese, stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva, solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale;"
9. La articolul 17, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins: "Pentru operatiunile prevazute la lit. k), l), m), n) si o) aplicarea cotei zero de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice."
10. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins: "Art. 23. - Rambursarea diferentei de taxa, ramasa dupa compensarea realizata conform art. 22, se efectueaza in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de rambursare, pe baza documentatiei stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice si a verificarilor efectuate de organele fiscale teritoriale. Rambursarea taxei pe valoarea adaugata se efectueaza lunar. Nu beneficiaza de rambursarea efectiva a sumelor de la bugetul de stat contribuabilii care nu au achitat total sau partial facturile furnizorilor si/sau prestatorilor din tara, din care sa rezulte taxa pe valoarea adaugata deductibila."
11. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins: "Art. 24. - Prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta se stabilesc cazurile si conditiile in care, pentru anumite rambursari de taxa pe valoarea adaugata, organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice solicita constituirea de garantii personale sau solidare, in conditiile legii."
12. La articolul 25, litera A.a) va avea urmatorul cuprins: "a) sa depuna sub semnatura persoanelor autorizate, la organul fiscal competent, o declaratie de inregistrare fiscala, conform modelului aprobat de Ministerul Finantelor Publice, in termen de 15 zile de la data eliberarii certificatului de inmatriculare, a autorizatiei de functionare sau a actului legal de constituire, dupa caz. Contribuabilii care devin platitori de taxa pe valoarea adaugata ca urmare a depasirii plafonului de scutire prevazut la art. 6, ale caror conditii de desfasurare a activitatii s-au modificat sau au intervenit modificari legislative in sensul trecerii activitatii desfasurate de la regimul de scutire la cel de impozitare, ulterior inregistrarii fiscale, sunt obligati sa depuna declaratie de mentiuni in termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea, in vederea atribuirii de cod fiscal, precedat de litera ®RŻ care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata. Atribuirea calitatii de platitor de taxa pe valoarea adaugata se face cu data de intai a lunii urmatoare;"
13. La articolul 25, litera C.b) va avea urmatorul cuprins: "b) sa intocmeasca si sa depuna lunar la organul fiscal, pana la data de 25 a lunii urmatoare, decontul de taxa pe valoarea adaugata, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice;"
14. La articolul 25, litera D.b) va avea urmatorul cuprins: "b) sa achite taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor din import definitiv, la organul vamal, conform regimului in vigoare privind plata taxelor vamale. Prin derogare de la prevederile lit. b), se suspenda plata taxei pe valoarea adaugata la organele vamale, pe termen de 120 de zile, pentru utilajele, instalatiile, echipamentele, masinile industriale care se importa in vederea efectuarii si derularii investitiilor prin care se realizeaza o unitate productiva noua, se dezvolta capacitatile existente sau se retehnologizeaza fabrici, sectii, ateliere, precum si pentru masinile agricole. De asemenea, se suspenda plata taxei pe valoarea adaugata la organele vamale, pe termen de 60 de zile, pentru materiile prime care nu se produc in tara sau care sunt deficitare, importate in vederea realizarii obiectului de activitate. Atestarea dreptului de a beneficia de suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata in vama se face prin certificat eliberat in conditii stabilite de Ministerul Finantelor Publice;"
15. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins: "Art. 26. - Formularele pentru facturi fiscale, borderourile zilnice de vanzare, incasare si alte documente necesare in vederea aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice si sunt obligatorii pentru platitorii de taxa pe valoarea adaugata."
16. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins: "Art. 32. - Actele emise de organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice pentru constatarea obligatiilor de plata privind taxa pe valoarea adaugata constituie titluri executorii numai daca platitorul nu si-a exercitat caile legale de atac in termen de 15 zile de la intocmirea actului. Bancile vor pune in aplicare aceste titluri fara acceptul platitorilor, daca in intervalul mentionat la alin. 1 platitorul nu si-a exercitat calea legala de atac."
17. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins: "Art. 34. - Solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor privind taxa pe valoarea adaugata, constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor Publice, se face conform prevederilor legale in vigoare."
18. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins: "Art. 35. - Pentru aplicarea unitara a prevederilor legale privind taxa pe valoarea adaugata se constituie Comisia centrala fiscala a impozitelor indirecte, coordonata de ministrul finantelor publice. Componenta comisiei se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice. Deciziile Comisiei centrale fiscale a impozitelor indirecte se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
19. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins: "Art. 36. - In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, va aproba normele de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta." Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 17 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.


p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU Bucuresti, 17 octombrie 2001. Nr. 547.