REGULAMENT din 21 iunie 2000

privind organizarea si procedura de desfasurare a examenelor de atribuire a calitatii de expert tehnic judiciar si de testare a specialistilor

Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 419 din 1 septembrie 2000

CAPITOLUL I

Dispozitii generale


Art. 1. - In conformitate cu prevederile art. 8 si 9 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara si ale Hotararii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Justitiei atribuie calitatea de expert tehnic judiciar pe baza de examen, care are ca scop verificarea pregatirii de specialitate, cunoasterea actelor normative referitoare la domeniul de specialitate si a prevederilor din Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, referitoare la expertiza, si din alte acte normative care reglementeaza expertiza, drepturile si obligatiile expertului.


Art. 2. - Se poate prezenta la examen persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a), b), c), d) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2000:

  a) este cetatean roman si cunoaste limba romana;

  b) are capacitate de exercitiu deplina;

  c) a absolvit studii superioare in specialitatea pentru care se prezinta la examenul de expert tehnic judiciar, dovedite cu diploma;

  d) are un stagiu de cel putin 5 ani in specialitatea in care a obtinut diploma;

  e) nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie profesionala si sociala.


Art. 3. - Pentru inscrierea la examen candidatii vor prezenta:

  a) cerere de inscriere;

  b) copie legalizata de pe actul de identitate;

  c) copie legalizata de pe diploma de absolvire a institutului de invatamant superior;

  d) dovada ca indeplinesc conditia prevazuta la art. 2 lit. d) (copie de pe carnetul de munca);

  e) memoriu de activitate tehnica;

  f) certificatul de cazier judiciar.


Art. 4. - Ministrul justitiei, la propunerea Biroului central pentru expertize tehnice judiciare, stabileste specialitatile pentru care se organizeaza examenul in vederea atribuirii calitatii de expert tehnic judiciar.


CAPITOLUL II

Organizarea examenului


Art. 5. –

  (1) Verificarea pregatirii profesionale se face prin sustinerea de catre candidati a unei lucrari scrise, lucrare care consta in tratarea a trei subiecte privind:

   a) cunostintele tehnice de specialitate din disciplinele stabilite in colaborare cu institutiile de invatamant superior de profil;

   b) cunoasterea actelor normative referitoare la domeniul specialitatii respective; pentru specialitatea "Autovehicule - Circulatie rutiera" se va sustine o proba echivalenta cu testul teoretic cerut pentru obtinerea permisului de conducere pentru soferii amatori;

   c) cunoasterea dispozitiilor din Codul de procedura civila, Codul de procedura penala si din alte acte normative care reglementeaza expertiza, drepturile si obligatiile expertului.

  (2) Persoanele care au titlul de academician, profesor universitar sau conferentiar universitar, doctor docent ori doctor in stiinte tehnice sunt scutite de verificarea cunostintelor tehnice de specialitate prevazute la lit. a).

  (3) Tematica pentru examen se va comunica, cu 45 de zile inainte de data sustinerii lui, birourilor locale pentru expertize judiciare, tehnice si contabile din cadrul tribunalelor, care o vor aduce la cunostinta celor interesati prin afisare la sediile lor.


Art. 6. –

  (1) Data si locul sustinerii examenului, specialitatea si termenul pentru depunerea actelor de inscriere la examen se aduc la cunostinta celor interesati prin intermediul rubricilor de mare publicitate din mijloacele de informare in masa, cu cel putin 30 de zile inainte de data fixata.

  (2) Dupa expirarea termenului de inscriere Biroul central pentru expertize tehnice judiciare va intocmi listele cuprinzand candidatii, pe specialitati.


Art. 7. - Comisiile de examinare formate din minimum 3 persoane se constituie din cadre didactice de specialitate propuse de institutiile de invatamant superior de profil si din cadre de specialitate juridica din Ministerul Justitiei, propuse de Directia organizare si resurse umane pentru instantele judecatoresti. Componenta comisiei de examinare se aproba prin ordin al ministrului justitiei.


Art. 8. –

  (1) In ziua examenului comisia de examinare prezinta ministrului justitiei propuneri pentru subiectele ce urmeaza sa fie tratate in lucrarea scrisa.

  (2) Subiectele stabilite de ministrul justitiei se vor multiplica in atatea exemplare cate sali sunt afectate pentru examen plus un exemplar de control si se introduc in plicuri care se sigileaza.

  (3) Intrarea candidatilor in salile de examen se face pe baza listelor intocmite pentru fiecare sala.

  (4) In sala de examen au acces candidatii, membrii comisiei de examinare, personalul de supraveghere si personalul din Ministerul Justitiei implicat in organizarea examenului.

  (5) In sala de examen plicul va fi desfacut de un candidat care va semna si procesul-verbal intocmit in acest sens de personalul desemnat sa asigure supravegherea desfasurarii examenului.

  (6) Prezenta la examen se verifica prin actele de identitate ale candidatilor, care se confrunta cu listele cuprinzand candidatii.

  (7) Probele scrise se intocmesc pe coli de hartie tip cu antetul si stampila Ministerului Justitiei. Datele personale se completeaza in caseta prevazuta in acest sens, dupa care aceasta se acopera, se lipeste si se stampileaza.

  (8) Semnarea lucrarii de catre candidat duce la anularea acesteia.

  (9) Durata de desfasurare a examenului este de 3 ore din momentul comunicarii subiectelor.

  (10) Lucrarile candidatilor care folosesc mijloace nepermise la examen vor fi anulate, iar acestia vor parasi sala.

  (11) La predarea lucrarii participantul la examen se va semna in lista cuprinzand candidatii.

  (12) La terminarea examenului tezele se numeroteaza si se inscriu intr-un borderou.


Art. 9. –

  (1) Tezele se corecteaza de membrii comisiei de examinare pe baza unui barem unitar, facut cunoscut o data cu transmiterea rezultatelor la examen. Fiecare dintre cele trei subiecte va fi notat separat cu note de la 1,00 la 10, inclusiv fractiuni. Casetele cu datele personale ale candidatilor vor fi dezlipite numai dupa finalizarea corectarii tuturor lucrarilor.

  (2) Sunt declarati admisi candidatii care obtin media generala de minimum 6,00, cu conditia ca nici una dintre cele trei note sa nu fie mai mica de 5. La specialitatea "Autovehicule - Circulatie rutiera" punctajul minim de 22 de puncte corespunde notei 6,00 (23 de puncte - notei 7,00; 24 de puncte - notei 8,00; 25 puncte - notei 9,00; 26 de puncte - notei 10).

  (3) Listele cuprinzand rezultatele obtinute la examen, intocmite pe judete, se trimit birourilor locale pentru expertize judiciare, tehnice si contabile din cadrul tribunalelor si se afiseaza la sediile acestor instante. Operatiunea de afisare a listelor se consemneaza intr-un proces-verbal care va fi transmis Biroului central pentru expertize tehnice judiciare.

  (4) Contestatiile impotriva rezultatelor obtinute se pot face in termen de 30 de zile de la afisarea rezultatelor si se depun la Biroul central pentru expertize tehnice judiciare.

  (5) Lucrarile ale caror rezultate au fost contestate vor fi reexaminate de o comisie desemnata potrivit prevederilor art. 7.

  (6) Rezultatele contestatiilor se transmit birourilor locale pentru expertize judiciare, tehnice si contabile din cadrul tribunalelor, care le vor aduce la cunostinta celor interesati prin afisare.

  (7) Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal care va fi transmis Biroului central pentru expertize tehnice judiciare.

  (8) Rezultatele obtinute la examen, necontestate in termen de 30 de zile de la afisare, precum si cele stabilite in urma solutionarii contestatiilor sunt definitive. Pe baza acestor rezultate se intocmesc si se elibereaza legitimatiile care atesta calitatea de expert tehnic judiciar.


CAPITOLUL III

Organizarea testarii specialistilor


Art. 10. –

  (1) Testarea specialistilor se face prin interviu si consta in verificarea gradului de insusire a actelor normative referitoare la domeniul respectiv, a dispozitiilor din Codul de procedura civila si Codul de procedura penala, referitoare la expertiza, si din alte acte normative care reglementeaza activitatea de expertiza tehnica judiciara, drepturile si obligatiile expertilor.

  (2) Se poate prezenta la testare persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 2.

  (3) Pentru inscrierea la testare candidatii vor prezenta actele prevazute la art. 3.

  (4) Tematica pentru testare, data si locul sustinerii interviului se vor comunica, cu cel putin 30 de zile inainte de data fixata, la birourile locale pentru expertize judiciare, tehnice si contabile din cadrul tribunalelor care au propus selectionarea specialistilor, fiind adusa la cunostinta acestora prin afisare.

  (5) Comisia de testare se constituie din cadre de specialitate juridica din Ministerul Justitiei, propuse de Directia organizare si resurse umane pentru instantele judecatoresti, si se aproba prin ordin al ministrului justitiei.

  (6) Rezultatele testarii, constand in calificativul "admis" sau "respins", se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de toti membrii comisiei si se comunica birourilor locale pentru expertize judiciare, tehnice si contabile din cadrul tribunalelor, in vederea afisarii. Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal care va fi transmis Biroului central pentru expertize tehnice judiciare.


CAPITOLUL IV

Dispozitii finale


Art. 11. –

  (1) Calitatea de expert tehnic judiciar se atribuie persoanelor care au promovat examenul si fac dovada ca sunt apte din punct de vedere medical pentru indeplinirea activitatii de expertiza, cu certificat medical de sanatate, eliberat pe baza constatarilor facute de comisia medicala constituita potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile ulterioare. Acestia vor figura in evidenta corespunzator specialitatii in care au obtinut calitatea de expert tehnic judiciar si locului de domiciliu.

  (2) Persoanele care la testare au obtinut calificativul "admis" si fac dovada ca sunt apte din punct de vedere medical pentru indeplinirea activitatii de expertiza, cu certificat medical de sanatate, eliberat pe baza constatarilor facute de comisia medicala constituita potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile ulterioare, vor figura in evidenta nominala a specialistilor, corespunzator specialitatii si locului de domiciliu.


Art. 12. –

  (1) Ministerul Justitiei, prin Directia organizare si resurse umane pentru instantele judecatoresti - Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, elibereaza expertilor tehnici judiciari legitimatia de expert.

  (2) Legitimatiile expertilor tehnici judiciari se vizeaza anual de emitent, in cursul primului trimestru. Prezentarea legitimatiilor pentru viza se face prin biroul local pentru expertize judiciare, tehnice si contabile. In cazuri deosebite, temeinic justificate, legitimatia poate fi prezentata si de titular pentru obtinerea vizei.

  (3) Toate documentele referitoare la organizarea si desfasurarea examenelor si testarilor se arhiveaza, avand termen de pastrare conform legii.

  (4) Dosarele cuprinzand actele personale ale expertilor tehnici judiciari si ale specialistilor atestati si tezele tuturor candidatilor la examen se pastreaza permanent in arhiva Biroului central pentru expertize tehnice judiciare.

  (5) Dosarele continand copii de pe actele personale ale candidatilor care nu s-au prezentat si ale celor respinsi la examen si testare se pastreaza la Biroul central pentru expertize tehnice judiciare pana la definitivarea rezultatelor, dupa care se restituie birourilor locale pentru expertize judiciare, tehnice si contabile.


Art. 13. - Plata comisiilor de examinare, de reexaminare si de testare a specialistilor se va face din fondul prevazut in acest scop la art. 25 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2000, conform dispozitiilor legale pentru plata cu ora.