Reguli de procedura arbitrala *


Capitolul I

Dispozitii generale

Art. 1.-(1) Prezentele Reguli de procedura arbitrala (RPA-CAB) se aplica in arbitrajul comercial organizat de Camera de Comert si Industrie a României.

(2) Organizarea acestui arbitraj se face prin Curtea de Arbitraj Comercial International de pe lânga Camera de Comert si Industrie a României, denumita in continuare Curtea de Arbitraj, in conditiile Regulamentului sau de organizare si functionare precum si ale prezentelor Reguli, elaborate in baza dispozitiilor Codului de procedura civila Cartea a IV-a „Despre arbitraj” (art. 340-3703).

Art. 2.-(1) Curtea de Arbitraj organizeaza si administreaza solutionarea, pe calea arbitrajului, a unor litigii comerciale interne sau internationale, daca partile au incheiat in acest sens o conventie arbitrala scrisa.

(2) În intelesul Regulilor de fata, litigiu comercial este orice litigiu derivând dintr-un contract comercial, inclusiv referitor la incheierea, executarea sau desfiintarea lui, ca si din alte raporturi juridice comerciale.

(3) Litigiul comercial este intern când decurge dintr-un contract sau din alte raporturi juridice comerciale interne si este international când decurge dintr-un contract sau din alte raporturi juridice comerciale care intereseaza comertul international.

Art. 3.- Persoanele care au capacitatea civila deplina de exercitiu al drepturilor pot conveni sa solutioneze pe calea arbitrajului litigiile patrimoniale dintre ele, in afara de acelea care privesc drepturi asupra carora legea nu permite a se face tranzactie.

Art. 4.-(1) Arbitrajul poate fi incredintat, prin conventia arbitrala, uneia sau mai multor persoane, investite de parti sau in conformitate cu acea conventie, sa judece un litigiu determinat si sa pronunte o hotarâre definitiva si obligatorie pentru parti. Arbitrul unic sau, dupa caz, totalitatea arbitrilor astfel investiti constituie, in sensul prezentelor Reguli, tribunalul arbitral.

(2) Solutionarea litigiului revine exclusiv tribunalului arbitral.

Art. 5.- În cazul in care s-a incredintat Curtii de Arbitraj organizarea unui arbitraj, prin insusi acest fapt partile au acceptat prezentele Reguli, afara numai daca, o data cu incredintarea organizarii arbitrajului, partile au optat, in scris, pentru alte norme de procedura si acestea au fost acceptate de tribunalul arbitral.

Art. 6.- În intreaga procedura arbitrala trebuie sa se asigure partilor, sub sanctiunea nulitatii hotarârii arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului de aparare si a principiului contradictorialitatii.

Art. 7.-(1) Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum si personalul Camerei de Comert si Industrie a României au obligatia sa asigure confidentialitatea arbitrajului, abtinându-se de a publica sau a divulga datele de care iau cunostinta in indeplinirea atributiilor ce le revin, fara a avea autorizarea partilor.

(2) Dosarul cauzei este confidential. Nici o persoana straina nu are acces la dosar fara acordul scris al partilor si fara incuviintarea tribunalului arbitral.

Art. 8.- Hotarârile arbitrale pot fi publicate numai cu acordul partilor. Ele pot fi insa comentate sub aspectul problemelor de drept ivite, in reviste, lucrari sau culegeri de practica arbitrala, fara a se da numele sau denumirea partilor, ori date care ar putea prejudicia interesele lor. În aceste conditii, presedintele Curtii de Arbitraj poate autoriza, de la caz la caz, cercetarea dosarelor in scopuri stiintifice sau documentare, dupa solutionarea litigiilor.

Art. 9.-(1) Partile au indatorirea sa-si exercite drepturile procedurale cu buna credinta si potrivit scopului in vederea caruia au fost recunoscute. Ele vor coopera cu tribunalul arbitral pentru desfasurarea corespunzatoare a litigiului si pentru finalizarea acestuia in termenul stabilit.

(2) Orice act de obstructionare sau de tergiversare a litigiului constituie o incalcare a conventiei arbitrale.

(3) În orice stadiu al litigiului, tribunalul arbitral va incerca solutionarea acestuia pe baza intelegerii partilor.


Capitolul II

Conventia arbitrala

Art. 10.-(1) Conventia arbitrala se incheie in scris, sub sanctiunea nulitatii.

(2) Ea se poate incheia fie sub forma unei clauze compromisorii, inscrisa in contractul principal, fie sub forma unei intelegeri de sine statatoare denumita compromis.

Art. 11.-(1) Prin clauza compromisorie partile convin ca litigiile ce se vor naste din contractul in care ea este inserata sau in legatura cu acesta, sa fie solutionate pe calea arbitrajului, aratându-se numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor. În lipsa unei asemenea aratari si daca organizarea arbitrajului a fost incredintata Camerei de Comert si Industrie a României sau direct Curtii de Arbitraj, numirea arbitrilor se face conform prezentelor Reguli.

(2) Validitatea clauzei compromisorii este independenta de aceea a contractului in care a fost inscrisa.

Art. 12.- Prin compromis partile convin ca un litigiu ivit intre ele sa fie solutionat pe calea arbitrajului, aratându-se, sub sanctiunea nulitatii, obiectul litigiului si numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor.

Art. 13.- Conventia arbitrala poate rezulta si din introducerea de catre reclamant a unei cereri de arbitrare si acceptarea pârâtului ca aceasta cerere sa fie solutionata de Curtea de Arbitraj.

Art. 14.- Statul, unitatile administrativ-teritoriale si alte persoane juridice de drept public au facultatea de a incheia in mod valabil o conventie arbitrala numai in arbitrajul comercial international, in afara de cazul când legea dispune altfel.

Art. 15.-(1) Încheierea conventiei arbitrale exclude, pentru litigiul care face obiectul ei, competenta instantelor judecatoresti.

(2) Tribunalul arbitral isi verifica propria sa competenta de a solutiona litigiul si hotaraste in aceasta privinta printr-o incheiere care se poate desfiinta numai prin actiunea in anulare introdusa impotriva hotarârii arbitrale, conform art. 69-71 din prezentele Reguli.

Art. 16.-(1) Presedintele Curtii de Arbitraj poate refuza organizarea unui arbitraj, daca exista indoieli sau contestatii cu privire la existenta conventiei arbitrale sau daca apare ca aceasta este caduca sau inoperanta.

(2) În cazul in care, totusi, partile sau una dintre ele staruie in organizarea arbitrajului, Curtea de Arbitraj ii va da curs, urmând ca tribunalul arbitral sa se pronunte asupra existentei sau validitatii conventiei arbitrale.


Capitolul III

Arbitrii. Constituirea tribunalului arbitral.

Termenul si locul arbitrajului

Art. 17.-(1) Poate fi arbitru orice persoana fizica de cetatenie româna, care are capacitatea deplina de exercitiu al drepturilor, se bucura de o reputatie nestirbita si are o inalta calificare si experienta in domeniul dreptului comercial sau al relatiilor economice internationale.

(2) Arbitrii sunt inscrisi, cu acordul lor scris, intr-o lista care va cuprinde: numele si, dupa caz, ocupatia, specialitatea, titlurile sau prezentarea succinta a activitatii profesionale a fiecarui arbitru.

(3) Partile sunt libere ca, prin conventia arbitrala, sa numeasca arbitri si persoane neinscrise pe lista de arbitri, care, prin competenta si probitate, se bucura de increderea lor.

Art. 18.- Nici una dintre parti nu are dreptul sa numeasca un arbitru in locul celeilalte parti sau sa aiba mai multi arbitri decât cealalta parte.

Art. 19.-(1) Partile stabilesc daca litigiul se judeca de un arbitru unic sau de doi, ori de mai multi arbitri.

(2) Daca partile n-au stabilit numarul arbitrilor, litigiul se judeca de trei arbitri, câte unul numit de fiecare dintre parti, iar al treilea - supraarbitrul - ales de cei doi arbitri.

(3) Daca exista mai multi reclamanti sau mai multi pârâti, partile care au interese comune vor numi un singur arbitru. În caz de neintelegere, arbitrul va fi desemnat de presedintele Curtii de Arbitraj.

Art. 20.- Arbitrii sunt independenti si impartiali in indeplinirea atributiilor lor. Ei nu sunt reprezentantii partilor.

Art. 21.- Arbitrii sunt numiti, revocati sau inlocuiti conform conventiei arbitrale si prezentelor Reguli.

Art. 22.-(1) Când arbitrul unic sau, dupa caz, arbitrii nu au fost numiti prin conventia arbitrala, nici nu s-a prevazut modalitatea de numire a lor si nici nu s-a recurs la procedura prevazuta de art. 347 si 348 din Codul de procedura civila, constituirea tribunalului arbitral se face dupa cum urmeaza:

a) prin cererea de arbitrare reclamantul va numi un arbitru sau va propune ca litigiul sa fie solutionat de un arbitru unic, aratând numele acestuia;

b) prin intâmpinare sau prin instiintare separata adresata Curtii de Arbitraj, in termen de cel mult 20 de zile de la primirea cererii de arbitrare, pârâtul va numi un arbitru aratând numele acestuia sau, dupa caz, va raspunde la propunerea reclamantului privind solutionarea litigiului de un arbitru unic precum si la persoana acestuia.

(2) Se recomanda partilor ca o data cu numirea unui arbitru sa numeasca si un arbitru supleant.

(3) În cazul in care arbitrul numit nu figureaza pe lista de arbitri, partea va indica, in afara de nume, pe cât posibil, si datele prevazute de art. 17 (2) ale arbitrului numit de ea ca si ale supleantului, daca acesta a fost numit.

(4) La cererea partii, arbitrul si supleantul sunt desemnati de presedintele Curtii de Arbitraj.

Art. 23.- În cazul tribunalului arbitral compus din trei arbitri, cei doi arbitri numiti potrivit art. 22 vor proceda la alegerea supraarbitrului, dintre arbitrii inscrisi pe lista, in termen de 10 zile de la data primirii instiintarii pe care Curtea de Arbitraj le-a facut-o in acest sens.

Art. 24.-(1) Numirea unui arbitru sau a supraarbitrului se face cu acordul sau prealabil si scris, obtinut de partea care il propune ori, in cazul supraarbitrului, de cei doi arbitri.

(2) Daca arbitrul sau supraarbitrul numit este inscris in lista de arbitri a Curtii de Arbitraj, acordul sau se obtine prin intermediul Secretariatului acestei Curti.

Art. 25.-(1) Daca pârâtul nu raspunde in termen sau nu da curs invitatiei de numire a arbitrului ori exista neintelegere intre parti cu privire la numirea arbitrului unic sau daca cei doi arbitri nu cad de acord asupra persoanei supraarbitrului, presedintele Curtii de Arbitraj, dupa expirarea termenelor prevazute de art. 22 si 23, va desemna arbitrul unic sau, dupa caz, arbitrul pârâtului ori supraarbitrul, cu acordul prealabil al acestora.

(2) Desemnarea se face in termen de 5 zile de la data când presedintele Curtii de Arbitraj a luat cunostinta de imprejurarile aratate la alin. 1, dintre arbitrii inscrisi pe lista de arbitri ai Curtii, in afara de cazul in care s-a prevazut altfel in conventia arbitrala.

(3) Daca, totusi, dupa desemnarea arbitrului in conditiile alineatelor 1 si 2, pârâtul isi va numi arbitrul cel mai târziu pâna la constituirea tribunalului arbitral, desemnarea facuta in acele conditii devine caduca.

Art. 26.-(1) Arbitrul poate fi recuzat pentru cauze care pun la indoiala independenta si impartialitatea sa. Cauzele de recuzare sunt cele prevazute de lege pentru recuzarea judecatorilor. Poate constitui o cauza de recuzare si neindeplinirea conditiilor de calificare sau a altor conditii privitoare la arbitri, prevazute in conventia arbitrala.

(2) O parte nu poate recuza arbitrul pe care l-a numit decât pentru cauze survenite dupa numire.

Art. 27.-(1) Persoana care stie ca in privinta sa exista o cauza de recuzare este obligata sa instiinteze partile si ceilalti arbitri mai inainte de a fi acceptat insarcinarea de arbitru, iar daca asemenea cauze survin dupa acceptare, de indata ce le-a cunoscut.

(2) Aceasta persoana nu poate participa la judecarea litigiului decât daca partile, instiintate potrivit alineatului precedent, comunica in scris ca inteleg sa nu ceara recuzarea. Chiar in acest caz, ea are dreptul sa se abtina de la judecarea litigiului, fara ca abtinerea sa insemne recunoasterea cauzei de recuzare.

Art. 28.-(1) Recuzarea trebuie sa fie ceruta, sub sanctiunea decaderii, in termen de 10 zile de la data când partea a luat cunostinta de numirea arbitrului sau, dupa caz, de la survenirea cauzei de recuzare.

(2) Cererea de recuzare se solutioneaza de tribunalul arbitral, fara participarea arbitrului recuzat, acesta fiind inlocuit de presedintele Curtii de Arbitraj sau de un arbitru desemnat de el.

(3) În cazul in care cererea de recuzare priveste pe arbitrul unic, ea se solutioneaza de presedintele Curtii de Arbitraj sau de un arbitru desemnat de el.

(4) Daca cererea de recuzare este admisa, arbitrul, supraarbitrul sau arbitrul unic va fi numit in conformitate cu prezentele Reguli.

(5) Prevederile art. 26 - 28 alin. 1 se aplica in mod corespunzator si expertilor si asistentilor arbitrali. În acest caz, recuzarea se solutioneaza de tribunalul arbitral.

Art. 29.- În caz de vacantare pentru orice cauza - recuzare, revocare, abtinere, renuntare, impiedicare, deces - si daca nu s-a numit un supleant sau daca acesta este impiedicat sa isi exercite insarcinarea, se va proceda la inlocuirea arbitrului de catre partea care l-a numit, in termen de 10 zile de când ea a luat cunostinta de survenirea unei asemenea imprejurari. Daca partea nu numeste un arbitru in acest termen, presedintele Curtii de Arbitraj desemneaza noul arbitru. Dispozitiile de fata se aplica in mod corespunzator, si in ceea ce priveste supraarbitrul.

Art. 30.- Arbitrii sunt raspunzatori de daune in conditiile legii:

a) daca, dupa acceptare, renunta in mod nejustificat la insarcinarea sa;

b) daca, fara motiv justificat, nu participa la judecarea litigiului ori nu pronunta hotarârea in termenul stabilit de conventia arbitrala sau de prezentele Reguli;

c) daca nu respecta caracterul confidential al arbitrajului, publicând sau divulgând date de care iau cunostinta in calitate de arbitri, fara a avea autorizatia partilor;

d) daca incalca in mod flagrant indatoririle ce le revin.

Art. 31.-(1) Tribunalul arbitral se considera constituit pe data acceptarii insarcinarii de supraarbitru ori, dupa caz, a acceptarii de catre arbitrul unic, sau, când tribunalul arbitral este compus din doi arbitri, pe data ultimei acceptari.

(2) Membrii tribunalului arbitral vor semna un angajament prin care, confirmând ca au acceptat numirea, se obliga sa indeplineasca misiunea de arbitru cu nepartinire si cu respectarea stricta a Regulilor de fata.

Art. 32.-(1) Din momentul constituirii, tribunalul arbitral este investit cu judecarea cererii de arbitrare si a celorlalte cereri privind procedura arbitrala, cu exceptia cererilor care, prin dispozitii imperative ale legii, sunt de competenta instantelor judecatoresti.

(2) Comunicarea de cereri, acte, informatii in legatura cu litigiul se face prin secretariatul Curtii de Arbitraj, arbitrii neavând legatura directa cu partile.

Art. 33.-(1) Daca partile nu au convenit altfel, tribunalul arbitral trebuie sa pronunte hotarârea in termen de cel mult cinci luni de la data constituirii sale.

(2) Termenul se suspenda pe timpul judecarii unei cereri incidente adresate instantei judecatoresti competente sau a completarii tribunalului arbitral potrivit art. 29.

(3) Partile pot consimti, oricând in cursul litigiului, la prelungirea termenului arbitrajului, fie in scris, fie prin declaratie orala, data in fata tribunalului arbitral si consemnata in incheierea de sedinta.

(4) De asemenea, tribunalul arbitral poate dispune, prin incheiere, pentru motive temeinice, prelungirea termenului arbitrajului cu cel mult doua luni.

(5) Termenul se prelungeste de drept cu doua luni in cazul prevazut de art. 60, precum si in cazul incetarii personalitatii juridice sau al decesului uneia dintre parti.

(6) Trecerea termenelor prevazute de prezentul articol nu poate sa constituie un motiv de caducitate a arbitrajului, in afara de cazul când una dintre parti a notificat celeilalte parti si tribunalului arbitral, pâna la prima zi de infatisare, ca intelege sa invoce caducitatea.

Art. 34.- Locul arbitrajului este la sediul Curtii de Arbitraj. Partile, de acord cu presedintele acestei Curtii, pot conveni insa un alt loc.


Capitolul IV

Sesizarea tribunalului arbitral. Cererea de arbitrare. Întâmpinarea.

Cererea reconventionala. Comunicarea actelor.

Masuri asiguratorii si masuri vremelnice. Cheltuielile arbitrale.

Art. 35.- Înainte de sesizarea tribunalului arbitral, partea interesata poate cere Secretariatului Curtii de Arbitraj informatiile necesare si poate obtine prezentele Reguli, lista arbitrilor si Normele privind taxele si cheltuielile arbitrale.

Art. 36.-(1) Tribunalul arbitral este sesizat de reclamant printr-o cerere scrisa, denumita cerere de arbitrare sau actiune arbitrala, care va cuprinde:

a) numele, domiciliul sau resedinta persoanei fizice iar, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor. Se vor mentiona dupa caz: numarul de inmatriculare in Registrul Comertului, numarul de telefon, telex, fax, cont bancar;

b) numele si calitatea celui care angajeaza sau reprezinta partea in litigiu, anexându-se dovada calitatii;

c) mentionarea conventiei arbitrale, anexându-se copie de pe contractul in care este inserata, iar daca s-a incheiat un compromis, copie de pe acesta;

d) obiectul si valoarea cererii, precum si calculul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori;

e) motivele de fapt si de drept pe care se sprijina fiecare capat de cerere, cu trimitere la inscrisurile doveditoare corespunzatoare sau la alte probe. Când se solicita proba cu martori, se vor arata numele si domiciliul acestora;

f) numele arbitrului numit sau al arbitrului unic propus;

g) dovada platii taxei arbitrale;

h) dovada comunicarii catre pârât a cererii de arbitrare si a actelor insotitoare;

i) semnatura partii.

(2) Înscrisurile se depun in original sau in copie certificata de parte.

(3) Daca cererea de arbitrare sau inscrisurile sunt formulate intr-o limba straina, tribunalul arbitral, din oficiu sau la cerere, poate obliga partea sa prezinte o traducere a lor in limba româna sau, in arbitrajul comercial international, intr-o limba de circulatie internationala. Partile pot solicita ca traducerea sa fie efectuata pe cheltuiala lor, prin grija secretariatului Curtii de Arbitraj.

Art. 37.-(1) Cererea se adreseaza Curtii de Arbitraj si se depune impreuna cu actele insotitoare la registratura generala a Camerei de Comert si Industrie a României.

(2) Data introducerii cererii de arbitrare se considera ziua inregistrarii acesteia la registratura generala a Camerei, iar in cazul expedierii ei prin posta, data prevazuta in stampila oficiului postal de expediere.

Art. 38.-(1) În cazul in care cererea nu cuprinde toate mentiunile si cerintele prevazute la art. 36, secretariatul Curtii de Arbitraj va instiinta, de indata, pe reclamant sa le completeze in mod corespunzator, intr-un termen care nu va depasi 10 zile, de la data primirii instiintarii.

(2) Secretariatul va verifica, de asemenea, plata taxei arbitrale, iar daca aceasta nu a fost platita conform Normelor privind taxele si cheltuielile arbitrale, va comunica reclamantului cuantumul si modalitatea de plata a taxei cuvenite.

(3) Daca dovada platii taxei arbitrale nu se face in conditiile comunicate de secretariat, cererea de arbitrare se restituie reclamantului.

Art. 39.-(1) În termen de cel mult 5 zile de la primirea cererii de arbitrare sau, dupa caz, de la expirarea termenului prescris de art. 38(1), presedintele Curtii de Arbitraj fixeaza primul termen de arbitrare, pentru când partile vor fi citate. Acest termen nu poate fi mai mic de 30 zile de la expedierea citatiilor.

(2) În cazul in care cererea de arbitrare nu a fost comunicata pârâtului, direct de catre reclamant, comunicarea acestei cereri, impreuna cu actele insotitoare, cu prezentele Reguli si cu lista de arbitri, se face, la cererea reclamantului si odata cu citarea, de catre Secretariatul Curtii de Arbitraj. În acest caz, cererea se depune in atâtea exemplare câti pârâti sunt precum si un exemplar pentru Curtea de Arbitraj.

Art. 40.-(1) Primind cererea de arbitrare, pârâtul va face intâmpinare cuprinzând, pe de o parte, numele arbitrului numit de el sau raspunsul la propunerea reclamantului privind solutionarea litigiului de un arbitru unic precum si la persoana acestuia iar, pe de alta parte, exceptiile referitoare la cererea reclamantului, raspunsul in fapt si in drept la aceasta cerere, probele propuse in aparare, precum si, in mod corespunzator, celelalte mentiuni si cerinte prevazute de art. 36 pentru cererea de arbitrare.

(2) În termen de 20 de zile de la primirea cererii de arbitrare, pârâtul va comunica reclamantului intâmpinarea impreuna cu actele insotitoare si, de asemenea, o va depune la Curtea de Arbitraj, atasând dovada de comunicare.

(3) Necomunicarea sau nedepunerea intâmpinarii nu inseamna recunoasterea pretentiilor reclamantului.

(4) Daca prin necomunicarea sau nedepunerea intâmpinarii litigiul se amâna, pârâtul va putea fi obligat la plata cheltuielilor cauzate prin amânare.

(5) La cererea pârâtului, comunicarea intâmpinarii se face de catre Secretariatul Curtii de Arbitraj. În acest caz, intâmpinarea, inclusiv actele insotitoare, se depune in dublu exemplar.

Art. 41.- Dupa constituirea tribunalului arbitral, secretariatul Curtii de Arbitraj transmite de indata tribunalului arbitral dosarul, facând mentiune scrisa despre acest fapt, cu precizarea datei transmiterii.

Art. 42.- Secretariatul Curtii de Arbitraj va urmari ca intervalul de timp intre data inregistrarii cererii de arbitrare si primul termen de arbitrare sa nu depaseasca 60 de zile, in afara de cazul in care presedintele prelungeste acest termen pentru motive justificate.

Art. 43.-(1) Daca pârâtul are pretentii impotriva reclamantului derivând din acelasi raport juridic, el poate face cerere reconventionala.

(2) Cererea reconventionala va fi introdusa in cadrul termenului pentru depunerea intâmpinarii sau cel mai târziu pâna la prima zi de infatisare si trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca si cererea principala. Ea se solutioneaza odata cu cererea principala. Când insa numai cererea principala este in stare de a fi solutionata, cererea reconventionala poate fi solutionata separat.

Art. 44.-(1) Comunicarea, prin secretariatul Curtii de arbitraj, a cererii de arbitrare, a citatiilor si a hotarârilor arbitrale se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin posta rapida.

(2) Celelalte inscrisuri, precum si informatiile si diversele instiintari pot fi facute si prin scrisoare recomandata cu recipisa postala de predare, prin posta rapida, posta electronica, telegrama, telex, telefax sau orice alt mijloc de comunicare ce permite stabilirea probei comunicarii si a textului transmis. În cazul comunicarilor telefonice, asistentul arbitral va face mentiune in dosar, precizând data si ora convorbirii.

(3) Înscrisurile comunicate partilor se considera inmânate si in cazul in care destinatarul a refuzat primirea sau nu s-a prezentat la oficiul postal pentru a le ridica, desi exista dovada avizarii sale.

(4) Orice inscris poate fi inmânat si personal partii sau reprezentantului ei, sub semnatura certificata de asistentul arbitral sau de un agent al Curtii de Arbitraj, cu precizarea datei inmânarii.

(5) Dovezile de comunicare se depun la dosar.

Art. 45.- Comunicarile se fac, dupa caz, la adresa indicata de parte in cererea de arbitrare sau intâmpinare ori in contractul si corespondenta dintre parti. Orice schimbare de adresa nu va fi luata in considerare daca nu a fost adusa la cunostinta, in scris, celeilalte parti si Curtii de Arbitraj.

Art. 46.-(1) Înaintea sau in cursul arbitrajului, oricare dintre parti poate cere instantei judecatoresti competente sa incuviinteze masuri asiguratorii si masuri vremelnice cu privire la obiectul litigiului sau sa constate anumite imprejurari de fapt.

(2) La aceasta cerere se vor anexa, in copie, cererea de arbitrare si conventia arbitrala.

(3) Încuviintarea acestor masuri va fi adusa la cunostinta tribunalului arbitral de catre partea care le-a cerut.

Art. 47.- În cursul arbitrajului, masurile asiguratorii si masurile vremelnice, ca si constatarea anumitor imprejurari de fapt pot fi incuviintate si de tribunalul arbitral, in conditiile legii. În caz de impotrivire, executarea acestor masuri se solicita instantei judecatoresti competente.

Art. 48.-(1) Cheltuielile arbitrale cuprind: taxa arbitrala, cheltuielile de administrare a probelor, de traducere a actelor si a dezbaterilor, onorariile arbitrilor, onorariile avocatilor, ale expertilor si consilierilor, cheltuielile de deplasare a partilor, arbitrilor, martorilor, expertilor si consilierilor si alte cheltuieli necesitate de arbitrarea litigiului.

(2) Taxa arbitrala remunereaza serviciile prestate de Curtea de Arbitraj in organizarea si desfasurarea arbitrajului.

(3) Onorariile arbitrilor români, inscrisi in lista de arbitri, sunt incluse in taxa arbitrala. Onorariile celorlalti arbitri se avanseaza de partea care i-a numit.

(4) Cheltuielile arbitrale se stabilesc si se platesc conform Normelor privind taxele si cheltuielile arbitrale, aprobate de Comitetul executiv al Camerei de Comert si Industrie a României .

(5) Daca taxa arbitrala si celelalte cheltuieli arbitrale nu se platesc conform acestor Norme, nu se va da curs cererii respective sau procedurii arbitrale.

(6) Cheltuielile arbitrale se suporta potrivit intelegerii dintre parti.

(7) În lipsa unei asemenea intelegeri, cheltuielile arbitrale se suporta de partea care a pierdut litigiul, integral daca cererea de arbitrare este admisa in totalitate sau proportional cu ceea ce s-a acordat, daca cererea s-a admis in parte.

(8) Tribunalul arbitral poate obliga, la cerere, partea prin a carei culpa s-au cauzat celeilalte parti cheltuieli inutile, la plata acestora, cu titlu de despagubiri.


Capitolul V

Dezbaterea litigiului

Art. 49.-(1) Partile pot participa la dezbaterea litigiului personal sau prin reprezentanti si pot fi asistate de avocati, consilieri, interpreti sau de alte persoane.

(2) Cu acordul partilor si cu incuviintarea tribunalului arbitral, la sedintele de dezbatere a litigiului pot participa si alte persoane.

Art. 50.-(1) Neprezentarea partii legal citate nu impiedica dezbaterea litigiului, afara numai daca partea lipsa nu va solicita, prin cerere primita de tribunalul arbitral cel mai târziu in preziua dezbaterii, amânarea litigiului pentru motive temeinice, incunostintând in acelasi timp si cealalta parte. Amânarea se poate acorda o singura data.

(2) Partea care a fost prezenta sau reprezentata la un termen nu va fi citata in tot cursul arbitrajului, fiind presupusa ca cunoaste termenele urmatoare, in afara de cazul in care se prevede altfel in prezentele reguli.

(3) Termenul luat in cunostinta sau pentru care au fost trimise citatiile nu poate fi preschimbat, decât pentru motive temeinice si cu citarea partilor.

Art. 51.- Oricare dintre parti poate cere, in scris, ca solutionarea litigiului sa se faca in lipsa sa, pe baza actelor de la dosar.

Art. 52.- Daca ambele parti, desi legal citate, nu se prezinta la termen, tribunalul arbitral va solutiona litigiul, in afara de cazul in care s-a cerut amânarea pentru motive temeinice. Tribunalul arbitral poate, de asemenea, sa amâne solutionarea litigiului, citând partile, daca apreciaza ca este necesara prezenta lor la dezbatere ori administrarea unor probe.

Art. 53.-(1) Fiecare dintre parti are sarcina sa dovedeasca faptele pe care isi intemeiaza in litigiu pretentia sau apararea.

(2) În vederea solutionarii litigiului, tribunalul arbitral poate cere partilor explicatii scrise cu privire la obiectul cererii si faptele litigiului si poate dispune administrarea oricarei probe prevazute de lege.

(3) Administrarea probelor se efectueaza in sedinta tribunalului arbitral.

(4) Ascultarea martorilor si expertilor se face fara prestare de juramânt.

(5) Tribunalul arbitral nu poate sa recurga la mijloace de constrângere si nici sa aplice sanctiuni martorilor sau expertilor. Pentru luarea acestor masuri partile se pot adresa instantei judecatoresti competente.

(6) Aprecierea probelor se face de arbitri potrivit intimei lor convingeri.

Art. 54.- (1) Orice exceptie privind existenta sau validitatea conventiei arbitrale, constituirea tribunalului arbitral, limitele insarcinarii arbitrilor si desfasurarea procedurii pâna la prima zi de infatisare, trebuie ridicata, sub sanctiunea decaderii, cel mai târziu la aceasta prima zi, daca nu s-a stabilit un termen mai scurt. Conform art. 134 din Codul de procedura civila este socotita ca prima zi de infatisare aceea in care partile, legal citate, pot pune concluzii.

(2) Orice cereri si memorii ale partilor si orice inscrisuri vor fi depuse cel mai târziu pâna la prima zi de infatisare.

(3) Tribunalul arbitral poate admite, in conditiile legii, administrarea de probe la cererea unei parti, numai daca asemenea probe au fost solicitate prin cererea de arbitrare sau prin intâmpinare ori prin memorii depuse anterior primei zile de infatisare si comunicate celeilalte parti. Probele care nu au fost cerute in aceste conditii nu vor mai putea fi invocate in cursul arbitrajului afara de cazurile in care:

a) necesitatea probei ar reiesi din dezbateri;

b) administrarea probei nu pricinuieste amânarea solutionarii litigiului.

Art. 55.-(1) Dezbaterile arbitrale vor fi consemnate intr-o incheiere de sedinta.

(2) Orice dispozitie a tribunalului arbitral va fi consemnata in incheiere si va fi motivata.

(3) Încheierea de sedinta va cuprinde, pe lânga mentiunile prevazute la art. 63 (1) lit. a si b. urmatoarele mentiuni:

a) o scurta descriere a desfasurarii sedintei;

b) cererile si sustinerile partilor;

c) motivele pe care se sprijina masurile dispuse;

d) dispozitivul;

e) semnaturile arbitrilor cu observarea prevederilor art. 59 precum si semnatura asistentului arbitral.

(4) Partile au dreptul sa ia cunostinta de continutul incheierilor, ca si de actele dosarului.

(5) La cererea partilor sau din oficiu, tribunalul arbitral poate indrepta sau completa incheierea de sedinta printr-o alta incheiere.

(6) Partilor li se comunica, la cerere, copie de pe incheierea de sedinta.


Capitolul VI

Hotarârea arbitrala

Art. 56.- (1) Procedura arbitrala ia sfârsit prin pronuntarea unei hotarâri arbitrale, denumita sentinta arbitrala.

(2) Daca pârâtul recunoaste o parte din pretentiile reclamantului, tribunalul arbitral, la cererea acestuia, va da o sentinta partiala in masura recunoasterii.

(3) În caz de necompetenta a arbitrajului, tribunalul arbitral inchide procedura arbitrala.

(4) Daca reclamantul renunta la arbitrare sau la insusi dreptul pretins, mai inainte de constituirea tribunalului arbitral, procedura arbitrala se inchide printr-o incheiere a presedintelui Curtii de Arbitraj.

Art. 57.-(1) Tribunalul arbitral solutioneaza litigiul in temeiul contractului principal si al normelor de drept aplicabile, tinând seama când este cazul si de uzantele comerciale.

(2) Pe baza acordului expres al partilor, tribunalul arbitral poate solutiona litigiul in echitate.

Art. 58.-(1) Dupa ce tribunalul arbitral va considera ca toate imprejurarile cauzei sunt suficient lamurite, inchide dezbaterile trecând la deliberare si luarea hotarârii in sedinta secreta, cu participarea tuturor arbitrilor in persoana, consemnându-se in hotarâre aceasta participare.

(2) Pronuntarea hotarârii poate fi amânata cu cel mult 30 zile, sub conditia incadrarii in termenul arbitrajului prevazut de art. 33.

Art. 59.- Când tribunalul arbitral este compus dintr-un numar fara sot de arbitri, hotarârea se ia, daca nu se intruneste unanimitatea, cu majoritate de voturi. Arbitrul care a avut o alta parere isi va redacta si va semna opinia separata, cu aratarea considerentelor pe care aceasta se sprijina.

Art. 60.- Când tribunalul arbitral este compus dintr-un numar cu sot de arbitri si acestia nu cad de acord asupra solutiei, se va proceda la numirea unui supraarbitru, conform intelegerii dintre parti sau, in lipsa, de presedintele Curtii de Arbitraj. Supraarbitrul numit se va uni cu una dintre solutii, o va putea modifica sau va putea pronunta o alta solutie, dar numai dupa ascultarea partilor si consultarea celorlalti arbitri.

Art. 61.- Daca in cadrul deliberarii si mai inainte de pronuntarea hotarârii, tribunalul arbitral considera ca sunt necesare noi lamuriri, litigiul poate fi repus pe rol in vederea unor dezbateri suplimentare, stabilindu-se un nou termen de arbitrare, cu citarea partilor, sub conditia incadrarii in termenul arbitrajului prevazut de art. 33.

Art. 62.-(1) Îndata dupa deliberare si stabilirea solutiei se intocmeste dispozitivul sentintei, care se semneaza de toti membrii tribunalului arbitral, precum si de asistentul arbitral.

(2) Daca exista opinie separata, ea se va mentiona in dispozitiv.

Art. 63.-(1) Sentinta arbitrala se redacteaza in scris si trebuie sa cuprinda:

a) componenta nominala a tribunalului arbitral, numele asistentului arbitral, locul si data pronuntarii hotarârii;

b) numele partilor, domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, denumirea si sediul, precum si numele reprezentantilor partilor si ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului;

c) mentionarea conventiei arbitrale in temeiul careia s-a procedat la arbitraj;

d) obiectul litigiului si sustinerile pe scurt ale partilor;

e) motivele de fapt si de drept ale hotarârii, iar in cazul arbitrajului in echitate, motivele care sub acest aspect intemeiaza solutia;

f) dispozitivul;

g) semnaturile tuturor arbitrilor, sub rezerva art. 59, precum si semnatura asistentului arbitral.

(2) Daca unul dintre arbitri este impiedicat sa semneze hotarârea, se va face mentiune despre cauza impiedicarii, cu confirmarea, sub semnatura, a supraarbitrului.

Art. 64.- (1) Daca prin sentinta pronuntata tribunalul arbitral a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere, oricare dintre parti poate solicita, in termen de 10 zile de la data primirii hotarârii, completarea ei. Hotarârea de completare se da cu citarea partilor.

(2) Greselile materiale din textul sentintelor arbitrale sau alte greseli evidente care nu schimba fondul solutiei, precum si greselile de calcul pot fi rectificate, la cererea oricareia dintre parti, formulata in termenul prevazut de alineatul precedent, sau din oficiu, printr-o incheiere de indreptare.

(3) Sentinta de completare sau incheierea de indreptare face parte integranta din sentinta arbitrala si se pronunta de acelasi tribunal arbitral.

(4) Partile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor legate de completarea sau indreptarea hotarârii.

Art. 65.- Sentinta arbitrala va fi comunicata partilor in cel mult o luna de la data pronuntarii ei.


Capitolul VII

Caracterul si executarea sentintei arbitrale.

Desfiintarea sentintei arbitrale.

Art. 66.- (1) Sentinta arbitrala este definitiva si obligatorie. Ea se aduce la indeplinire de buna voie, de partea impotriva careia s-a pronuntat, de indata sau in termenul aratat in hotarâre.

(2) Sentinta arbitrala comunicata partilor are efectele unei hotarâri judecatoresti definitive.

Art. 67.- (1) La cererea partii câstigatoare, sentinta arbitrala se investeste cu formula executorie, conform legii.

(2) Cererea de investire se introduce la instanta judecatoreasca competenta de la sediul Curtii de Arbitraj.

Art. 68.- Sentinta arbitrala investita cu formula executorie constituie titlu executoriu si se executa silit intocmai ca si o hotarâre judecatoreasca.

Art. 69.- Sentinta arbitrala poate fi desfiintata numai prin actiune in anulare pentru unul din urmatoarele motive:

a) litigiul nu era susceptibil de solutionare pe calea arbitrajului;

b) tribunalul arbitral a solutionat litigiul fara sa existe o conventie arbitrala sau in temeiul unei conventii nule sau inoperante;

c) tribunalul arbitral nu a fost constituit in conformitate cu conventia arbitrala;

d) partea a lipsit la termenul când au avut loc dezbaterile si procedura de citare nu a fost legal indeplinita;

e) hotarârea a fost pronuntata dupa expirarea termenului arbitrajului prevazut de art. 3533 din Codul de procedura civila;

f) tribunalul arbitral s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut;

g) hotarârea arbitrala nu cuprinde dispozitivul si motivele, nu arata data si locul pronuntarii, nu este semnata de arbitri;

h) dispozitivul hotarârii arbitrale cuprinde dispozitii care nu se pot aduce la indeplinire;

i) hotarârea arbitrala incalca ordinea publica, bunele moravuri ori dispozitii imperative ale legii.

Art. 70.- (1) Partile nu pot renunta prin conventia arbitrala la dreptul de a introduce actiunea in anulare impotriva hotarârii arbitrale.

(2) Renuntarea la acest drept se poate face, insa, dupa pronuntarea hotarârii arbitrale.

Art. 71.- (1) Competenta de a solutiona actiunea in anulare revine, in functie de valoarea cererii arbitrale, Curtii de Apel Bucuresti sau Tribunalului Municipiului Bucuresti.

(2) Actiunea in anulare poate fi introdusa in termen de o luna de la data comunicarii hotarârii arbitrale.


Capitolul VIII

Dispozitii speciale privind arbitrajul comercial international

Art. 72.- (1) În litigiile comerciale internationale se aplica, pe lânga Regulile de fata, si prevederile conventiilor internationale la care România este parte.

(2) Partile sunt libere sa opteze, fie pentru prezentele Reguli, fie pentru Regulamentul de arbitraj al Comisiei Natiunilor Unite pentru dreptul comercial international - UNCITRAL. În acest din urma caz, autoritatea de nominare a arbitrilor este presedintele Curtii de Arbitraj. În cazul in care partile au optat pentru alte norme de procedura, prevederile art. 5 din prezentele Reguli ramân aplicabile.

Art. 73.- (1) Partile sunt libere sa determine prin intelegerea lor, legea aplicabila fondului litigiului.

(2) În lipsa unei atare determinari, se aplica legea stabilita de tribunalul arbitral pe baza normelor conflictuale pertinente.

Art. 74.- Prin conventia arbitrala referitoare la un arbitraj comercial international, partile pot stabili ca locul arbitrajului sa fie in România sau in alta tara.

Art. 75.- (1) În arbitrajul comercial international care se judeca in România sau potrivit legii române, tribunalul arbitral va fi compus dintr-un numar impar de arbitri, fiecare dintre parti având dreptul sa numeasca un numar egal de arbitri, cetateni români sau straini.

(2) Partile pot conveni ca arbitrul unic sau supraarbitrul sa fie cetatean al unui al treilea stat, inscris in lista de arbitri a Curtii de Arbitraj.

(3) Dupa constituirea tribunalului arbitral si, daca este cazul, dupa completarea dosarului, supraarbitrul fixeaza termenul de dezbatere al litigiului, pentru când partile vor fi citate. Acest prim termen nu poate fi mai mic de 45 de zile de la data expedierii citatiei.

Art. 76.- (1) În arbitrajul comercial international, durata termenelor prevazute de art. 38 alin. 1 si art. 64 se dubleaza.

(2) Daca partile nu au convenit altfel, tribunalul arbitral pronunta hotarârea, de regula, in termen de cel mult 12 luni de la data constituirii sale.

Art. 77.- (1) Dezbaterea litigiului in fata tribunalului arbitral se face in limba stabilita prin conventia arbitrala sau, daca nu s-a prevazut nimic in aceasta privinta ori nu a intervenit o intelegere ulterioara, intr-o limba de circulatie internationala stabilita de tribunalul arbitral.

(2) Daca o parte nu cunoaste limba in care se desfasoara dezbaterea, la cererea si pe cheltuiala ei, tribunalul arbitral ii asigura serviciile unui interpret.

(3) Partile pot sa participe la dezbateri cu interpretul lor.


Capitolul IX

Dispozitii speciale privind arbitrajul ad hoc

Art. 78.- (1) În cazul unui arbitraj ad hoc organizat de parti pentru solutionarea unui litigiu determinat, Curtea de Arbitraj le poate acorda asistenta, la cererea lor comuna sau a uneia dintre ele, urmata de acceptarea celeilalte parti, formulata in scris, si cu plata taxei arbitrale aferente.

(2) Asistenta Curtii de Arbitraj in arbitrajul ad hoc consta in urmatoarele activitati sau numai in unele dintre ele, potrivit intelegerii cu partile:

a) numirea, in conformitate cu conventia arbitrala si cu prezentele Reguli de procedura arbitrala, a arbitrilor si a supraarbitrului si, in general, indeplinirea sau, dupa caz, verificarea indeplinirii formalitatilor de constituire a tribunalului arbitral, precum si evaluarea onorariilor arbitrilor astfel numiti;

b) punerea la dispozitia partilor a prezentelor Reguli de procedura arbitrala, precum si a unei liste de arbitri, ambele având caracter facultativ pentru parti;

c) furnizarea, la cererea arbitrilor, de date, informatii sau documentatii referitoare la solutiile doctrinare si jurisprudentiale intr-o anumita problema;

d) asigurarea accesului la serviciile de secretariat ale arbitrajului, constând in operatiuni privind primirea, inregistrarea si evidenta corespondentei, citarea partilor si comunicarea actelor, emiterea diverselor instiintari catre parti si arbitri, consemnarea dezbaterilor in incheieri de sedinta, indosarierea actelor, intocmirea si pastrarea registrelor, precum si orice alte asemenea lucrari necesare bunei desfasurari a arbitrajului;

e) asigurarea unui spatiu corespunzator pentru desfasurarea arbitrajului;

f) urmarirea si facilitarea arbitrajului astfel incât acesta sa se desfasoare in bune conditii si sa se finalizeze in termenul stabilit;

g) examinarea, la cererea tribunalului arbitral si a partilor, a proiectului de hotarâre arbitrala sub aspectul formei si/sau al unor probleme de drept, fara insa a se impieta asupra libertatii de decizie a arbitrilor.


Capitolul X

Dispozitii finale

Art. 79.- Prezentele Reguli se completeaza cu dispozitiile de drept comun de procedura civila româna in masura in care acestea sunt compatibile cu arbitrajul si cu natura comerciala a litigiilor.

Art. 80.- Litigiile in curs la data intrarii in vigoare a prezentelor reguli se vor solutiona potrivit Regulilor in vigoare la data introducerii cererii de arbitrare, in afara de cazul in care partile opteaza pentru prezentele Reguli.

Art. 81.- (1) Regulile de fata intra in vigoare pe data de 1 ianuarie 2000.

(2) Pe aceasta data orice dispozitii contrare se abroga.*

Aceste Reguli au fost emise in temeiul art. 5 lit. j, art. 11 si art. 13 din Decretul-lege nr. 139/1990 privind camerele de comert si industrie din România si au fost aprobate de Colegiul Curtii de Arbitraj prin Decizia nr. 3 din 10 septembrie 1999.