ORDONANTA nr. 2 din 21 ianuarie 2000

Privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 26 din 25 ianuarie 2000.

In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. M pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale


Art. 1. - Activitatea de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, precum si modul de dobandire a calitatii de expert tehnic se organizeaza si se desfasoara in conditiile prevazute in prezenta ordonanta.


Art. 2. - Expertiza tehnica efectuata de experti sau de specialisti, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta, din dispozitia organelor de urmarire penala, a instantelor judecatoresti sau a altor organe cu atributii jurisdictionale, in vederea lamuririi unor fapte sau imprejurari ale cauzei, constituie expertiza tehnica judiciara.


Art. 3. - Expertiza tehnica efectuata la cererea persoanelor fizice sau juridice cu privire la situatii care nu au legatura nemijlocita cu activitatea judiciara constituie expertiza tehnica extrajudiciara.


Art. 4.

  (1) In scopul coordonarii si indrumarii, din punct de vedere administrativ si metodologic, precum si al controlului activitatii de expertiza tehnica judiciara, in cadrul Ministerului Justitiei functioneaza Biroul central pentru expertize tehnice judiciare.

  (2) In cadrul tribunalelor functioneaza birouri locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile.


Art. 5. - Activitatea de expertiza tehnica se poate exercita la alegere de catre expertii tehnici, individual sau in societati comerciale constituite potrivit legii, care au ca obiect de activitate efectuarea de expertize tehnice.


Art. 6. - Expertii tehnici se pot constitui in asociatii profesionale, in conditiile legii.


CAPITOLUL II

Calitatea de expert tehnic judiciar


Art. 7. - Calitatea de expert tehnic judiciar se dobandeste pe baza de examen, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 10.


Art. 8. - Examenul de expert tehnic judiciar se organizeaza de Ministerul Justitiei si are scopul de a verifica nivelul cunostintelor viitorilor experti in specialitatea pentru care candideaza, gradul de insusire a actelor normative referitoare la specialitatea respectiva, a dispozitiilor din codurile de procedura civila si penala referitoare la expertiza si din alte acte normative care reglementeaza activitatea de expertiza tehnica judiciara, drepturile si obligatiile expertilor.


Art. 9. - Examenul de expert tehnic judiciar si testarea profesionala a specialistilor care efectueaza expertize tehnice judiciare se organizeaza si se desfasoara potrivit regulamentului aprobat de ministrul justitiei in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.


Art. 10.

  (1) Dobandeste calitatea de expert tehnic judiciar persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

   a) este cetatean roman si cunoaste limba romana;

   b) are capacitate de exercitiu deplina;

   c) a absolvit studii superioare in specialitatea pentru care se prezinta la examenul de expert, dovedite cu diploma;

   d) are un stagiu de cel putin 5 ani in specialitatea in care a obtinut diploma;

   e) este apt din punct de vedere medical pentru indeplinirea activitatii de expert;

   f) nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie profesionala si sociala;

   g) a fost declarat reusit la examenul organizat in acest scop.

  (2) Indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. e) trebuie dovedita, dupa promovarea examenului, cu certificat medical de sanatate, eliberat pe baza constatarilor facute de comisia medicala constituita potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile ulterioare.


Art. 11.

  (1) Persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 10 este inscrisa in tabelul nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari, intocmit, pe specialitati si pe judete, de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare.

  (2) Calitatea de expert tehnic judiciar si specialitatea se dovedesc cu legitimatia de expert, eliberata de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare din Ministerul Justitiei.

  (3) Tabelul nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari, cu datele de identificare, intocmit pe specialitati si pe judete, in functie de domiciliul acestora, se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si se transmite birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile din cadrul tribunalelor.


Art. 12. - Persoanele care au titlul de academician, profesor universitar sau conferentiar universitar, doctor docent ori doctor in stiinte tehnice pot dobandi calitatea de expert tehnic judiciar cu scutire de examen in ceea ce priveste pregatirea de specialitate.


Art. 13.

  (1) In lipsa expertilor tehnici judiciari din specialitatea ceruta, expertizele tehnice judiciare pot fi efectuate si de alti specialisti care nu au calitatea de expert tehnic judiciar, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a)-f).

  (2) Persoanele prevazute la alin. (1), selectionate de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, la propunerea instantelor judecatoresti, dupa testare vor fi tinute intr-o evidenta nominala speciala. Testarea specialistilor se face prin interviu si consta in verificarea gradului de insusire a actelor normative referitoare la domeniul respectiv, a dispozitiilor din codurile de procedura civila si penala cu privire la expertiza si din alte acte normative care reglementeaza activitatea de expertiza tehnica judiciara, drepturile si obligatiile expertilor.

  (3) Lista nominala cuprinzand specialistii selectionati, cu datele de identificare, intocmita pe specialitati si pe judete, in functie de domiciliul acestora, se comunica periodic birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile.


Art. 14.

  (1) Persoana care a dobandit calitatea de expert tehnic judiciar sau de specialist, in conditiile prezentei ordonante, poate efectua expertize tehnice judiciare numai in specialitatea in care a fost atestata.

  (2) Denumirea specialitatii expertizei tehnice judiciare este stabilita in Nomenclatorul specializarilor din invatamantul superior, aprobat prin hotarare a Guvernului.


Art. 15. - Efectuarea expertizei tehnice judiciare, dispusa de organele prevazute la art. 2, este obligatorie, ea neputand fi refuzata decat pentru motive temeinice.


Art. 16.

  (1) Salariatii numiti experti tehnici judiciari beneficiaza, la unitatile la care sunt incadrati, de timpul necesar pentru efectuarea expertizelor tehnice judiciare ce le-au fost incredintate.

  (2) In perioada in care nu presteaza munca in calitate de salariat, datorita efectuarii expertizei tehnice judiciare incredintate, expertul tehnic judiciar nu va primi salariu; el isi pastreaza insa in aceasta perioada celelalte drepturi conferite de calitatea de salariat.


CAPITOLUL III

Reguli procedurale privind expertiza tehnica judiciara


Art. 17. - Organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei tehnice judiciare numeste expertul sau, dupa caz, specialistul, indica in scris, prin incheiere sau prin ordonanta, obiectul expertizei si intrebarile la care trebuie sa raspunda acesta, stabileste data depunerii raportului de expertiza, fixeaza onorariul provizoriu, avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci cand este cazul, si comunica biroului local pentru expertize judiciare tehnice si contabile numele persoanei desemnate sa efectueze expertiza.


Art. 18. - Partea interesata are dreptul sa solicite ca pe langa persoana numita in calitate de expert sa mai participe la efectuarea expertizei, pe cheltuiala sa, si un expert sau un specialist, nominalizat de ea, din categoria persoanelor prevazute la art. 11-14.


Art. 19. - In cazul in care pentru efectuarea expertizei dispuse expertul trebuie sa se deplaseze in alta localitate decat cea in care domiciliaza, acesta are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport, de cazare si la plata diurnei potrivit dispozitiilor care reglementeaza aceste drepturi pentru salariatii din institutiile publice.


Art. 20. - Suma stabilita drept onorariu provizoriu si avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci cand este cazul, se depun, in termen de 5 zile de la numirea expertului, de partea la cererea careia s-a incuviintat efectuarea expertizei, in contul special al biroului local pentru expertize judiciare tehnice si contabile, deschis in acest scop.


Art. 21. - Raportul de expertiza cuprinde:

  a) partea introductiva, in care se mentioneaza organul care a dispus efectuarea expertizei, data la care s-a dispus efectuarea acesteia, numele si prenumele expertului sau ale specialistului, specialitatea acestuia, data intocmirii raportului de expertiza, obiectul acesteia si intrebarile la care expertul sau specialistul urmeaza sa raspunda, materialul pe baza caruia expertiza a fost efectuata si daca partile care au participat la aceasta au dat explicatii in cursul expertizei;

  b) descrierea operatiunilor de efectuare a expertizei, obiectiile sau explicatiile partilor, precum si analiza acestor obiectii ori explicatii pe baza celor constatate de expert sau de specialist;

  c) concluziile, care cuprind raspunsurile la intrebarile puse si parerea expertului sau a specialistului asupra obiectului expertizei.


Art. 22. - Raportul de expertiza insotit de nota de evaluare a onorariului, impreuna cu decontul cheltuielilor de transport, cazare, diurna sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, daca este cazul, se depun la biroul local pentru expertize judiciare tehnice si contabile, in vederea trimiterii la organul care a dispus efectuarea expertizei.

Art. 23.

  (1) Onorariul definitiv pentru expertiza tehnica judiciara se stabileste de organul care a dispus efectuarea expertizei, in functie de complexitatea lucrarii, de volumul de lucru depus si de gradul profesional ori stiintific al expertului sau al specialistului.

  (2) Plata onorariului si decontarea altor cheltuieli, atunci cand este cazul, cuvenite expertului sau specialistului, se fac numai prin biroul local pentru expertize judiciare tehnice si contabile.


Art. 24.

  (1) Dispozitiile art. 15-23 se aplica si in cazul expertizei contabile judiciare.

  (2) Expertizele contabile judiciare pot fi efectuate numai de experti contabili atestati in conditiile legii.


Art. 25.

  (1) Birourile locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile vor retine o cota de 10% din onorariul stabilit pentru expertiza tehnica judiciara, pe care o vor vira lunar in contul Ministerului Justitiei - Biroul central pentru expertize tehnice judiciare.

  (2) Sumele retinute potrivit alineatului precedent se constituie si se utilizeaza ca venituri extrabugetare la dispozitia Ministerului Justitiei - Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, pentru:

   a) cheltuieli privind organizarea, functionarea, coordonarea, indrumarea si controlul activitatii de expertiza tehnica judiciara;

   b) organizarea examenului de expert tehnic judiciar si testarea specialistilor;

   c) organizarea si desfasurarea activitatii de perfectionare a pregatirii de specialitate a expertilor tehnici judiciari si a specialistilor prin cursuri, consfatuiri si simpozioane;

   d) dotari cu mijloace de transport, echipament de tehnica de calcul si programe, mobilier de birou, aparate de telecomunicatii fixe si mobile, birotica si alte dotari necesare pentru desfasurarea activitatii, precum si pentru intretinere, reparatii si plata eventualelor abonamente;

   e) stimularea personalului din cadrul Biroului central pentru expertize tehnice judiciare, al birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile, precum si a personalului din directiile de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, care participa la organizarea, functionarea, coordonarea, indrumarea si controlul activitatii de expertiza tehnica judiciara.

  (3) In limita sumelor disponibile, veniturile prevazute la alin. (1) pot fi utilizate si pentru a asigura buna functionare a compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, a instantelor judecatoresti si a parchetelor.

  (4) Modul de utilizare a sumelor constituite conform alin. (1), precum si detalierea cheltuielilor prevazute la alin. (2) se vor stabili prin ordin al ministrului justitiei.

  (5) Disponibilitatile ramase la finele anului se vor reporta in anul urmator pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie.

  (6) Evidenta contabila a sumelor prevazute la alin. (1), precum si verificarea respectarii destinatiei acestora revin compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor si din cadrul Ministerului Justitiei.


CAPITOLUL IV

Organizarea activitatii de expertiza tehnica extrajudiciara

Sectiunea I

Calitatea de expert tehnic extrajudiciar


Art. 26.
- Calitatea de expert tehnic extrajudiciar se dobandeste pe baza de examen, care are scopul de a verifica pregatirea de specialitate, nivelul cunoasterii actelor normative referitoare la specialitatea respectiva, precum si a prezentei ordonante de catre candidati.


Art. 27. - Organizarea examenului in vederea atribuirii calitatii de expert tehnic extrajudiciar si eliberarea legitimatiei de expert tehnic extrajudiciar revin ministerelor si altor institutii centrale, fiecare in domeniul sau de specialitate, stabilit conform legii.


Art. 28.

  (1) Examenul de expert tehnic extrajudiciar se organizeaza si se desfasoara potrivit regulamentului elaborat de ministerele si de institutiile centrale abilitate.

  (2) Regulamentul prevazut la alin. (1) va fi elaborat in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante si va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Art. 29.

  (1) Dobandeste calitatea de expert tehnic extrajudiciar persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) si la art. 14 si care a promovat examenul organizat potrivit art. 27 si 28. Conditia minima de stagiu in specialitate, prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. d), poate fi majorata prin regulamentul elaborat potrivit art. 28 alin. (2).

  (2) Calitatea de expert tehnic extrajudiciar si specialitatea se dovedesc cu legitimatia de expert eliberata de ministerul sau de institutia centrala abilitata sa organizeze examenul de expert tehnic extrajudiciar, in conditiile stabilite de prezenta ordonanta.


Sectiunea a II-a

Efectuarea expertizei tehnice extrajudiciare


Art. 30.

  (1) Expertul tehnic judiciar poate efectua si expertize tehnice extrajudiciare, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.

  (2) Expertul tehnic extrajudiciar poate efectua numai expertize tehnice extrajudiciare in specialitatea pentru care a fost atestat, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.


Art. 31.

  (1) Relatiile expertului tehnic cu solicitantul expertizei tehnice extrajudiciare se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii, semnat de ambele parti.

  (2) Obligatia de a calcula si de a varsa impozitul aferent sumelor platite cu titlu de onorariu de catre persoanele juridice pentru expertizele tehnice extrajudiciare ce li s-au efectuat in conditiile prezentei ordonante revine acestora. Pentru onorariile incasate de la persoanele fizice obligatia de a stabilii si de a vira la buget impozitul aferent, potrivit legii, revine expertului tehnic care a executat lucrarea individual, cu respectarea dispozitiilor legale privind impozitul pe venitul global.


CAPITOLUL V

Atributiile Biroului central pentru expertize tehnice judiciare si ale birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile


Art. 32. - Biroul central pentru expertize tehnice judiciare are urmatoarele atributii:

  a) coordoneaza, indruma si controleaza din punct de vedere administrativ activitatea de expertiza tehnica judiciara;

  b) intocmeste si publica in Monitorul Oficial al Romaniei tabelul nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari, cu datele de identificare, pe specialitati si pe judete, respectiv pe municipiul Bucuresti, in functie de domiciliul acestora, precum si modificarile intervenite in cazul radierii unor experti tehnici judiciari;

  c) intocmeste si comunica birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile listele nominale cuprinzand expertii si specialistii care pot efectua expertize tehnice judiciare;

  d) organizeaza desfasurarea examenului pentru atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar si testarea specialistilor;

  e) intocmeste si elibereaza legitimatia de expert tehnic judiciar, in care se mentioneaza numele si prenumele, specialitatea si domiciliul expertului;

  f) studiaza practica de efectuare a expertizelor tehnice judiciare, in vederea generalizarii celor mai eficiente metode de efectuare a acestora;

  g) organizeaza activitatea de perfectionare a pregatirii expertilor tehnici judiciari si a specialistilor;

  h) indruma metodologic si ia masuri pentru imbunatatirea calitatii expertizelor;

  i) propune conducerii Ministerului Justitiei folosirea fondului de 10%, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante;

  j) exercita atributiile prevazute in prezenta ordonanta privind stabilirea si sanctionarea abaterilor savarsite de expertii tehnici judiciari.


Art. 33. - Birourile locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile au urmatoarele atributii:

  a) tin evidenta expertilor tehnici judiciari si a expertilor contabili pe baza listelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si a comunicarilor primite de la Biroul central pentru expertize tehnice judiciare;

  b) recomanda organelor prevazute la art. 2 experti sau specialisti care pot efectua expertize judiciare in conditiile prevazute de lege;

  c) urmaresc efectuarea la timp a expertizelor judiciare dispuse de organele in drept, sesizand Biroul central pentru expertize tehnice judiciare asupra intarzierilor produse din vina expertilor tehnici judiciari si a expertilor contabili;

  d) asigura primirea rapoartelor de expertize si a deconturilor de cheltuieli ocazionate de efectuarea expertizelor judiciare. Verifica si vizeaza deconturile de cheltuieli pe care, impreuna cu rapoartele de expertiza, le inainteaza organelor care au dispus efectuarea expertizelor judiciare;

  e) platesc onorariile cuvenite expertilor tehnici judiciari, specialistilor si expertilor contabili. Intocmirea lucrarilor financiar-contabile aferente activitatii de expertiza tehnica si contabila revine compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor;

  f) acorda sprijin Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justitiei in organizarea examenului de expert tehnic judiciar si in selectionarea specialistilor;

  g) intocmesc si trimit periodic Biroului central pentru expertize tehnice judiciare situatii statistice privind dinamica efectuarii expertizelor judiciare.


CAPITOLUL VI

Raspunderi si sanctiuni


Art. 34. - Neefectuarea expertizei tehnice datorita unor cauze imputabile sau efectuarea acesteia cu nerespectarea dispozitiilor legale atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala a expertului tehnic judiciar ori a expertului tehnic extrajudiciar vinovat.


Art. 35.

  (1) Expertilor tehnici judiciari vinovati de abateri comise in exercitarea activitatii de expert li se pot aplica de catre Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, in raport cu gravitatea abaterii savarsite, urmatoarele sanctiuni disciplinare:

   a) avertisment scris;

   b) suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice judiciare pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si un an;

   c) retragerea calitatii de expert tehnic judiciar.

  (2) In situatia in care impotriva expertului tehnic judiciar este pusa in miscare actiunea penala, se dispune suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice pana la solutionarea definitiva a cauzei.

  (3) Impotriva sanctiunii disciplinare aplicate expertul poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicare. Plangerea facuta in termen suspenda executarea sanctiunii.

  (4) Plangerea se rezolva in termen de 30 de zile de la data inregistrarii de catre ministrul justitiei sau de un imputernicit anume desemnat de acesta.

  (5) Hotararea ministrului justitiei poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii.

  (6) Hotararea instantei este definitiva.

  (7) Sanctiunea ramasa definitiva va fi comunicata in termen de 15 zile de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare biroului local pentru expertize judiciare tehnice si contabile in evidenta caruia se afla expertul tehnic judiciar sanctionat.


Art. 36.

  (1) Abaterile savarsite de expertii tehnici extrajudiciari si sanctiunile disciplinare ce li se pot aplica vor fi stabilite prin regulamentul prevazut la art. 28 alin. (2).

  (2) Cercetarea si aplicarea sanctiunilor pentru abaterile prevazute la alin. (1) revin compartimentelor de specialitate din cadrul ministerului sau al institutiei centrale in evidenta careia se afla expertul tehnic extrajudiciar.


CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 37. - Persoanele care au dobandit calitatea de expert tehnic in conditiile Decretului nr. 79/1971 privind expertiza contabila si expertiza tehnica sau in baza altor acte normative isi pastreaza aceasta calitate, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a)-f).


Art. 38.

  (1) Expertii tehnici judiciari pot solicita radierea lor din evidenta expertilor. Cererile vor fi adresate Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justitiei.

  (2) Radierea din evidenta a expertilor tehnici judiciari se dispune din oficiu, de catre Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, in caz de deces, in cazul in care au devenit inapti din punct de vedere medical pentru indeplinirea activitatii de expert, precum si in urma condamnarii definitive pentru savarsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei.


Art. 39. - Radierea din liste a expertilor tehnici extrajudiciari se dispune de catre ministerele sau institutiile centrale in evidenta carora se afla, pentru motivele prevazute la art. 38.


Art. 40. - Prevederile prezentei ordonante referitoare la expertiza tehnica judiciara se completeaza cu dispozitiile privind expertiza din Codul de procedura civila sau, dupa caz, din Codul de procedura penala, in masura in care prin aceasta ordonanta nu se dispune altfel.


Art. 41. - Dispozitiile prezentei ordonante nu sunt aplicabile in situatia in care expertiza urmeaza sa fie efectuata de un serviciu medico-legal, de Institutul Central de Expertize Criminalistice sau de un laborator de expertiza criminalistica, precum si de orice alt institut de specialitate.


Art. 42. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Decretul nr. 79/1971 privind expertiza contabila si expertiza tehnica, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 32 din 16 martie 1971, cu modificarile ulterioare.


PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU


Contrasemneaza:

Ministru de stat, ministrul justitiei, Valeriu Stoica

Ministrul finantelor, Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale, Smaranda Dobrescu

Ministrul industriei si comertului, Radu Berceanu

Ministru de interne, Constantin Dudu Ionescu

Ministrul agriculturii si alimentatiei, Ioan Avram Muresan

Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, Nicolae Noica

Ministrul educatiei nationale, Andrei Marga

Ministrul culturii, Ion Caramitru


Bucuresti, 21 ianuarie 2000. Nr. 2.